Договір прокату (спортивного обладнання) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР

 

прокату спортивного обладнання №12/11

 

місто Київ, вісімнадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Ми, що нижче підписалися:

 

 • з однієї сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю “СОЮЗ”, код за ЄДРПОУ 564684655, з місцезнаходженням: 02092, Україна, м. Київ, вул. Макаренка, буд. 12, що далі іменується “НАЙМОДАВЕЦЬ” в особи керівника Погорєлова Аркадія Андрійовича, що діє на підставі Статуту, та

  Більш детально про обов'язкові умови та особливості укладання договору прокату читати статті Федорончук А.В. „Особливості договору прокату як різновиду договору приєднання“ за (посиланням);

   

  Бойко Н.М. „Зобов'язання, що виникають з договору прокату“ за (посиланням).

   

 

з іншої сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю “СОКІЛ”, код за ЄДРПОУ 787484654, з місцезнаходженням: 01004, Україна, м. Київ, вул. Дарвіна, буд. 7, що далі іменується “НАЙМАЧ”, в особі керівника Кравця Олександра Олеговича, що діє на підставі Статуту,

 

далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

 

досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

 • 1.1. За цим договором НАЙМОДАВЕЦЬ передає, а НАЙМАЧ приймає у тимчасове платне користування спортивне обладнання, зазначене в п. 1.2. цього договору.

  Предметом договору прокату може бути лише рухома річ, що використовується для задоволення побутових невиробничих потреб. Здебільшого це речі, які використовуються у споживчих цілях. Водночас предметом прокату можуть бути й інші речі, які використовуються для виробничих потреб, якщо про це домовилися сторони.

   

  Доволі поширеною є практика прокату легкових автомобілів, однак, в одному із своїх останніх рішень Апеляційний суд м. Києва зайняв радикальну позицію, зазначивши, що предметом договору прокату не можуть бути хоч і рухомі речі, але ті, відносно яких ЦК України містить окремі правила передачі їх у користування, зокрема, транспортні засоби (ст.ст.798-805 ЦК України). З урахуванням викладеного, колегія суддів зазначила, що укладені між сторонами по справі договори прокату фактично є договорами найму (оренди) транспортних засобів.

   

  Детальніше з цього питання дивитись Рішення Апеляційного суду м. Києва від 27.07.2017 р., справа № 759/5467/16-ц за (посиланням).

 

1.2. До обладнання, яке підлягає передачі за цим договором належить:

 

- м'яч волейбольний у кількості 10 (десяти) штук;

 

 • - форма волейбольна у кількості 24 (двадцяти чотирьох) штуки;

  Слід пам'ятати, що видача в прокат м'якого інвентарю, одягу можлива тільки після дезінфекційної обробки, хімічного чищення або прання, що повинно бути підтверджено відповідними документами при видачі предмета прокату наймачу.

   

  Дивитись Порядок надання у тимчасове користування громадянам предметів культурно побутового призначення та господарського вжитку затвердженому наказом Українського союзу об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення № 46 від 16.12.99 р. за (посиланням).

   

 

- сітка волейбольна у кількості 3 (трьох) штуки.

 

1.3. Обладнання використовується НАЙМАЧЕМ у побутових, невиробничих цілях, а саме, для любительської гри у волейбол на обумовленій Сторонами території: на волейбольних міні-полях, що розташовані за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лауреатська, 41.

 

1.4. Оціночна вартість майна, наданого за цим договором прокату 15 000 (п'ятнадцять тисяч) грн. 00 коп., встановлена на підставі ринкової ціни на подібні товари.

 

1.5. Справність обладнання перевірена в присутності НАЙМАЧА.

 

1.6. НАЙМОДАВЕЦЬ зобов'язаний ознайомити НАЙМАЧА із правилами експлуатації технічно складних предметів або видати інструкцію про користування ними.

 

 

2. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

2.1. Плата за прокат обладнання за цим договором становить 1 500 (одну тисяча п'ятьсот) грн. 00 коп. (без врахування ПДВ) на місяць.

 

 • 2.2. Розрахунки між сторонами здійснюються у безготівковій формі, шляхом перерахування НАЙМАЧЕМ на поточний рахунок НАЙМОДАВЦЯ грошових коштів у вигляді передплати не пізніше 23 числа поточного місяця.

