Договір про створення за замовленням об'єкта інтелектуальної власності (відеороліку) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР № 03/05-2018

 • ПРО СТВОРЕННЯ ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ І ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  Особливості цивільно-правових відносин за участю суб’єктів права інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір на основі порівняльного аналізу норм законодавства України, зарубіжних країн та міжнародних договорів розглядаються в статті М.Я. Остапчук "Особливості суб’єктного складу права інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір" - Читати статтю

  "Охорона аудіовізуальних творів в Україні", Дроб’язко В. - Читати статтю

 

місто Київ, третє травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з одного боку — Фізична особа Сірий Михайло Сергійович, ідентифікаційний номер 2758614788, паспорт МК 887321, виданий Московським МВХМУУМВС Україні в Харківській обл. 21.11.99, який за мешкає адресою: м. Київ, вулиця Миру, б.20 кв.17, в подальшому іменується “АВТОР”,

з іншого боку —ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АПК», код за ЄДРПОУ 39971107, з місцезнаходженням: м. Київ, вул. Лугова, 29, далі за текстом “ЗАМОВНИК”, в особі керівника Смірнова Олега Григоровича, діє на підставі статуту, далі разом “СТОРОНИ”, а окремо “Сторона”

 

заздалегідь ознайомлені з вимогами Закону України «Про авторське право і суміжні права» та приписами чинного законодавства відносно правочину, що укладається, діючи добровільно без будь-якого примусу, повністю розуміючи значення своїх дій

 

досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. На умовах цього договору АВТОР за завданням ЗАМОВНИКА зобов’язується створити відеоролик, характеристики та вимоги до якого визначені в п. 1.2. цього договору (в подальшому «ТВІР»), передати ЗАМОВНИКОВІ носій, на якому цей ТВІР зафіксований та передати ЗАМОВНИКОВІ майнові авторські права на ТВІР, виникнення яких обумовлене фактом його (Твору) створення, а ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти носій, на якому зафіксований ТВІР та виплатити АВТОРУ обумовлену цим договором винагороду.

1.2. Під ТВОРОМ Сторони розуміють серію послідовних кадрів (зображень), які відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів. В ТВОРІ розкриваються цінності та діяльність ЗАМОВНИКА (http://www.apk.com).

При визначенні предмету домовленості слід розрізняти:

Аудіовізуальний твір - твір, що фіксується на певному матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, компакт-диску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів. Видами аудіовізуального твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдофільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими.

Відеограма - відеозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких рухомих зображень (із звуковим супроводом чи без нього), крім зображень у вигляді запису, що входить до аудіовізуального твору. Відеограма є вихідним матеріалом для виготовлення її копій - Закон України "Про авторське право і суміжні права". Детальніше

Загальні вимоги до ТВОРУ закріплюються в Технічному завдання на розробку відеоролику, яке є невід’ємною частиною цього договору.

1.3. За цим договором АВТОР передає ЗАМОВНИКУ повністю наступні виключні майнові права інтелектуальної власності на ТВІР:

а) виключне майнове право у будь-якій формі та будь-яким способом використовувати ТВІР (або його частину), зокрема:

- шляхом відтворення ТВОРУ (або його частини) у будь-якій формі та будь-яким способом;

- шляхом включення ТВОРУ (або його частини) як складових частин до баз даних тощо;

- шляхом переробки та інших подібних змін ТВОРУ (або його частини);

- шляхом переробки, модифікації, зміни або іншої переробки ТВОРУ (або його частини) без наступного схвалення АВТОРА;

- шляхом продажу, передання в найм (оренду) ТВОРУ тощо;

- шляхом розповсюдження (продажу) ТВОРУ (або його частини) і його примірників на територію будь-якої країни Світу;

- шляхом розповсюдження створених на основі ТВОРУ (або його частини) інших об’єктів авторського права;

- опублікування (випуск у світ);

ТВІР вважається опублікованим (випущеним у світ), якщо він будь-яким способом повідомлений невизначеному колу осіб, у тому числі відображений у загальнодоступних електронних системах інформації.

б) виключне право на дозвіл або заборону (в тому числі у судовому порядку), використовувати ТВІР іншими особами;

в) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

1.4. Передача носія, на якому зафіксований ТВІР, свідчить про передачу майнових авторських прав на зазначений ТВІР.

