Договір про виконання робіт із розробки програмного забезпечення (Agile) 4.50

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (AGILE) №__

 

 • місто Київ, двадцять перше травня дві тисячі вісімнадцятого року

  З можливими варіантами договорів, які можуть використовуватись при Agile-технології, а також з можливими ризиками при їх укладанні можна ознайомитись за (посиланням).

   

 

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю “ІНСАЙД”, код ЄДРПОУ 00000000, з місцем знаходження: 02225, Україна, місто Київ, проспект Володимира Маяковського, будинок 0, далі іменується “ПІДРЯДНИК” в особі керівника Ватутіна Івана Андрійовича, що діє на підставі Статуту, та,

 

з іншого боку —Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОЙБУД», код ЄДРПОУ 00000000, з місцем знаходження: 03028, Україна, місто Київ, вулиця Ракетна, будинок 00, що далі іменується «ЗАМОВНИК», в особі керівникаа Піснярова Андрія Мироновича, що діє на підставі Статуту, разом в подальшому «Сторони», а окремо «Сторона»,

 

діючи добровільно, повністю розуміючи значення своїх дій,

 

 • досягли домовленості про наступне:

  Варто зауважити, що в Agile немає необхідності робити попередню специфікацію, тому що контрактні зобов'язання визначають кількість результату, а не його деталі. Взамін специфікацї розробляють Користувацькі історії не призначені для відображення вичерпної і детальної інформації, а, скоріше, покликані давати узагальнене уявлення, що має бути впроваджене, прописувати основні напрямки роботи, в розрахунку на майбутню співпрацю між власником продукту і командою в плані подробиць. Це значно зменшує тривалість переговорів і складання контракту.

   

  Інколи, взагалі обходяться без документації як такої, документуючи весь функціонал у вихідних файлах чи коментарях.

   

  Ознайомитись із нестандартним підходом до написання технічної документації і його реалізації можна за (посиланням), (посиланням).

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. На умовах цього договору ПІДРЯДНИК за вимогами ЗАМОВНИКА зобов'язується виконувати роботи по розробці і технічній підтримці програмного забезпечення (далі - Роботи). Обсяг робіт, терміни їх виконання та вартість робіт визначається Сторонами у відповідних додаткових угодах до договору.

 

1.2. ЗАМОВНИК зобов'язується приймати і оплачувати надані ПІДРЯДНИКОМ Роботи.

 

1.3. Вимоги до робіт формулюються у вигляді Користувацьких історій з критеріями приймання, що об'єднані в упорядкований список історій (далі - Беклог).

Варто зауважити, що в Agile немає необхідності робити попередню специфікацію, тому що контрактні зобов'язання визначають кількість результату, а не його деталі. Взамін специфікацї розробляють Користувацькі історії не призначені для відображення вичерпної і детальної інформації, а, скоріше, покликані давати узагальнене уявлення, що має бути впроваджене, прописувати основні напрямки роботи, в розрахунку на майбутню співпрацю між власником продукту і командою в плані подробиць. Це значно зменшує тривалість переговорів і складання контракту.

 

Інколи, взагалі обходяться без документації як такої, документуючи весь функціонал у вихідних файлах чи коментарях.

 

Ознайомитись із нестандартним підходом до написання технічної документації і його реалізації можна за (посиланням), (посиланням).

 

1.3.1. ЗАМОВНИК і ПІДРЯДНИК добре розуміють, що під час виконання робіт неминуче виникнуть зміни в їх вихідному обсязі і складі. Ці зміни фіксуються в Беклозі як нові Користувацькі історії або зміни вже існуючих історій.

 

1.3.2. Користувацька історія вважається виконаною, якщо всі описані в ній Приймальні критерії реалізовані ПІДРЯДНИКОМ і на момент приймання немає незавершених Критичних дефектів, пов'язаних з цією Користувацької історією.

