Договір поставки (сантехнічних виробів, аксесуарів, керамічної плитки) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 12

(сантехнічних виробів, аксесуарів, керамічної плитки)

 

місто Київ, тринадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛАКІКРАСКИ”, код за ЄДРПОУ 10769501, місцезнаходження: м. Київ, проспект Льва Толстого, будинок 40, надалі за текстом іменується «Постачальник», в особі керівника Колесника Віктора Володимировича, що діє на підставі Статуту, та

з другої сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю “ПРИЗМА”, код за ЄДРПОУ 64779582, місцезнаходження: м. Київ, провулок Різний, 12, оф. 6, в особі керівника Хіміч Олега Павловича, що діє на підставі Статуту, надалі за текстом іменується «Покупець», разом в подальшому «Сторони», а окремо «Сторона»,

 

досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця товар, визначений в п. 2.1. цього договору, за ціною та в строки обумовлені Сторонами, а Покупець зобов'язується прийняти Товар і оплатити його.

 

 

2. УМОВИ ПРО ТОВАР. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

 

2.1. Найменування, кількість, асортимент, ціна і строк поставки товару визначається у специфікації, яка є невід'ємною частиною цього договору.

 

2.2. Якість товару повинна відповідати сертифікатам якості виробника та/або іншим вимогам, встановленим щодо товару чи його окремих номенклатурних позицій.

 

2.3. Товар (його окремі номенклатурні позиції) упаковується в стандартну тару заводу-виробника. Вартість тари/упаковки включена у вартість товару.

 

2.4. Гарантійний строк на товар встановлюється заводом-виробником. Гарантії якості надаються виробником товару (гарантійні зобов'язання бере на себе виробник Товару). Постачальник та/або виробник Товару не несе відповідальність за недоліки (дефекти) товару, виявлені в межах гарантійного строку, якщо вони виникли внаслідок неправильного перевезення, зберігання, монтажу чи експлуатації товару самим Покупцем або залученою ним третьою особою.

 

 

3. ПРИЙОМ-ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ. ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРУ

 

3.1. Товар передається Покупцю на складі/в офісі Постачальника за адресою: м. Київ, проспект Льва Толстого, будинок 40.

Покупець зобов'язується самостійно вивезти товар в день передачі товару.

 

3.2. Покупець зобов'язується прийняти товар та підписати видаткові накладні. Передача товару представникові Покупця проводиться на підставі довіреності на отримання товару. Постачальник зобов'язується разом з товаром передати Покупцеві рахунок, видаткову накладну та сертифікат відповідності (за необхідності)

 

3.3. Обов'язок Постачальника передати товар Покупцеві вважається виконаним у момент надання товару в розпорядження Покупця.

З моменту передачі Товару Покупцю до останнього переходить право власності на товар та ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару.

 

3.4. Прийом товару за кількістю проводиться відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965 року № П-6, а за якістю – у відповідності до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 року № П–7 в день передачі товару на складі Постачальника.

 

3.5. Неявка Покупця за товаром в термін, погоджений Сторонами в специфікації, покладає на Постачальника обов'язок прийняти товар на зберігання строком 14 (чотирнадцять) днів. Строк зберігання починає спливати від дати, що слідує за днем, коли мав бути прийнятий товар Покупцем, і не вимагає будь-яких додаткових формальностей для виникнення та строку зберігання.

У випадках, передбачених в цьому пункті, плата за зберігання товару визначається з розрахунку 12 (дванадцять) грн. за добу.

Покупець зобов'язаний здійснити оплату послуг зі зберігання протягом 3 (трьох) днів із дня отримання відповідного рахунку Постачальника.

Товар, який Покупець не забрав із зберігання Постачальника після спливу строку, визначеного цим договором, може бути проданий Постачальником будь-яким третім особам без дотримання додаткових формальностей відносно Покупця. Із суми виторгу від продажу товару Постачальник повертає Покупцю суму внесеної передплати за вирахуванням плати за збігання товару та інших платежів, які поніс або має понести Постачальник та 10 (десять) % від вартості товару в якості штрафу за порушення Покупцем обов’язку прийняти товар.

 

3.6. Виклик представника Постачальника є обов'язковим у разі виявлення прихованих недоліків товару.

При виявленні прихованих недоліків товару Покупець зобов'язується скласти Акт про приховані недоліки. Акт складається протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту виявлення недоліків.

Прихованими недоліками вважаються ті недоліки, які не могли бути виявлені Покупцем при звичайній для даного виду товару перевірці в момент його приймання.

Покупець зобов'язується провести попередню фотофіксацію виявлених недоліків та надіслати фотографії Постачальнику на електронну адресу зазначену в реквізитах до цього договору.

 

3.7. Представник Постачальника зобов'язується прибути для складання Акту про приховані недоліки протягом 2 (двох) робочих днів з дня надіслання фотографій виявлених недоліків.

