Попередній договір на придбання земельної ділянки 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР

на придбання земельної ділянки

 

 

Місто Київ, п'яте липня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що підписалися нижче:

 

з однієї сторони - Колеснік Петро Григорович, РНОКПП 1029384756, з місцепроживанням за адресою: м. Київ, вул. Мирна, буд. 12/В, кв. 211, надалі іменується "Сторона 1", та

 

з однієї сторони - Квітка Олександр Андрійович, РНОКПП 2244668800, з місцепроживанням за адресою: м. Київ, вул. Криштальна, буд. 98, кв. 14, надалі іменується "Сторона 2", разом далі Сторони,

 

діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), керуючись ст.ст.202-204, 570, 571, 626, 627 ЦК України,

 

уклали цей договір про наступне:

 

 

1. Ми, фізична особа Колеснік Петро Григорович та Квітка Олександр Андрійович, зобов’язуємось у майбутньому, в строк до двадцять п'ятого липня дві тисячі вісімнадцятого року, укласти договір купівлі-продажу (Основний договір) земельної ділянки площею 3,0000 га з кадастровим номером 0000000000:00:000:0000, розташованої на територій Іванківської сільської ради Бориспільського району Київської області, у нотаріальній формі та на умовах, визначених цим договором.

Цільове призначення (використання) земельної ділянки, визначеної в цьому пункті, на дату укладення даного попереднього договору – ведення особистого селянського господарства.

 

2. Істотні умови Основного договору:

2.1. Продавець – фізична особа Квітка Олександр Андрійович, Покупець – фізична особа Колеснік Петро Григорович.

2.2. Об'єкт – земельна ділянка площею 3,0000 га з кадастровим номером 0000000000:00:000:0000, розташованої на територій Іванківської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка належить Продавцю на праві приватної власності на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку, виданого Іванівською райдержадміністрацією 19 жовтня 2006 року, витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №4455987.

2.3. Цільове призначення земельної ділянки, що є предметом Основного договору – землі рекреаційного призначення для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення.

2.4. Покупна ціна – 917 000 (дев'ятсот сімнадцять тисяч) грн, що еквівалентно 35 000 (тридцяти п'яти тисячам) дол. США.

2.5. Оплата покупної ціни здійснюється під час укладення, але до нотаріального посвідчення Основного договору в національній валюті України – гривні до 12 годин 00 хв. 25.07.2018 року.

Розрахунок провадиться в шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Покупця (р/р №1234567890 в ПАТ "Приват Банк") або в готівковій формі.

Сторони домовилися, що покупна ціна може бути сплачена Покупцем в грошовій формі під час укладення Основного договору.

2.6. Витрати за укладення Основного договору розподіляються між Сторонами наступним чином: Покупець сплачує збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та витрати, пов’язані з реєстрацією переходу права власності на Об’єкт; Продавець сплачує податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням Основного договору Сторони сплачують порівну.

 

3. Квітка Олександр Андрійович, стверджує, що Об'єкт, визначений в п.п. 2.2. цього договору, є його приватною власністю; прихованих недоліків, які відомі Продавцю і які значно знижують цінність або виключають можливість використання Об'єкту, немає; Об'єкт до цього часу нікому іншому не відчужений, під арештом не перебуває, вільний від податкової застави; не є предметом будь-яких судових спорів; не внесений у статутний фонд (до статутного капіталу) будь-яких юридичних осіб.

Квітка Олександр Андрійович зобов'язується забезпечити дійсність наведених у цьому пункті тверджень на момент укладення Основного договору.

 

4. Квітка Олександр Андрійович зобов'язується за свій рахунок та в строк до моменту укладення Основного договору:

- підготувати всі документи необхідні для нотаріального посвідчення Основного договору, зокрема, а не виключно: отримати згоду дружини на продаж зазначеного в п. 2.2. цього договору Об’єкту; змінити цільове призначення земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення (для ведення особистого селянського господарства) на землі рекреаційного призначення для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення, отримати; отримати звіт про незалежну оцінку вказаної в п. 2.2, 2.3. цього земельної ділянки;

- мати оригіналі правовстановлюючих документи на Об’єкт, визначений в п. 2.2. цього договору.

- оплатити вартість усіх спожитих до моменту укладення Основного договору послуг, зборів, податків тощо, пов’язаних з експлуатацією Об'єкту.

 

5. Колеснік Петро Григорович своїм підписом під цим договором підтверджує факт отримання від Сторони-2 копії документів, передбачених п. 2.2 цього договору, на земельну ділянку, вказану в абз. 1 п. 1 цього договору.

 

6. На підтвердження дійсного взаємного наміру Сторін щодо укладення Основного договору, Колеснік Петро Григорович до підписання цього договору сплатив Квітці Олександру Андрійовичу гарантійний платіж в сумі 5000 (п'ятдесят тисяч) грн.