  Порядок оплати при здачі об'єктув в прокат визначається підзаконними нормативно-правовими актами. Так, при оформленні предметів прокату на термін до 30 діб наймач має внести оплату повністю за весь час користування предметом прокату відповідно до діючих тарифів. За прокат предметів, виданих на тривалий термін (понад місяць), оплата вноситься щомісяця: за перший місяць - при видачі предмета прокату, а за кожний наступний - не пізніше 7 днів після дня закінчення терміну платежу, зазначеного в договорі прокату (замовленні-зобов'язанні).

   

  З цього питання дивитись Порядок надання у тимчасове користування громадянам предметів культурно побутового призначення та господарського вжитку затвердженому наказом Українського союзу об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення № 46 від 16.12.99 р. за (посиланням).

   

 

 

3. СТРОК ДОГОВОРУ

 

3.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє протягом трьох місяців, або до повного виконання Сторонами своїх обов'язків за цим договором у натурі.

 

3.2. Якщо після закінчення строку, передбаченого у п.3.1. цього договору жодна зі Сторін не вчинить дій, спрямованих на припинення цього договору, вважається, що цей договір укладено на новий строк.

 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

 • 4.1. Обов'язки НАЙМОДАВЦЯ:

  Ознайомитись із законодавчо встановленими вимогами до передачі об'єкта договору у прокат можна в Порядку надання у тимчасове користування громадянам предметів культурно побутового призначення та господарського вжитку затвердженому наказом Українського союзу об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення № 46 від 16.12.99 р. за (посиланням).

   

 

4.1.1.передати НАЙМАЧУ обладнання у відповідності з Графіком прокату (Додаток №1, що є невід'ємною частиною цього договору), про що укладається і підписується Сторонами Акт прийому-передачі обладнання;

 

4.1.2.передати НАЙМАЧУ обладнання у стані, що відповідає цільовому призначенню спортивного волейбольного обладнання;

 

4.1.3. попередити НАЙМАЧА про особливі властивості і недоліки обладнання, про які йому відомо і які можуть завдати шкоди здоров'ю, життю, майну НАЙМАЧА та інших осіб, та самому обладнанню.

 

 • 4.2. Обов'язки НАЙМАЧА:

  За загальним правилом, встановленим ЦК України, наймач за договором прокату не має права на укладення договору піднайму. Тобто річ, взята напрокат, має використовуватися виключно самим наймачем для задоволення його особистих побутових потреб. Передавати її в тимчасове оплатне користування третім особам не дозволяється.

   

  Разом з тим, суд апеляційної інстанції в одному із своїх рішень зауважив, що дана стаття не забороняє передачу предмета прокату у тимчасове безоплатне користування (позичку) іншим особам, наприклад членам сім'ї наймача або його друзям. В такому випадку відповідальним перед наймодавцем за стан речі залишається наймач.

   

  Дивитись Постанову Київського апеляційного господарського суду від 07.09.2016 р., справа №910/1796/16 за (посиланням).

   

 

4.2.1. використовувати обладнання лише з метою, зазначеною у п.1.3. цього договору.

 

4.2.3. використовувати обладнання згідно з Графіком прокату;

 

4.2.4. вчасно вносити плату за прокат обладнання, що передбачена у п.2. цього договору;

 

4.2.5 повернути обладнання НАЙМОДАВЦЮ згідно з Графіком прокату, про що укладається і підписується Сторонами Акт прийому-передачі обладнання.

 

4.3. НАЙМАЧ має право у будь-який момент без попереднього попередження НАЙМОДАВЦЯ відмовитися від цього договору і повернути обладнання НАЙМОДАВЦЮ. У цьому разі сума коштів, сплачених у вигляді передплати згідно з п.2 цього договору, НАЙМАЧУ не повертається.

 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього договору відповідно до умов цього договору та чинного законодавства.

 

5.2.У разі прострочення строків оплати послуг за цим договором, передбачених п.2.2., НАЙМАЧ сплачує НАЙМОДАВЦЮ на письмову вимогу останнього пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

 

5.3. НАЙМАЧ несе відповідальність перед третіми особами за спричинення матеріальної шкоди з його вини у процесі користування обладнанням.

 

5.4. Витрати на капітальний і поточний ремонт обладнання несе НАЙМОДАВЕЦЬ, якщо він не доведе, що пошкодження сталося з вини НАЙМАЧА.

