Договір оренди (найму) нерухомого майна (під офіс) 0.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Договір № 26/04-18

оренди (найму) нерухомого майна (під офіс)

 

місто Київ, двадцять шосте квітня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони — Фізична особа-підприємець Білова Тетяна Павлівна, паспорт ЕН 788965, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1683633257, місце проживання: 03340, Київська область, місто Київ, вулиця Довгунова, будинок 24, діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань від 15 квітня 2017 року, далі іменується “ОРЕНДОДАВЕЦЬ” та

з другої сторони — Фізична особа-підприємець Волошин Анатолій Михайлович, паспорт МК 124544, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1723303467, місце проживання: 61050, Харківська область, місто Харків, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23, діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань від 15 травня 2011 року, що далі іменується “ОРЕНДАР”, разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, досягли домовленості про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР приймає в тимчасове платне користування (оренду) об'єкт (надалі – „Об’єкт оренди” та/або „Приміщення”), визначений в п. 1.2. цього договору.

1.2. Об’єкт оренди являє собою нежитлові приміщення загальною площею 124,7 м. кв., що знаходяться за адресою: Київська область, місто Київ, вулиця Лісовинська, будинок 17, 2 поверх.

Приміщення належать ОРЕНДОДАВЦЮ на праві власності на підставі Договору купівлі-продажу № ДКП 17/01 від 16.05.2011 року.

1.3. Стан Об’єкта оренди визначається Сторонами у актах приймання-передачі на момент передачі Об’єкта оренди в користування та його повернення.

1.4. На момент підписання даного договору Об’єкт оренди перебуває у технічно справному стані, придатному для використання.

1.5. ОРЕНДОДАВЕЦЬ свідчить, що згадане в договорі Приміщення на момент укладення цього договору ОРЕНДОДАВЦЕМ не продане, іншим способом не відчужене, не обтяжене, під заставою, забороною (арештом) не перебуває, судового спору щодо нього немає.

1.6. ОРЕНДАР не може передавати Об’єкт оренди у користування (суборенду) третім особам без попередньої письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ.

1.7. Об’єкт оренди на момент підписання Акту приймання-передачі має відповідати санітарним та протипожежним вимогам і бути технічно придатним до його використання за цільовим призначенням, визначеним в п. 2.1. цього договору.

 

2. МЕТА ОРЕНДИ

 

2.1. Об’єкт оренди може використовуватися в якості офісного приміщення (далі - “дозволене використання Приміщень”).

2.2. Зміна ОРЕНДАРЕМ дозволеного використання Приміщень можлива за умови отримання письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ.

2.3. ОРЕНДАР не має права використовувати Приміщення у такий спосіб, який може призвести до його пошкодження чи знищення.

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБ'ЄКТА В ОРЕНДУ

 

3.1. Приймання-передача Об’єкта оренди здійснюється Сторонами (уповноваженими ними особами) протягом 3-х діб з моменту підписання даного договору.

3.2. При передачі Об’єкта оренди складається Акт приймання-передачі, який підписується Сторонами (уповноваженими ними особами) в 2-х примірниках.

3.3. Об’єкт оренди вважається переданим в оренду з моменту підписання Акту приймання-передачі.

 

4. СТРОК ОРЕНДИ

 

  • 4.1. Даний договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2018 р.

    Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню (ч.2 ст. 793 ЦК України).

4.2. Строк оренди може бути скорочений тільки за взаємною згодою Сторін, досягнутою шляхом переговорів або у випадках, встановлених Законом чи цим договором.

4.3. Строк дії даного договору може бути продовжено за згодою Сторін, шляхом підписання додаткової угоди, яка буде його невід'ємною частиною.

 

5. ОРЕНДНА ПЛАТА, ІНШІ ПЛАТЕЖІ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ

 

5.1. ОРЕНДАР зобов’язаний вносити орендну плату за користування Об’єктом оренди в розмірах та в строки, визначені в цьому договорі.

5.2. Сторони домовилися, що розмір орендної плати за користування Об'єктом оренди, за один календарний місяць, починаючи з дати підписання Акту приймання-передачі Об'єкта оренди, буде складати 12 000 (дванадцять тисяч) грн. 00 коп. в місяць. До складу орендної плати входить плата за користування приміщенням та плата за землю.

5.3. Орендна плата за неповний календарний місяць розраховується пропорційно періоду орендного користування у відповідному місяці.

