Договір ренти 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР РЕНТИ № __

 

 • місто Київ, чотирнадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року

  Детальніше про умови та особливості договору ренти - Посполітак В. В., Ханик-Посполітак Р. Ю. “Актуальні питання договору ренти” за (посиланням).

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони — Пелипенко Ігор Іванович, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків (РНОКПП) № 2332411564, паспорт серія ХХ номер 345627, виданий Деснянським РВ ГУМВС України у м. Києві 17 вересня 1997р., що мешкає за адресою: 03028, Україна, місто Київ, вулиця Ракетна, будинок 00, квартира 00, що далі іменується “ПЛАТНИК РЕНТИ” та

 

з другої сторони — Іщенко Петро Павлович, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків (РНОКПП) № 1239876577, паспор серія ХХ номер 354782, виданий Оболонським РВ ГУМВС України у м. Києві 10 липня 1998р., що мешкає за адресою: 03083, Україна, місто Київ, вулиця Левітана, будинок 00, квартира 00, що далі іменується “ОДЕРЖУВАЧ РЕНТИ”,

 

далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій,

 

 • досягли домовленості про наступне:

  Слід зазначити, що цивільне законодавство не передбачає укладення договору ренти відчужувачем та/або платником ренти на користь третьої особи, але і не містить заборони, тому з огляду на ст. 636 ЦК України, є можливим покладання на будь-яку із сторін обов'язку здійснити дії (передати майно чи сплачувати рентні платежі) на користь третьої особи.

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. За цим договором ОДЕРЖУВАЧ РЕНТИ передає у власність ПЛАТНИКА РЕНТИ будинок № 35 за адресою: 02092, Україна, місто Київ, вулиця Макаренка, загальною площею 100 (сто) квадратних метрів (далі — майно), а ПЛАТНИК РЕНТИ зобов'язується періодично виплачувати ОДЕРЖУВАЧЕВІ РЕНТИ ренту у розмірі та на умовах, передбачених цим договором.

 

 • 1.2. ОДЕРЖУВАЧ РЕНТИ гарантує, що майно належить йому на праві приватної власності, що підтверджується договором купівлі-продажу від 12 грудня 2000 року та Свідоцтвом про право власності №1234 від 20 грудня 2000 року.

  Одержувачем ренти, може бути тільки власник майна, яке він передає у ренту, про що неодноразово наголошувалось у судових рішеннях.

   

  Детальніше:

   

  Рішення Апеляційного суду Одеської області від 10.11.2015 р., у справі № 522/27846/13-ц за (посиланням);

   

  Постанова Рівненського апеляційного господарського суду від 05.09.2016р., у справі № 903/1330/15 за (посиланням).

   

 

1.3. ОДЕРЖУВАЧ РЕНТИ гарантує, що майно не перебуває під обтяженням, і що на майно відсутні права третіх осіб.

 

1.4. Вартість майна відповідно до експертної оцінки становить  1 000 000 (один мільйон) гривень 00 коп.

 

 

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

 

2.1. ПЛАТНИК РЕНТИ зобов'язується після отримання у власність майна, про що складається Акт прийому-передачі, сплачувати ОДЕРЖУВАЧЕВІ РЕНТИ грошову ренту у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) грн. 00 коп. на місяць не пізніше 05 (п'ятого) числа кожного поточного місця.

 

2.2. Розмір ренти, передбачений у п. 2.1. цього договору, переглядається СТОРОНАМИ за вимогою ОДЕРЖУВАЧА РЕНТИ не частіше одного разу на півроку у зв'язку з інфляцією та зміною цін на ринку нерухомості. Зміна розміру ренти оформлюється у вигляді Додаткової угоди до цього договору.

 

2.3. ПЛАТНИК РЕНТИ здійснює платежі шляхом перерахування суми ренти на поточний рахунок ОДЕРЖУВАЧА РЕНТИ № 2600 0000 000 000 ПАТ “Укрсоцбанк” МФО 300003.

 

 

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

3.1. ПЛАТНИК РЕНТИ сплачує ренту протягом 6 (шести) років з моменту набуття майна за цим договором.

 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. ПЛАТНИК РЕНТИ зобов'язується:

 

4.1.1. сплачувати ренту у розмірі та у строки, передбачені у п.2.1. цього договору, протягом шести років. У разі випадкового знищення або пошкодження майна, переданого ПЛАТНИКУ РЕНТИ під сплату ренти, ПЛАТНИК РЕНТИ не звільняється від обов'язку виплачувати її до закінчення строку виплати ренти на умовах, встановлених цим договором;

 

4.1.2. у триденний строк подати усі необхідні документи, передбачені чинним законодавством України, для реєстрації права власності до Реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві;

 

4.1.3. нести всі витрати, пов'язані з оформленням та реєстрацією цього договору.

 

4.2. ПЛАТНИКА РЕНТИ має право:

 

4.2.1. відчужувати майно, передане за цим договором, з моменту передачі йому такого майна та передбаченої чинним законодавством України реєстрації такого права, за умови отримання згоди ОДЕРЖУВАЧА РЕНТИ. Відчуження майна ПЛАТНИКОМ РЕНТИ не припиняє його обов'язку сплачувати ОДЕРЖУВАЧУ РЕНТИ ренту;

 

4.2.2. відмовитися від цього договору, попередньо попередивши про такий намір ОДЕРЖУВАЧА РЕНТИ — але не пізніше, ніж за три місяці. При цьому ПЛАТНИК РЕНТИ сплачує ОДЕРЖУВАЧЕВІ РЕНТИ суму у розмірі ренти за цим договором за один рік та вартість переданого майна.