 

5.5. У разі використання НАЙМАЧЕМ обладнанням не за цільовим призначенням, НАЙМОДАВЕЦЬ попереджає НАЙМАЧА про необхідність усунення такого порушення договору. У разі неусунення таких порушень цього договору у дводенний строк з моменту отримання попередження НАЙМОДАВЕЦЬ має право розірвати цей договір в односторонньому порядку і вимагати, окрім повернення обладнання, відшкодування збитків, згідно з чинним законодавством України.

 

5.6. Ризик випадкового пошкодження чи знищення обладнання несе НАЙМОДАВЕЦЬ.

 

5.7. Жодна із Сторін не буде нести відповідальність за повне або часткове невиконання будь-якого свого зобов’язання, якщо невиконання буде наслідком таких умов, як пожежа, повінь, землетрус, будь-які інші стихійні лиха, війни, військові операції будь-якого характеру, блокади, а також інші перепони економічного і політичного характеру.

 

5.8. Сторона, яка опинилася в умовах непередбачуваних обставин, визначених в п. 5.7., і у зв’язку з цим не може виконати зобов’язання за даним договором, зобов’язана на протязі 15 (п’ятнадцяти) днів повідомити другу Сторону в письмовій формі (також телеграфом, факсом, іншими засобами зв’язку) про настання та можливі строки дії вищезазначених обставин та їх припинення.

 

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на вищевказані обставини, як на підставу звільнення від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання обов’язків.

 

 

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

6.1. До відносин Сторін по тим питанням, які не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, Сторони застосовують чинне законодавство України.

 

6.2. Після підписання цього договору усі попередні переговори за ним, попередні домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

 

6.3. Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод. Всі доповнення, зміни, додатки до даного договору мають юридичну силу, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і належним чином підписані Сторонами або їх повноважними представниками і є невід’ємною частиною даного договору.

Цей договір, всі додатки до цього договору, додаткові угоди до цього договору, а також інші документи, оформлені на виконання цього договору, підписані повноважними

представниками Сторін, передані засобами факсимільного або електронного зв'язку мають повну юридичну силу до отримання Сторонами їх оригіналів. Підписи уповноважених представників Сторін на документах, переданих засобами факсимільного зв'язку та/або електронною поштою, мають силу власноручних. Ризик спотворення інформації несе Сторона, яка надіслала інформацію.

Відправлення/отримання документів засобами факсимільного зв'язку може підтверджуватися стандартною квитанцією факсимільного зв'язку про передачу/прийом повідомлення на номер факсу одержувача з номера факсу відправника.

Відправлення/отримання документів електронною поштою може підтверджуватися електронним листом з датою і часом передачі з електронної адреси (адрес) відправника на електронну адресу (адреси) одержувача, зазначені в цьому договорі.

Передача документів зазначеними в цьому пункті способами не звільняє Сторони від необхідності вручення оригіналів відповідних документів один одному.

Всі повідомлення, сповіщення і документи, передані за цим договором та на його виконання, передаються за наступними адресами:

На адресу НАЙМОДАВЦЯ:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром — 02092, Україна, м. Київ, вул. Макаренка, буд. 12;

для передачі електронною поштою — soy***@gmail.com;

для передачі факсом — +38-044-000-00-00.

На адресу НАЙМАЧА:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром - 01004, Україна, м. Київ, вул. Дарвіна, буд. 7;

для передачі електронною поштою — soc***@gmail.com;

для передачі факсом - +38-044-000-00-00.

 

6.4. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому договорі реквізитів та зобов'язується у 5 (п'яти) денний термін у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

 

6.5. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього договору або у зв'язку з ним, вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами з урахуванням принципів сумлінності та взаємної поваги.

 

6.6. Претензії розглядаються Сторонами протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх отримання.

 

6.7. B разі якщо спори та розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавством України.

 

6.8. Будь-яка інформація, що містить відомості, розголошення яких може завдати збитків будь-якій з Сторін, передана однією зі Сторін іншій Стороні в період дії цього договору є конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам.

 

6.9. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, по одному примірнику для кожної сторони. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною. Кожна сторінка цього договору підписана Сторонами.