У випадку укладення Основного договору, Сторони домовилися про те, що сума гарантійного платежу зараховується в рахунок оплати за Основним договором.

Квітка Олександр Андрійович своїм підписом під цим договором підтверджує факт отримання гарантійного платежу у повному обсязі, претензії фінансового характеру щодо розрахунків за гарантійним платежем відсутні.

 

7. За домовленістю Сторін місцем нотаріального посвідчення Основного договору визначається робоче місце приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Київської області: місто Київ, вул. Мирна, буд. 45/2. Час нотаріального посвідчення Основного договору: 25.07.2018 року з 12.00 до 14.00.

Сторони або їх повноважні представники зобов'язуються прибути до нотаріуса в дату та час визначений в цьому пункті і мати при собі усі документи, необхідні для нотаріального посвідчення Основного договору.

За домовленістю Сторін Основний договір може бути укладено і раніше строку, зазначеного в абз. 1 цього пункту.

 

8. Сторони свідчать про погодження всіх істотних умов Основного договору, який має бути укладений в майбутньому.

 

9. У разі, якщо Квітка Олександр Андрійович ухиляється від укладення Основного договору, передбаченого цим попереднім договором і укладення Основного договору стане неможливим з будь-яких причин, в т.ч. у випадку невиконання та/або неналежного виконання Продавцем обов'язків, передбачених п. 4 цього попереднього договору, Квітка Олександр Андрійович зобов'язується до 26.07.2018 року повернути гарантійний платіж та сплатити фізичній особі Колесніку Петру Григоровичу штраф в розмірі 150 % від розміру гарантійного платежу, а також відсотки за користування грошовими коштами в розмірі 28 % річних від суми гарантійного платежу за весь час користування грошовими коштами, починаючи з моменту отримання від Сторони-1 грошових коштів до їх повернення Стороні -1 в повному обсязі.

 

10. У випадку, якщо фізична особа Колеснік Петро Григорович ухиляється від укладення Основного договору, передбаченого цим попереднім договором і укладення Основного договору стане неможливим з будь-яких причин, в т.ч. у випадку несплати Продавцем покупної ціни, згідно з 2.4. цього попереднього договору, гарантійний платіж не повертається.

 

11. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та нотаріального посвідчення, і діє до дати укладення Основного Договору. Закінчення дії цього договору не звільняє Сторони від відповідальності за правопорушення, які мали місце під час його дії в т.ч. за відмову від укладення Основного Договору.

 

12. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього попереднього договору у разі настання надзвичайних або невідворотних за даних умов подій (непереборна сила) або якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов’язання .

Сторона, що підпала під дію непереборної сили, зобов'язана негайно письмово повідомити про це другу Сторону.

Відповідно до цього попереднього договору, обставинами непереборної сили вважаються повені, епідемії, епізоотії, землетруси й інші природні і штучні (техногенні) катастрофи і стихійні лиха, повстання, ембарго, війни або військові дії будь-якого виду (включаючи антитерористичні операції), окупація, порушення громадського порядку, страйки, незаконні дії органів влади або будь-які інші обставини, що перебувають поза контролем і волею Сторін, відбулися після укладення цього договору, та які не дають Стороні (Сторонам) можливості належним чином виконувати свої договірні зобов'язання.

У разі настання непереборної сили строк виконання зобов'язань за цим договором подовжується на строк дії надзвичайних або невідворотних за даних умов подій за умови, якщо Сторони не вирішають інакше.

Сторони домовилися, що у випадку настання непереборної сили, і не погодження ними строку дії зобов’язань, Сторона 2 повертає Стороні 1 гарантійний платіж.

Сторони домовилися, що неможливість Сторони 2 змінити цільове призначення земельної ділянки та отримати відповідне погодження (розпорядження) про детальний план території не є обставиною, що виключає відповідальність Сторони 2 за виконання цього попереднього договору.

 

13. Цим договором Сторони закріпили свої майбутні права та обов'язки щодо укладення у майбутньому Основного договору, як це визначено цим попереднім договором.

 

14. Сторони дійшли згоди, що цей договір не є договором авансу, та не є договором завдатку.

 

15. Зміст статей 526, 635 Цивільного кодексу України сторонам роз’яснено.

 

16. Всі витрати за складання та оформлення цього договору сплачує Сторона 1 та Сторона 2 порівну.

 

17. Договір складено в 3-х примірниках, з яких один залишається на зберіганні в справах приватного нотаріуса, а інші примірники видаються Сторонам цього договору.

 

 

Пiдписи сторiн:

 

1.____________________________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________________________

 

 

Місто Київ, Україна, п'яте липня дві тисячі вісімнадцятого року.

Цей договір посвідчено мною, ___________, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.

Усний переклад з української мови на російську зроблено мною, нотаріусом.

Зареєстровано в реєстрi за №____________

Стягнута плата за домовл.

Приватний нотарiус________________________

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"