5.4. Орендна плата вноситься на рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ в наступному порядку:

5.4.1. Протягом 3 (трьох) банківських днів після підписання даного договору ОРЕНДАР сплачує на користь ОРЕНДОДАВЦЯ передплату, що дорівнює орендній платі за користування Об'єктом оренди протягом місяця, що зараховується як орендна плата за останній місяць фактичного користування Об'єктом оренди;

5.4.2. Орендна плата сплачується на поточний рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ авансом не пізніше 5 числа поточного місяця.

5.5. Форма розрахунків безготівкова, шляхом щомісячного перерахування грошових коштів на поточний рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ, зазначений у договорі.

Орендна плата нараховується до дня фактичного повернення ОРЕНДАРЕМ Об'єкту оренди.

5.6. На ОРЕНДОДАВЦЯ покладається здійснення розрахунків з власником земельних ділянок за користування прилеглою територією та земельною ділянкою, розташованою під будинком, в якому розміщено Об'єкт оренди.

5.7. ОРЕНДОДАВЕЦЬ до 3-го числа поточного місяця виставляє ОРЕНДАРЮ рахунок на оплату орендної плати в розмірі, встановленому п. 5.2. цього договору та комунальних послуг за попередній місяць.

ОРЕНДАР зобов'язаний сплачувати орендну плату не пізніше строку, зазначеного в даному договорі, незалежно від факту одержання ним зазначених рахунків. При неотриманні ОРЕНДАРЕМ зазначених рахунків, орендна плата розраховується ОРЕНДАРЕМ самостійно у розмірі, встановленому п. 5.2. договору.

5.8. При підготовці розрахунків орендної плати не враховуються дні, коли ОРЕНДАР не міг фактично використовувати Об'єкт оренди за призначенням, внаслідок дії третіх осіб.

5.9. ОРЕНДАР, крім платежів по оренді, повинен протягом 5-ти банківських днів з моменту виставлення рахунків ОРЕНДОДАВЦЕМ компенсувати за попередній місяць витрати на комунальні послуги (електроенергія, водопостачання та водовідведення) відповідно до засобів обліку, а також витрати на теплопостачання, кондиціювання пропорційно фактично орендованій площі Об'єкта оренди, по відношенню до фактичних витрат ОРЕНДОДАВЦЯ на забезпечення таких послуг.

5.10. Послуги телефонного зв'язку не входять у предмет даного договору. Для одержання послуг телефонного зв'язку ОРЕНДАР самостійно укладає угоди з відповідними підприємствами зв'язку.

5.11. Порядок сплати та розмір орендної плати та платежів, передбачених цим договором, на вимогу ОРЕНДОДАВЦЯ переглядаються Сторонами у випадках зміни централізованих цін і тарифів, податків, фактичних витрат на утримання Приміщення та прилеглої території, вартості Приміщення та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.12. В разі дострокового припинення договору сплачена авансом орендна плата коригується на кількість недостаючих днів у відповідному місяці і підлягає поверненню в розмірі її невикористаної частини.

5.13. В разі припинення договору з вини ОРЕНДАРЯ, ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право залишити невикористану частину передплати.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

 

6.1. За цим договором ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право:

6.1.1. вимагати від ОРЕНДАРЯ використовувати Об’єкт оренди виключно за призначенням, передбаченим пунктом 2.1. даного договору;

6.1.2. отримувати від ОРЕНДАРЯ щомісячно орендну плату та інші платежі у відповідності до умов цього договору;

6.1.3. протягом часу, визначеного як режим роботи Об’єкта оренди, безперешкодно з представником ОРЕНДАРЯ відвідувати Об’єкт оренди з метою здійснення контролю за дотриманням ОРЕНДАРЕМ умов даного договору, з попередженням ОРЕНДАРЯ про таке відвідування за 5 (п'ять) робочих днів;

6.1.4. вимагати від ОРЕНДАРЯ дотримання й виконання умов даного договору;

6.1.5. на дострокове припинення договору у випадках, передбачених цим договором або законом.

