Договір про надання послуг з обслуговування об'єктів нерухомості 4.04

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР № 17/05-18

про надання послуг з обслуговування об'єктів нерухомості

 

місто Київ, сімнадцяте травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРЕЛЬ", код ЄДРПОУ 29844445, з місцезнаходженням за адресою: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується «ЗАМОВНИК», в особі керівника Яковлєва Олексія Геннадійовича, діє на підставі статуту, та

з другої сторони – ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ ВОЛОШИН АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ, ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків 1234567890, місце проживання: 04075, Україна, м. Київ, вул. Гамарника, буд. 81 А, в подальшому — “ВИКОНАВЕЦЬ”, далі разом — “Сторони”, а окремо - “Сторона”,

 

досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

 • 1.1. В порядку та на умовах, визначених цим договором, ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується за завданням ЗАМОВНИКА надавати послуги з обслуговування об'єктів нерухомості, а ЗАМОВНИК зобов'язується оплачувати такі послуги.

  Згідно наказу Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 року № 76 під утриманням будинків і прибудинкових територій слід розуміти господарську діяльність, спрямовану на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

  Така діяльність не підлягає ліцензуванню відповідно до Закону № 222-VIII.

 • 1.2. Під послугами з обслуговування об'єктів нерухомості Сторони домовились вважати дії з представництва інтересів ЗАМОВНИКА у відносинах з третіми особами (ОРЕНДАРЯМИ), що виникають за договорами оренди, дії з обслуговування будинків і споруд та прибудинкових територій (далі — об'єкти нерухомості), які включають, але не обмежується, наступними діями ВИКОНАВЦЯ:

  Про правову природу послуг, їх відмежування від підряду можна почитати статті за посиланням 1, посиланням 2

проведення перевірок цільового використання ОРЕНДАРЯМИ об’єктів нерухомості;

організація безперервного функціонування інженерних мереж, що дозволяють використання об’єктів нерухомості за цільовим призначенням;

організація забезпечення об'єктів нерухомості тепло-, водо- і електропостачанням та технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем: гарячого та холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання, зливової каналізації;

підготовка проектів письмових відповідей на звернення ОРЕНДАРІВ з питань зміни цільового призначення об’єктів нерухомості, а також їх капітального ремонту, переобладнання або з інших питань;

підготовка проектів письмових повідомлень до ОРЕНДАРІВ про проведення капітального ремонту в об’єктах нерухомості;

організація проведення капітального ремонту в об’єктах нерухомості;

організація поливання дворів, клумб і газонів;

організація прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами;

організація прибирання сходових кліток, підвалів, технічних поверхів та покрівлі;

організація технічного обслуговування ліфтів;

організація обслуговування систем диспетчеризації;

надання третім особам (ОРЕНДАРЯМ) в установленому законодавством порядку необхідної інформації про витрати на комунальні послуги (електроенергія, водопостачання та водовідведення) відповідно до засобів обліку, а також про витрати на теплопостачання, кондиціювання відповідно до фактично орендованій площі;

оформлення від імені ЗАМОВНИКА первинної бухгалтерської документації за договорами оренди, надання підготовлених документів ОРЕНДАРЯМ;

представництво інтересів ЗАМОВНИКА під час фіксації фактів порушення умов договорів оренди;

вчинення заходів з забезпечення виконання ОРЕНДАРЯМИ обов’язків зі сплати орендної плати за договорами оренди.

1.3. Місцем надання послуг (місцезнаходженням об'єктів нерухомості) є:

нежитлові приміщення №№ 1-17 в літ “А-1”, загальною площею 880,0 кв.м., яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Дідро, буд. 1;

нежитлові приміщення 1-го поверху № 2, 3, антресолі № 4, 5, 5а, 6 в літ. “Б-2”, загальною площею 64,45 кв.м., яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Дідро, буд. 1.

1.4. ВИКОНАВЕЦЬ має право покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед ЗАМОВНИКОМ за порушення договору.

 

 

2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

2.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до “30” грудня 2018 року.

2.2. Строк дії договору може бути продовжений за згодою Сторін, шляхом укладення додаткової угоди.

