Договір дарування частки в статутному капіталі (фонді) ТОВ 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР № 06/06-18

дарування частки в статутному капіталі (фонді)

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАЯК”

 

місто Київ, шосте червня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Ми, що нижче підписалися,

 

з однієї сторони — Білова Тетяна Павлівна, паспортні дані: ММ № 242121, виданий Золочівським РВ УМВС України в Харківській області 20.09.1998 р., адреса проживання: м. Харків, вул. Муранова, б. 67, кв. 76, ідентифікаційний номер 2834915711, – надалі «Дарувальник» та

 

з другої сторони — Посох Миколай Вікторович, паспортні дані: ММ № 411111, виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 20.03.2001 р., адреса проживання: м. Харків, вул. С. Грицевця, б. 2, кв. 9, ідентифікаційний номер 3111111111, надалі — «Обдаровуваний», разом за текстом – «Сторони», а кожна окремо - «Сторона»,

 

заздалегідь ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, діючи добровільно, без будь-якого примусу, як фізичного, так і морального та розуміючи значення своїх дій, досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Дарувальник безоплатно передає, всю належну йому частку в статутному капіталі (фонді) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАЯК” (надалі за текстом – Товариство), у розмірі 200 000 грн 00 коп (двісті тисяч гривень нуль копійок), що становить 40% статутного капіталу Товариства (далі - ДАРУНОК), а Обдаровуваний приймає ДАРУНОК у власність.

 

1.2. Разом із передачею зазначеною вище Частки у статутному капіталі (фонді) Товариства, Дарувальник передає, а Обдаровуваний приймає на себе, в частині, визначеній п. 1.4. цього договору, права та обов’язки учасника Товариства.

 

1.3. Відомості про Товариство:

 

1.3.1. Найменування: "МАЯК";

 

1.3.2.Організаційно-правова форма: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.

 

1.3.3. Код за ЄДРПОУ 01928374.

 

1.3.4. Статутний капітал (фонд): 600 000 грн (шістсот тисяч гривень нуль копійок).

 

1.3.5. Місцезнаходження: 61114, Харківська обл., місто Харків, вул. Мирна, буд. 44.

 

1.4. Розмір частки Дарувальника у статутному капіталі (фонді) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЯК" становить 200 000 грн 00 коп (двісті тисяч гривень нуль копійок), що відповідає 40% статутного капіталу Товариства.

 

1.5. Передача Частки, зазначеної в п. 1.4. цього договору, оформлюється шляхом внесення відповідних змін до установчих документів Товариства.

 

1.6. Дарувальник стверджує, що Частка, зазначена в п. 1.4. цього договору, не обтяжена ніякими правами з боку третіх осіб, не є предметом спору, судового розгляду, застави, інших майнових претензій та вільна від будь-яких вимог з боку третіх осіб.

 

1.7. Обдаровуваний попередньо дослідив документи Товариства, складені під час здійснення господарської діяльності, та обізнаний про характер діяльності Товариства, майновий та фінансовий стан Товариства на момент укладення цього договору.

 

1.8. Ціна (оцінка) ДАРУНКА становить 200 000 грн 00 коп (двісті тисяч гривень нуль копійок).

 

1.9. Договір безоплатний, тобто такий що не потребує з боку Обдаровуваного здійснювати на користь Дарувальника будь-яку оплату за ДАРУНОК.

 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЧАСТКУ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ (ФОНДІ)

 

3.1. Обдаровуваний набуває право власності на Частку з моменту укладення цього договору.

 

3.2. Дарувальник розуміє, що після укладення цього договору він втрачає будь-які права, як на саму Частку, так і на корпоративні права, що випливають та обумовлюються такою Часткою.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

4.1. Сторона, що не виконала чи неналежним чином виконала обов’язки за цим договором, зобов’язана відшкодувати іншій стороні завдану майнову та немайнову шкоду відповідно до чинного законодавства України.

 

 

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

5.1. До відносин Сторін по тим питанням, які не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, Сторони застосовують чинне законодавство України.

 

5.2. Усі спори та розбіжності, що випливають із цього договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори між ними вирішуються в судовому порядку.

 

5.3. Даний договір вважається укладеним з моменту його підписання і діє до його повного виконання.

