Договір транспортного експедирування 4.50

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР

ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ № 01

 

м. Київ, 10.09.2018 року

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю “ДОРОФЕЯ”, код за ЄДРПОУ 12093489, з місцезнаходженням: 01201, м. Київ, вул. Космічна, буд. 125/23, від імені якого на підставі Статуту діє керівник Самойлов Валентин Валентинович, надалі іменується як “КЛІЄНТ”, та

 

з другої сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю “ТВІЙ ТРАНС”, код за ЄДРПОУ 11122233, з місцезнаходженням: 01201, м. Київ, вул. Набережна, буд. 13, офс. 334, від імені якого на підставі Статуту діє керівник Волошин Олексій Віталійович, надалі іменується як “ЕКСПЕДИТОР”, надалі кожна окремо – «Сторона», а разом – «Сторони», керуючись нормами чинного законодавства України уклали цей договір, далі – «Договір», про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Клієнт доручає, а Експедитор бере на себе зобов’язання від свого імені та за рахунок Клієнта забезпечити експедирування, організацію та здійснення перевезення вантажу Клієнта автомобільним транспортом в межах території України.

 

1.2. Експедирування включає у себе комплекс послуг, в межах цього Договору щодо організації перевезення вантажу Клієнта, відповідного оформлення такого перевезення, забезпечення відправки вантажу із пункту відправлення (навантаження) і одержання вантажу у пункті призначення (розвантаження) уповноваженою Клієнтом особою (вантажоодержувачем), розробка оптимального і економічно вигідного маршруту з урахуванням інтересів Клієнта.

 

 

2. ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

 

2.1. Транспортно-експедиційні послуги здійснюються Експедитором на підставі заявок Клієнта, які є невід’ємною частиною цього Договору. Зразок Заявки (далі за текстом Договору – Заявка) є Додатком №1 до цього договору.

 

2.2. Терміни подачі під завантаження автотранспортних засобів, строки доставки, адреси, а також обсяги і найменування вантажів, що підлягають перевезенню, встановлюються шляхом подачі письмової Заявки за узгодженою формою (за допомогою факсимільного зв'язку, або в скан вигляді по електронній пошті, з наявністю відбитку печатки та підпису Клієнта), яка є невід'ємною частиною даного договору.

 

2.3. Тип та кількість автомобілів, необхідних для здійснення перевезення, відповідно до виду вантажів, обсягу та характеру перевезень, визначається Експедитором протягом 2 (двох) робочих годин після отримання заявки Клієнта.

 

2.4. Передача вантажу від Клієнта до Експедитора на експедирування та передача вантажу від Експедитора до вантажоодержувача оформляються відповідним актом прийому-передачі вантажу або накладною за підписами та печатками уповноважених Клієнта та вантажоодержувача.

 

2.5. Найменування та кількісні характеристики вантажу за цим Договором зазначаються в акті прийому-передачі вантажу або в товарно-транспортній накладній (далі за текстом Договору – ТТН), які оформлюються при передачі вантажу на експедирування.

 

2.6. Експедитор може залучати до виконання перевезення за цим Договором третіх осіб. У разі залучення Експедитором третіх осіб, відповідальність перед Клієнтом за виконання обов’язків за Договором несе Експедитор.

 

 

3. ДОКУМЕНТИ ТА ІНША ІНФОРМАЦІЯ, ЩО НАДАЄТЬСЯ ЕКСПЕДИТОРУ КЛІЄНТОМ

 

3.1. Клієнт зобов’язаний надати Експедитору документи та іншу інформацію про властивості вантажу, умови його перевезення, а також інформацію необхідну для виконання Експедитором обов’язків згідно цього Договору.

 

3.2. Клієнт несе відповідальність за збитки, завдані Експедиторові у разі порушення обов’язку щодо надання необхідних документів та інформації.

 

 

4. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

4.1. Ціна за цим Договором встановлюється в гривнях та залежить від умов здійснення перевезення вантажу. Вартість перевезення вантажів вказана в Заявці.

