Посадова інструкція помічника фармацевта 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ПЕРША АПТЕКА"

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Керівник ТОВ “ПЕРША АПТЕКА”

_______________ Яковлєв О.Г.

“20”серпня 2018 року

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ПОМІЧНИКА ФАРМАЦЕВТА

ТОВ "ПЕРША АПТЕКА”

(код КП 5139)

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Помічник фармацевта належить до професійної групи «Працівники», код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 5139.

 

1.2. Призначення на посаду помічника фармацевта та звільнення з неї здійснюється наказом керівника ТОВ “ПЕРША АПТЕКА” (далі - Товариство) за поданням завідувача аптеки з дотриманням вимог чинного трудового законодавства України та Статуту Товариства.

 

1.3. Помічник фармацевта підпорядковується фармацевту.

 

1.4. В період тимчасової відсутності помічника фармацевта його обов'язки виконує особа, призначена завідувачем аптеки, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

 

1.5. У своїй діяльності помічник фармацевта керується чинним законодавством України, установчими документами Товариства, локальними нормативними актами Товариства, в т.ч. колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку та цією посадовою інструкцією, наказами та розпорядженнями керівника, вказівками завідувача аптеки та фармоцевта.

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

Помічник фармацевта:

 

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я, положеннями Державної фармакопеї України, локальними актами Товариства.

 

2.2. Бере участь у прийманні товару, його розподілі по місцях збереження, забезпечує умови збереження лікарських засобів і виробів медичного призначення відповідно до їх фізико-хімічних властивостей і діючих правил збереження.

 

2.3. Бере участь у здійсненні відпустки виготовлених в аптеці і готових лікарських засобів і виробів медичного призначення.

 

2.4. Визначає правильність оформлення рецептів /вимог/ (відповідність прописаних доз віку хворого, сумісність інгредієнтів) на різні лікарські засоби, у т.ч. отрутні і сильнодіючі, з урахуванням існуючих вимог по їх відпустці.

 

2.5. Дотримується правил відпуску лікарських засобів з аптечного закладу, в тому числі на пільгових умовах.

 

2.6. Перевіряє правильність умов зберігання та терміни придатності лікарських засобів.

 

2.7.Забезпечує дотримання фармацевтичного порядку і санітарно-гігієнічного режиму на робочому місці.

 

2.8. Дотримується принципів медичної деонтології.

 

2.9. Дотримує морально-правові норми професійного спілкування.

 

2.10. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

 

 

3. ПРАВА

 

Помічник фармацевта: має право:

 

3.1. На своєчасну оплату праці в розмірі, передбаченому штатним розписом.

 

3.2. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

 

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

 

3.4. Вносити пропозиції керівництву щодо поліпшення роботи Товариства, пов'язаної з обв'язками помічника фармацевта.

 

3.5. Приймати участь у роботі нарад, конференцій, секцій фармацевтичних асоціацій.

 

3.6. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Помічник фармацевта несе відповідальність:

 

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, трудовим розпорядком — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

 

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним цивільним, кримінальним законодавством та законодавством України про адміністративні правопорушення.

 

4.3. За завдання матеріальної шкоди Товариству – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.

 

4.4. За розголошення відомостей, що складають комерційну таємницю, незабезпечення виконання заходів з охорони комерційної таємниці Товариства, — в межах, визначених чинним цивільним, кримінальним законодавством та законодавством України про адміністративні правопорушення.

 

 

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

Помічник фармацевта повинен знати:

 

5.1. Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування про охорону здоров'я.

 

5.2. Організацію фармацевтичного забезпечення населення, лікувально-профілактичних закладів, інших покупців лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

 

5.3. Основи фармацевтичного права.

 

5.4. Номенклатуру лікарських засобів і виробів медичного призначення.

 

5.5. Правила надання першої долікарської медичної допомоги.

 

5.6. Правила зберігання лікарських засобів.

 

5.7. Систему контролю якості лікарських засобів на стадіях розробки, виготовлення, розподілу, транспортування, зберігання та споживання.

 

5.8. Фармакотерапевтичні властивості лікарських засобів.

 

5.9. Основні принципи ціноутворення, формування ринку фармацевтичних товарів, визначення попиту та потреби в лікарських препаратах і виробах медичного призначення з урахуванням кон'юнктури фармацевтичного ринку.

 

5.10. Правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.

 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. Посаду помічника фармацевта може обіймати особа, яка має середню фармацевтичну освіту, без вимог до стажу роботи.

 

 

 

Керівник ТОВ “ПЕРША АПТЕКА”

Яковлєв О.Г.

______________

(підпис)

"20" серпня 2018 року

 

 

З інструкцією ознайомлений(а):

ПІБ

Дата

Підпис

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"