 

5.4. Цей договір складено українською мовою у 2-х оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу - для кожної із Сторін.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ДАРУВАЛЬНИК

ОБДАРОВУВАНИЙ

Білова Тетяна Павлівна

ідентифікаційний номер 2834915711

паспорт серії ММ № 242121

адреса: м. Харків, вул. Муранова, б. 67, кв. 76

 

Посох Миколай Вікторович

ідентифікаційний номер 3111111111

паспорт серії ММ № 411111

адреса: м. Харків, вул. С. Грицевця, б. 2, кв. 9

 

___________________/Т. П. Білова/

___________________/М. В. Посох/

 

 

ПРОТОКОЛ № 06/06-18

ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАЯК”

 

місто Київ, шосте червня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Присутні учасники:

 

Учасники ТОВ “МАЯК”:

 

- Білова Тетяна Павлівна, паспортні дані: ММ № 242121, виданий Золочівським РВ УМВС України в Харківській області 20.09.1998 р., адреса проживання: м. Харків, вул. Муранова, б. 67, кв. 76, ідентифікаційний номер 2834915711, яка має 40 % голосів, частку у розмірі 200 000 грн (двісті тисяч гривень нуль копійок).

 

- Посох Миколай Вікторович, паспортні дані: ММ № 411111, виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 20.03.2001 р., адреса проживання: м. Харків, вул. С. Грицевця, б. 2, кв. 9, ідентифікаційний номер 3111111111, який має 40 % голосів, частку у розмірі 200 000 грн (двісті тисяч гривень нуль копійок),

 

- Волошин Анатолій Михайлович, ідентифікаційний номер 1723303467, паспорт серії МТ 231685, виданий Краснопільським РВ ХМУ УМВС України в Запорізькій області 25.01.1999 р., місце проживання: 61050, Харківська область, місто Харків, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23, який має 20 % голосів, частку у розмірі 100 000 грн (сто тисяч гривень нуль копійок).

 

Відповідно до п. 8.5. Статуту Товариства Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками.

Загальна кількість відсотків голосів присутніх учасників складає 100 відсотків, що перевищує встановлений кворум. Збори Учасників є повноважні приймати рішення.

 

Голова Зборів Учасників ТОВ “МАЯК” - Білова Тетяна Павлівна, паспортні дані: ММ № 242121, виданий Золочівським РВ УМВС України в Харківській області 20.09.1998 р., адреса проживання: м. Харків, вул. Муранова, б. 67, кв. 76, ідентифікаційний номер 2834915711;

 

Секретар Зборів Учасників ТОВ “МАЯК” - Посох Миколай Вікторович, паспортні дані: ММ № 411111, виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 20.03.2001 р., адреса проживання: м. Харків, вул. С. Грицевця, б. 2, кв. 9, ідентифікаційний номер 3111111111.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про обрання Голови та Секретаря Зборів Учасників.

 

2. Про вихід Білової Тетяни Павлівни зі складу учасників Товариства з передачею 40% (сорока відсотків) частки статутного капіталу у розмірі 200 000 грн (двісті тисяч гривень нуль копійок) на користь Посох Миколая Вікторовича за договором дарування №06/06-18 від 06.06.2018 р.

 

3. Про визначення часток учасників у статутному капіталі ТОВ “МАЯК”.

 

4. Про внесення змін до установчих документів ТОВ “МАЯК”.

 

 

З першого питання порядку денного:

Учасник Зборів Учасників ТОВ “МАЯК” Білова Тетяна Павлівна, поставила на розгляд питання про обрання Головою Зборів Учасників - Білову Тетяну Павлівну, паспортні дані: ММ № 242121, виданий Золочівським РВ УМВС України в Харківській області 20.09.1998 р., адреса проживання: м. Харків, вул. Муранова, б. 67, кв. 76, ідентифікаційний номер 2834915711, Секретарем Зборів Учасників ТОВ “МАЯК” – Посох Миколая Вікторовича, паспортні дані: ММ № 411111, виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 20.03.2001 р., адреса проживання: м. Харків, вул. С. Грицевця, б. 2, кв. 9, ідентифікаційний номер 3111111111.

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно (100% присутніх, що дорівнює 100% статутного капіталу).

