Договір підряду (на вирощування товарної сільськогосподарської продукції) 4.50

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 12

(на вирощування товарної сільськогосподарської  продукції)

Слід мати на увазі, що прокурори нерідко ставлять під сумнів вказані договори, вважаючи, що подібними договорами, фактично передаються у користування земельні ділянки певної площі, при цьому сторони не укладають договори оренди земельної ділянки у відповідності до вимог Земельного кодексу України та Закону України «Про оренду землі». Отже, прокурори вважають, що зазначені договори є прихованими договами оренди. Судова практика має різні рішення (позови прокурорів задовольняються чи в їх задоволенні відмовляють), що обумовлено конкретними умовами договору та процесуальними особливостями конкретної судової справи.

 

місто Київ, сімнадцяте січня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися,

з однієї сторони - Сільськогосподарське товариство «Господар», КОД ЕДРПОУ 567890098, що знаходиться за адресою: 01121, Київська обл., Комишанський район, с. Гучне, далі за текстом “Замовник”, в особі в особі керівника Петренко В. А., діє на підставі статуту, та

з другої сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю «СФГ Жовтень», КОД ЕДРПОУ 453456764, що знаходиться за адресою: 01345, Київська обл., м. Ірпінь, далі за текстом «Підрядник», в особі керівника Власенко Г.Е., діє на підставі статуту, разом далі “Сторони” або “Сторона”,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. За цим договором Підрядник зобов'язується на свій ризик виконати роботи з вирощування сільськогосподарської продукції за завданням Замовника, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

1.2. Види, обсяги та строк передачі Замовнику сільськогосподарської продукції погоджуються Сторонами у Завданнях, які є невід’ємною частиною цього договору.

Виходячи з особливостей і технології виконання сільськогосподарських робіт (удобрення, протруєння насіння, сівба, дискування та інші), Замовник зобов'язується видати Підряднику завдання на виконання робіт не пізніше 1 лютого  року виконання робіт.

З метою визначення способу розрахунків за виконані роботи в майбутньому, Сторони можуть визначити в Заданні фіксовану ціну сільськогосподарської продукції, яка має бути вирощена Підрядником в рамках цього договору.

1.3. Ризик випадкової втрати або псування сільськогосподарської продукції, в тому числі (в розумінні П(С)БО “Біологічні активи”, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 року № 790 “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи") до передачі результатів робіт (сільськогосподарської продукції) Замовнику несе Підрядник.

Замовник визнає та погоджується з тим, що право власності на сільськогосподарську продукцію (врожай), в тому числі на біологічні активи (в розумінні П(С)БО “Біологічні активи”, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 року № 790 “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи"), до передачі результатів робіт (сільськогосподарської продукції) Замовнику, належить Підряднику.

Сторони домовилися, що біологічні активи (в розумінні П(С)БО “Біологічні активи”, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 року № 790 “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи"), а також сільськогосподарська продукція, що охоплюються предметом цього договору не можуть бути засобом забезпечення виконання будь-яких зобов’язань Замовника перед третіми особами.

У разі забезпечення Замовником своїх власних зобов’язань перед третіми особами сільськогосподарською продукцією, в тому числі біологічними активами (в розумінні П(С)БО “Біологічні активи”, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 року № 790 “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи) у вигляді застави або в іншій спосіб, або укладе будь-який договір, предметом якого буде сільськогосподарська продукція, що охоплюється предметом цього договору, Замовник зобов'язується сплатити Підряднику штраф у розмірі ціни сільськогосподарської продукції, визначеної в Завданні на відповідний рік.

1.4. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення робіт з вирощування сільськогосподарської продукції покладається на Підрядника, з урахуванням застережень, викладених в 2.1. цього договору.

