Договір купівлі-продажу (меблів, виготовлених на замовлення) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ № 30/04

(меблів, виготовлених на замовлення)

 

місто Київ, тридцяте квітня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю "МАРЕЛЬ", код ЄДРПОУ 29844445, з місцезнаходженням за адресою: 03126, Україна, м. Київ, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується «ПРОДАВЕЦЬ», в особі керівника Яковлєва Олексія Геннадійовича, діє на підставі статуту, та

з другої сторони — Волошин Анатолій Михайлович, ідентифікаційний номер 1723303467, паспорт серії МТ 231685, виданий Краснопільським РВ ХМУ УМВС України в Запорізькій області 25.01.1999 р., місце проживання: 61050, Харківська область, місто Харків, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23, що далі іменується “ПОКУПЕЦЬ”, далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, які регулюють укладений нами договір, уклали даний договір купівлі-продажу про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. За цим договором ПРОДАВЕЦЬ в порядку і на умовах визначених цим договором зобов'язується передати у власність ПОКУПЦЕВІ виготовлений на замовлення Товар, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах визначених цим договором.

 

2. УМОВИ ПРО ТОВАР. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

 

2.1. Товаром за цим договором є меблі та/або частина меблів:

Найменування - _______________________________________________________;

модель - _____________________________________________________________;

оббивка - ____________________________________________________________;

розміри - _____________________________________________________________;

інше - ______________________________________________________________.

2.2. Якість товару має відповідати стандартам і технічним умовам виробника.

2.3. Товар або його окремий елемент упаковується в стандартну тару ПРОДАВЦЯ. Необхідність упаковки Товару або його окремого елемента обумовлюється вимогами до перевезення і визначається ПРОДАВЦЕМ. Вартість тари включена у вартість Товару.

 

3. МІСЦЕ І ТЕРМІН ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

 

3.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний надати товар у розпорядження ПОКУПЦЯ в місці передачі Товару за адресою: 61050, Харківська область, місто Харків, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23.

3.2. Доставка Товару здійснюється до під'їзду будинку. Сторони домовилися, що розвантаження Товару з транспортного засобу в місці передачі з усіма ризиками та витратами несе ПРОДАВЕЦЬ. Підйом (занесення) Товару в квартиру (будинок) не проводиться, якщо інше не визначено додатковою угодою Сторін.

3.3. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний надати товар у розпорядження ПОКУПЦЯ протягом 2 (двох) днів з дня отримання оплати, згідно п. 5.2.1 цього договору. ПРОДАВЕЦЬ має право виконати свої обов'язки достроково.

 

4. ПРИЙОМ-ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ. ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРУ

 

4.1. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти Товар і підписати Акт прийому-передачі (або накладну). ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний разом з Товаром передати ПОКУПЦЕВІ необхідну документацію: технічний паспорт, видаткові накладні.

4.2. Про час прийому-передачі Товару ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується повідомити ПОКУПЦЯ, в порядку передбаченому п. 10.2 цього договору, не пізніше ніж за 3 (три) дні до дати прийому-передачі Товару.

4.3. Обов'язок ПРОДАВЦЯ передати товар ПОКУПЦЕВІ вважається виконаним у момент надання Товару в розпорядження ПОКУПЦЯ в місці визначеному в п. 3.1 цього договору.

4.4. Право власності і ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Товару переходить до ПОКУПЦЯ з моменту передачі Товару.

 

5. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 

5.1. Ціна Товару становить 18 000 грн (вісімнадцять тисяч грн).

5.2. Оплата Товару здійснюється частинами в наступному порядку:

5.2.1. передоплата в розмірі 9 000 (дев'ять тисяч) грн. в момент укладення цього договору;

5.2.2. грошова сума у розмірі 9 000 (дев'ять тисяч) грн. протягом 3 (трьох) днів з моменту повідомлення покупця про готовність ПРОДАВЦЯ передати Товар.

 

6. ГАРАНТІЇ

 

6.1. ПРОДАВЕЦЬ гарантує відповідність Товару вимогам стандартів і умов, визначених у п. 2.2. цього договору, при дотриманні ПОКУПЦЕМ умов експлуатації, транспортування та зберігання, встановлених цими стандартами, технічними умовами, технічним паспортом та інструкцією по експлуатації Товару.

  • 6.2. Гарантійний термін експлуатації - 18 (вісімнадцять) місяців з дня підписання Сторонами Акту прийому-передачі.

    {$TEXT}

6.3. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальність за недоліки (дефекти) Товару, виявлені в межах гарантійного строку, якщо вони сталися внаслідок неправильної експлуатації Товару, неналежного ремонту, виконаного самим ПРОДАВЦЕМ або залученими ним третіми особами.