 

1.4. За цим договором ПІДРЯДНИК передає ЗАМОВНИКУ повністю такі виключні майнові права інтелектуальної власності на програмне забезпечення (далі - Твір):

 

а) виключне майнове право у будь-якій формі та будь-яким способом використовувати Твір (або його частину), зокрема:

 

- шляхом відтворення Твору (або його частини) у будь-якій формі та будь-яким способом;

 

- шляхом перекладу Твору (або його частини) на іншу технічну (електрону) мову;

 

- шляхом включення Твору (або його частини) як складових частин до баз даних тощо;

 

- шляхом переробки та інших подібних змін Твору (або його частини);

 

- шляхом переробки, модифікації, зміни або іншої переробки Твору (або його частини) без наступного схвалення АВТОРА;

 

- шляхом продажу, передання в найм (оренду) тощо;

 

- шляхом розповсюдження (продажу) Твору (або його частини) і його примірників на територію будь-якої країни Світу;

 

- шляхом розповсюдження створених на основі Твору (або його частини) інших об’єктів авторського права;

 

- опублікування (випуск у світ);

 

Твір вважається опублікованим (випущеним у світ), якщо він будь-яким способом повідомлений невизначеному колу осіб, у тому числі відображений у загальнодоступних електронних системах інформації.

 

б) виключне право на дозвіл або заборону (в тому числі у судовому порядку), використовувати Твір іншими особами;

 

в) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

 

1.5. Перехід виключних прав відбувається при підписанні кожного Акту здачі-приймання робіт, визначених у додатковій угоді.

 

1.6. Зазначені в п. 1.5. цього договору майнові авторські права передаються ЗАМОВНИКУ на термін охорони авторського права, встановлений ст. 446 Цивільного кодексу України та розповсюджуються на територію країн-учасниць Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів.

 

1.7. ЗАМОВНИК гарантує, що є власником виключних прав (і/або володіє всіма необхідними дозволами від авторів та інших правовласників) на надану ПІДРЯДНИКУ інформацію, документи та інші відомості, необхідні для належного виконання зобов'язань за договором.

 

1.8. ПІДРЯДНИК на свій розсуд має право розпоряджатися окремими частинами розробки (але використовувати cистему в цілому не має права), в тому числі програмами, алгоритмами, кодами, технічними рішеннями, ноу-хау, документацією і т.п. для власних потреб і в комерційних цілях.

 

 

2. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 

2.1. Вартість робіт і терміни оплати визначається Сторонами у відповідних додаткових угодах до договору.

 

2.2. Вартість передачі виключних прав внесена у вартість робіт, які визначаються в додатковій угоді.

 

2.3. Оплата робіт за цим договором здійснюється ЗАМОВНИКОМ на розрахунковий рахунок ПІДРЯДНИКА протягом 10 (десяти) робочих банківських днів з дня отримання рахунку.

 

2.4. Всі розрахунки за цим договором здійснюються виключно в безготівковій формі, в національній валюті України - гривні. Датою платежу вважається дата списання грошових коштів з розрахункового рахунку ЗАМОВНИКА.

 

2.5. ЗАМОВНИК вважається таким, що виконав свої зобов'язання по оплаті результату Робіт з дати надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ПІДРЯДНИКА.

 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ТА ЗДАЧІ РОБІТ

 

 • 3.1. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати закінчення чергового звітного періоду надання Роботи (ітерації), визначеного у відповідній додатковій угоді, ПІДРЯДНИК направляє ЗАМОВНИКУ підписаний Акт здачі-приймання робіт, а ЗАМОВНИК протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання Акту здачі-приймання зобов'язаний направити ПІДРЯДНИКУ підписаний ЗАМОВНИКОМ Акт здачі-приймання або мотивовану відмову від приймання наданих робіт.