1.5. Замовник надає Підряднику наступний фронт робіт (визначає земельні ділянки для виконання робіт):

- на території Білогірської сільської ради, с. Біла гора (Білогірський район) поле № 1 площею 92 га, № 2 площею 50 га, № 3 площею 82 га, № 4 площею 73 га, № 5 площею 92 га, № 6 площею 82 га, № 8 площею 80 га, № 9 площею 90 га, № 10 площею 96 га, № 11 площею 94 га, № 12 площею 52 га. Загальна площа земельних ділянок на території Білогірської сільської ради, с. Біла гора (Білогірський район) становить 883 га.

Місцерозташування земельних ділянок визначається згідно з планом земельних ділянок на території Білогірської сільської ради, с. Біла гора (Білогірський район), який є додатком № 1 до цього договору. Передача земельних ділянок Підряднику на території Білогірської сільської ради, с. Біла гора (Білогірський район)) засвідчується актом приймання-передачі, який є додатком № 2 до цього договору.

 

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

 

2.1. Підрядник зобов'язується виконати роботу, визначену цим договором, своїми засобами, з використанням власної або залученої сільськогосподарської техніки, придатної для виконання такого виду робіт, якщо інше не визначено домовленістю Сторін.

Замовник зобов'язується надати Підряднику товарно-матеріальні цінності (посівний матеріал, добрива, дизельне пальне тощо) необхідні для виконання цього договору.

2.2. У разі наявності забур’яненості полів або полеглості врожаю, наявності несприятливих погодних умов, а також на випадок незрілості врожаю тощо, Сторони мають право переглянути умови виконання робіт за цим договором шляхом підписанням відповідної додаткової угоди.

2.3. Підрядник має право залучати до виконання роботи за цим договором інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед Замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі Підрядник виступає перед Замовником як генеральний підрядником, а перед субпідрядником – як замовник. Субпідрядники мають право пред’являти Замовнику вимоги, пов’язані з порушенням договорів, укладених кожним з них з генеральним підрядником.

2.4. Підрядник зобов'язується повідомляти Замовника про виконану частину роботи з зазначенням розміру плати за виконану роботу та понесених витрат. Замовник зобов'язується прийняти повідомлення про виконану частину роботи і, в разі незгоди з розміром плати, протягом 3 (трьох) робочих днів заявити про свою незгоду Підрядникові шляхом надання мотивованої відмови щодо якості та ціни виконаної частини робіт. Якщо Замовник не зробить такої заяви, він погоджується з якістю, розміром плати та витратами, вказаними Підрядником.

 

3. ЯКІСТЬ РЕЗУЛЬТАТУ РОБІТ

 

3.1. Результат робіт за цим договором, а саме сільськогосподарська продукція, має відповідати вимогам діючих стандартів, що висуваються сільськогосподарської, товарної продукції.

3.2. Роботи з вирощування сільськогосподарської продукції, як охоплюється предметом цього договору, мають проводитися Підрядником способами, які не завдають шкідливого впливу на стан земель та родючість ґрунтів.

 

4. ЦІНА РОБІТ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ РОБОТИ

 

4.1. Сторони домовилися, що ціна роботи за цим договором визначається у Завданні, погодженому Сторонами на відповідний календарний рік.

4.2. Ціна роботи з виконання відповідного Завдання Замовника включає в себе всі витрати Підрядника, з вирощування сільськогосподарської продукції та плату за виконані роботи.

4.3. Замовник зобов’язується сплатити Підрядникові ціну робіт, визначену у відповідному Завданні, протягом 5 (п'яти) календарних днів після отримання ним повідомлення Підрядника про готовність до передання Замовнику виконаних робіт (сільськогосподарської продукції).

Вказаний в цьому пункті строк виконання грошового зобов'язання поширюються і на сплату Замовником Підряднику сум, визначених згідно з п. 4.6. цього договору.

4.4. Підрядник зобов'язується передати Замовнику вирощену за цим договором сільськогосподарську продукцію  протягом 5 (п'яти) календарних днів після повної оплати Замовником ціни роботи та виплати Підряднику сум, визначених в п. 4.6. цього договору.

Про виконання робіт і передачу їх результатів Замовнику Сторони складають Акт приймання-передачі виконаних робіт.