6.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов’язується:

6.2.1. передати ОРЕНДАРЮ Об’єкт оренди на умовах та в строки, передбачені даним договором, в оплатне користування і не ухилятись від підписання Актів приймання-передачі;

6.2.2. забезпечити безперервне функціонування інженерних мереж, що дозволяють використання Об’єкта оренди за цільовим призначенням. У разі виходу з ладу інженерних мереж без вини ОРЕНДАРЯ, вжити усіх необхідних заходів для усунення поломок;

6.2.3. здійснити всі необхідні дії для забезпечення Об'єкта оренди тепло-, водо- і електропостачанням;

6.2.4. в 5-ти денний строк розглядати звернення ОРЕНДАРЯ і надавати аргументовану відповідь з питань зміни призначення Об’єкта оренди, а також його капітального ремонта, переобладнання або з інших питань;

6.2.5. письмово повідомляти ОРЕНДАРЯ про проведення капітального ремонту Об'єкта оренди за 30 (тридцять) календарних днів до початку таких робіт.

6.3. ОРЕНДОДАВЕЦЬ гарантує, що Об’єкт оренди не має прихованих недоліків та на дату підписання Акту приймання-передачі буде повністю пристосований до використання його за цільовим призначенням.

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

 

7.1. ОРЕНДАР має право:

7.1.1. без додаткової оплати протягом строку дії даного договору використовувати разом з іншими Суборендарями (клієнтами, покупцями ОРЕНДАРЯ) всі місця загального користування;

7.1.2. самостійно визначати асортимент, якість, та ціни на товари (послуги), які ним реалізуються з використанням Об’єкта оренди;

7.1.3. безкоштовно розміщувати за місцем знаходження Об’єкта оренди носії рекламної або будь якої іншої інформації (крім інформації, яка повинна бути розміщена у відповідності до вимог чинного законодавства України);

7.1.4. на дострокове припинення (розірвання) договору у випадках, передбачених даним договором або законом.

7.2. ОРЕНДАР зобов'язується:

7.2.1. своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату, компенсувати вартість комунальних, інших платежів, передбачених цим договором;

7.2.2. суворо дотримуватись існуючих санітарних норм, правил протипожежної безпеки, вимог техніки безпеки;

7.2.3. самостійно і за свій рахунок забезпечити підтримання Об’єкта оренди у стані не гіршому, ніж на момент підписання Акту приймання-передачі, та повернення його з оренди по Акту з врахуванням нормального фізичного зносу протягом всього строку дії даного договору;

7.2.4. за свій рахунок здійснювати прибирання всередині Об’єкта оренди, а також видаляти відходи та сміття відповідно до санітарних норм та правил в місця, відведені ОРЕНДОДАВЦЕМ. Самостійно організовувати збирання та вивіз сміття з Об’єкта оренди;

7.2.5. забезпечити збереження інженерних мереж, комунікацій і обладнання Об’єкта оренди. Без письмового дозволу ОРЕНДОДАВЦЯ не проводити робіт, пов’язаних з прокладанням прихованих та зовнішніх комунікацій, переплануванням і переобладнанням Об’єкта оренди;

7.2.6. при необхідності проводити за свій рахунок поточний ремонт Об’єкта оренди. ОРЕНДАР проводить поточний ремонт Об’єкта оренди самостійно, або з залученням підрядників для здійснення ремонтних робіт;

7.2.7. при здійсненні діяльності, пов’язаної з використанням Об’єкта оренди, мати всі необхідні дозволи, ліцензії та інші документи у відповідності до законодавства України;

7.2.8. при припиненні даного договору повернути ОРЕНДОДАВЦЕВІ Об’єкт оренди у відповідності з умовами даного договору не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з моменту припинення цього договору;

7.2.9. негайно повідомляти ОРЕНДОДАВЦЯ про будь-які аварії або будь-які інші події, внаслідок чого нанесені пошкодження Об’єкту оренди чи внаслідок яких Об’єкт оренди може бути знищений, а також своєчасно вживати всіх можливих заходів до запобігання пошкодження (знищення) Об’єкта оренди;

7.2.10. у випадку отримання від ОРЕНДОДАВЦЯ повідомлення про проведення капітального ремонту, призупиняти використання Об’єкта оренди на період проведення такого ремонту, а у випадку необхідності, звільнити Об’єкт оренди від належного йому майна на час проведення такого ремонту, якщо строки ремонту були попередньо погоджені відповідно до умов цього договору;

7.2.11. належним чином виконувати всі умови даного договору.

 

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЮ ОБ'ЄКТА, ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ

 

8.1. Повернення ОРЕНДОДАВЦЮ Об'єкту оренди здійснюється Сторонами (уповноваженими ними особами) протягом 5 (п'яти) календарних днів до дати закінчення строку оренди.