1.5. Вказані у п. 1.3. цього договору майнові авторські права передаються ЗАМОВНИКОВІ на строк охорони авторського права, встановлений ст. 446 Цивільного кодексу України та розповсюджуються на територію країн-учасниць Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів.

1.6. АВТОР гарантує наявність в нього права на ТВІР, що передається за цим договором та свідчить про одноособове створення ТВОРУ.

1.7. За АВТОРОМ залишаються особисті немайнові права на ТВІР.

АВТОР має право на відтворення ТВОРУ (частково або повністю) на будь-якому з своїх сайтів (власному портфоліо).

 

 

2. СТРОК ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

 

2.1. Цей договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

 

 

3. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ВИПЛАТИТИ АВТОРСЬКОЇ ВИНАГОРОДИ

 

3.1. Сторони домовилися, що за створення ТВОРУ за завданням ЗАМОВНИКА АВТОРУ виплачується винагорода у розмірі 8000 (вісім тисяч) грн. 00 коп.

3.2. За передачу майнових прав інтелектуальної власності на ТВІР, ЗАМОВНИК сплачує АВТОРУ одноразову (паушальну) авторську винагороду у розмірі 2000 (дві тисячі) грн. 00 коп.

3.3. ЗАМОВНИК зобов’язується сплатити АВТОРУ винагороду, встановлену п. 3.1 цього договору, протягом 2 днів з дня підписання цього договору.

ЗАМОВНИК зобов’язується сплатити АВТОРУ винагороду, встановлену п. 3.2 цього договору, протягом 2 днів з дня підписання акту приймання-передачі носія з ТВОРОМ.

Будь-які платежі здійснюються на рахунок Автора – СІРИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ, номер рахунку 26273001805211, відкритий в ПАТ Укрсоцбанк, МФО 300023, транзитний рахунок 29148000050699.

3.4. У випадках і в розмірі, встановлених законом, з сум, передбачених п.п. 3.1., 3.2. договору, ЗАМОВНИК сплачує податки з доходу АВТОРА.

3.5. Розрахунок між Сторонами здійснюється у безготівковій формі.

3.6. АВТОР погоджується з тим, що він не буде претендувати на отримання іншої винагороди та будь-яких сум від доходу (доходів), отриманих ЗАМОВНИКОМ від самостійного використання ТВОРУ в своїй господарській діяльності.

 

 

4. СТРОК ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

 

4.1. АВТОР зобов’язується протягом 18 (вісімнадцять) днів з дня підписання цього договору створити ТВІР і передати ЗАМОВНИКУ носій, на якому він зафіксований, у порядку, передбаченому цим договором.

 

 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ-ПРИЙНЯТТЯ НОСІЯ, НА ЯКОМУ ЗАФІКСОВАНИЙ ТВІР

 

5.1. У строк, передбачений у п. 4.1. цього договору, АВТОР зобов’язується передати ЗАМОВНИКУ ТВІР у вигляді відеоролику у форматі FullHD 1920?1080 пікселів, що оформляється відповідним актом.

5.2. Разом з передачею ТВОРУ АВТОР передає ЗАМОВНИКОВІ підготовчі та допоміжні матеріали, які одержані внаслідок розробки ТВОРУ.

5.3. Акт передачі-прийому носія, на якому зафіксований ТВІР, складається у письмовій формі у двох екземплярах, по одному для кожної Сторони.

 

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

6.1. АВТОР має право:

6.1.1. Використовувати для створення ТВОРУ будь-які способи та засоби.

6.1.2. Здійснювати особисті немайнові права на ТВІР.

 

6.2. АВТОР зобов’язується:

6.2.1. Створити ТВІР особисто.

6.2.2. Створити ТВІР у строк, визначений в п. 4.1. цього договору.

6.2.3. Не використовувати ТВІР та/або частину ТВОРУ, в будь-якому вигляді та будь-яким способом, окрім як для виконання інших завдань ЗАМОВНИКА (за винятком випадків, передбачених абз. 2 п. 1.7. цього договору).

 

6.3. ЗАМОВНИК має право:

6.3.1. Приймати участь у розробці ТВОРУ, вносити свої зауваження та пропозиції щодо форми, змісту ТВОРУ.