 

4.2. За вимогою Експедитора, Клієнт зобов’язаний виконувати авансову оплату послуг визначених в Заявці на підставі наданих Експедитором рахунків.

 

4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України через установу банку згідно із правилами, передбаченими чинним в Україні законодавством для безготівкових розрахунків.

 

4.4. За виконання транспортно-експедиторського обслуговування Клієнт зобов’язаний перерахувати кошти на поточний рахунок Експедитора протягом 3 (трьох) банківських днів після надання послуг на підставі отриманого Акту надання послуг. Датою оплати вважається дата надходження коштів на поточний рахунок Експедитора. В разі порушення Клієнтом строку оплати за надані Експедитором послуги, Експедитор вправі зупинити послідуюче надання послуг, аж до моменту повного погашення Клієнтом заборгованості за надані послуги.

 

4.5. Клієнт зобов’язується сплачувати надані Експедитором рахунки на оплату за призначенням. У разі недотримання Клієнтом даної умови, Експедитор має право зараховувати оплати Клієнта в рахунок оплати боргів, що виникли раніше належного терміну.

 

4.6. Оригінал акту надання послуг надсилається Експедитором поштою на адресу Клієнта протягом 3 (трьох) календарних днів після фактичного його підписання. Якщо протягом 5 (п’яти) календарних днів, після отримання акту надання послуг Клієнт не повертає оригінал підписаного акту надання послуг та не висуває письмової претензії до наданих послуг (робіт), акт вважається таким, що узгоджений та підписаний Сторонами, а роботи (послуги) прийняті Клієнтом.

 

4.7. Додаткові платежі, необхідність в яких може виникнути при виконанні цього Договору, підлягають відшкодуванню Клієнтом окремо, за умови якщо їх підтверджено документально. Документальне підтвердження вважається наданий Експедитором лист-розрахунок про додаткові платежі.

 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

5.1. Сторони мають неухильно дотримуватись зобов’язань визначених Договором та чинного законодавства України.

 

5.2. Експедитор, окрім обов’язків, що визначені в інших розділах цього Договору, приймає на себе наступні зобов’язання:

5.2.1. належним чином виконати прийняту від Клієнта заявку;

5.2.2. точно дотримуватися вказівок Клієнта, якщо вказівка Клієнта заважає економічній і безпечній доставці вантажу, Експедитор повинен негайно звернути на це увагу Клієнта; якщо Клієнт наполягає на виконанні своєї вказівки, Експедитор виконує заявку за письмовим погодженням із Клієнтом (шляхом надсилання листів електронною поштою або факсимільнім зв’язком) та віднесенням усіх можливих ризиків на витрати Клієнта або відмовляється від виконання такої заявки;

5.2.3. подавати під завантаження справний рухомий склад у стані, придатному для перевезення даного виду вантажу, у строки встановлені в заявці;

5.2.4 прослідкувати за правильністю завантаження, розміщення та кріплення вантажу в транспортному засобі;

5.2.5. своєчасно доставити ввірений вантаж у пункт призначення;

5.2.6. у випадку, якщо Експедитор не в змозі повністю або частково виконати заявку Клієнта, то Експедитор зобов’язаний, у як можливо коротший термін, сповістити Клієнта про неможливість виконання такої заявки.

 

5.3. Експедитор має право:

5.3.1. здійснювати контроль за ходом навантаження, розміщення та закріплення вантажу, вносити зауваження до ТТН або до іншої документації;

5.3.2. за необхідності відступати від погоджених Сторонами умов надання послуг у разі виникнення загрози ушкодження вантажу або безпеці людей чи транспорту, про що негайно повідомляється представник Клієнта.