8.2. Протягом строку, визначеного п. 8.1. даного договору, ОРЕНДАР зобов'язується підготувати Об'єкт оренди до передачі ОРЕНДОДАВЦЮ.

8.3. При передачі Об'єкту оренди складається Акт приймання-передачі, який підписується Сторонами (уповноваженими ними особами) в 2-х примірниках.

8.4. Об'єкт оренди вважається фактично переданим ОРЕНДОДАВЦЮ з моменту підписання Акту приймання-передачі.

  • 8.5. В Акті приймання-передачі Об’єкта оренди зазначається стан Об'єкта оренди в момент його передачі та показання лічильників.

    За для уникнення спорів варто зазначати показання лічильників (на конкретно визначене приміщення) в Актах приймання-передачі об’єкта оренди. За відсутності таких лічильників розрахунок вартості спожитих комунальних послуг має визначатись виходячи з площі приміщення, отже, слід фіксувати показання загальнобудинкових засобів обліку

8.6. ОРЕНДАР зобов’язаний повернути ОРЕНДОДАВЦЮ Об’єкт оренди в стані не гіршому за той, в якому Об’єкт оренди був переданий ОРЕНДАРЮ по Акту, з врахуванням нормального зносу. Перед поверненням Об’єкта оренди ОРЕНДАР, за рішенням ОРЕНДОДАВЦЯ, зобов’язаний за свій рахунок демонтувати всі зроблені ним поліпшення, які можуть бути відділені без ушкодження Об’єкта оренди.

 

9. ОХОРОНА І БЕЗПЕКА ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ

 

9.1. ОРЕНДАР має право самостійно охороняти Об’єкт оренди або укласти прямі договори з охоронною службою на охорону Об’єкта оренди.

9.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ забезпечує на день передачі Об’єкта оренди відповідність останнього вимогам, що містяться в нормах та правилах пожежної безпеки для даного типу будівель.

9.3. ОРЕНДОДАВЕЦЬ забезпечує установку і функціонування на Об’єкті оренди централізованих систем пожежної сигналізації, систем автоматичного пожежогасіння, пожежного водопроводу.

9.4. Обов’язок дотримання всіх інших вимог відносно забезпечення пожежної безпеки Об’єкта оренди, що встановлюються Правилами пожежної безпеки в Україні, іншими нормами законодавства або актами ненормативного характеру покладається на ОРЕНДАРЯ.

 

10. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

10.1. Сторони договору зобов’язуються не розголошувати третім особам інформацію про орендну плату та інші платежі за цим договором (розділ 5 цього договору), а також вживати всіх необхідних заходів для виключення можливості доступу до даної інформації третіх осіб, крім випадків, коли така інформація надається у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

10.2. У разі недотримання умов цього пункту винна Сторона повинна відшкодувати потерпілій Стороні шкоду та збитки, спричинені таким розголошенням. Також за розголошення конфіденційної інформації Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Положення цього пункту зберігають чинність для Сторін протягом 3 (трьох) років з дня закінчення строку оренди.

 

11. УМОВИ ЗМІНИ АБО ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

 

11.1. Одностороннє припинення (розірвання) договору можливе тільки за обставин та в порядку, передбаченому даним договором та діючим законодавством України.

Договір може бути розірваний за ініціативою ОРЕНДОДАВЦЯ в односторонньому порядку у випадках, якщо:

- ОРЕНДАР не виконує власні зобов’язання щодо своєчасної оплати Орендної плати або комунальних послуг протягом більш ніж 2 календарних місяців поспіль;

- ОРЕНДАР систематично (більш трьох разів) порушує умови цільового використання Об’єкта оренди, передбаченого даним договором.

Сторони домовилися, що з підстав, передбачених в цьому пункті, договір є розірваним з моменту одержання ОРЕНДАРЕМ повідомлення ОРЕНДОДАВЦЯ про розірвання договору. Якщо поштове повідомлення про припинення договору повернеться ОРЕНДОДАВЦЮ, то, незалежно від причини такого повернення (відсутність особи за її місцезнаходженням, особа відмовилася від отримання листа, тощо), ОРЕНДАР вважається таким, що повідомлений про розірвання договору належним чином

11.2. ОРЕНДАР має право на дострокове розірвання даного договору за умови письмового повідомлення ОРЕНДОДАВЦЯ про припинення даного договору за 30 календарних днів до дати такого припинення.

Сторони домовилися, що будь-яких майнових санкцій за дострокове розірвання цього договору за ініціативою ОРЕНДАРЯ, останній не несе за виключенням випадку, встановленого п. 12.4. цього договору.