 

 

3. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

3.1. Розмір плати за надання послуг визначається домовленістю Сторін та становить 20 000 (двадцять тисяч) грн за місяць. Плата за надання послуг включає в себе всі витрати ВИКОНАВЦЯ.

3.2. Плата нараховується ЗАМОВНИКОМ на підставі наданого ВИКОНАВЦЕМ Акту прийому-передачі наданих послуг. Акт складається Сторонами в останній день звітного місяця.

3.3. ЗАМОВНИК зобов’язується сплатити плату за надання послуг, визначену п. 3.1 цього договору, протягом 3 (трьох) днів після підписання Сторонами Акту прийому-передачі наданих послуг.

 

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. За цим договором ЗАМОВНИК зобов’язується:

4.1.1. Здійснювати оплату в строки, зазначені в даному договорі;

4.1.2. своєчасно розглядати та приймати рішення щодо проектів відповідей, договорів та інших документів, які готуються ВИКОНАВЦЕМ при наданні послуг, визначених в п.1.2 цього договору;

 • 4.1.3. надавати ВИКОНАВЦЮ відомості (інформацію) про об'єкти нерухомості та ОРЕНДАРІВ в обсязі, необхідному для надання послуг, визначених в п.1.2 цього договору;

  Рекомендуємо укладати з ОРЕНДАРЯМИ додаткові угоди до договорів оренди нерухомого майна, якими підтверджувати поінформованість ОРЕНДАРІВ про необхідність звернення до ВИКОНАВЦЯ з питань щодо обслуговування будинків і споруд (де розміщено приміщення, яке надається в оренду) та прибудинкових територій

4.1.4. повідомити ВИКОНАВЦЯ про дострокове розірвання цього договору не пізніше як за 14 (чотирнадцять) календарних днів до його припинення та відшкодувати ВИКОНАВЦЮ фактично понесені ним і документально підтверджені витрати, пов'язані з виконанням цього договору.

 

4.2. За цим договором ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується:

 • 4.2.1. своєчасно надавати послуги, визначених в п.1.2 цього договору;

  Працівники фіскальної служби ретельно перевіряють реальність договірних відносин у сфері послуг. Тому, замовлення послуг ЗАМОВНИКОМ має бути обґрунтованим, зокрема, видами його діяльності (наприклад, надання в оренду нерухомого майна). Щодо ВИКОНАВЦЯ - такий суб’єкт господарювання має доповнити види економічної діяльності КВЕДами з розділу 81 (81.10, 81.21, 81.22, 81.29, 81.30).

4.2.2. надавати ЗАМОВНИКУ пропозиції з поліпшення якості послуг, визначених в п.1.2 цього договору;

4.2.3. своєчасно складати та надавати на затвердження ЗАМОВНИКУ Акти прийому-передачі наданих послуг.

 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність визначену чинним законодавством України.

5.2. В разі порушення строків оплати цього договору, ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.

5.3. В разі неналежного надання або ненадання ВИКОНАВЦЕМ послуг, що призвело до заподіяння ЗАМОВНИКУ збитків, в тому числі зменшення розмірів орендної плати, ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується відшкодувати понесені ЗАМОВНИКОМ збитків протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання вимоги ЗАМОВНИКА. У разі зниження кількісних і якісних показників послуг або перевищення строків їх надання, ЗАМОВНИК має право на пропорційне зменшення розміру плати за цим договором.

5.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим договором, у випадку якщо це сталось внаслідок обставин непереборної сили, які безпосередньо вплинули на виконання даного договору.

5.5. Під обставинами непереборної сили в даному договорі слід розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч бажанням Сторін, і які неможливо було передбачити або уникнути, включаючи: прийняті рішення органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії, суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, підтверджені документально – відповідними компетентними органами.

5.6. Сторона, яка не має можливості належним чином виконувати свої зобов’язання по даному договору зобов’язана негайно, а у випадку неможливості – негайно, після того як це стане можливим, повідомити іншу Сторону про існуючі для цього перешкоди (обставини, що виключають її відповідальність).

