Посадова інструкція керівника підрозділу з матеріально-технічного постачання 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПАРУС”

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Керівник ТОВ “ПАРУС”

________________ Коваленко А.В.

“21” серпня 2018 р.

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

КЕРІВНИК ПІДРОЗДІЛУ З МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ТОВ "ПАРУС”

(код КП 1235)

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Керівник підрозділу з матеріально-технічного постачання належить до професійної групи «Керівники підрозділів з матеріально-технічного постачання», код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 1235.

 

1.2. Керівник підрозділу з матеріально-технічного постачання призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника ТОВ “ПАРУС”.

 

1.3. Керівник підрозділу з матеріально-технічного постачання підпорядковується безпосередньо керівнику ТОВ “ПАРУС”. За відсутності Керівника підрозділу з матеріально-технічного постачання його обов'язки виконує особа, призначена керівником ТОВ “ПАРУС”.

 

1.4. Для виконання обов'язків та реалізації прав Керівник підрозділу з матеріально-технічного постачання взаємодіє з директором з маркетингу, комерційним директором, менеджером зі збуту.

 

1.5. У своїй діяльності Керівник підрозділу з матеріально-технічного постачання керується чинним законодавством України, установчими документами Товариства з обмеженою відповідальністю “ПАРУС” (далі - Товариства), локальними нормативними актами Товариства, в т.ч. колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією, а також наказами та розпорядженнями керівника.

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

Керівник підрозділу з матеріально-технічного постачання:

 

2.1. Організовує забезпечення підприємства всіма необхідними для його виробничої діяльності матеріальними ресурсами відповідної якості та їх раціональне використання.

 

2.2. Забезпечує укладання договорів з постачальниками, здійснює контроль за їх виконанням.

 

2.3. Виконує роботу, пов'язану з підготовкою претензій до постачальників у разі порушення ними договірних зобов'язань, узгоджує з постачальниками зміни умов укладання договорів.

 

2.4. Підтримує зв'язки з існуючими постачальниками, здійснює пошук нових постачальників, проводить з ними переговори, освоює нові ринки збуту.

 

2.5. Здійснює контроль за надходженням товарів. наявністю товару на складі, прогнозування продажу по товарним групам; перевіряє наявніть товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, сертифікату відповідності державній системі сертифікації та відповідність якості товарів чинним стандартам та технічним вимогам.

 

2.6. Веде документацію по закупівлям, в тому числі звітність щодо надходження товарів на склад; розробляє прогнози попиту на продукцію чи послуги, бере участь у розробленні виробничої програми, визначенні асортименту продукції відповідно до замовлень споживачів.

 

2.7. Контролює додержання умов зберігання, вимог щодо збереження якості товарів (додержання принципів товарного сусідства, санітарних правил, норм складування і вимог протипожежного захисту) та торгівлі ними.

 

2.8. Здійснює аналіз запасів по товарам на які низький та високий попит, щоденний контроль за товарами, які залишились на складі та відображення цього у звітності.

 

2.9. Здійснює контроль за додержанням строків поставок продукції, відвантаження товарів, зворотної тари, оформлює документи на відвантаження продукції відповідно до плану.

 

2.10. Бере участь в розробці, підготовці та проведенні семінарів, презентацій, виставок, акцій з просування товарів та послуг Товариства.

 

2.11. Взаємодіє з іншими відділами Товариства, здійснює обмін актуальною інформацією згідно встановлених внутрішніх бланків в межах своєї компетенції.

 

2.12. Бере участь у визначенні відповідності проектів планів матеріально-технічного забезпечення підприємства, установи, організації планам виробництва, у контролі виконання договірних зобов'язань, надходження і реалізації сировини, матеріалів, палива, устаткування і готової продукції, у підготовці даних для складання претензій на поставлені неякісні товарно-матеріальні цінності і відповідей на претензії замовників.

 

2.13. Розробляє поточні та оперативні плани діяльності, приймає рішенння щодо вибору на довгостроковій основі постачальників товарів, новітніх гнучких технологій виробництва продукції та послуг, організації складування і транспортування, каналів збуту та розподілення готової продукції.

 

2.14. Бере участь у розробленні виробничої програми, поточних та оперативних планів збуту продукції, визначає канали збуту та формує розподільчу мережу, приймає рішення щодо пакування продукції, комплектування партії відправки.