 

3.8. Постачальник має право притримати товар Покупця до моменту його повної оплати, включаючи оплату послуг та витрат зі зберігання товару (п. 3.5. договору) та/або до моменту отримання Постачальником від Покупця оригіналів необхідних документів (цього договору, додатків до нього, специфікацій, додаткових угод, довіреностей на отримання товару, а також будь-яких інших документів, оформлених на виконання цього договору).

В цьому випадку всі додаткові витрати, пов’язані з притриманням Товару Постачальником, покладаються на Покупця.

 

3.9. В межах строку дії цього договору, Постачальник може безкоштовно надати Покупцю для окремо кожного торгового центру/магазину виставкові зразки Товару та/або виставкове спеціалізоване обладнання (стелажі, полки тощо), згідно Специфікації, підписаної Сторонами. У разі надання, Постачальник зобов’язаний своєчасно замінювати дані зразки або обладнання після виходу їх з ладу, або втрати товарного вигляду, але не пізніше ніж через 2 (двох) місяців після їх надання Покупцю.

Покупець зобов’язується використовувати спеціалізоване обладнання (стелажі, полки тощо), отримане за цим договором, виключно для продажу Товару Постачальника.

Покупець зобов’язується забезпечувати зберігання виставкового Товару та спеціалізованого обладнання і на вимогу Постачальника негайно їх повернути останньому. Покупець відповідає за втрату (недостачу) або пошкодження виставкового Товару та/або виставкового обладнання у розмірі втраченого або пошкодженого Товару чи обладнання.

 

 

4. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 

4.1. Ціна товару визначається домовленістю Сторін і відображається в специфікації, рахунках, видаткових накладних на товар.

 

4.2. Оплата товару здійснюється в порядку та на умовах погоджених в специфікації.

 

4.3. Покупець здійснює оплату Товару у безготівковій формі шляхом переказу грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. При здійсненні оплати Покупець обов'язково повинен вказати в платіжному дорученні номер і дату цього договору, дату та номер специфікації.

 

 

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

5.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до 30.12.2018 року, але, в будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим договором.

 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

6.1. За порушення умов цього договору, Сторона, яка його порушила, відшкодовує іншій Стороні понесені збитки.

 

6.2. За порушення Постачальником строку поставки товару, він сплачує Покупцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення. Упущена вигода Покупця відшкодуванню не підлягає.

 

6.3. За порушення Покупцем п. 4.2. цього договору, незалежно від відшкодування збитків, він сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення. Нарахування пені припиняється через три роки з дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

 

6.4. За порушення грошового зобов'язання, на вимогу Постачальника, Покупець зобов'язується оплатити суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 12 (дванадцять) відсотків річних від простроченої (несплаченої) суми.

 

6.5. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання цього договору, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними методами.

 

 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

7.1. Сторони домовилися, що вони приймуть відповідні заходи для врегулювання можливих спорів шляхом переговорів і консультацій.

 

7.2. Сторони встановили обов'язковий досудовий порядок врегулювання спорів, що виникають з цього договору.

Сторона, яка вважає свої права порушеними, повинна направити іншій Стороні договору претензію з обгрунтуванням своїх вимог і документальним їх підтвердженням. Претензія надсилається не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виявлення порушення. Сторона, яка отримала претензію, зобов’язується відповісти на неї протягом 10 (десяти) календарних днів з дня її отримання.

 

7.3. Усі спори, розбіжності, вимоги або претензії, які виникають з цього договору або у зв'язку з ним, зокрема, які стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, після дотримання претензійного порядку їх вирішення підлягають остаточному вирішенню у судовому порядку.

 

 

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

8.1. Сторони домовилися, що всі попередні заяви, домовленості чи угоди між Сторонами щодо предмету цього договору втрачають силу з моменту його підписання.

 

8.2. У випадках, не передбачених цим договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

8.3. Сторони домовились, що невнесення Покупцем передплати, в повному розмірі та строки, визначені цим договором, припиняє дію цього правочину на 4 (четвертий) день прострочення без дотримання Сторонами будь-яких додаткових формальностей та без покладання на них будь-яких майнових санкцій.

 

8.4. Сторони домовились, що невиконання Покупцем обов'язку з оплати товару в повному обсязі є достатньою підставою для розірвання цього договору за ініціативою Постачальника без покладання на останнього будь-яких майнових санкцій.

З підстав, передбачених в цьому пункті, договір є розірваним з моменту одержання Покупцем повідомлення Постачальника про припинення договору. Якщо поштове повідомлення про припинення договору повернеться Постачальнику, то, незалежно від причини такого повернення (відсутність особи за її місцезнаходженням, особа відмовилася від отримання листа, тощо), Покупець вважається таким, що повідомлений про припинення договору належним чином.