 

4.3. ОДЕРЖУВАЧА РЕНТИ зобов'язаний:

 

4.3.1. передати будинок ПЛАТНИКУ РЕНТИ. Обов'язок передати будинок ПЛАТНИКУ РЕНТИ вважається виконаним у момент передачі останньому ключів від квартири;

 

4.3.2. попередити ПЛАТНИКА РЕНТИ про всі особливі характеристики та недоліки майна, про які йому відомо;

 

4.3.3. сплатити заборгованість за комунальні послуги, знятись з реєстрації особисто та з іншими особами, які проживають у квартирі, звільнити квартиру від речей, вилучити ключі від будинку в осіб, які їх мали до п'ятого липня 2018 року.

 

4.4. ОДЕРЖУВАЧ РЕНТИ має право відмовитися від цього договору на підставах та у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

5.1. За невиконання (неналежне виконання) зобов’язань по даному договору Сторони несуть відповідальність, передбачену нормами чинного законодавства і цим договором.

 

5.2. У разі порушення строку сплати ренти ПЛАТНИК РЕНТИ сплачує ОДЕРЖУВАЧЕВІ РЕНТИ, на письмову вимогу останнього, 10 (десять)% від простроченої суми за кожен день прострочення.

 

5.3. У разі непопередження ОДЕРЖУВАЧЕМ РЕНТИ ПЛАТНИКА РЕНТИ про особливі характеристики та недоліки майна, які йому відомі, ОТРИМУВАЧ РЕНТИ несе відповідальність та відшкодовує збитки у випадку спричинення шкоди здоров'ю, життю, майну ПЛАТНИКА РЕНТИ або третіх осіб, що сталися внаслідок таких особливостей майна.

 

5.4. Жодна із Сторін не буде нести відповідальність за повне або часткове невиконання будь-якого свого зобов’язання, якщо невиконання буде наслідком непереборної сили, наприклад, пожежі, повені, землетрусу, будь-яких інших стихійних лих, війни, військових операцій будь-якого характеру, блокади, а також інших перепон економічного і політичного характеру.

 

5.5. Якщо будь-яка з цих умов безпосередньо вплинула на виконання зобов’язань у строк, встановлений цим договором, то у цей строк не зараховується час дії такої обставини.

 

5.6. Сторона, яка опинилася в умовах непереборної сили і у зв’язку з цим не може виконати зобов’язання за даним договором, зобов’язана протягом 15 (п’ятнадцяти) днів повідомити іншу Сторону в письмовій формі (також телеграфом, факсом, іншими засобами зв’язку) про настання та можливі строки дії вищезазначених обставин та їх припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на вищевказані обставини, як на підставу звільнення від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання обов’язків.

 

 

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

6.1. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

 

6.2. Усі спори та розбіжності, що можуть виникнути з цього договору або з окремих його пунктів, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі, якщо Сторони не зможуть дійти згоди шляхом переговорів, усі спори та розбіжності вирішуються у судовому порядку.

 

6.3. Після підписання цього договору всі попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються предмету цієї угоди, втрачають юридичну силу.

 

6.4. У разі зміни зміни у платіжних і поштових реквізитах тощо сторони зобов'язуються повідомити про це одна одній протягом 3 (трьох) календарних днів. В іншому випадку дії, вчинені за старими адресами та реквізитами, будуть вважатися належним виконанням зобов'язань.

 

6.5. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної сторони. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною. Кожна сторінка цього договору підписана уповноваженими представниками Сторін.

 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

ПЛАТНИК РЕНТИ

ОДЕРЖУВАЧ РЕНТИ

ПЕЛИПЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ

РНОКПП: 2332411564

Паспорт серії ХХ номер 345627, виданий Деснянським РВ ГУМВС України у м. Києві 17 вересня 1997р.

Адреса: 03028, Україна, місто Київ, вулиця Ракетна, будинок 00, квартира 00,

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: rozvitok@gmail.com

Банк Кредитора: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві

код банку 000000

Р/р 2600 0000000000

МФО 351533

Не є платником ПДВ

Платник податку на прибуток на загальних підставах

ІЩЕНКО ПЕТРО ПАВЛОВИЧ

РНОКПП: 1239876577

Паспорт серії ХХ номер 354782, виданий Оболонським РВ ГУМВС України у м. Києві 10 липня 1998р.

Адреса: 03083, Україна, місто Київ, вулиця Левітана, будинок 00, квартира 00,

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: fantom@gmail.com

Банк Боржника: ПАТ «Укрсоцбанк» у м. Київ,

код банку 000000

Р/р № 2600 0000 000 000

МФО 300003,

Не є платником ПДВ

Платник податку на прибуток на загальних підставах

___________________/І.І. Пелипенко/

________________________/П.П. Іщенко/

 

Будь-яке співпадіння імен, прізвищ, назв та фактів, викладених в договорі з реально існуючими є випадковим.

 • Детальніше про умови та особливості договору ренти - Посполітак В. В., Ханик-Посполітак Р. Ю. “Актуальні питання договору ренти” за (посиланням).

 • Слід зазначити, що цивільне законодавство не передбачає укладення договору ренти відчужувачем та/або платником ренти на користь третьої особи, але і не містить заборони, тому з огляду на ст. 636 ЦК України, є можливим покладання на будь-яку із сторін обов'язку здійснити дії (передати майно чи сплачувати рентні платежі) на користь третьої особи.

 • Одержувачем ренти, може бути тільки власник майна, яке він передає у ренту, про що неодноразово наголошувалось у судових рішеннях.

   

  Детальніше:

   

  Рішення Апеляційного суду Одеської області від 10.11.2015 р., у справі № 522/27846/13-ц за (посиланням);

   

  Постанова Рівненського апеляційного господарського суду від 05.09.2016р., у справі № 903/1330/15 за (посиланням).

   

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"