Посадова інструкція охоронника аптечного закладу 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ПЕРША АПТЕКА"

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Керівник ТОВ “ПЕРША АПТЕКА”

_______________ Яковлєв О.Г.

“20”серпня 2018 року

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ОХОРОННИКА

ТОВ "ПЕРША АПТЕКА”

(код КП 5169)

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Охоронник належить до професійної групи «Працівники», код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 5169.

 

1.2. Призначення на посаду охоронника та звільнення з неї здійснюється наказом керівника ТОВ “ПЕРША АПТЕКА” (далі - Товариство) за поданням завідувача аптеки з дотриманням вимог чинного трудового законодавства України та Статуту Товариства.

 

1.3. Охоронник підпорядковується завідувачу аптечного закладу.

 

1.4. В період тимчасової відсутності охоронника його обов'язки виконує особа, призначена завідувачем аптеки, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

 

1.5. У своїй діяльності охоронник керується чинним законодавством України, установчими документами Товариства, локальними нормативними актами Товариства, в т.ч. колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку та цією посадовою інструкцією, наказами та розпорядженнями керівника, вказівками завідувача аптечного закладу.

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

Охоронник:

 

2.1. Охороняє стаціонарний об'єкт.

 

2.2. Здійснює візуальний контроль або контроль з використанням спеціального обладнання за об'єктом, що охороняється.

 

2.3. Пропускає працівників, відвідувачів, автомобільний та інші види транспорту і випускає їх із території об'єкта в установленому порядку і за зразками документів, затверджених власником об'єкта або уповноваженим ним органом.

 

2.4. Здійснює оформлення і видача разових перепусток, які надають право постійного та разового проходу (виходу) на об’єкт.

 

2.5. Перевіряє належність поданих для перевірки документів особі пред’явника.

 

2.6. Перевіряє цілісність об'єкта, що охороняється, наявність замків та інших замикальних пристроїв, цілісність конструктивних елементів об'єкта, приміщень, місць зберігання транспортних засобів, що охороняються, наявність пломб і відбитків печаток у місцях, які визначено для опломбування, зберігання на стаціонарному об'єкті або під час перевезення матеріальних, історичних, культурних та інших цінностей.

 

2.7. У разі виявлення факту невідповідності до вимог, що не дозволяє прийняти об'єкт під охорону або виконувати інші функції з охорони, повідомляє про це безпосередньому керівникові, у підпорядкуванні якого перебуває, та представника і власника об'єкта або уповноваженого ним органу.

 

2.8. У разі виявлення пошкоджень та зіпсованості конструктивних елементів об'єкта, що охороняється, місць зберігання матеріальних та інших цінностей, пакування вантажів для їх перевезення, відсутності пломб і відбитків печаток на них невідкладно сповіщає про це представника власника або уповноваженого ним органу, старшого наряду охорони об'єкта або повідомляє про подію в територіальні органи внутрішніх справ.

 

2.9. Приймає та здає об'єкт із записом про це в журналі приймання-здавання об'єкта під охорону.

 

2.10. Візуально та з використанням спеціального обладнання контролює периметр огорожі, правильність застосування комплексу організаційно-технічних заходів захисту місць зберігання та перевезення матеріальних та інших цінностей.

 

2.11. Періодично контролює справність охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв'язку, інших засобів охорони, контрольно-спостережних приладів, освітлення тощо.

 

2.12. Забезпечує зберігання інвентарного майна поста охорони.

 

2.13. У разі прямого нападу на об'єкт, що охороняється, з метою розкрадання, пограбування матеріальних та інших цінностей, безпосередньої загрози життю та здоров'ю охоронника об'єкта, інших працівників та осіб, які перебувають на території об'єкта, що охороняється, протиправних дій проти персоналу охорони під час виконання покладених на нього завдань та обов'язків застосовує проти порушників заходи необхідної оборони відповідно до чинного законодавства України.

 

2.14. Вживає заходів щодо відбиття нападу шляхом застосування спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони з використанням допоміжних знарядь та фізичної сили.

 

2.15. У разі заподіяння шкоди здоров'ю правопорушника, дотримуючись заходів особистої безпеки, надає йому першу медичну допомогу.

 

2.16. У випадку смерті правопорушника під час застосування заходів оборони повідомляє про це органи внутрішніх справ і забезпечує недоторканність місця події до прибуття представників правоохоронних органів.

 

2.17. Сприяє правоохоронним органам під час виконання покладених на них завдань та обов'язків за місцем виконання своїх охоронних функцій.

 

 

3. ПРАВА

 

Охоронник має право:

 

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва Товариства, що стосуються його діяльності.

 

3.2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.

 

3.3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

 

3.4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву Товариства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

 

3.5. Вимагати надання матеріалів та засобів, необхідних для виконання його завдань та обов’язків.

 

3.6. Вимагати від керівництва Товариства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Охоронник несе відповідальність:

 

4.1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

 

4.2. Розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

 

4.3. Неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

 

4.4. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

 

4.5. Завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 

4.6. Недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 

 

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

Охоронник повинен знати:

 

5.1. Чинне законодавство, стандарти, накази, розпорядження, інструкції та іншу організаційно-розпорядчу документацію з охоронної діяльності.

 

5.2. Організаційні вимоги до охорони об'єктів і роботи контрольно-пропускних пунктів.

 

5.3. Службові інструкції, що встановлюють порядок охорони об'єкта, доступу та допуску осіб до матеріальних та інших цінностей.

 

5.4. Тактико-технічні характеристики та правила використання охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв'язку, інших засобів охорони, контрольно-спостережних приладів, освітлення, повідомлення та сповіщення, територію об'єкта, особливості периметрової огорожі та інші типи подібного захисту об'єкта, що охороняється.

 

5.5. Порядок використання та застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони.

 

5.6. Порядок адміністративного затримання, особистого огляду, огляд речей і вилучення речей та документів, оформлення матеріалів на осіб, що скоїли адміністративні правопорушення.

 

5.7. Правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки, порядок надання першої медичної допомоги.

 

5.8. Місця розташування правоохоронних органів, сусідніх нарядів охорони, порядок та способи встановлення зв'язку з ними.

 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. Посаду санітарки-прибиральниці може обіймати особа, яка має повну загальну середню освіту та професійно-технічну освіту або повну загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві. Стаж роботи за професією охоронника — не менше 1 року, або стаж роботи за професією (службовою діяльністю), пов'язаною із захистом громадського порядку, боротьбо зі злочинністю, охороною об'єктів та майна — не менше 2 років.

 

 

Керівник ТОВ “ПЕРША АПТЕКА”

Яковлєв О.Г.

______________

(підпис)

"20" серпня 2018 року

 

 

З інструкцією ознайомлений(а):

ПІБ

Дата

Підпис

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"