 

8.5. Всі додатки, специфікації, зміни і доповнення до цього договору є його невід'ємними частинами. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою Сторін.

Цей договір, всі додатки до цього договору, додаткові угоди до цього договору, а також інші документи, оформлені на виконання цього договору, підписані повноважними представниками Сторін, передані засобами факсимільного або електронного зв'язку мають повну юридичну силу до отримання Сторонами їх оригіналів. Підписи уповноважених представників Сторін на документах, переданих засобами факсимільного зв'язку та/або електронною поштою, мають силу власноручних. Ризик спотворення інформації несе Сторона, яка надіслала інформацію.

Відправлення/отримання документів засобами факсимільного зв'язку може підтверджуватися стандартною квитанцією факсимільного зв'язку про передачу/прийом повідомлення на номер факсу одержувача з номера факсу відправника.

Відправлення/отримання документів електронною поштою може підтверджуватися електронним листом з датою і часом передачі з електронної адреси (адрес) відправника на електронну адресу (адреси) одержувача, зазначені в цьому договорі.

Передача документів зазначеними в цьому пункті способами не звільняє Сторони від необхідності вручення оригіналів відповідних документів один одному.

Всі повідомлення, сповіщення і документи, передані за цим договором та на його виконання, передаються за наступними адресами:

На адресу ПОСТАЧАЛЬНИКА:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром - м. Київ, проспект Льва Толстого, будинок 40;

для передачі електронною поштою — lakikraski2015@list.ru;

для передачі факсом — 044 777 2864.

На адресу ПОКУПЦЯ:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром - м. Київ, провулок Різний, 12, оф. 6;

для передачі електронною поштою — prizma@mail.ru;

для передачі факсом — 044 752 34 29.

 

8.6. У разі зміни свого місцезнаходження (юридичної адреси) Сторони зобов'язуються повідомити про це одна одну протягом 3 (трьох) календарних днів.

 

8.7. Сторони погоджуються з тим, що передача своїх прав та обов'язків за цим договором, так само як договору в цілому, третім особам допускається за наявності попередньої письмової згоди іншої Сторони.

 

8.8. На момент укладання цього договору Постачальник є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах; Покупець є платником на загальній системі оподаткування.

 

8.9. Цей договір укладено у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:


 

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ “ЛАКІКРАСКИ”

адреса: м. Київ, проспект Льва Толстого, будинок 40

Код ЄДРПОУ 10769501

р/р 502664788350 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у м. Києві, МФО 302150

ПОКУПЕЦЬ:

ТОВ “ПРИЗМА”,

адреса: м. Київ, провулок Різний, 12, оф. 6

Код ЄДРПОУ 64779582,

р/р 26003060328585 в ОАО «Укрексимбанк» у м. Київ, МФО 305675

Керівник

_____________________ В. В. Колесник

Керівник

_______________________ О. П. Хіміч


 

 

На виконання договору поставки № 12 від 13.06.2018 року

 

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ № 1

 

місто Київ, тринадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року

 

1. Сторони домовилися про поставку товару до договору поставки № 12 від 13.06.2018 на наступних умовах:

 

№ п.п.

Найменування товару

Кількість

Ціна без ПДВ/грн

Сума з ПДВ/грн

 

Плитка ASCOT 00PRWC010 PRECIOUSWALL STATUARIO CAPITONE 250x750x8

100 шт.

12345

14814

 

 

 

 

 

 

Разом:

Сума ПДВ: 12345 грн.

Усього з ПДВ: 14814 грн.

 

 

2. Строк поставки товару: 12 (дванадцять) календарних днів від дня внесення Покупцем передплати за товар.

 

 

3. Умови оплати товару:

- передплата в розмірі 14814 (чотирнадцять тисяч вісімсот чотирнадцять) грн., вноситься Покупцем протягом 3 (трьох) днів із дати підписання цієї специфікації.

- остаточний платіж в розмірі ___----____ (_--------________________________________________) грн. вноситься Покупцем за 3 (три) дні до строку поставки товару (п. 2 цієї специфікації), якщо інше не передбачено домовленістю Сторін.

 

4. Ця специфікація набуває чинності з моменту її підписання і діє до повного її виконання Сторонами.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:


 

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ “ЛАКІКРАСКИ”

адреса: м. Київ, проспект Льва Толстого, будинок 40

Код ЄДРПОУ 10769501

р/р 502664788350 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у м. Києві, МФО 302150

ПОКУПЕЦЬ:

ТОВ “ПРИЗМА”,

адреса: м. Київ, провулок Різний, 12, оф. 6

Код ЄДРПОУ 64779582,

р/р 26003060328585 в ОАО «Укрексимбанк» у м. Київ, МФО 305675

Керівник

_____________________ В. В. Колесник

Керівник

_______________________ О. П. Хіміч

 

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"