Договір про надання послуг з коректури (технічного редагування) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР № ___

про надання послуг

місто Харків «______»_____________ 2016 року

 

Ми, що підписалися нижче,

з одного боку – Фізична особа __________________________, ідентифікаційний номер __________, паспорт __________, виданий ___________________________________, ________ року, місцепроживання: ___________________________________ (далі за текстом “Виконавець”),

з іншого боку - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК «ЗОЛОТИЙ ГЛОБУС», ідентифікаційний номер в ЄДР 38888888, місцезнаходження: 61001, м. Харків, вул. Маршала Рибалка, буд. 9 (далі за текстом “Замовник”), в особі директора Викаренко Ірини Володимирівни, яка діє на підставі статуту,

разом в подальшому іменуються “Сторони”, а окремо «Сторона», заздалегідь ознайомлені з приписами чинного законодавства відносно правочину, що укладається, повністю розуміючи значення своїх дій,

досягли домовленості про наступне:

 

 • 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  Про правову природу послуг, їх відмежування від підряду можна почитати статті за посиланням 1, посиланням 2

 • 1.1. В порядку та на умовах, визначених цим договором, Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надавати послуги з коректури (технічному редагуванню) та інформаційно-комунікаційного корегування Творів та/або інших учбово-методичних матеріалів (далі «Матеріали для Занять») на електронних або паперових носіях, а Замовник зобов'язується оплачувати такі послуги.

  Більшість юридичних проблем виникає саме з огляду на відсутність або нечітку визначеність технічних вимог (технічного завдання) до створення вказаного об'єкту

1.2. Під Творами Сторони розуміють створені іншими особами об'єкти авторського права та/або суміжних прав, які захищаються Законом України «Про авторське право і суміжні права».

1.3. Під наданням послуг з коректури (технічного редагування) та інформаційно-комунікаційного корегування Матеріалів для Занять Сторони домовились вважати:

- вичитування тексту Матеріалів для Занять з метою забезпечення графічної і лексичної одноманітності елементів тексту;

- усунення орфографічних та пунктуаційних помилок;

- виправлення недоліків смислового та стилістичного характеру;

- забезпечення правильності написання та уніфікації термінів, символів, одиниць виміру, умовних скорочень, однаковість позначень в ілюстраціях і тексті;

- усунення неясності у написанні окремих букв і знаків, неправильної розбивки тексту на абзаци;

- перевірку правильності оформлення виносок, повноту бібліографічного опису і наявність відповідних посилань на джерела цитат і цифрових даних у тексті;

- перевірку Матеріалів для Занять на їх відповідність встановленим Міністерством науки та освіти учбовим програмам, планам тощо, або державним стандартам;

- виконати інші необхідні дії з технічного редагування Матеріали для Занять, прямо вказані в завданні.

1.4. Виконавець визнає, що в ході надання ним послуг Замовнику за цим договором, не виникає самостійний результат його творчої діяльності і що надані ним Замовнику послуги носять виключно технічний характер.

1.5. Виконавець зобов'язується надавати послуги особисто та не має права покладати виконання цього договору на іншу особу.

1.6. Сторони усвідомлюють, що належне виконання Виконавцем обов'язків за цим договором неможливо без систематичного надання Замовником Матеріалів для Занять, які мають комерційну цінність для Замовника. Виконавець зобов'язується використовувати отримані від Замовника Матеріали для Занять виключно з метою належного виконання обов'язків за цим договором.

1.7. Виконавець є незалежним суб'єктом, він не є ні працівником, ні представником, ні агентом Замовника і не володіє іншими правами або повноваженнями, крім прямо зазначених в цьому договорі. Жоден з пунктів цього договору не може бути витлумачений як створення сторонами простого товариства або спільного підприємства.

 

2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до “___” _______ року.

2.2. Строк дії договору може бути продовжений за згодою Сторін, шляхом укладення додаткової угоди.

 

3. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Розмір плати за надання послуг визначається домовленістю Сторін та виходячи із кількості створених та переданих на умовах даного договору електронних файлів Матеріалів для Занять, з розрахунку _____ (_____________) грн. ___ коп. за один файл. Плата за надання послуг включає в себе всі витрати Виконавця.

 • 3.2. Плата нараховується Замовником на підставі наданого Виконавцем Акту прийому-передачі наданих послуг. Акт складається Сторонами в останній день звітного місяця.

  Основним первинним документом, що підтверджує факт надання послуги, є акт прийому-передачі послуг.

 • 3.3. Замовник зобов’язується сплатити плату за надання послуг, визначену п. 3.1 цього договору, протягом 3 (трьох) днів після підписання Сторонами Акту прийому-передачі наданих послуг.

  Акти, як первинні документи, повинні мати такі обов'язкові реквізити:

  - назву документа (форми);

  - дату і місце складання;

  - назву підприємства, від імені якого складено документ;

  - зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру

  господарської операції;

  - посади осіб, відповідальних за здійснення господарської

  операції і правильність її оформлення;

  - особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати

  особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. За цим договором Замовник зобов’язується:

4.1.1. Здійснювати оплату в строки, зазначені в даному договорі;

4.1.2. Повідомити Виконавця про дострокове розірвання цього договору не пізніше як за 14 (чотирнадцять) календарних днів до його припинення.

4.2. За цим договором Виконавець зобов’язується:

4.2.1. Не передавати Твори та/або інші учбово-методичні матеріали, які отримані Виконавцем від Замовника третім особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи, організації усіх форм власності та підпорядкування, і використовувати Твори виключно з метою, визначеною в цьому договорі;

4.2.2. Своєчасно складати та надавати на затвердження Замовнику Акти прийому-передачі наданих послуг.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність визначену чинним законодавством України.