  Слід зазначити, що розробка програмного продукту з використанням Agile-технологій, складається із серії коротких циклів, які зазвичай тривають один-два тижні, так званих ітерацій. Кожна ітерація сама по собі виглядає як програмний проект в мініатюрі, і включає всі завдання, необхідні для видачі мінімального приросту за функціональністю: планування, аналіз вимог, проектування, кодування, тестування і документування. Хоча окремої ітерації, як правило, недостатньо для випуску нової версії продукту, однак, мається на увазі те, що гнучкий програмний проект готовий до випуску наприкінці кожної ітерації. 

   

 

3.2. У разі вмотивованої відмови ЗАМОВНИКА від підписання Акту здачі-приймання Сторонами складається двосторонній Акт з переліком необхідних змін і термінів їх виконання.

 

3.3. У разі, якщо відповідно до п. 3.1. цього договору, ЗАМОВНИКОМ не буде повернено один екземпляр Акту здачі-приймання/не представлено мотивовану відмову від приймання наданих Робіт, зобов'язання ПІДРЯДНИКА з надання Робіт буде вважатися виконаним в повному обсязі, а Роботи, надані за цим договором, прийнятими ЗАМОВНИКОМ в повному обсязі.

 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. ПІДРЯДНИК зобов'язується:

 

4.1.1. виконувати Роботи в порядку, обсязі та відповідно до вимог, викладених в цьому договорі, Користувацьких історіях та додаткових угодах до цього договору;

 

4.1.2. забезпечення відповідності процесу виконання робіт принципам гнучкої розробки (Agile);

 

4.1.3. надати робочу команду і виконати Роботи ітераціями фіксованої тривалості, рівними 5 робочим дням, виключаючи вихідні дні і включає святкові дні, згідно з Виробничим календарем України (за винятком святкових днів, що випадають на січень місяць);

 

4.1.4. в кінці кожної ітерації (крім нульової) надавати ЗАМОВНИКУ на демонстрації працюючий продукт, що містить інкремент функціональності, який відповідає виконаним в ітерації Користувацьким історіям;

 

4.1.5. попередити ЗАМОВНИКА про несприятливі наслідки виконання його вказівок, а також про будь-які обставини, що здатні вплинути на якість робіт;

 

4.1.6. розміщувати в своєму портфоліо тільки ту інформацію, пов'язану з виконанням робіт за даним договором, яка не представляє собою комерційну таємницю ЗАМОВНИКА;

 

4.2. У разі необхідності ПІДРЯДНИК має право залучати для виконання зобов'язань за договором третіх осіб, за дії яких він несе відповідальність перед ЗАМОВНИКОМ.

 

4.3. ЗАМОВНИК зобов'язується:

 

4.3.1. своєчасно приймати надані ПІДРЯДНИКОМ Роботи відповідно до п. 3 договору та оплачувати Роботи ПІДРЯДНИКА відповідно до п. 2 договору;

 

4.3.2. проводити приймальне тестування завершених Користувацьких історій.

 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність, відповідно до чинного законодавства України.

 

5.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетруси, диверсії, військових дій або зміни законодавства, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання договірних зобов'язань.

 

5.3. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов'язання за договором, зобов'язана негайно письмово повідомити іншу Сторону про початок і припинення дії обставин, зазначених в п. 5.2., підтвердивши довідками компетентних органів (Торгово-промислової палати України, тощо), але в будь-якому випадку не пізніше 10 (десяти) робочих днів після початку їх дії. Несвоєчасне повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права на звільнення від зобов'язань за договором унаслідок зазначених обставин.

 

5.4. Виконання даного договору, в повному обсязі або частково, призупиняється на час дії обставин, зазначених в п. 5.2.

 

5.5. Якщо обставини, зазначені в п. 5.2., триватимуть більше 1 місяця, то кожна зі Сторін має право в односторонньому порядку розірвати договір. У цьому випадку Сторони проводять взаєморозрахунки.

 

 

 • 6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  Щодо вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності дивись Постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 за (посиланням).

 

6.1. У випадку виникнення спорів між ПІДРЯДНИКОМ та ЗАМОВНИКОМ з питань, передбачених цим договором або в зв’язку з ним, Сторони приймають всі заходи для їх вирішення шляхом переговорів.

