Договір оренди паркувального місця 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

Договір №____

оренди паркувального місця

 

місто Київ, двадцять четверте травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони — Фізична особа-підприємець Волошин Анатолій Михайлович, податковий номер 2098451672, що мешкає за адресою: 03051, м. Київ, вул. Оболонська, буд. 274, кв. 31, що далі іменується “ОРЕНДОДАВЕЦЬ”, та

 

з другої сторони — Старинчук Лев Михайлович, податковий номер 6418943510, паспорт серії ЕН № 981256, що мешкає за адресою: 03021, м. Київ, вул. Миронівська, буд. 106, кв. 701, що далі іменується як «ОРЕНДАР», разом в подальшому «Сторони», а окремо «Сторона»,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, досягли домовленості про наступне:

 

 

1. Предмет Договору

 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язується передати, а ОРЕНДАР прийняти в тимчасове платне користування (оренду) паркувальне місце № __, загальною площею 13,5 кв. м., що є частиною нежитлового приміщення № __ в літері “К-8” і знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миронівська, № 89-А (надалі – „Об’єкт оренди”).

 

1.2. Майно, що передається в оренду за цим договором, належить ОРЕНДОДАВЦЮ на праві власності на підставі Витягу з Державного реєстру правочинів № 0006661 від 13.06.2008 року.

 

 

2. СТРОК дії договору

 

2.1. Даний договір вступає в силу з дня його підписання Сторонами і діє до "__".______.20__ року.

 

2.2. Будь-яка Сторона має право на дострокове розірвання даного договору за умови письмового повідомлення іншої Сторони про припинення даного договору за 30 календарних днів до дати такого припинення.

 

 

3. ОРЕНДНА ПЛАТА, ІНШІ ПЛАТЕЖІ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ

 

3.1. Сторони домовилися, що розмір щомісячної орендної плати визначається в національній валюті гривні та складає суму в розмірі еквівалентному 50 (п'ятдесяти) доларам США за курсом НБУ на день сплати.

 

3.2. В день підписання даного договору, ОРЕНДАР здійснює оплату за перший і останній місяць користування Об’єктом оренди.

Відсутність передбаченої цим пунктом оплати є підставою для розірвання цього договору за ініціативою ОРЕНДАРЯ без будь-яких інших додаткових формальностей та дій Сторін.

 

3.3. Орендна плата за кожен наступний місяць оренди сплачується авансом не пізніше 5 числа поточного місяця в безготівковій формі на розрахунковий рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ, вказаного в цьому договорі.

Орендна плата нараховується до дня фактичного повернення ОРЕНДАРЕМ Об'єкту оренди.

 

3.4. В разі припинення Договору з вини ОРЕНДАРЯ, ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право залишити невикористану частину передплати.

 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ

 

4.1. Передача Об’єкта оренди ОРЕНДАРЮ в користування здійснюється протягом ___ діб із дня підписання даного договору.

 

4.2. Повернення ОРЕНДОДАВЦЮ Об'єкта оренди здійснюється в день закінчення строку дії цього договору, якщо інша дата не визначена Сторонами окремою домовленістю.

 

4.3. Об’єкт оренди вважається переданим в оренду/повернутим з оренди з моменту підписання Сторонами в 2-х примірниках Акту приймання-передачі.

 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

5.1. За порушення Сторонами передбачених цим договором або приписами Цивільного кодексу України про оренду обов’язків, Сторона, що допустила відповідне порушення, несе відповідальність встановлену діючим законодавством.

 

5.2. Спори, які виникають між Сторонами під час виконання зобов’язань за даним договором, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку не досягнення згоди в судовому порядку.

 

 

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

6.1. Всі питання, які не врегульовані даним договором, підлягають вирішенню у відповідності з чинним законодавством України про оренду. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» на правовідносини Сторін за даним договором не розповсюджується.

 

6.2. Сторони домовилися, що відсутність оплати ОРЕНДАРЯ за користування Об’єктом більше ніж 5 (п’ять) календарних днів після спливу строку, передбаченого в п. 3.3. цього договору, є підставою для розірвання цього договору за ініціативою ОРЕНДАРЯ без будь-яких додаткових формальностей.

 

6.3. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, для кожної із Сторін. Кожний примірник цього договору має однакову юридичну силу.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

Фізична особа-підприємець

Волошин Анатолій Михайлович

Податковий номер 2098451672

місце проживання: 03051, м. Київ, вул. Оболонська, буд. 274, кв. 31

р/р № _______________

 

__________________________/Волошин А. М./

ОРЕНДАР:

Старинчук Лев Михайлович

Податковий номер 6418943510

паспорт серії ЕН № 981256,

місце проживання: 03021, м. Київ, вул. Миронівська, буд. 106, кв. 701

 

 

___________________________ /Старинчук Л. М./

 

 

АКТ

приймання — передачі

до договору №____ оренди паркувального місця від 24.05.2018 року

 

місто Київ, двадцять четверте травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони — Фізична особа-підприємець Волошин Анатолій Михайлович, податковий номер 2098451672, що мешкає за адресою: 03051, м. Київ, вул. Оболонська, буд. 274, кв. 31, що далі іменується “ОРЕНДОДАВЕЦЬ”, та

 

з другої сторони — Старинчук Лев Михайлович, податковий номер 6418943510, паспорт серії ЕН № 981256, що мешкає за адресою: 03021, м. Київ, вул. Миронівська, буд. 106, кв. 701, що далі іменується як «ОРЕНДАР», разом в подальшому «Сторони», а окремо «Сторона»,

 

склали цей Акт до договору ________ оренди паркувального місця від ___.___.20____ р. про наступне:

 

 

1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передав, а ОРЕНДАР прийняв в тимчасове платне користування (оренду) паркувальне місце №__, загальною площею 13,5 кв. м., що є частиною нежитлового приміщення №__ в літері “К-8” і знаходиться за адресою м. Київ, вул. Миронівська, №89-А (надалі – „Об’єкт оренди”)

 

2. Сторони не мають одна до одної жодних претензій.

 

3. Цей Акт складено українською мовою у двох примірниках, для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

Фізична особа-підприємець

Волошин Анатолій Михайлович

Податковий номер 2098451672

місце проживання: 03051, м. Київ, вул. Оболонська, буд. 274, кв. 31

р/р № ___________________

 

__________________________/Волошин А. М./

ОРЕНДАР:

Старинчук Лев Михайлович

Податковий номер 6418943510

паспорт серії ЕН № 981256,

місце проживання: 03021, м. Київ, вул. Миронівська, буд. 106, кв. 701

 

 

_________________________ /Старинчук Л. М./

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"