4.5. У разі несплати Замовником обумовлених п. 4.3. сум, Підрядник має право використати результати робіт (сільськогосподарську продукцію або врожай) на власний розсуд. В цьому випадку Підрядник зобов'язується у строк до 31 грудня відповідного поточного року перерахувати Замовнику різницю між заборгованістю Замовника перед Підрядником і вартістю продукції, що визначена у Завданні на відповідний календарний рік.

4.6. Замовник погоджується з тим, що у разі, якщо він не сплатив обумовленої договором ціни роботи або будь-якої іншої суми, належної Підрядникові у зв'язку з виконанням цього договору, а також будь-яких сум, які підлягають сплаті Замовником Підряднику за іншими договорами (купівлі-продажу, поставки, фінансової допомоги, відступлення права вимоги тощо), Підрядник має право притримати до повернення та обмежити доступ Замовника до земельних ділянок, визначених в п. 1.5. договору, до моменту повного розрахунку.

Відсутність оплати ціни роботи Підрядника, а також будь-яких сум, що підлягають сплаті Замовником на користь Підрядника за іншими договорами (купівлі-продажу, поставки, фінансової допомоги, відступлення права вимоги, тощо) на дату збору врожаю є достатньою підставою для збирання Підрядником сільськогосподарської продукції за цим договором відповідно до технології і строків вирощування сільськогосподарських культур. В цьому випадку Підрядник має право вирахувати належні йому суми (з врахуванням витрат, пов'язаних із збиранням врожаю) з вартості зібраного і проданого ним врожаю.

 

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДОГОВОРУ

 

5.1. Даний договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до 01.12.2020 року.

5.2. Виходячи з особливостей і технології здійснення сільськогосподарських робіт (удобрення, протруєння насіння, сівба, дискування та інші), Сторони домовилися, що у разі належного виконання цього договору Підрядник має переважне перед третіми особами на залучення його в якості підрядника для вирощування будь-якої продукції Замовника на землях, що складають фронт робіт за цим договором.

Не пізніше ніж за три місяці до спливу строку дії цього договору Замовник може запропонувати Підряднику продовжити дію даного договору на новий строк та вказати необхідні види, обсяги сільськогосподарської продукції, яка підлягає вирощуванню за допомогою робіт Підрядником або повідомити про відмову в укладені договору на наступний рік.

5.3. У разі порушення Замовником переважного права Підрядника на залучення його в якості підрядника для вирощування будь-якої продукції Замовника на землях, що складають фронт робіт за цим договором, а саме укладення Замовником з будь-якою третьою особою договору, предметом якого буде вирощування продукції, Замовник сплачує Підряднику штраф у розмірі 1000000 (один мільйон) грн.

5.4. Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від цього договору, виплативши Підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору. Розмір суми, що підлягає виплаті в такому випадку визначається на підставі сум, вказаних в повідомленнях Підрядника Замовнику про виконану частину роботи, збільшених на 30 (тридцять) відсотків (неотримані доходи).

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

6.1 За невиконання (неналежне виконання) зобов’язань по даному договору Сторони несуть відповідальність, передбачену нормами чинного законодавства і цим договором. Якщо невиконання або прострочення виконання зобов’язань за даним договором однією Стороною безпосередньо викликано невиконанням або простроченням виконання зобов’язань за цим договором другою Стороною, перша Сторона не притягується до відповідальності.

6.2. За порушення Замовником грошових зобов'язань за цим договором, незалежно від відшкодування збитків, він сплачує Підряднику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення. Нарахування пені припиняється через три роки з дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

6.3. За порушення грошових зобов'язань за цим договором, на вимогу Підрядника, Замовник зобов'язується оплатити суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 24 (двадцять чотири) відсотка річних від суми заборгованості.

6.4. Сторони домовились, що стягнення будь-яких штрафних санкцій за прострочення виконання грошових зобов'язань Замовником за даним договором не припиняється строком, зазначеним п. 6 ст. 232 Господарського кодексу України і здійснюється до моменту повного розрахунку, а строк позовної давності, щодо стягнення таких санкцій, відповідно до положень ст. 259 Цивільного кодексу України, продовжується до трьох років.