6.3.2. Використовувати ТВІР у відповідності до майнових авторських прав, що передаються АВТОРОМ відповідно до п. 1.3 цього договору.

 

6.4. ЗАМОВНИК зобов’язується:

6.4.1. У встановлений цим договором строк прийняти носій, на якому зафіксований ТВІР та розглянути його на предмет відповідності завданню.

У разі неприйняття ТВОРУ з будь-яких причин, скласти протокол пропозицій та зауважень і направити його АВТОРОВІ.

6.4.2. У строк та спосіб, зазначені у цьому договору, сплатити АВТОРОВІ авторську винагороду.

6.4.3. Дотримуватися особистих немайнових прав АВТОРА.

 

 

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

7.1. АВТОР гарантує збереження конфіденційності завдання одержаного від ЗАМОВНИКА.

7.2. Сторони зобов'язуються вживати всіх заходів для того, щоб попередити повне або часткове розповсюдження відомостей щодо умов цього договору.

 

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

8.1. АВТОР несе відповідальність перед третіми особами, що заявили свої права на ТВІР.

8.2. Якщо реалізація прав, визначених в п. 1.3. цього договору, призведе до того, що до ЗАМОВНИКА будуть пред’явлені претензії (позови з боку третіх осіб, які заявляють про свої права на Твір), АВТОР зобов’язується врегулювати такі претензії (позови) та вчинити інші необхідні дії, що мають виключити втрати або збитки у ЗАМОВНИКА.

8.3. Порушення Сторонами інших умов цього договору тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

9.1. У випадку виникнення спорів між АВТОРОМ та ЗАМОВНИКОМ з питань, передбачених цим договором або в зв’язку з ним, Сторони приймають всі заходи до їх вирішення шляхом переговорів.

9.2. У випадку неможливості вирішення спорів між АВТОРОМ і ЗАМОВНИКОМ шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку.

 

 

 • 10. ОСОБЛИВІ УМОВИ

  При підготовці договору або формулюванні його окремих умов рекомендуємо ознайомитися з наступними Постановами та оглядовими листами вищих судових органів з цього питання:

  "Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав" - Читати

  "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" - Читати

  "Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності" - Читати

   

   

   

   

 

10.1. До відносин Сторін по тим питанням, що не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, застосовується чинне законодавство України, а також міжнародне законодавство, ратифіковане Україною.

10.2. Цей договір вступає в силу після підписання Сторонами цього договору.

10.3. Цей договір складений в двох примірниках (на двох аркушах кожний) для кожної з Сторін.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

 

ЗАМОВНИК: 

 

ТОВ "АПК"

61052, м. Київ, вул. Лугова, 29

Р/р 26001060382550, МФО 351533

у відділенні № 70 Деснянського

ГРУ "ПриватБанку", код за ЄДРПОУ 39971107

 

 

                                                                                                                     ___________________________О.Г. Смірнов

АВТОР:

 

Сірий Михайло Сергійович

м. Київ, вулиця Миру, б.20 кв.17

ідентифікаційний номер 2758614788, паспорт МК 887321, виданий Московським МВХМУУМВС Україні в Харківській обл. 29.11.99

 

 

 

________________________ М.С. Сірий

 

 

 

 • Особливості цивільно-правових відносин за участю суб’єктів права інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір на основі порівняльного аналізу норм законодавства України, зарубіжних країн та міжнародних договорів розглядаються в статті М.Я. Остапчук "Особливості суб’єктного складу права інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір" - Читати статтю

  "Охорона аудіовізуальних творів в Україні", Дроб’язко В. - Читати статтю

 • При визначенні предмету домовленості слід розрізняти:

  Аудіовізуальний твір - твір, що фіксується на певному матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, компакт-диску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів. Видами аудіовізуального твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдофільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими.

  Відеограма - відеозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких рухомих зображень (із звуковим супроводом чи без нього), крім зображень у вигляді запису, що входить до аудіовізуального твору. Відеограма є вихідним матеріалом для виготовлення її копій - Закон України "Про авторське право і суміжні права". Детальніше

 • При підготовці договору або формулюванні його окремих умов рекомендуємо ознайомитися з наступними Постановами та оглядовими листами вищих судових органів з цього питання:

  "Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав" - Читати

  "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" - Читати

  "Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності" - Читати

   

   

   

   

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"