Договір комісії на роздрібний продаж безалкогольних напоїв і питних вод 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 • ДОГОВІР КОМІСІЇ № 15/06

  {$TEXT}

(на роздрібний продаж безалкогольних напоїв і питних вод)

місто Харків, п'ятнадцяте червня дві тисячі п'ятнадцятого року

Ми, що нижче підписалися:

Товариство з обмеженою відповідальністю "МАРЕЛЬ", код ЄДРПОУ 29844445, з місцезнаходженням за адресою: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується «Комісіонер», в особі генерального директора Яковлєва Олексія Геннадійовича, який діє на підставі статуту, та

з другої сторони — Фізична особа-підприємець Волошин Анатолій Михайлович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1723303467, місце проживання: 61050, Харківська область, місто Харків, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23, що далі іменується “Комітент”, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15 травня 2011 року, далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, досягли домовленості про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Комісіонер зобов'язується за дорученням Комітента за винагороду укладати правочини з роздрібного продажу безалкогольних напоїв і питних вод під товарними знаками, які належать Компанії Coca-Cola (далі по тексту - Товар), від свого імені, але за рахунок Комітента.

1.2. Комісіонер зобов'язується виконувати доручення Комітента (укладати правочини з роздрібного продажу Товару) у власних місцях продажу (торгових точках), які визначені у додатку № 1 до цього договору.

1.3. Для належного виконання Комісіонером обов'язків за цим договором, Комітент має право передати Комісіонеру у користування холодильне обладнання. Передача холодильного обладнання у користування здійснюється за актом приймання-передачі. Комісіонер зобов'язується використовувати надане Комітентом холодильне обладнання виключно для виконання обов'язків за цим договором (розміщувати в холодильному обладнанні виключно Товари, передані Комітентом на комісію).

1.4. Діючи від власного імені, Комісіонер самостійно укладає договори роздрібної купівлі-продажу з третіми особами (надалі іменується "Покупець") за цінами, визначеними Комітентом у прайс-листі, який є додатком № 2 до цього договору.

1.5. Комісіонер не вправі відступати від умов даного договору без попереднього погодження з Комітентом.

2. КОМІСІЙНА ВИНАГОРОДА. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ МІЖ СТОРОНАМИ

2.1. Розмір комісійної винагороди складає 5 000 (п'ять тисяч) грн. 00 коп. на місяць.

 • 2.2. Комісійна винагорода включає відшкодування усіх видів витрат Комісіонера, пов’язаних з виконанням цього договору (витрати з електроенергії, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, кондиціювання, вивіз сміття тощо). Комісіонер не має права вимагати від Комітента відшкодування будь-яких витрат, пов'язаних з виконанням цього договору.

  Закріплення в тексті договору умов про розмір та порядок виплати комісійної винагороди, а також про відшкодування витрат, зроблених комісіонером, дозволить знизити ризик спорів з даних питань. Приклад (посилання)

   

2.3. Комісійна винагорода виплачується Комітентом Комісіонеру щомісяця, протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту надання Комісіонером звіту про продані Товари, перерахування Комісіонером грошових коштів за проданий Товар і підписання Сторонами Акту передачі-приймання виконаних робіт та наданих послуг . Послуги вважаються виконаними/наданими після підписання Сторонами Акта передачі-приймання наданих послуг.

2.4. Комітент здійснює виплату винагороди Комісіонеру в гривні у формі безготівкового розрахунку шляхом перерахування грошових коштів на його розрахунковий рахунок, якщо інше не встановлено домовленістю Сторін.

3. ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ НА КОМІСІЮ. РОЗРАХУНКИ ЗА ПРОДАНИЙ ТОВАР

3.1. Комітент самостійно визначає асортимент і кількість Товару, що передається Комісіонеру на комісію. Асортимент і кількість Товару, що передається Комісіонеру, закріплюється Сторонами у накладних (транспортних та/або видаткових).

