Договір поставки нафтопродуктів (газового конденсату) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 35

 

місто Київ, чотирнадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони - Акціонерне товариство «КИЇВГАЗ», код ЄДРПОУ 00000000, з місцезнаходженням за адресою: 02183, Україна, м. Київ, пр-т. Генерала Ватутіна, буд. 30 а, 1 поверх, що далі іменується “ПОСТАЧАЛЬНИК”, в особі керівника Василенко Олега Сергійович, який діє на підставі Статуту, та

 

з другої сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОЗАПРАВКА», код ЄДРПОУ 00000000, з місцезнаходженням за адресою: 03039, Україна, м. Київ, вул. Кіровоградська, буд. 3, що далі іменується “ПОКУПЕЦЬ”, в особі керівника Коваль Віктора Федорович, який діє на підставі Статуту,

 

далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

 

досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується передати (поставити) у власність ПОКУПЦЮ за ціною та в строки, передбаченні цим договором, газовий конденсат (далі за текстом - Товар), а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти Товар і оплатити його.

 

 

2. КІЛЬКІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ТОВАРУ

 

2.1. Кількість Товару, що має бути відвантажений ПОКУПЦЮ, визначається в заявці на поставку конкретної партії Товару. При цьому Сторони домовилися встановити толеранс відвантаження (допустиме відхилення) конкретної партії Товару у розмірі ± 5 %.

 

2.2. Якість Товару має відповідати стандартам, технічним умовам, зразкам і вимогам, встановленим в Україні для даного виду товару, що підтверджується відповідними документами (сертифікатом відповідності, паспортом заводу-виробника тощо), які ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язаний передати ПОКУПЦЕВІ на вимогу. У випадку, якщо при прийманні Товару він матиме не належну якість, ПОКУПЕЦЬ має право відмовитися від приймання товару.

Приймання Товару по кількості і якості здійснюється відповідно до вимог:

 

- Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» (затверджена Наказом № 281/171/578/155 від 20 травня 2008 року) за (посиланням).

 

- Інструкції "З контролювання якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України" (затверджена Наказом від 4 червня 2007 року N 271/121) за (посиланням).

 

2.3. ПОКУПЕЦЬ має право за власний кошт здійснити перевірку поставленого Товару щодо якості, вказаної в сертифікаті якості. При цьому претензії щодо якості Товару мають бути пред’явлені ПОСТАЧАЛЬНИКУ не пізніше двох діб з моменту фактичної передачі Товару.

 

 

3. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ

 

3.1. Поставка Товару здійснюється партіями на підставі заявок ПОКУПЦЯ.

 

Заявка повинна містити:

- номер заявки;

- дату;

- кількість Товару.

 

3.2. Заявка повинна бути передана ПОСТАЧАЛЬНИКУ способом, який дозволяє достовірно встановити, що вона направлена ПОКУПЦЕМ (за допомогою електронного повідомлення, факсу, поштового, телеграфного зв'язку).

 

Погодженими Сторонами електронними повідомленнями є електронні повідомлення направлені на наступні e-mail:

 

ПОСТАЧАДЬНИК - ________________;

ПОКУПЕЦЬ -_______________.

 

Інші e-mail погоджуються Сторонами окремою додатковою угодою до цього договору.

 

3.3. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується протягом трьох робочих днів з моменту отримання заявки повідомити ціну за одиницю Товару та дату готовності Товару до відвантаження або повідомити ПОКУПЦЯ про відмову виконання заявки.

 

ПОСТАЧАЛЬНИК має право відмовитись від виконання заявки у випадку наявності заборгованості за цим договором.

 

3.4. ПОКУПЕЦЬ зобов’язується не пізніше ніж за три години до запланованого часу отримання Товару надати ПОСТАЧАЛЬНИКУ інформацію про час прибуття транспорту ПОКУПЦЯ на місце передачі, номерні знаки транспортного засобу, ПІБ водія та об’єм ємностей.

 

 

4. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 

4.1. Загальна вартість даного договору визначається сумою усіх партій Товару, який буде передано ПОКУПЦЮ.

 

4.2. Ціна на одиницю Товару визначається на кожну окрему партію Товару та закріплюється у відповідній накладній.

 

4.3. Сторони погоджуються з тим, що завантаження ПОСТАЧАЛЬНИКОМ Товару на транспортний засіб ПОКУПЦЯ та оплата ПОКУПЦЕМ відвантаженого Товару є достатнім доказом погодження поставки партії Товару по найменуванню, кількості, ціни та строку поставки Товару.

 

4.4. Оплата за Товар здійснюється в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА. При здійсненні оплати ПОКУПЕЦЬ обов'язково повинен вказати в платіжному дорученні номер і дату цього договору, дату та номер рахунку.