 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

7.1. Договір діє з моменту його підписання до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

8.1. За порушення умов цього договору, Сторона, яка його порушила, відшкодовує іншій Стороні завдані збитки.

8.2. За порушення ПОКУПЦЕМ п. 5.2 цього договору, незалежно від відшкодування збитків, він сплачує ПРОДАВЦЮ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення. Нарахування пені припиняється через три роки з дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

8.3. За порушення грошового зобов'язання, на вимогу ПРОДАВЦЯ ПОКУПЕЦЬ зобов'язується оплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 12 (дванадцять) відсотків річних від суми заборгованості.

8.4. За порушення ПРОДАВЦЕМ терміну встановленого п.3.3 цього договору, він сплачує ПОКУПЦЮ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від ціни Товару за кожен день прострочення. Нарахування пені припиняється через три роки з дня, коли зобов'язання має бути виконане.

8.5. Сторона звільняється від відповідальності за порушення цього договору, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо виконання (належного виконання) зобов'язань за цим договором.

8.6. СТОРОНИ звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання цього договору, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити, і яким не могли запобігти розумними заходами.

При настанні і (або) припинення обставин непереборної сили, зазначених у попередньому абзаці, Сторона дізналася або повинна була дізнатися про цей факт, зобов'язана сповістити іншу сторону протягом п'ятнадцяти діб, додавши відповідне підтвердження. Свідоцтво, видане Торгово-промисловою палатою України, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії обставин непереборної сили.

 

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

9.1. Сторони домовилися, що вони вживуть відповідні заходи для врегулювання можливих суперечок шляхом переговорів і консультацій.

9.2. Усі спори, розбіжності, вимоги або претензії, що виникають з цього договору або у зв'язку з ним, зокрема, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню в судовому порядку.

 

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

10.1.Сторони домовилися, що всі попередні заяви, домовленості або угоди між Сторонами щодо предмета цього договору втрачають силу з моменту підписання цього договору.

10.2. Сторони домовилися вважати письмовими повідомленнями SMS-повідомлення, відправлені з наступних телефонних номерів:

ПОКУПЕЦЬ – 063 777 27 46;

ПРОДАВЕЦЬ – 050 546 25 16.

10.2. Сторони домовилися, що невиконання ПОКУПЦЕМ зобов'язання, передбаченого п. 5.2.1 цього договору є достатньою підставою для розірвання договору з ініціативи ПРОДАВЦЯ і без покладання на останнього будь-яких майнових санкцій.

Договір вважається розірваним за вказаною підставою з моменту повідомлення ПОКУПЦЯ про таке розірвання.

10.3. Сторони домовилися, що прострочення ПОКУПЦЕМ виконання обов'язку передбаченого п. 5.2.2 цього договору більш ніж на 5 (п'ять) днів, вважається згодою Сторін на припинення зобов'язань за цим договором з передачею ПОКУПЦЕМ ПРОДАВЦЕВІ відступного - грошової суми в розмірі передоплати, визначеною п. 5.2.1 цього договору.

Сторони домовились, що відступне передається шляхом зарахування ПРОДАВЦЕМ суми передоплати в якості відступного.

Договір вважається припиненим за вказаною підставою з моменту повідомлення ПРОДАВЦЕМ ПОКУПЦЕВІ про прийняття відступного в порядку визначеному в п. 10.2 цього договору.

10.4. У випадках, не передбачених цим договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

10.5. Всі зміни та доповнення до цього договору вносяться за погодженням Сторін.

10.6. У разі зміни свого місця проживання або місцезнаходження (юридичної адреси) Сторони зобов'язуються повідомити про це один одному протягом трьох календарних днів.

10.7. Сторони погоджуються з тим, що передача своїх прав та обов'язків за цим договором, так само як договору в цілому, третім особам допускається за наявності попередньої письмової згоди іншої Сторони.

10.7.1. До правонаступника ПОКУПЦЯ і ПРОДАВЦЯ переходять права та обов'язки, що випливають з цього договору.

10.8. Цей договір укладено у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін.

 

РЕКВИЗИТИ СТОРІН


 

ПРОДАВЕЦЬ:

ТОВ "МАРЕЛЬ"

03126, Україна, м. Київ, вул. Дідро, буд. 1

Код ЄДРПОУ 29844445 ІПН 125332854102

р/р 502664788350 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Харкові МФО 302150

 

 ПОКУПЕЦЬ:

Волошин Анатолій Михайлович,

ідентифікаційний номер 1723303467,

паспорт серії МТ 231685, виданий Краснопільським РВ ХМУ УМВС України в Запорізькій області 25.01.1999 р.,

місце проживання: 61050, Харківська область, м. Харків, вул. Полюсна, буд. 7, кв. 23

Керівник

_____________________ О.Г. Яковлєв

 

_________________ А.М. Волошин

  • {$TEXT}

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"