3.2. Передача Товару на комісію здійснюється в місцях продажу (торгових точках). Комісіонер здійснює передачу Товару на комісію шляхом централізовано-кільцевих перевезень без отримання від довіреності від Комісіонера. До передачі першої партії Товару Комісіонер зобов'язується надати Комітенту повідомлення про зразки печаток (штампів), якими матеріально відповідальні особи, що будуть приймати Товар, завіряють на супровідних документах (накладних) свій підпис про одержання Товару.

3.3. Цим договором Комітент уповноважує матеріально відповідальних осіб Комісіонера на приймання Товару від постачальника (постачальників) Комітента.

3.4. У місці продажу (торговій точці) Комісіонер зобов'язується прийняти Товар та підписати транспортні накладні. Комітент, разом з Товаром, зобов'язується передати Комісіонеру необхідну документацію на Товар: транспортну накладну, копію сертифіката відповідності.

3.5. Приймання Товару здійснюється Комісіонером за транспортними накладними, шляхом перевірки справності тари (візуальної перевірки на відсутність пошкоджень тари), строку придатності Товару, відповідності асортиментних позицій та кількості Товару вказаним у транспортній накладній.

3.6. У випадку виявлення невідповідностей Товару (пошкодження тари, невідповідність асортименту або кількості), Комісіонер має право відмовитися від приймання партії Товару в цілому чи в частині, про що робиться відповідний запис у транспортній накладній.

3.7. На підставі транспортних накладних Комітентом формуються видаткові та податкові накладні, які разом з копіями транспортних накладних надаються Комісіонеру на підпис.

3.8. Товар вважається переданим Комітентом і прийнятим Комісіонером в момент підписання останнім транспортної накладної та з цього моменту до Комісіонера переходять ризики випадкового знищення чи пошкодження Товару.

3.9. За цим договором право власності на Товар до Комісіонера не переходить. Комісіонер здійснює облік Товарів, отриманих від Комітента, на позабалансовому субрахунку.

3.10. Комісіонер зобов'язується перерахувати Комітенту грошові кошти, отримані від Покупців за договорами роздрібної купівлі-продажу, протягом 7 (семи) календарних днів з моменту їх отримання. Комісіонер здійснює перерахування грошових коштів за проданий Товар у формі безготівкового розрахунку шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Комітента, якщо інше не встановлено домовленістю Сторін.

3.11. Сторони здійснюють перевірку взаєморозрахунків за проданий Товар не менше ніж один раз на місяць, станом на останнє число місяця, що минув. З цією метою Комісіонер формує акт звірки взаєморозрахунків за минулий місяць та направляє такий акт Комітенту.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. За цим договором Комісіонер зобов'язується:

4.1.1. Самостійно здійснювати пошук Покупця Товару.

4.1.2. Виконати всі обов'язки і здійснити всі права, що випливають з договору роздрібної купівлі-продажу Товару, укладеного ним з Покупцем.

4.1.3. Забезпечити умови збереження Товару, переданого на комісію, від його втрати, нестачі або псування.

4.1.4. Зобов'язується продавати Товар за цінами, вказаними Комітентом в прайс-листі.

4.1.5. Виконувати доручення Комітента відповідно до чинного законодавства України та вказівок Комітента.

4.1.6. Повідомляти Комітенту, на його вимогу, всі відомості про хід виконання його доручення.

4.2. За цим договором Комісіонер має право:

4.2.1. Відмовитися від прийняття Товару на комісію в разі відсутності місця для належного зберігання.

4.3. За цим договором Комітент зобов'язується:

4.3.1. Надати Комісіонеру документи, які містять достовірні відомості про відповідність Товару державним стандартам, санітарним нормам тощо.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 31.12.2015 року, але, в будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим договором.

5.2. В разі одностороннього розірвання договору Сторона, яка має намір розірвати договір, письмово про це повідомляє другу Сторону.

5.3. У випадку припинення або розірвання цього договору, Комісіонер зобов'язується протягом 10 днів з моменту припинення або розірвання цього договору повернути непроданий Товар та перерахувати грошові кошти, отримані від продажу Товару, переданого на комісію.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.1. За порушення умов цього договору, Сторона, яка його порушила, відшкодовує іншій Стороні нанесені збитки.