 

6.2. У випадку неможливості вирішення спорів між ПІДРЯДНИКОМ і ЗАМОВНИКОМ шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку.

 

 

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

7.1. До відносин Сторін по тим питанням, що не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, застосовується чинне законодавство України, а також міжнародне законодавство, ратифіковане Україною.

 

7.2. Сторони домовилися, що всі попередні заяви, домовленості або угоди між Сторонами щодо предмету цього договору втрачають силу з моменту підписання цього договору.

 

7.3. Цей договір, всі додатки до цього договору, додаткові угоди до цього договору, а також інші документи, оформлені на виконання цього договору, підписані повноважними представниками Сторін, передані по факсимільного чи електронного зв'язку мають повну юридичну силу до отримання Сторонами їх оригіналів. Підписи уповноважених представників Сторін на документах, переданих за допомогою факсимільного зв'язку та/або по електронній пошті, мають силу власноручних. Ризик перекручування інформації несе Сторона, яка надіслала інформацію.

 

Відправлення/отримання документів по факсимільному зв'язку може підтверджуватися стандартної квитанцією факсимільного зв'язку про передачу/приймання повідомлення на номер факсу одержувача з номера факсу відправника.

 

Відправлення/отримання документів по електронному зв'язку може підтверджуватися електронним листом з датою і часом передачі з електронної адреси (адрес) відправника на електронну адресу (адреси) одержувача, що зазначені в цьому договорі.

 

Передача документів зазначеними в цьому пункті способами не звільняє Сторін від необхідності вручення оригіналів відповідних документів один одному.

 

Всі повідомлення, сповіщення і документи, передані за цим договором та на виконання останнього, передаються за наступними адресами:

 

На адресу ЗАМОВНИКА:

 

для вручення рекомендованим листом або передавання кур'єром - 03028, Україна, м. Київ, вул. Ракетна, буд. 00;

 

для передачі по електронній пошті - st*****@gmail.com.

 

На адресу ПІДРЯДНИКА:

 

для вручення рекомендованим листом або передавання кур'єром - 02225, Україна, м. Київ, пр. Володимира Маяковського, буд. 0;

 

для передачі по електронній пошті — vat****@gmail.com.

 

7.4. Всі зміни і доповнення до цього договору вносяться за погодженням Сторін.

 

7.5. У разі зміни свого місцезнаходження (юридичної адреси), банківських реквізитів Сторони зобов'язуються повідомити про це одна одній протягом 3 (трьох) календарних днів.

 

7.6. Сторони погоджуються з тим, що передача своїх прав та обов'язків за цим договором, так само як договору в цілому, третім особам допускається за наявності попередньої письмової згоди іншої Сторони.

 

7.6.1. До правонаступника ЗАМОВНИКА і (або) ПІДРЯДНИКА переходять права та обов'язки, що випливають з цього договору.

 

Цей договір укладено у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін. Кожна сторінка цього договору повинна бути підписана представниками Сторін, що уклали цей договір.

 

 

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН:

 

 

ПІДРЯДНИК

ЗАМОВНИК

ТОВ “ІНСАЙД”

Код за ЄДРПОУ: 00000000

Адреса: 02225, Україна, м. Київ, пр. Володимира Маяковського, буд. 0,

Банк АВТОРА: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві

код банку 000000

Р/р 2600 0000000000

МФО 351533

Контактний телефон: +38 093 000 00 00

Адреса електронної пошти: vat****@gmail.com

ТОВ “СТРОЙБУД”

Код за ЄДРПОУ: 00000000

Адреса: 03028, Україна, м. Київ, вул. Ракетна, буд. 00,

Банк ЗАМОВНИКА: АТ «ПроКредит Банк» у м. Київ,

код банку 000000

Р/р № 2600000000000,

МФО 000000

Контактний телефон/факс: +38 044 000 00 00

Адреса електронної пошти: st*****@gmail.com

 