6.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених даним договором, у випадку якщо це сталось внаслідок обставин непереборної сили, які безпосередньо вплинули на виконання цього договору.

Під такими обставинами в даному договорі слід розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч бажанням Сторін, і , пеня які неможливо передбачити або уникнути, включаючи: прийняті рішення органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії (включаючи антитерористичні операції на території дії договору), суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, підтверджені документально – відповідними компетентними органами.

Сторона, яка не має можливості належним чином виконувати свої зобов’язання по даному договору зобов’язана негайно, а у випадку неможливості – негайно, після того як це стане можливим повідомити іншу Сторону про існуючи для цього перешкоди (обставини, що виключають її відповідальність).

Якщо обставини, що виключають відповідальність діють більш 1 (одного) місяця будь-яка із Сторін вправі розірвати даний договір в односторонньому порядку, шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні – за 10 (десять) днів до дати такого розірвання.

 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

7.1. Спори, які виникають між Сторонами під час виконання зобов’язань за даним договором, вирішуються шляхом переговорів.

7.2. Сторони домовилися, що претензійний порядок (досудове врегулювання спору) є обов'язковим.

Сторона, яка вважає свої права порушеними, має направити іншій стороні договору претензію з обґрунтуванням своїх вимог та їх документальним підтвердженням. Претензія направляється не пізніше 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дня можливого порушення, якщо інше прямо не встановлено цим договором.

Сторона, яка отримала претензію, повинна відповісти на неї протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дня отримання.

7.3. Усі спори, розбіжності, або вимоги, що виникають з цього договору чи у зв'язку з ним, в тому числі, що стосуються його укладення, виконання, зміни, порушення, розірвання, визнання недійсним повністю або частково, або визнання не укладеним, а також з будь-яких інших питань, що стосуються даного договору, підлягають розгляду судом.

 

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

8.1. Після укладення цього договору всі попередні переговори, листування, протоколи тощо, які стосуються його предмету чи умов, втрачають силу.

8.2. Умови даного договору можуть бути змінені або договір припинений за згодою Сторін. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін у випадках, передбачених законом.

8.3. Всі доповнення, зміни, додатки до цього договору мають юридичну силу, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і належним чином підписані Сторонами або їх повноважними представниками і є невід’ємною частиною даного договору.

Цей договір, всі додатки до цього договору, додаткові угоди до цього договору, а також інші документи, оформлені на виконання цього договору, підписані повноважними представниками Сторін, передані засобами факсимільного або електронного зв'язку мають повну юридичну силу до отримання Сторонами їх оригіналів. Підписи уповноважених представників Сторін на документах, переданих засобами факсимільного зв'язку та/або електронною поштою, мають силу власноручних. Ризик спотворення інформації несе Сторона, яка надіслала інформацію.

Відправлення/отримання документів засобами факсимільного зв'язку може підтверджуватися стандартною квитанцією факсимільного зв'язку про передачу/прийом повідомлення на номер факсу одержувача з номера факсу відправника.

Відправлення/отримання документів електронною поштою може підтверджуватися електронним листом з датою і часом передачі з електронної адреси (адрес) відправника на електронну адресу (адреси) одержувача, зазначені в цьому договорі.

Передача документів зазначеними в цьому пункті способами не звільняє Сторони від необхідності вручення оригіналів відповідних документів один одному.

Всі повідомлення, сповіщення і документи, передані за цим договором та на його виконання, передаються за наступними адресами:

На адресу ПІДРЯДНИКА:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром — 01345, Київська обл., м. Ірпінь;

для передачі електронною поштою — jovten@email.com;

для передачі телефоном/факсом — +38067-98-12-345.

На адресу ЗАМОВНИКА:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром -01121, Київська обл., Комишанський район, с. Гучне;

для передачі електронною поштою — hospodar@email.com;

для передачі телефоном/факсом - +38099-99-05-56.

