Договір найму (оренди) транспортного засобу з екіпажем (легковий автомобіль) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР №__

 

 • найму (оренди) транспортного засобу з екіпажем

  З нюансами укладання договору оренди автомобіля детальніше можна ознайомитись за (посиланням).

   

 

місто Київ, дванадцяте жовтня дві тисячі сімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони — Товариство з обмеженою відповідальністю “АВТОДРАЙВ”, код ЄДРПОУ 52369874, з місцезнаходженням за адресою: 04074, Україна, м. Київ, вул. Резервна, буд. 8а, що далі іменується «ОРЕНДОДАВЕЦЬ», в особі генерального директора Ящука Олександра Григоровича, який діє на підставі статуту, та

 

з іншої сторони — Романюта Сергій Павлович, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи — платника податків (РНОКПП) 2365417896, паспорт серії ХХ № 154236, виданий Дарницьким РВ ГУМВС України у м. Києві 12 липня 2001 року, проживає за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганськог, буд. 76, кв. 18, що далі іменується - “ОРЕНДАР”,

 

надалі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій,

 

досягли домовленості про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим договором, ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язується передати ОРЕНДАРЮ в тимчасове володіння та користування наземний самохідний транспортний засіб (легковий автомобіль), визначений у цьому договорі, з екіпажем (водієм), який обслуговує такий транспортний засіб, а ОРЕНДАР зобов'язується прийняти в тимчасове володіння та користування Автомобіль сплатити ОРЕНДОДАВЦЮ орендну плату.

 

1.2. Характеристика транспортного засобу:

 

Тип транспортного засобу: легковий автомобіль

 

Марка: LEXUS LX 570

 

Державний номер А 0007 КР

 

Дата випуску: 01.08.2008 р.

 

Колір: чорний

 

Номер двигуна: L6777854

 

1.3. Вартість автомобіля: згідно з актом оцінки — 330000,00 грн.

 

1.4. Право власності ОРЕНДОДАВЦЯ підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу ААС 309606 виданим УДАІ ГУ МВС України у м. Києві.

 

1.5. Автомобіль орендується ОРЕНДАРЕМ для транспортного обслуговування весілля та подорожі молодят.

 

1.6. Транспортний засіб надається в оренду з екіпажем (водієм, призначеним ОРЕНДОДАВЦЕМ), який його обслуговує. Дані щодо екіпажу визначаються в порядку, визначеному Сторонами.

 

1.7. Сторони домовились, що водій під час здійснення ним обов'язків з керування Автомобілем в період оренди має бути одягнений в чорний смокінг, білу сорочку та чорний метелик.

 

1.8. Територія поїздок Автомобіля — Київська область.

 

1.9. Сторони домовились, що у випадку виїзду за межі м. Києва ОРЕНДАР зобов'язаний оплатити водієві проживання в мотелі.

 

1.10. Автомобіль передається ОРЕНДАРЮ “19” жовтня 2017 року о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Саксаганська, 66.

 

1.11. Автомобіль повертається ОРЕНДОДАВЦЕВІ “26” жовтня 2017 року до 20-00 за адресою: м. Київ, вул. Макаренка, 16.

 

1.12. ОРЕНДАР має право повернути Автомобіль раніше строку, визначеного в п. 1.11 договору, але при цьому він не має права вимагати зменшення орендної плати.

 

1.13. Передача/приймання транспортного засобу підтверджується підписанням Акту приймання-передачі.

 

1.13. ОРЕНДОДАВЕЦЬ гарантує, що на момент підписання Сторонами цього договору транспортний засіб не є проданим, переданим у користування іншим особам, не перебуває у заставі, під арештом не знаходиться, судових справ щодо нього не ведеться, будь-яких інших відомих йому прав третіх осіб на Автомобіль немає.

 

2. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

2.1. Орендна плата за цим договором складає 1500 гривень на добу, за весь строк договору — 12000,00 гривень.

 

2.2. ОРЕНДАР сплачує ОРЕНДОДАВЦЕВІ аванс в розмірі 7000,00 гривень до “19” жовтня 2017 року, та 5000,00 гривень — одночасно з поверненням Автомобіля ОРЕНДОДАВЦЕВІ.

 

2.3. Орендна плата за цим договором здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ або внесення безпосередньо в касу ОРЕНДОДАВЦЯ.

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

3.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ за цим договором зобов'язується:

 

3.1.1. надати в оренду транспортний засіб, визначений в п. 1.2. цього договору, у технічно справному стані з екіпажем, який його обслуговує;

 

3.1.2. подати Автомобіль в строки, визначені в п. 1.10 договору прикрашеним живими квітами, відповідно до додатку 1 до цього договору;

 

3.1.3. протягом усього строку дії цього договору підтримувати автомобіль у належному стані, включаючи проведення поточного ремонту і надання необхідного устаткування;

 

3.1.4. забезпечити своїми силами керування автомобілем і його технічну експлуатацію відповідно до цілей оренди, зазначених у пункті 1.5 договору;

 

3.1.5. забезпечити відповідність водія і його кваліфікації до вимог звичної практики експлуатації транспорту цього виду та умов договору;

 

3.1.6. нести витрати з оплати праці водія;

 

3.1.7. застрахувати автомобіль і відповідальність за шкоду, яку може бути заподіяно ним або у зв'язку з його експлуатацією.

