Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність 4.50

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР про повну індивідуальну відповідальність №1

 

місто Київ, шосте липня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

З метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, Товариство з обмеженою відповідальністю "МАЯК" (код 00000000), з місцезнаходженням: м. Київ, вул. Благовіщинська, буд. 84г, кв. 71, від імені якого на підставі Статуту діє керівник Волошин Іван Іванович, надалі "Адміністрація", та

Квітка Олександр Павлович, ідентифікаційний номер 1111111111, з місцепроживанням: м. Київ, вул. Конотопська, бую 81, кв. 12, надалі "Працівник", з другої сторони,

уклали цей договір про наступне:

 

1. Працівник, що займає посаду "вантажник" та виконує роботу, безпосередньо пов'язану зі збереженням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей, і у зв'язку з викладеним зобов'язується:

- дбайливо ставитися до переданих йому для зберігання або для інших цілей матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів для попередження збитків;

- своєчасно повідомляти Адміністрацію про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей;

- вести облік, складати і передавати у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та залишки ввірених йому матеріальних цінностей;

- брати участь в інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей.

 

2. Адміністрація зобов'язується:

- створювати працівникові умови, необхідні для нормальної роботи та забезпечення повного збереження ввірених йому матеріальних цінностей;

- ознайомити працівника з чинним законодавством про матеріальну відповідальність працівників за збитки, завдані підприємству, установі, організації, а також із чинними інструкціями, нормативами та правилами зберігання, приймання, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей;

- проводити у встановленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.

 

3. У випадку незабезпечення з вини Працівника збереження ввірених йому матеріальних цінностей, визначення розмірів збитків, завданих підприємству, та їх відшкодування здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо збитки завдані не з його вини.

 

5. Дія цього договору розповсюджується на весь час роботи з майном та іншими матеріальними цінностями, що ввірені Працівникові.

 

6. Цей договір складено у двох примірниках, з яких перший знаходиться у Адміністрації, а другий - у Працівника.

 

Підписи сторін:

 

Роботодавець

 

Працівник

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "МАЯК"

Керівник

Волошин Іван Іванович

 

Квітка Олександр Павлович

 

 

 

_________________________________

                  (підпис)

_________________________________

                    (підпис)

 

 

 

Один примірник договору отримав(ла)

___________________                                              ___________________                                            _______________________

           (дата)                                                                  (підпис)                                                             (П.І.Б. працівника)

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"