5.7. Якщо обставини, що виключають відповідальність, діють більш 1 (одного) місяця, будь-яка із Сторін вправі розірвати даний договір в односторонньому порядку, шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні – за 30 (тридцять) днів до дати такого розірвання.

 

 

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

6.1. Після підписання цього договору усі попередні переговори за ним, попередні домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

6.2. Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод до цього договору.

6.3. До відносин Сторін по тим питанням, що не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, Сторони застосовують чинне цивільне законодавство України.

6.4. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, по одному примірнику для кожної сторони. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною.

6.5. Своїм підписом під цим договором Сторони засвідчують, що цей договір є цивільно-правовим договором, його положення не регулюються нормами трудового законодавства, а жодна з умов цього договору не може тлумачитися як частина трудового договору.

 

 

 • РЕКВІЗИТИ СТОРІН

  Договір не може бути підписаний однією фізичною особою в інтересах обох сторін. В такому випадку такий договір буде визнаний в судовому порядку недійсним. За необхідності можна видати довіреність на підписання окремого документа на працівника, іншого представника, тощо

  Постанова ВСУ від 23.09.2014 року (посилання)

 

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРЕЛЬ"

Код ЄДРПОУ 29844445

місце знаходження: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1

р/р 502664788350 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Харкові МФО 302150

 

 

Керівник

___________________/О.Г. Яковлєв/

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ

ВОЛОШИН АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

РНОКПП 1234567890

місце проживання: 04075, Україна, м. Київ, вул. Гамарника, буд. 81 А

р/р 26003060328585 в ОАО «Укрексимбанк» у м. Київ, МФО 305675.

 

Фізична особа-підприємець

____________________/А.М. Волошин/

 

Акт

прийому-передачі наданих послуг

до договору про надання послуг з обслуговування об'єктів нерухомості

№ 01/11-15 від 03.11.2015 року

Акти, як первинні документи, повинні мати такі обов'язкові реквізити:

- назву документа (форми);

- дату і місце складання;

- назву підприємства, від імені якого складено документ;

- зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру

господарської операції;

- посади осіб, відповідальних за здійснення господарської

операції і правильність її оформлення;

- особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати

особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

місто Харків, третє грудня дві тисячі п’ятнадцятого року

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРЕЛЬ", код ЄДРПОУ 29844445, з місцезнаходженням за адресою: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується «ЗАМОВНИК», в особі генерального директора Яковлєва Олексія Геннадійовича, який діє на підставі статуту, та

з другої сторони – ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ ВОЛОШИН АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ, ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків так інших обов'язкових платежів 1234567890, номер запису про державну реєстрацію 1 000 125 0000 5421, місце проживання: 04075, Україна, м. Київ, вул. Гамарника, буд. 81 А, в подальшому — “ВИКОНАВЕЦЬ”, далі разом — “Сторони”, а окремо - “Сторона”, діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій,

склали даний акт про наступне:

1. ВИКОНАВЕЦЬ надав, а ЗАМОВНИК прийняв:

 

Період надання послуг

Найменування послуги

Послуги з обслуговування будинків і споруд та прибудинкових територій за адресою:

м. Харків, вул. Дідро, буд. 1 - нежитлові приміщення №№ 1-17 в літ “А-1”, загальною площею 880,0 кв.м., нежитлові приміщення 1-го поверху № 2, 3, антресолі № 4, 5, 5а, 6 в літ. “Б-2”, загальною площею 64,45 кв.м.,

 • що включають, зокрема:

  З метою підтвердження реальності правовідносин між ВИКОНАВЦЕМ та ЗАМОВНИКОМ слід забезпечити належне документальне оформлення ВИКОНАВЦЕМ операцій з придбання ТМЦ (як то труби, дроти, вимикачі, розетки, протиожеледні суміші і т.д.), необхідних для виконання договору про надання послуг

03.11.2015 року-

02.12.2015 року

Проведення перевірок цільового використання ОРЕНДАРЯМИ об’єктів нерухомості

Організація безперервного функціонування інженерних мереж

Організація забезпечення об'єктів нерухомості тепло-, водо- і електропостачанням та технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем: гарячого та холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання, зливової каналізації

Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами

Прибирання сходових кліток, підвалів, технічних поверхів та покрівлі

Організація технічного обслуговування ліфтів

Організація обслуговування систем диспетчеризації

Інформування ОРЕНДАРІВ про витрати на комунальні послуги (електроенергія, водопостачання та водовідведення) відповідно до засобів обліку, а також про витрати на теплопостачання, кондиціювання відповідно до фактично орендованій площі

Оформлення первинної бухгалтерської документації за договорами оренди, надання підготовлених документів ОРЕНДАРЯМ

Вчинення заходів з забезпечення виконання ОРЕНДАРЯМИ обов’язків зі сплати орендної плати за договорами оренди

Організація робіт з пожежної безпеки

Обстеження нежитлових приміщень з метою визначення їх технічного стану та відповідності вимогам нормативних документів

Сума

20 000 грн.

2. Послуги з обслуговування об'єктів нерухомості надано на загальну суму 20 000 грн. (двадцять тисяч) 00 коп.

3. ЗАМОВНИК підтверджує, що послуги з обслуговування будинків і споруд та прибудинкових територій були надані якісно та у відповідності до укладеного Сторонами договору. Сторони не мають одна до одної жодних претензій.

4. Даний акт є підставою для проведення розрахунків за договором про надання послуг з обслуговування об'єктів нерухомості № 01/11-15 від 03.11.2015 року.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРЕЛЬ"

61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1

Код ЄДРПОУ 29844445 ІПН 125332854102

св. № 55963210 р/р 502664788350 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Харкові МФО 302150

 

 

 

Генеральний директор

___________________/О.Г. Яковлєв/

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ

ВОЛОШИН АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

РНОКПП 1234567890

номер запису про державну реєстрацію 1 000 125 0000 5421

місце проживання: 04075, Україна, м. Київ, вул. Гамарника, буд. 81 А

р/р 26003060328585 в ОАО «Укрексимбанк»

у м. Київ, МФО 305675.

Фізична особа-підприємець

____________________/А.М. Волошин/

 • Згідно наказу Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 року № 76 під утриманням будинків і прибудинкових територій слід розуміти господарську діяльність, спрямовану на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

  Така діяльність не підлягає ліцензуванню відповідно до Закону № 222-VIII.

 • Про правову природу послуг, їх відмежування від підряду можна почитати статті за посиланням 1, посиланням 2

 • Рекомендуємо укладати з ОРЕНДАРЯМИ додаткові угоди до договорів оренди нерухомого майна, якими підтверджувати поінформованість ОРЕНДАРІВ про необхідність звернення до ВИКОНАВЦЯ з питань щодо обслуговування будинків і споруд (де розміщено приміщення, яке надається в оренду) та прибудинкових територій

 • Працівники фіскальної служби ретельно перевіряють реальність договірних відносин у сфері послуг. Тому, замовлення послуг ЗАМОВНИКОМ має бути обґрунтованим, зокрема, видами його діяльності (наприклад, надання в оренду нерухомого майна). Щодо ВИКОНАВЦЯ - такий суб’єкт господарювання має доповнити види економічної діяльності КВЕДами з розділу 81 (81.10, 81.21, 81.22, 81.29, 81.30).

 • Договір не може бути підписаний однією фізичною особою в інтересах обох сторін. В такому випадку такий договір буде визнаний в судовому порядку недійсним. За необхідності можна видати довіреність на підписання окремого документа на працівника, іншого представника, тощо

  Постанова ВСУ від 23.09.2014 року (посилання)

 • Акти, як первинні документи, повинні мати такі обов'язкові реквізити:

  - назву документа (форми);

  - дату і місце складання;

  - назву підприємства, від імені якого складено документ;

  - зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру

  господарської операції;

  - посади осіб, відповідальних за здійснення господарської

  операції і правильність її оформлення;

  - особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати

  особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

 • З метою підтвердження реальності правовідносин між ВИКОНАВЦЕМ та ЗАМОВНИКОМ слід забезпечити належне документальне оформлення ВИКОНАВЦЕМ операцій з придбання ТМЦ (як то труби, дроти, вимикачі, розетки, протиожеледні суміші і т.д.), необхідних для виконання договору про надання послуг

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"