 

Екіпажем (водієм) є працівник ОРЕНДОДАВЦЯ. Він підпорядковується розпорядженням ОРЕНДОДАВЦЯ щодо керування та технічної експлуатації і розпорядженням ОРЕНДАРЯ щодо комерційної експлуатації транспортного засобу.

 

3.2. ОРЕНДАР за цим договором зобов'язується:

 

3.2.1. своєчасно сплачувати орендні платежі;

 

3.2.2. нести витрати на оплату пального;

 

3.2.3. надавати водієві можливість скористатися обідньою перервою протягом 30 хв. в будь-який період з 12-00 до 16-00, дотримуватись 8-годинного робочого дня водія.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

 • 4.1. За кожні 10 хвилин затримки подачі транспортного засобу, визначеного п. 1.2. цього договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ сплачує ОРЕНДАРЕВІ неустойку в розмірі 1000 гривень.

  Якщо орендар не виконає обов'язку щодо повернення автомобіля, наймач теж має право вимагати сплати неустойки, однак обов'язковою і необхідною умовою для застосування таких наслідків є наявність вини (умислу або необережності) в особи, яка порушила зобов'язання.

   

  Дивись позицію Вищого господарського суду України від 19 квітня 2017 року, у справі №909/13/21/15 за (посиланням).

   

 

4.2. За порушення строків оплати орендної плати ОРЕНДАР сплачує ОРЕНДОДАВЦЕВІ пеню в розмірі 1% орендної плати за кожен день прострочення.

 

4.3. За невиконання або неналежне виконання інших умов цього договору Сторони несуть відповідальність, відповідно до діючого законодавства України.

 

4.4. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили.

 

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

5.1. Усі правовідносини, які виникають у зв'язку з виконанням умов цього договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

 

5.2 Строк оренди розпочинається о 10-00 годині “19” жовтня 2017 року та закінчується о 20-00 годині “26” жовтня 2017 року.

 

5.3. Після підписання цього договору усі попередні переговори за ним, попередні домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

 

5.4. Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод до цього договору.

 

5.5. В разі виникнення спору Сторони вирішують його шляхом переговорів, а при недосягненні згоди — в судовому порядку.

 

5.6. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної сторони. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною. Кожна сторінка цього договору підписана уповноваженими представниками Сторін

 

 • РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

  Варто зауважити, якщо однією із сторін договору оренди транспортного засобу виступає фізична особа, необхідне нотаріальне посвідчення цього договору, однак щодо фізичної особи-підприємця це питання залишається відкритим.

   

  Про нюанси посвідчення договору оренди автомобіля за участю фізичної особи — підприємця читати Потьомкін А. “Чи мусить фізособа- підприємець нотаріально посвідчувати оренду авто?” за (посиланням).

   

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

ОРЕНДАР

ТОВ “АВТОДРАЙВ”

Код за ЄДРПОУ: 52369874

Адреса: 04074, Україна, м. Київ, вул. Резервна, буд. 8а

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: bd@gmail.com

Банк Орендодавця: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві

код банку 000000

Р/р 2600 0000000000

МФО 351533

РОМАНЮТА СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ

РНОКПП: 2365417896

Паспорт серії ХХ № 154236, виданий Дарницьким РВ ГУМВС України у м. Києві 12 липня 2001 року

Адреса: 01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганськог, буд. 76, кв. 18,

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: bs@gmail.com

Банк Орендаря: АТ «ПроКредит Банк» у м. Київ,

код банку 000000

Р/р № 2600000000000,

МФО 000000

Директор

___________________/О.Г. Ящук/

________________________/С.П. Романюта/

 • З нюансами укладання договору оренди автомобіля детальніше можна ознайомитись за (посиланням).

   

 • Якщо орендар не виконає обов'язку щодо повернення автомобіля, наймач теж має право вимагати сплати неустойки, однак обов'язковою і необхідною умовою для застосування таких наслідків є наявність вини (умислу або необережності) в особи, яка порушила зобов'язання.

   

  Дивись позицію Вищого господарського суду України від 19 квітня 2017 року, у справі №909/13/21/15 за (посиланням).

   

 • Варто зауважити, якщо однією із сторін договору оренди транспортного засобу виступає фізична особа, необхідне нотаріальне посвідчення цього договору, однак щодо фізичної особи-підприємця це питання залишається відкритим.

   

  Про нюанси посвідчення договору оренди автомобіля за участю фізичної особи — підприємця читати Потьомкін А. “Чи мусить фізособа- підприємець нотаріально посвідчувати оренду авто?” за (посиланням).

   

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"