 

2.15. Сприяє впровадженню сучасних технологій виробництва і доставки товарів, нових інноваційних технологій у процеси управління та забезпечення руху матеріальних, інформаційних, фінансових та сервісних потоків.

 

2.16. Бере участь у визначенні загальних витрат, використовує наукові методи зменшення витрат без погіршення якості, оцінює конкурентоспроможність Товариства.

 

2.17. Забезпечує складання встановленої звітності про виконання плану матеріально-технічного забезпечення підприємства.

 

2.18. Удосконалює свою професійну кваліфікацію.

 

2.19. Зобов'язується не розголошувати інформацію, що становить комерційну таємницю Товариства, за винятком випадків, прямо передбачених локальними нормативними актами Товариства або чинним законодавством України.

 

2.20. Зобов'язується при припиненні або розірванні трудового договору передати наявні в користуванні матеріальні носії з інформацією, що становить комерційну таємницю Товариства, або знищити таку інформацію (видалити її з цих матеріальних носіїв).

 

2.21. Повинен проходити медичний огляд, відповідно до умов правил з охорони праці та колективного договору Товариства, але не рідше одного разу на рік, з наданням відповідних медичних висновків (довідку про стан здоров'я, результати обстеження, результати флюорографії).

 

2.22. Повинен виконувати вимоги інструкцій, правил і норми з охорони праці, техніки безпеки. Негайно повідомляти про виникнення ситуації, що представляє загрозу життю і (або) здоров'ю працівників, збереження майна Товариства.

 

2.23. Повинен забезпечити цілісність майна та інших цінностей Товариства, переданих йому на зберігання або для інших цілей.

 

 

3. ПРАВА

 

Керівник підрозділу з матеріально-технічного постачання:

 

3.1. Брати участь в обговоренні питань, які стосуються виконання ним своїх посадових обов’язків.

 

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи.

 

3.3. Отримувати від працівників Товариства необхідну інформацію для здійснення роботи, що входить до компетенції менеджера із комунікаційних технологій.

 

3.4. Вимагати від керівника Товариства забезпечення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов’язків.

 

3.5. Користуватися інформаційними матеріалами та нормативно-правовими актами, знання яких необхідні для здійснення своїх функцій, знайомитись з локальними нормативними актами Товариства.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Керівник підрозділу з матеріально-технічного постачання несе відповідальність:

 

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, трудовим розпорядком – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

 

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним цивільним, кримінальним законодавством та законодавством України про адміністративні правопорушення.

 

4.3. За завдання матеріальної шкоди Товариству – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.

 

4.4. За розголошення відомостей, що складають комерційну таємницю – в межах, визначених чинним цивільним, кримінальним законодавством та законодавством України про адміністративні правопорушення.

 

 

5. КЕРІВНИК ПІДРОЗДІЛУ З МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

5.1. Весь асортимент товарів і послуг, що надаються Товариством.

 

5.2. Чинне законодавство України та нормативні акти, що регламентують підприємницьку та комерційну діяльність.

 

5.3. Ринкову економіку, підприємництво та ведення бізнесу; кон'юнктуру ринку, порядок ціноутворення та оподаткування, основи маркетингу.

 

5.4. Теорію менеджменту, макро- і мікроекономіки; перспективи та світові тенденції розвитку галузі.

 

5.5. Порядок підготовки та встановлення господарських зв'язків, методику актово-претензійної роботи.

 

5.6. Принципи логістики, організацію і проектування логістичних систем, теорію управлінських рішень та комунікацій.

 

5.7. Чинні стандарти і технічні умови на сировину, продукцію, умови постачання, зберігання та транспортування матеріальних ресурсів; інтегровані матеріальні потоки, логістику закупок і розміщення замовлень.

 

5.8. Порядок розроблення комерційних умов договорів, контрактів, угод; основи технології виробництва, перспективи інноваційної та інвестиційної діяльності; етику ділового спілкування.

 

5.9. Порядок розроблення комерційних умов договорів, контрактів, угод; основи технології виробництва, перспективи інноваційної та інвестиційної діяльності; етику ділового спілкування.

 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. На посаду Керівника підрозділу з матеріально-технічного постачання може бути призначена особа, яка має повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст), стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

 

 

Керівник ТОВ “ПАРУС”

Коваленко А.В.

____________

(підпис)

"21" серпня 2018 р.

 

 

З інструкцією ознайомлений:

ПІБ

Дата

Підпис

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"