 

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою Зборів Учасників — Білову Тетяну Павлівну, паспортні дані: ММ № 242121, виданий Золочівським РВ УМВС України в Харківській області 20.09.1998 р., адреса проживання: м. Харків, вул. Муранова, б. 67, кв. 76, ідентифікаційний номер 2834915711, Секретарем Зборів Учасників ТОВ “МАЯК” – Посох Миколая Вікторовича, паспортні дані: ММ № 411111, виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 20.03.2001 р., адреса проживання: м. Харків, вул. С. Грицевця, б. 2, кв. 9, ідентифікаційний номер 3111111111.

 

 

З другого питання порядку денного:

Голова Зборів Учасників ТОВ “МАЯК” Білова Тетяна Павлівна, поставила на розгляд питання про вихід Білової Тетяни Павлівни зі складу учасників Товариства з передачею 40% (сорока відсотків) частки статутного капіталу у розмірі 200 000 грн (двісті тисяч гривень нуль копійок) на користь Посох Миколая Вікторовича за договором дарування №06/06-18 від 06.06.2018 р.

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - (100% присутніх, що дорівнює 100% статутного капіталу).

 

ВИРІШИЛИ:

1. Вважати Білову Тетяну Павлівну такою, що вийшла зі складу учасників Товариства, а Посох Миколая Вікторовича таким, що прийняв від Білової Тетяни Павлівни 40% (сорок відсотків) частки статутного капіталу у розмірі 200 000 грн (двісті тисяч гривень нуль копійок) за договором дарування №06/06-18 від 06.06.2018 р. та набув права та обов’язки учасника Товариства на відповідну частку.

 

 

З третього питання порядку денного:

Голова Зборів Учасників ТОВ “МАЯК” Білова Тетяна Павлівна, поставила на розгляд питання про визначення часток учасників у статутному капіталі ТОВ “МАЯК”.

Визначити:

- частку Посох Миколая Вікторовича в статутному капіталі ТОВ “МАЯК” – у розмірі 400 000 грн (чотириста тисяч гривень нуль копійок) , що складає 80 (вісімдесят п’ять) відсотків статутного фонду Товариства;

- частку Волошина Анатолія Михайловича у розмірі 100 000 грн (сто тисяч гривень нуль копійок), що складає 20 (двадцять) відсотків статутного фонду Товариства.

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно (100%).

 

ВИРІШИЛИ:

1. Визначити наступні частки учасників у статутному капіталі ТОВ “МАЯК”, що разом складають 100 % його капіталу:

- частку Посох Миколая Вікторовича в статутному капіталі ТОВ “МАЯК” – у розмірі 400 000 грн (чотириста тисяч гривень нуль копійок) , що складає 80 (вісімдесят п’ять) відсотків статутного фонду Товариства;

- частку Волошина Анатолія Михайловича у розмірі 100 000 грн (сто тисяч гривень нуль копійок), що складає 20 (двадцять) відсотків статутного фонду Товариства.

 

 

З четвертого питання порядку денного:

Голова Зборів Учасників ТОВ “МАЯК” Білова Тетяна Павлівна, поставила на розгляд питання про внесення змін до установчих документів ТОВ “МАЯК”, у зв'язку зі зміною розміру часток у статутному капіталі ТОВ “МАЯК” та доручення директору ТОВ “МАЯК” Посох М. В. провести державну реєстрацію Статуту ТОВ “МАЯК” у новій редакції в органах державної влади.

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно (100%).

 

ВИРІШИЛИ:

1. Внести відповідні зміни до Статуту ТОВ “МАЯК”, шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Статут ТОВ “МАЯК” в новій редакції.

2. Доручити директору ТОВ “МАЯК” Посох М. В. (або уповноваженій ним особі) провести державну реєстрацію Статуту ТОВ “МАЯК” у новій редакції в органах державної влади.

 

Порядок денний вичерпано. Збори Учасників ТОВ “МАЯК” оголошено закритими.

 

 

Голова Зборів Учасників

ТОВ “МАЯК” – Білова Т. П. ________________________

 

Секретар Зборів Учасників

ТОВ “МАЯК” – Посох М. В. ________________________

 

Учасник ТОВ “МАЯК” – Волошин А. М. ________________________


 

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"