 

4.5. Оплата Товару здійснюється шляхом оплати фактичної кількості відвантаженого Товару протягом трьох годин після завантаження Товару на транспортний засіб ПОКУПЦЯ.

 

4.6. Сторони домовились, що ПОСТАЧАЛЬНИК має право утримувати транспортний засіб ПОКУПЦЯ до моменту отримання оплати за фактично відвантажений Товар.

 

 

5. УМОВИ ПОСТАВКИ.

 

 • 5.1. Поставка Товару за даним договором здійснюється на умовах EXW (згідно Міжнародних правил тлумачення торгових термінів, в редакції 01.01.2010 р.) шляхом відвантаження Товару на транспорт ПОКУПЦЯ на свердловині № 3 Загорянського родовища (Полтавська область, Зінківський район) в день визначений в повідомленні ПОСТАЧАЛЬНИКУ про готовність Товару до відвантаження.

  Покупцеві товару термін EXW слід використовувати з обережністю, тому що за умовами цього терміну у продавця відсутній перед покупцем обов'язок щодо завантаження товару. Якщо продавець фактично здійснює навантаження товару, робиться це за рахунок і на ризик покупця.

 

5.2. У випадку, якщо у визначені даним Договором строки ПОКУПЕЦЬ не з’явився до ПОСТАЧАЛЬНИКА за отриманням Товару, це буде вважатися порушенням договору з боку ПОКУПЦЯ та ПОСТАЧАЛЬНИК має право на власний розсуд прийняти рішення про відвантаження Товару ПОКУПЦЮ пізніше встановленого строку, або відмовити в передачі Товару ПОКУПЦЮ.

 

5.3. Датою поставки є дата підписання повноважним представником ПОКУПЦЯ товаросупровідних документів.

 

5.4. Передачу товару та видачу відповідних документів (в т.ч. копії сертифікату якості на Товар) ПОСТАЧАЛЬНИК здійснює на підставі пред’явленої представником ПОКУПЦЯ належним чином оформленої довіреності на отримання Товару.

 

5.5. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний надати для отримання Товару бензовоз, призначений для перевезення пального заводського виготовлення з протарованою автоцистерною. У випадку, якщо наданий ПОКУПЦЕМ під завантаження Товару транспорт не дає змогу правильно/достовірно визначити кількість завантаженого Товару, кількість завантаженого Товару буде визначатися за показниками вимірювальних пристроїв ПОСТАЧАЛЬНИКА. У випадку відсутності можливості достовірно визначити кількість завантаженого Товару з використанням приладів ПОСТАЧАЛЬНИКА, ПОСТАЧАЛЬНИК має право відмовитися від передачі Товару, шляхом його завантаження у наданий ПОКУПЦЕМ транспорт та вимагати подачі іншого транспорту, який дасть змогу правильно/достовірно визначити кількість завантаженого Товару. Така відмова не буде вважатися порушенням обов’язку ПОСТАЧАЛЬНИКА своєчасно здійснити поставку Товару.

 

 

6. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАВАННЯ ТОВАРУ

 

6.1. Приймання-передавання товару здійснюється шляхом підписання товаросупровідних документів в пункті передачі Товару, визначеному згідно пункту 5.1 цього договору.

 

6.2. Приймання-передавання проводиться за кількістю згідно з товаросупровідними документами, за якістю - згідно із сертифікатом якості або у відповідності з порядком, передбаченим чинним законодавством України.

 

6.3. Перехід права власності та ризиків на Товар, що постачається, відбувається в момент його фактичної передачі ПОКУПЦЮ та підписання товаросупровідних документів.

 

 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

7.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до 31.12.2018 року, але, в будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим договором.

 

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

8.1. У випадку прострочення ПОКУПЦЕМ виконання обов'язку передбаченого п. 4.5 цього договору більш ніж на два банківських дня, ПОСТАЧАЛЬНИК має право розвантажити Товар з транспортного засобу ПОКУПЦЯ та стягнути з ПОКУПЦЯ штраф в розмірі 10% від вартості даної партії Товару та збитки в розмірі витрат на завантаження та розвантаження транспортного засобу.

 

8.2. За невиконання або неналежне виконання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ обов'язків з передачі товару, визначених в п. 2.2, 5.1 цього договору, ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує ПОКУПЦЮ штраф в розмірі 10% від вартості даної партії Товару та збитки у розмірі витрат на прибуття та повернення транспортного засобу.

 

8.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором, якщо це стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити, та яким не могли запобігти розумними заходами.

 

8.4. При настанні і (або) припиненні обставин непереборної сили, зазначених у попередньому абзаці, Сторона, яка дізналась або повинна була дізнатися про цей факт, зобов'язана негайно, (але не пізніше трьох днів після настання дії обставин, обговорених у п. 8.1.) сповістити іншу Сторону, додавши відповідне підтвердження. Свідоцтво, яке видане Торгово-промисловою палатою України, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії обставин непереборної сили.