Керівник

___________________/І.А. Ватутін/

Керівник

___________________________/А.М. Пісняров/

 

 

 

 

ДОДАТКОВА УГОДА №1

до договору про виконання робіт №__, від “21” травня 2018 року

 

місто Київ, двадцять перше травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю “ІНСАЙД”, код ЄДРПОУ 00000000, місце знаходження: 02225, Україна, місто Київ, проспект Володимира Маяковського, будинок 0, далі іменується “ПІДРЯДНИК” в особі керівника Ватутіна Івана Андрійовича, що діє на підставі Статуту, та,

 

з іншого боку — Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОЙБУД», код ЄДРПОУ 00000000, місце знаходження: 03028, Україна, місто Київ, вулиця Ракетна, будинок 00, що далі іменується «ЗАМОВНИК», в особі керівника Піснярова Андрія Мироновича, що діє на підставі Статуту, разом в подальшому «Сторони», а окремо «Сторона»,

 

діючи добровільно, повністю розуміючи значення своїх дій, уклали цю додаткову угоду до договору про виконання робіт №__ від “21” травня 2018 року про наступне:

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

 

1.1. В рамках додаткової угоди ПІДРЯДНИК зобов'язується виділити зі свого боку робочу команду і виконати роботу із розробки програмного продукту «НАЗВА ПРОДУКТУ» за вимогами, погодженими із ЗАМОВНИКОМ (далі - Роботи).

 

1.2. Дата початку виконання робіт: 26 травня 2018 р.

 

1.3. Дата завершення виконання робіт: 30 липня 2018 р.

 

1.4. Остання ітерація завжди призначена для стабілізації і постачання поточної версії продукту, при цьому ніякі Користувацькі історії в цій ітерації не реалізуються.

 

1.5. Вартість виконання робіт одним учасником команди ПІДРЯДНИКА становить (за 1 год): 1 000 (тисячу) грн.

 

1.6. Вартість виконання робіт командою ПІДРЯДНИКА за одну ітерацію становить: 240 000 (двісті сорок тисяч) грн. (8 осіб).

 

1.7. В рамках виконання робіт за даною Додатковою угодою, ПІДРЯДНИК зобов'язується в травня -липні 2018 р. залучити зовнішніх виконавців на наступних умовах, а ЗАМОВНИК зобов'язується оплатити ці роботи додатково до основної команди ПІДРЯДНИКА:

 

1.7.1. Спеціалізація зовнішнього виконавця — 30 000 (тридцять тисяч) грн.

 

1.8. Загальна вартість робіт за Додатковою угодою становить 270 000 (двісті сімдесят тисяч) грн.

 

 

2. ПОРЯДОК ОПЛАТИ РОБІТ

 

2.1. Оплата робіт ПІДРЯДНИКА ЗАМОВНИКОМ здійснюється звітними періодами, що прирівнюються до 4 (чотирьох) ітерацій. Оплата проводиться тільки за певні ітерації, за винятком оплати згідно з пунктом 2.3. цієї угоди і п. 3.1.

 

2.2. Оплата робіт за звітний період здійснюється на підставі наданих Виконавцем звітів про виконані за ці ітерації Користувацькі історії, згідно з Актом здачі-приймання робіт.

 

2.3. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати початку виконання робіт ЗАМОВНИК зобов'язується одноразово сплатити ПІДРЯДНИКУ аванс в розмірі 100 000 (сто тисяч) грн.

 

 

3. ОСОБЛИВІ УМОВИ ЗАВЕРШЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

3.1. По завершенню чергової ітерації ЗАМОВНИК може прийняти рішення про дострокове успішне завершення виконання робіт ПІДРЯДНИКОМ, письмово повідомивши ПІДРЯДНИКА про це рішення. При цьому ЗАМОВНИК зобов'язується:

 

3.1.1. виділити одну ітерацію ПІДРЯДНИКУ для стабілізації і постачання поточної версії продукту, при цьому ніякі Користувацькі історії в цій ітерації не реалізуються.