 

 

7. ДОДАТКИ

 

7.1. До договору додаються наступні додатки, які є його невід’ємною частиною:

 

Додаток № 1. Графік прокату

 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

НАЙМОДАВЕЦЬ

НАЙМАЧ

ТОВ “СОЮЗ”

Код за ЄДРПОУ: 564684655

Адреса: 02092, Україна, м. Київ, вул. Макаренка, буд. 12,

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: soy***@gmail.com

Банк: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві

код банку 000000

Р/р 2600 0000000000

МФО 351533

Платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах

Платник ПДВ

ТОВ “СОКІЛ”

Код за ЄДРПОУ: 787484654

Адреса: 01004, Україна, м. Київ, вул. Дарвіна, буд. 7,

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: soc***@gmail.com

Банк: АТ «ПроКредит Банк» у м. Київ,

код банку 000000

Р/р № 2600000000000,

МФО 000000

Платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах

Платник ПДВ

Керівник

___________________/А.А. Погорєлов/

Керівник

___________________________/О.О. Кравець/

 • Більш детально про обов'язкові умови та особливості укладання договору прокату читати статті Федорончук А.В. „Особливості договору прокату як різновиду договору приєднання“ за (посиланням);

   

  Бойко Н.М. „Зобов'язання, що виникають з договору прокату“ за (посиланням).

   

 • Предметом договору прокату може бути лише рухома річ, що використовується для задоволення побутових невиробничих потреб. Здебільшого це речі, які використовуються у споживчих цілях. Водночас предметом прокату можуть бути й інші речі, які використовуються для виробничих потреб, якщо про це домовилися сторони.

   

  Доволі поширеною є практика прокату легкових автомобілів, однак, в одному із своїх останніх рішень Апеляційний суд м. Києва зайняв радикальну позицію, зазначивши, що предметом договору прокату не можуть бути хоч і рухомі речі, але ті, відносно яких ЦК України містить окремі правила передачі їх у користування, зокрема, транспортні засоби (ст.ст.798-805 ЦК України). З урахуванням викладеного, колегія суддів зазначила, що укладені між сторонами по справі договори прокату фактично є договорами найму (оренди) транспортних засобів.

   

  Детальніше з цього питання дивитись Рішення Апеляційного суду м. Києва від 27.07.2017 р., справа № 759/5467/16-ц за (посиланням).

 • Слід пам'ятати, що видача в прокат м'якого інвентарю, одягу можлива тільки після дезінфекційної обробки, хімічного чищення або прання, що повинно бути підтверджено відповідними документами при видачі предмета прокату наймачу.

   

  Дивитись Порядок надання у тимчасове користування громадянам предметів культурно побутового призначення та господарського вжитку затвердженому наказом Українського союзу об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення № 46 від 16.12.99 р. за (посиланням).

   

 • Порядок оплати при здачі об'єктув в прокат визначається підзаконними нормативно-правовими актами. Так, при оформленні предметів прокату на термін до 30 діб наймач має внести оплату повністю за весь час користування предметом прокату відповідно до діючих тарифів. За прокат предметів, виданих на тривалий термін (понад місяць), оплата вноситься щомісяця: за перший місяць - при видачі предмета прокату, а за кожний наступний - не пізніше 7 днів після дня закінчення терміну платежу, зазначеного в договорі прокату (замовленні-зобов'язанні).

   

  З цього питання дивитись Порядок надання у тимчасове користування громадянам предметів культурно побутового призначення та господарського вжитку затвердженому наказом Українського союзу об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення № 46 від 16.12.99 р. за (посиланням).

   

 • Ознайомитись із законодавчо встановленими вимогами до передачі об'єкта договору у прокат можна в Порядку надання у тимчасове користування громадянам предметів культурно побутового призначення та господарського вжитку затвердженому наказом Українського союзу об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення № 46 від 16.12.99 р. за (посиланням).

   

 • За загальним правилом, встановленим ЦК України, наймач за договором прокату не має права на укладення договору піднайму. Тобто річ, взята напрокат, має використовуватися виключно самим наймачем для задоволення його особистих побутових потреб. Передавати її в тимчасове оплатне користування третім особам не дозволяється.

   

  Разом з тим, суд апеляційної інстанції в одному із своїх рішень зауважив, що дана стаття не забороняє передачу предмета прокату у тимчасове безоплатне користування (позичку) іншим особам, наприклад членам сім'ї наймача або його друзям. В такому випадку відповідальним перед наймодавцем за стан речі залишається наймач.

   

  Дивитись Постанову Київського апеляційного господарського суду від 07.09.2016 р., справа №910/1796/16 за (посиланням).

   

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"