 

 

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

9.1. Спори і розбіжності, що виникли між Сторонами в ході виконання договору, вирішуються шляхом переговорів.

9.2. Сторона, яка вважає свої права порушеними, повинна направити іншій Стороні договору претензію з обгрунтуванням своїх вимог і документальним їх підтвердженням. Претензія надсилається не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виявлення порушення. Сторона, яка отримала претензію, зобов’язується відповісти на неї протягом 10 (десяти) календарних днів з дня її отримання.

9.3. B разі якщо спори та розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавством України.

 

 

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

10.1. До відносин Сторін по тим питанням, які не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, Сторони застосовують чинне законодавство України.

 

10.2. Після підписання цього договору усі попередні переговори за ним, попередні домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

 

10.3. Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод. Всі доповнення, зміни, додатки до даного договору мають юридичну силу, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і належним чином підписані Сторонами або їх повноважними представниками.

Цей договір, всі додатки до цього договору, додаткові угоди до цього договору, а також інші документи, оформлені на виконання цього договору, підписані повноважними представниками Сторін, передані засобами електронного зв'язку мають повну юридичну силу до отримання Сторонами їх оригіналів. Підписи уповноважених представників Сторін на документах, переданих засобами електронною поштою, мають силу власноручних. Ризик спотворення інформації несе Сторона, яка надіслала інформацію.

Відправлення/отримання документів електронною поштою може підтверджуватися електронним листом з датою і часом передачі з електронної адреси (адрес) відправника на електронну адресу (адреси) одержувача, зазначені в цьому договорі.

Передача документів зазначеними в цьому пункті способами не звільняє Сторони від необхідності вручення оригіналів відповідних документів один одному.

Всі повідомлення, сповіщення і документи, передані за цим договором та на його виконання, передаються за наступними адресами:

На адресу ПОСТАЧАЛЬНИКА:

для вручення листом або передачі кур'єром - м. Київ, пр-т. Генерала Ватутіна, буд. 30 а, 1 поверх;

для передачі електронною поштою — ____@gmail.com.

На адресу ПОКУПЦЯ:

для вручення листом або передачі кур'єром - 03039, Україна, м. Київ, вул. Кіровоградська, буд. 3;

для передачі електронною поштою — ____@gmail.com.

 

10.4. Договір може бути розірваний в будь-який час по взаємній згоді сторін, шляхом підписання додаткової угоди в якій визначаються майнові вимоги сторін (якщо такі мали місце) та розрахунки за ними.

 

10.5. Договір, його зміст, а також усі доповнення до нього є конфіденційними документами і не підлягають розголошенню або використанню Сторонами без згоди іншої Сторони.

 

10.6. Сторони погоджуються з тим, що передача своїх прав та обов'язків за цим договором, так само як договору в цілому, третім особам допускається за наявності попередньої письмової згоди іншої Сторони.

 

10.7. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у термін не пізніше 3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення. У ті ж терміни Сторони повідомляють одна одну про зміну поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів.

 

10.8. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, по одному примірнику для кожної сторони. Всі додатки, специфікації, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною. Кожна сторінка цього договору підписана Сторонами.

 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

ПОСТАЧАЛЬНИК

ПОКУПЕЦЬ

АТ “КИЇВГАЗ

Код за ЄДРПОУ: 00000000

Адреса: 02183, Україна, м. Київ, пр-т. Генерала Ватутіна, буд. 30 а, 1 поверх

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: ____@gmail.com

Банк Постачальника: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві

код банку 000000

Р/р 2600 0000000000

МФО 351533

Платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах

Платник ПДВ

 

ТОВ “АВТОЗАПРАВКА”

Код за ЄДРПОУ: 00000000

Адреса: 03039, Україна, м. Київ, вул. Кіровоградська, буд. 3

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: ____@gmail.com

Банк Покупця: АТ «ПроКредит Банк» у м. Київ,

код банку 000000

Р/р № 2600000000000,

МФО 000000

Платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах

Платник ПДВ

Керівник

___________________/О.С. Василенко/

 

Керівник

___________________________/В.Ф. Коваль/

 • Приймання Товару по кількості і якості здійснюється відповідно до вимог:

   

  - Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» (затверджена Наказом № 281/171/578/155 від 20 травня 2008 року) за (посиланням).

   

  - Інструкції "З контролювання якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України" (затверджена Наказом від 4 червня 2007 року N 271/121) за (посиланням).

 • Покупцеві товару термін EXW слід використовувати з обережністю, тому що за умовами цього терміну у продавця відсутній перед покупцем обов'язок щодо завантаження товару. Якщо продавець фактично здійснює навантаження товару, робиться це за рахунок і на ризик покупця.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"