5.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим договором, у випадку якщо це сталось внаслідок обставин непереборної сили, які безпосередньо вплинули на виконання даного договору.

5.3. Під обставинами непереборної сили в даному договорі слід розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч бажанням Сторін, і які неможливо було передбачити або уникнути, включаючи: прийняті рішення органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії, суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, підтверджені документально – відповідними компетентними органами.

5.4. Сторона, яка не має можливості належним чином виконувати свої зобов’язання по даному договору зобов’язана негайно, а у випадку неможливості – негайно, після того як це стане можливим, повідомити іншу Сторону про існуючі для цього перешкоди (обставини, що виключають її відповідальність).

 

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1. Після підписання цього договору усі попередні переговори за ним, попередні домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

6.2. Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод до цього договору.

6.3. До відносин Сторін по тим питанням, що не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, Сторони застосовують чинне цивільне законодавство України.

6.4. Цей договір складено українською мовою на чотирьох аркушах у двох примірниках, по одному примірнику для кожної сторони. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною.

6.5. Своїм підписом під цим договором Сторони засвідчують, що цей договір є цивільно-правовим договором, його положення не регулюються нормами трудового законодавства, а жодна з умов цього договору не може тлумачитися як частина трудового договору.

 

РЕКВІЗИТИ ПІДПИСИ СТОРІН

 

Замовник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК «ЗОЛОТИЙ ГЛОБУС»

Ідентифікаційний код 38888888

ІПН 38888888320302

61001, м. Харків, вул. Маршала Рибалка, буд. 9

р/р 26005587754500

в ПАТ “Укрбанк”, МФО 351555

А/с 0001 м. Харків, 61055

(057) 777-88-77

Директор ____________ Викаренко І.В.

(підпис)

М. П.

Виконавець:

_________________________________

Паспорт____________ ІН___________

Адреса____________________________

+380

 

_________________ ______________

(підпис) (ПІБ)

 

 

 

 

 

 

Замовник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК «ЗОЛОТИЙ ГЛОБУС»,

ідентифікаційний номер в ЄДР 38888888,

місцезнаходження: 61001, м. Харків,

вул. Маршала Рибалка, буд. 9

Виконавець: ____________________________________________

 

 

ЗАВДАННЯ № _

на надання послуг

На виконання договору № ____ від 01.12.2016 року про надання послуг, доручаємо провести коректуру (технічне редагування) та інформаційно-комунікаційне корегування:

1. назва файлу

2. назва файлу

 

Формат файлів результату — ____________.

 

Строк виконання — 10 діб з моменту отримання цього завдання.

 

На виконання завдання надаємо наступні файли:

1. назва файлу

2. назва файлу

 

 

________ 2016 р.  ________________________ /Замовник/

 

Завдання отримав

 

________2016 р. ________________________ /Виконавець/

Акт

прийому-передачі наданих послуг

до договору про надання послуг № ____ від _____________ р.

місто Харків «____» ____________ 2016 р.

 

 

з одного боку – Фізична особа __________________________, ідентифікаційний номер __________, паспорт __________, виданий ___________________________________, ________ року, місцепроживання: ___________________________________ (далі за текстом “Виконавець”),

з іншого боку ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК «ЗОЛОТИЙ ГЛОБУС», ідентифікаційний номер в ЄДР 38888888, місцезнаходження: 61001, м. Харків, вул. Маршала Рибалка, буд. 9 (далі за текстом “Замовник”), в особі директора Викаренко Ірини Володимирівни, яка діє на підставі статуту,

 

склали даний акт про наступне:

 

1. ВИКОНАВЕЦЬ надав за період з _______ року по ________ року, а ЗАМОВНИК прийняв послуги, передбачені договором про надання послуг № _____ від ___________________:

Дата

Вид послуг

Сума

Коректура (технічне редагування) та інформаційно-комунікаційне корегування файлу “назва файлу”

____ 00

Коректура (технічне редагування) та інформаційно-комунікаційне корегування файлу “назва файлу”

____ 00

Разом

____ 00

 

2. Послуги надані на загальну суму _______ (________________________________) грн. 00 коп.

 

3. Сторони не мають одна до одної жодних претензій.

 

4. Даний акт є підставою для проведення розрахунків за договором № ____ від 01.12.2016 року.

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК «ЗОЛОТИЙ ГЛОБУС»

Ідентифікаційний код 38888888

ІПН 3888888820302

61001, м. Харків, вул. Маршала Рибалка, буд. 9

р/р 26005587754500

в ПАТ “Укрбанк”, МФО 351555

А/с 0001 м. Харків, 61055

(057) 777-88-77

Директор ____________ Викаренко І.В.

(підпис)

М. П.

 

Виконавець:

_________________________________

Паспорт_________________________ ІН_______________________________

Адреса____________________________

+380

_________________ ______________

(підпис) (ПІБ)

 

 

 

 

 

 

 • Про правову природу послуг, їх відмежування від підряду можна почитати статті за посиланням 1, посиланням 2

 • Більшість юридичних проблем виникає саме з огляду на відсутність або нечітку визначеність технічних вимог (технічного завдання) до створення вказаного об'єкту

 • Основним первинним документом, що підтверджує факт надання послуги, є акт прийому-передачі послуг.

 • Акти, як первинні документи, повинні мати такі обов'язкові реквізити:

  - назву документа (форми);

  - дату і місце складання;

  - назву підприємства, від імені якого складено документ;

  - зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру

  господарської операції;

  - посади осіб, відповідальних за здійснення господарської

  операції і правильність її оформлення;

  - особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати

  особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"