 

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

12.1. За невиконання (неналежне виконання) зобов’язань за даним договором Сторони несуть відповідальність, передбачену нормами чинного законодавства і цим договором. Якщо невиконання або прострочення виконання зобов’язань за даним договором однією Стороною безпосередньо викликано невиконанням або простроченням виконання зобов’язань за цим договором другою Стороною, перша Сторона не притягується до відповідальності.

Строки, передбачені в договорі щодо виконання взаємних обов’язків, відповідно продовжуються на строк невиконання зобов’язання винною Стороною.

12.2. У випадку несвоєчасної та/або не в повному обсязі оплати орендної плати, передбаченої п.п. 5.4.1. та 5.4.2. договору, та/або компенсації вартості комунальних платежів, ОРЕНДАР сплачує ОРЕНДОДАВЦЮ неустойку у формі пені в розмірі 1 % від суми заборгованості за кожен день прострочення.

12.3. У випадку прострочення ОРЕНДОДАВЦЕМ виконання зобов’язання по передачі в оренду або прийняттю Об’єкта оренди від ОРЕНДАРЯ з вини ОРЕНДОДАВЦЯ, останній сплачує ОРЕНДАРЮ неустойку у формі пені в розмірі 1 % від суми орендної плати за останній місяць за кожний день прострочення.

12.4. В разі неповідомлення ОРЕНДАРЕМ ОРЕНДОДАВЦЯ про дострокове розірвання договору або порушення строків повідомлення, визначених п. 11.2. цього договору, орендна плата, сплачена ОРЕНДОДАВЦЮ в порядку, визначеному п. 5.4.1. договору, поверненню ОРЕНДАРЮ не підлягає.

12.5. Спори, які виникають між Сторонами під час виконання зобов’язань за даним договором, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку не досягнення згоди – господарським судом.

 

13. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ

 

13.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених даним договором, у випадку якщо це сталось внаслідок обставин непереборної сили, які безпосередньо вплинули на виконання цього договору.

13.2. Під такими обставинами в даному договорі слід розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч бажанням Сторін, і які неможливо передбачити або уникнути, включаючи: прийняті рішення органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії, суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, що підтверджені документально відповідними компетентними органами.

13.3. Сторона, яка не має можливості належним чином виконувати свої зобов’язання за даним договором зобов’язана негайно, а у випадку неможливості – негайно, після того як це стане можливим повідомити іншу Сторону про існуючі для цього перешкоди (обставини, що виключають її відповідальність).

13.4. Якщо обставини, що виключають відповідальність діють більш 1 (одного) місяця, будь-яка із Сторін вправі розірвати даний договір в односторонньому порядку, шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні – за 30 (тридцять) днів до дати такого розірвання.

 

14. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

14.1. Після підписання даного договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються укладення даного договору, втрачають юридичну силу.

14.2. Всі питання, які не врегульовані даним договором, підлягають вирішенню у відповідності з чинним законодавством України. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» на правовідносини Сторін за даним договором не розповсюджується.

14.3. Всі доповнення, зміни, додатки, акти до цього договору мають юридичну силу, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і належним чином підписані Сторонами або їх повноважними представниками і є невід’ємною частиною даного договору.

14.4. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, для кожної із Сторін. Кожний примірник цього договору має однакову юридичну силу. Кожний аркуш даного договору має бути підписаний Сторонами, що уклали даний договір.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

ФО-П Білова Тетяна Павлівна,

паспорт ЕН 788965,

РНОКПП 1683633257,

місце проживання: 03340, Київська область,

місто Київ, вулиця Довгунова, будинок 2

p/p 23678921113

ОРЕНДАР:

ФО-П Волошин Анатолій Михайлович

паспорт МК 124544,

РНОКПП 1723303467,

місце проживання: 61050, Харківська область,

місто Харків, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23

 

Фізична особа-підприємець

_________________ Т.П.Білова

 

Фізична особа-підприємець

_____________________ А.М.Волошин

  • Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню (ч.2 ст. 793 ЦК України).

  • За для уникнення спорів варто зазначати показання лічильників (на конкретно визначене приміщення) в Актах приймання-передачі об’єкта оренди. За відсутності таких лічильників розрахунок вартості спожитих комунальних послуг має визначатись виходячи з площі приміщення, отже, слід фіксувати показання загальнобудинкових засобів обліку

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"