8.4. Цей договір укладений в 2-х (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному кожній Стороні. Всі сторінки договору підписані Сторонами та скріплена печатками.

 

 

Додатки:

До договору додаються:

Додаток № 1. План земельних ділянок

Додаток № 2. Акт приймання-передачі фронту робіт - земельних ділянок на території;

Додаток № 3. Завдання № 1 на виконання робіт з вирощування товарної сільськогосподарської продукції у 2018 році.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

ПІДРЯДНИК

ЗАМОВНИК

ТОВ «СФГ Жовтень»

КОД ЕДРПОУ 453456764

01345, Київська обл., м. Ірпінь

 

Керівник

______________Власенко Г.Е.

 

Сільськогосподарське товариство «Господар»

КОД ЕДРПОУ 567890098

01121, Київська обл., Комишанський район, с. Гучне

 

Керівник

___________________Петренко В. А

 

 

 

 

 

Додаток № 3

до договору підряду № 12

(на вирощування товарної сільськогосподарської  продукції)

 

 

м. Київ, «17» січня 2018 р.

 

ЗАВДАННЯ № 1

на виконання робіт з вирощування товарної сільськогосподарської  продукції у 2018 році

 

з однієї сторони - Сільськогосподарське товариство «Господар», КОД ЕДРПОУ 567890098, що знаходиться за адресою: 01121, Київська обл., Комишанський район, с. Гучне, далі за текстом “Замовник”, в особі в особі керівника Петренко В. А., діє на підставі статуту, та

з другої сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю «СФГ Жовтень», КОД ЕДРПОУ 453456764, що знаходиться за адресою: 01345, Київська обл., м. Ірпінь, далі за текстом «Підрядник», в особі керівника Власенко Г.Е., діє на підставі статуту, разом далі “Сторони” або “Сторона”,

 

виходячи з особливостей і технології вирощування сільськогосподарських культур (удобрення, протруєння насіння, сівба, дискування та інше);

приймаючи до уваги необхідність сівозміни на земельних ділянках у період з 2017 по 2020 роки;

 

домовилися про наступне:

 

1. Замовник видає Підряднику, а Підрядник приймає завдання на виконання сільськогосподарських робіт з вирощування у 2018 році наступної сільськогосподарської продукції:

 

Вид продукції (асортимент)

Кількість/тон

Ціна за тонну (грн.)

Вартість (млн. грн.)

Строк передачі продукції Замовнику

1.

Озимий ячмінь

1008

2500

2,5200

липень 2018

2.

Яра пшениця

207,5

3000

0,6225

липень 2018

3.

Ячмінь

410

2500

1,0250

липень 2018

4.

Гречка

204

13000

2,6520

липень 2018

5.

Соняшник

1397,5

10000

13,9750

вересень-жовтень 2018

6.

Кукурудза

3795

4000

15,1800

жовтень 2018

7.

Соя

417

11000

4,5870

вересень-жовтень 2018

Разом

40,5615

 

 

 

 

2. Сторони погодили граничні допустимі відхилення у кількості сільськогосподарської продукції (результат робіт) +/- 5%.

 

3. Замовник та Підрядник домовилися, що ціна роботи Підрядника за цим Завданням складає 7 989 360, 00 (сім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч триста шістдесят) грн.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

ПІДРЯДНИК

ЗАМОВНИК

 

 

  • Слід мати на увазі, що прокурори нерідко ставлять під сумнів вказані договори, вважаючи, що подібними договорами, фактично передаються у користування земельні ділянки певної площі, при цьому сторони не укладають договори оренди земельної ділянки у відповідності до вимог Земельного кодексу України та Закону України «Про оренду землі». Отже, прокурори вважають, що зазначені договори є прихованими договами оренди. Судова практика має різні рішення (позови прокурорів задовольняються чи в їх задоволенні відмовляють), що обумовлено конкретними умовами договору та процесуальними особливостями конкретної судової справи.

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"