6.2. Сторона звільняється від відповідальності за порушення (невиконання або неналежне виконання) цього договору, якщо доведе, що таке порушення сталося не з її вини. Сторона вважається такою, що не порушувала умов договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

6.3. За порушення грошового зобов'язання, Сторона, яка допустила порушення, на вимогу іншої Сторони, зобов'язується оплатити суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення, пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення, а також 12 (дванадцять) відсотків річних від простроченої (несплаченої) суми. Нарахування пені припиняється через три роки з дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

6.4. У випадку порушення Комісіонером обов'язку з використання холодильного обладнання, наданого Комітентом Комісіонеру для виконання обов'язків за цим договором, зокрема розміщення в холодильному обладнанні інших товарів, Комітент має право вимагати від Комісіонера повернення холодильного обладнання, а Комісіонер зобов'язується повернути холодильне обладнання протягом ___ днів з моменту пред'явлення вимоги.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Сторони домовились, що всі попередні заяви, домовленості чи угоди між Сторонами відносно предмета цього договору втрачають силу з моменту підписання даного договору.

7.2. Комісіонер погоджується з тим, що Комітент має право на власний розсуд в односторонньому порядку змінювати ціни, закріплені в прайс-листі, з повідомленням Комісіонера не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дня введення в дію зазначених змін.

7.3. Всі зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою Сторін. Цей договір, всі додатки до цього договору, додаткові угоди до цього договору, а також інші документи, оформлені на виконання цього договору, підписані повноважними представниками Сторін, передані засобами факсимільного чи електронного зв'язку, мають повну юридичну силу до отримання Сторонами їх оригіналів.

Підписи уповноважених представників Сторін на документах, переданих засобами факсимільного зв'язку та/або електронною поштою, мають силу власноручних. Ризик спотворення інформації несе Сторона, яка надіслала інформацію. Відправлення/отримання документів засобами факсимільного зв'язку може підтверджуватися стандартною квитанцією факсимільного зв'язку про передачу/прийом повідомлення на номер факсу одержувача з номера факсу відправника. Відправлення/отримання документів електронною зв'язку може підтверджуватися електронним листом з датою і часом передачі з електронної адреси (адрес) відправника на електронну адресу (адреси) одержувача, зазначені в цьому договорі.

Передача документів зазначеними в цьому пункті способами не звільняє Сторони від необхідності вручення оригіналів відповідних документів один одному. Всі повідомлення та документи, передані за цим договором та на виконання останнього, передаються за наступними адресами:

На адресу Комісіонера: для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром - Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1;

для передачі електронною поштою — marel2015@list.ru;

для передачі факсом — 057 777 2864.

На адресу Комітента: для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром - Україна, місто Харків, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23;

для передачі електронною поштою — voloschyn@mail.ru;

для передачі факсом — 057 752 56 29.

7.4. Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням додаткової угоди.

7.5. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу - по одному примірнику для кожної із Сторін. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною.

ДОДАТКИ

До договору додається:

Додаток № 1. Перелік місць продажу (торгових точок).

Додаток № 2. Прайс-лист.

КОМІТЕНТ:

ФО-П Волошин Анатолій Михайлович, реєстраційний номер

облікової картки платника податків 1723303467, місце проживання: 61050, Харківська область, м. Харків, вул. Полюсна, буд. 7, кв. 23,

Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.05.2011 р.


КОМІСІОНЕР:

ТОВ "МАРЕЛЬ"

61024, Україна, м. Харків,

вул. Дідро, буд. 1

Код ЄДРПОУ 29844445 ІПН 125332854102

св. № 55963210 р/р 502664788350 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Харкові МФО 302150

Фізична особа-підприємець

_________________ А.М. Волошин


Генеральний Директор

_____________________ О.Г. Яковлєв

 • {$TEXT}
 • Закріплення в тексті договору умов про розмір та порядок виплати комісійної винагороди, а також про відшкодування витрат, зроблених комісіонером, дозволить знизити ризик спорів з даних питань. Приклад (посилання)

   

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"