Договір оренди комп'ютерної техніки 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР № 1

про оренду комп'ютерної техніки

 

місто Київ, дванадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони – фізична особа Ломар Оксана Олександрівна, РНОКПП 2136351452, паспорт серія МН № 643293, що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Миру, буд. 33, кв. 5, що далі іменується «ОРЕНДОДАВЕЦЬ», та

 

з другої сторони – Фізична особа-підприємець Мутко Олег Миколайович, РНОКПП 2001513037, паспорт серія МК № 171121, що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Боголюбська, буд. 181/3, кв.79, що далі іменується «ОРЕНДАР», разом в подальшому «Сторони», а окремо «Сторона»,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим договором, ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР приймає комп'ютерну техніку з встановленим програмним забезпеченням (надалі - “Техніка”) в строкове платне користування.

 

1.2. Вид Техніки, її характеристика, встановлене програмне забезпечення, ціна зазначаються у акті приймання-передачі, що становить додаток 1 до цього договору і є його невід'ємною частиною.

 

1.3. ОРЕНДОДАВЕЦЬ гарантує, що йому належать право власності на Техніку та права використання відповідного програмного забезпечення, вона є працездатною.

 

 

2. СТРОКИ, ПОРЯДОК НАДАННЯ І ПОВЕРНЕННЯ ТЕХНІКИ

 

2.1. Приймання-передача Техніки здійснюється Сторонами в момент підписання цього договору, і підтверджується актом приймання-передачі (додаток 1 до цього договору), і підписується Сторонами в двох примірниках в момент її передачі.

 

  • 2.2. ОРЕНДАР при прийнятті Техніки зобов'язаний перевірити її кількість та комплектність на предмет відповідності акту прийому-передачі (додаток 1 до цього договору).

    {$TEXT}

 

2.3. При поверненні Техніки перевірка комплектності та її технічного стану здійснюється в присутності ОРЕНДАРЯ. У випадку повернення некомплектної або несправної Техніки, складається двосторонній акт, який служить підставою для пред'явлення претензій. У разі відмови ОРЕНДАРЯ від підписання акту або нез'явлення для його складання, про це робиться відмітка в акті.

 

 

3. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

3.1. Розмір орендної плати за користування Технікою сплачується орендарем щомісячно до 05 числа поточного місця, і складає 10 000 (десять тисяч) грн.

 

3.2. Оплата виконується в національній валюті - гривні.

 

3.3. У випадку зміни реквізитів, Сторони зобов'язані протягом 10-ти (десяти) днів з моменту таких змін повідомити про це одна одну.

 

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. За цим договором ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов’язується:

4.1.1. ознайомити ОРЕНДАРЯ під час її передачі Техніки з правилами її експлуатації;

4.1.2. у випадку виходу Техніки з ладу не з вини ОРЕНДАРЯ, усунути пошкодження переданої в оренду Техніки, здійснити її заміну на аналогічну (зі схожими технічними характеристиками) при наявності її у ОРЕНДОДАВЦЯ;

4.1.3. після закінчення строку дії договору прийняти Техніку від ОРЕНДАРЯ.

 

4.2. За цим договором ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується:

4.2.1. вносити орендну плату за користування Технікою у розмірах та в строки, визначені в цьому договорі;

4.2.2. використовувати Техніку та комп'ютерні програми за цільовим призначенням, дотримуватися належного режиму експлуатації та зберігання майна, що орендується, у відповідності до умов цього договору та технічної документації;

4.2.3. не передавати Техніку у користування третій особі без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ.

4.2.4. протягом трьох календарних днів після закінчення строку оренди повернути Техніку ОРЕНДОДАВЦЮ з тим же програмним забезпеченням, і у тому стані, в якому вона була отримана, з урахуванням нормального зносу.

 

 

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

5.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до “31” грудня 2018 року.

 

5.2. Договір може бути розірвано в односторонньому порядку, а умови надіслання письмового попередження іншій Стороні за десять календарних днів, до бажаної дати розірвання. Сплачені орендні платежі при цьому, не повертаються.

 

5.3. Строк дії даного договору може бути продовжено за згодою Сторін, шляхом підписання додаткової угоди, яка буде його невід'ємною частиною.

 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

6.1. У випадку знищення речі ОРЕНДАР несе відповідальність у розмірі її вартості, визначається додатком 1 до цього договору.

 

6.2. У випадку нанесення суттєвих ушкоджень (глибокі подряпини, тріщини, злами, вм`ятини), які не впливають на працездатність, ОРЕНДАР сплачує ОРЕНДОДАВЦЮ штраф у розмірі 10 (десяти) відсотків вартості орендованої речі, що визначається додатком 1 до цього договору.

 

6.3. Сторона, яка не має можливості належним чином виконувати свої зобов'язання по даному договору, зобов'язана негайно, а у випадках неможливості — негайно, після того, як це стане можливим повідомити іншу Сторону про наявні для цього перешкоди (обставини, що виключають відповідальність).

 

6.4. Якщо обставини, що виключають відповідальність, діють більш одного місяця, будь-яка із Сторін вправі розірвати даний договір в односторонньому порядку, шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні – за десять днів до дати такого розірвання.

 

 

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

7.1. До відносин Сторін по тим питанням, які не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, Сторони застосовують чинне законодавство України.

 

7.2. Після підписання цього договору усі попередні переговори за ним, попередні домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

 

7.3. Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод. Всі доповнення, зміни, додатки до даного договору мають юридичну силу, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і належним чином підписані Сторонами або їх повноважними представниками і є невід’ємною частиною даного договору.

 

7.4. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, по одному примірнику для кожної сторони. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною. Кожна сторінка цього договору підписана Сторонами.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

ОРЕНДАР

Ломар Оксана Олександрівна

РНОКПП 2136351452

паспорт серії МН № 643293,

місце проживання:м. Київ, вул. Миру, буд. 33, кв. 5

р/р_________________________________________

в_____(банк)_________________________________

МФО_______________________________________

 

Фізична особа-підприємець Мутко Олег Миколайович

РНОКПП 2001513037

паспорт серії МК № 171121,

місце проживання: м. Київ, вул. Боголюбська, буд. 181/3, кв.79

р/р______________________________________

в_____(банк)_____________________________

МФО____________________________________

 

___________________/О. О. Ломар/

 

___________________/О. М. Мутко/

  • {$TEXT}

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"