 

3.1.2. повністю провести з ПІДРЯДНИКОМ взаєморозрахунок за кількістю фактично виконаних ітерацій.

 

3.1.3. додатково виплатити ПІДРЯДНИКУ суму в розмірі 30% від невикористаного залишку загальної вартості виконання робіт по цій Додатковій угоді, зазначеної в пункті 1.8.

 

Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною договору про виконання робіт № __ від “21” травня 2018 року, складена в двох примірниках по одному для кожної із Сторін і набуває чинності з моменту його підписання.

 

 

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН:

 

ПІДРЯДНИК

ЗАМОВНИК

ТОВ “ІНСАЙД”

Код за ЄДРПОУ: 00000000

Адреса: 02225, Україна, м. Київ, пр. Володимира Маяковського, буд. 0,

Банк АВТОРА: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві

код банку 000000

Р/р 2600 0000000000

МФО 351533

Контактний телефон: +38 093 000 00 00

Адреса електронної пошти: vat****@gmail.com

ТОВ “СТРОЙБУД”

Код за ЄДРПОУ: 00000000

Адреса: 03028, Україна, м. Київ, вул. Ракетна, буд. 00,

Банк ЗАМОВНИКА: АТ «ПроКредит Банк» у м. Київ,

код банку 000000

Р/р № 2600000000000,

МФО 000000

Контактний телефон/факс: +38 044 000 00 00

Адреса електронної пошти: st*****@gmail.com

 

Керівник

___________________/І.А. Ватутін/

 

Керівник

___________________________/А.М. Пісняров/

 • З можливими варіантами договорів, які можуть використовуватись при Agile-технології, а також з можливими ризиками при їх укладанні можна ознайомитись за (посиланням).

   

 • Варто зауважити, що в Agile немає необхідності робити попередню специфікацію, тому що контрактні зобов'язання визначають кількість результату, а не його деталі. Взамін специфікацї розробляють Користувацькі історії не призначені для відображення вичерпної і детальної інформації, а, скоріше, покликані давати узагальнене уявлення, що має бути впроваджене, прописувати основні напрямки роботи, в розрахунку на майбутню співпрацю між власником продукту і командою в плані подробиць. Це значно зменшує тривалість переговорів і складання контракту.

   

  Інколи, взагалі обходяться без документації як такої, документуючи весь функціонал у вихідних файлах чи коментарях.

   

  Ознайомитись із нестандартним підходом до написання технічної документації і його реалізації можна за (посиланням), (посиланням).

 • Варто зауважити, що в Agile немає необхідності робити попередню специфікацію, тому що контрактні зобов'язання визначають кількість результату, а не його деталі. Взамін специфікацї розробляють Користувацькі історії не призначені для відображення вичерпної і детальної інформації, а, скоріше, покликані давати узагальнене уявлення, що має бути впроваджене, прописувати основні напрямки роботи, в розрахунку на майбутню співпрацю між власником продукту і командою в плані подробиць. Це значно зменшує тривалість переговорів і складання контракту.

   

  Інколи, взагалі обходяться без документації як такої, документуючи весь функціонал у вихідних файлах чи коментарях.

   

  Ознайомитись із нестандартним підходом до написання технічної документації і його реалізації можна за (посиланням), (посиланням).

 • Слід зазначити, що розробка програмного продукту з використанням Agile-технологій, складається із серії коротких циклів, які зазвичай тривають один-два тижні, так званих ітерацій. Кожна ітерація сама по собі виглядає як програмний проект в мініатюрі, і включає всі завдання, необхідні для видачі мінімального приросту за функціональністю: планування, аналіз вимог, проектування, кодування, тестування і документування. Хоча окремої ітерації, як правило, недостатньо для випуску нової версії продукту, однак, мається на увазі те, що гнучкий програмний проект готовий до випуску наприкінці кожної ітерації. 

   

 • Щодо вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності дивись Постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 за (посиланням).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"