Посадова інструкція менеджера із збуту 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ЛАКІ"

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Керівник ТОВ “ЛАКІ”

__________________ Лесняк А.В.

“___” ______ 2018 р.

 

 

 • ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

  Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

МЕНЕДЖЕРА ІЗ ЗБУТУ ТОВ "ЛАКІ”

 • (код КП 1475.4)

  Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 

 

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 

1.1. Менеджер із збуту належить до професійної групи «Керівники, менеджери (управителі)», код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 1475.4.

1.2. Призначення на посаду менеджера із збуту та звільнення з неї здійснюється наказом керівника відповідно до приписів чинного трудового законодавства України.

1.3. У своїй діяльності менеджер із збуту керується чинним законодавством України, установчими документами Товариства з обмеженою відповідальністю “ЛАКІ” (далі - Товариства), локальними нормативними актами Товариства, в т.ч. колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією, а також наказами та розпорядженнями керівника.

1.4. Менеджер із збуту безпосередньо підпорядковується керівнику Товариства.

1.5. В період тимчасової відсутності менеджера із збуту його обов'язки виконує особа, призначена наказом директора Товариства, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за неналежне виконання покладених на неї обов'язків.

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

 • При виконанні своїх посадових обов’язків менеджер із збуту:

  У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

2.1. Організовує та координує збутову діяльність відповідно до замовлень і укладених договорів, забезпечує постачання товарів споживачам у встановлені терміни в повному обсязі.

2.2. Організовує проведення маркетингових досліджень з вивчення споживчого ринку і його перспектив, формування і розширення господарських зв’язків зі споживачами, проведення аналізу попиту покупців, ступеня задоволення потреб вимог і запитів споживачів на вироби, що пропонуються, рівня конкурентоспроможності товарів на ринку шляхом вивчення і оцінювання потреб споживачів, моніторингу конкурентів.

2.3. Бере участь у розробленні маркетингової політики.

2.4. Готує пропозиції і розробляє рекомендації щодо підвищення якості і поліпшення споживчих властивостей товарів та послуг.

2.5. Бере участь у підготовці проектів перспективних і річних планів реалізації товарів, складанні прогнозів збуту, розробленні рекламної стратегії, програм із формування попиту і стимулювання збуту.

2.6. Вносить пропозиції щодо коригування цін на товари, обсягів продажу, вибору каналів збуту, способів і часу виходу на ринок.

2.7. Бере участь у ярмарках, торгах, виставках, біржах із рекламування і реалізації товарів.

2.8. Організовує зв’язки з діловими партнерами, забезпечує своєчасне виконання обов’язків перед контрагентами, добирає необхідну інформацію для розширення зовнішніх зв’язків.

2.9. Виконує роботу з укладання договорів на постачання товарів і узгодження умов постачання.

2.10. Складає заявки, зведені відомості замовлень і асортиментні (номенклатурні) плани постачання.

2.11. Аналізує дані з обліку товарів на складі Товариства і проводить розподіл по покупцях відповідно до укладених договорів.

2.12. Контролює відповідність рівня запасів товарів за обсягом і номенклатурою (асортиментом) до встановлених нормативів.

2.13. Контролює дотримання правил зберігання і підготовки товарів до відправлення споживачам.

2.14. Визначає потребу в різних транспортних засобах і робочій силі для своєчасного відвантаження товарів та оформлює договори на перевезення товарів з транспортними організаціями.

2.15. Організовує і контролює своєчасне відвантаження товарів у відповідності до укладених договорів.

2.16. Бере участь у здаванні (прийманні) товарів покупцям (перевізникам) і перевірці їх якості, кількості та комплектності, підписує і візує приймально-здавальні акти, супровідні документи.

2.17. Вживає заходів із забезпечення своєчасного надходження коштів за реалізовані товари.

2.18. Одержує і аналізує претензії від покупців щодо невідповідності якості, кількості і комплектності товарів, які постачаються, порушення термінів постачання.

2.19. Готує інформацію, необхідну для пред’явлення претензій покупцям за порушення термінів приймання та оплати товарів.

2.20. Вживає заходів щодо заміни товару, яку повернув покупець, його реалізації чи перероблення.

2.21. Забезпечує складання встановленої звітності, формує базу даних щодо внутрішньої та зовнішньої інформації із збуту (натуральні і вартісні обсяги. засоби просування товару на ринки, територіальне поширення та терміни його збуту. відхилення і зміни кон’юнктури ринку).

2.22. Контролює внесення змін у довідкову та рекламну інформацію.

2.23. Вживає заходів щодо нерозголошення відомостей, які складають комерційну таємницю Товариства та стали відомі йому у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків.

 

 

3. ПРАВА

 

Менеджер із збуту має право:

3.1. Брати участь в обговоренні питань, які стосуються виконання ним своїх посадових обов’язків.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи.

3.3. Отримувати від працівників Товариства необхідну інформацію для здійснення роботи, що входить до компетенції менеджера із збуту.

3.4. Проводити оцінку результативності виконання поставлених перед ним завдань.

3.5. Вимагати від директора Товариства забезпечення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов’язків.

3.6. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію.

3.7. Користуватися інформаційними матеріалами та нормативно-правовими актами, знання яких необхідно для здійснення своїх функцій, знайомитись з локальними нормативними актами Товариства.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Менеджер із збуту несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, трудовим розпорядком – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним цивільним, кримінальним законодавством та законодавством України про адміністративні правопорушення.

4.3. За завдання матеріальної шкоди Товариству – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.

4.4. За розголошення відомостей, що складають комерційну таємницю – в межах, визначених чинним цивільним, кримінальним законодавством та законодавством України про адміністративні правопорушення.

 

 

5. МЕНЕДЖЕР ІЗ ЗБУТУ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

5.1. Чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність, комерційне право.

5.2. Методологію аналізу ринкового середовища на мікроекономічному рівні, основні напрями маркетингової діяльності.

5.3. Перспективи та світові тенденції розвитку галузі.

5.4. Порядок підготовки та встановлення господарських зв’язків, методику актово-претензійної роботи, маркетинг та менеджмент, теорію управлінських рішень та комунікацій.

5.5. Економіку підприємства, ціноутворення, логістику, основи рекламної діяльності, етику ділового спілкування.

5.6. Стандарти і технічні умови на товари, умови постачання, зберігання та транспортування товарів.

5.7. Конфліктологію.

5.8. Інформаційні технології менеджменту, економіко-математичні моделі та методи.

5.9. Статистичну звітність, бухгалтерський облік основних бухгалтерських операцій.

5.10. Діловодство. організацію праці та управління.

5.11. Правила користування комп’ютерною та офісною технікою.

5.12. Основи законодавства про охорону праці.

 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. На посаду менеджера із збуту може бути призначена особа, яка має повну вищу освіту напряму підготовки “Менеджмент” (освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста). Стаж роботи на посаді менеджера із збуту не менше 2 років. Післядипломна освіта за напрямом “Менеджмент”.

 

Керівник ТОВ “ЛАКІ”

___________/Лесняк А.В./

 (підпис)

"__" _____ 2018 р.

 • Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 • У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"