 

5.4. Клієнт, окрім обов’язків, що визначені в інших розділах цього Договору, приймає на себе наступні зобов’язання:

5.4.1. пред’явити вантаж, а саме підготувати вантаж для завантаження та перевезення (затарити, запакувати погрупувати по вантажоодержувачах, підготувати супровідні документи, а також перепустки на право проїзду до місця завантаження та вивантаження, тощо); вантаж, пред’явлений у нетранспортабельному стані, вважається не пред’явленим до перевезення;

5.4.2. правильно завантажити, розмістити вантаж на транспортному засобі;

5.4.3. забезпечити водію транспортного засобу Експедитора можливість контролювати процес завантаження/розвантаження вантажів; вантажовідправник (Клієнт) за вимогою водія зобов’язаний змінити неправильне розміщення та кріплення вантажу;

5.4.4. забезпечити своєчасне та належне оформлення, у встановленому порядку супроводжувальних документів;

5.4.5. своєчасно здійснити оплату за наданні транспортно-експедиторські послуги на умовах даного Договору, а також відшкодувати Експедитору документально підтверджені та узгоджені додаткові витрати понесені ним в інтересах Клієнта для виконання цього Договору.

5.4.6. самостійно повідомляти вантажоодержувача про відправлення вантажу та місце і час розвантаження.

 

5.5. Клієнт має право:

5.5.1 отримувати будь-яку інформацію про хід виконання перевезення вантажу, у тому числі безпосередньо від водіїв.

5.6. В разі виявлення недостачі, ушкодження або зіпсування Вантажу під час його перевезення, Сторони складають відповідний акт завдання шкоди Вантажу, в якому зазначається причини такої шкоди; акт підписується водієм транспортного засобу, що доставив вантаж і представником Клієнта або вантажоотримувача; при відмові від складання акту будь-якою із сторін, він складається іншою стороною при участі працівника компетентної незацікавленої особи; про складання акту робиться відмітка на зворотному боці товарно-транспортної накладної по якій доставлено вантаж, при цьому вказується дата і час складання акту та про що він складений.

 

 

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

 

6.1. Сторона звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання/неналежне виконання умов цього Договору, якщо доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили та (або) випадку, за умови, що період їх дії був засвідчений у визначеному Договором порядку.

 

6.2. Під непереборною силою розуміються: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви, землетруси тощо), воєнні дії, злочинні дії третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення та дії органів державної влади.

 

6.3. Під «випадком» у Договорі розуміється: будь-які обставини, що не вважаються непереборною силою за Договором і які безпосередньо не обумовлені діяльністю Сторін та не пов’язані із ними причинним зв’язком, що виникають без вини Сторін, поза волею Сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та відвернути (уникнути).

 

6.4. Факт виникнення і припинення обставин непереборної сили підтверджується відповідним документом, виданим уповноваженим органом.

 

6.5. Сторона, що постраждала від дії непереборної сили, повинна не пізніше 5 діб з моменту її виникнення, сповістити іншу Сторону про настання таких обставин.

 

6.6. Настання обставин непереборної сили та (або) випадку не звільняє Сторону, для якої вони настали, від виконання своїх зобов’язань по Договору, а лише подовжує строки їх виконання на період дії таких обставин та (або) випадку.

 

6.7. Якщо обставини непереборної сили та (або) випадок тривають більш як 60 (шістдесят) календарних днів, Сторона що не потрапила під дію таких обставин вправі розірвати Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це іншу Сторону за десять днів до розірвання.

 

6.8. Виникнення обставин непереборної сили та (або) випадку в момент прострочення виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором позбавляє таку Сторону права посилатись на такі обставини як на підставу звільнення від відповідальності за Договором.

 

 

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

7.1. Усі розбіжності та спори між Сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору вирішуються шляхом переговорів.

 

7.2. У випадку, якщо Сторони в результаті переговорів не змогли дійти взаємної згоди щодо виниклих розбіжностей, а також у випадку, якщо одна із Сторін систематично ухиляється від проведення переговорів, спір вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

 

7.3. Відповідальність Експедитора за збереження вантажу виникає з моменту прийняття вантажу до перевезення. Відповідальність Експедитора за збереження вантажу припиняється з моменту його видачі вантажоодержувачу в пункті призначення. Якщо вантажоодержувач не затребував вантаж, що прибув або відмовився його прийняти, Експедитор має право залишити вантаж у себе на зберігання за рахунок і на ризик Клієнта (вантажовідправника), письмово повідомивши його про це. Вантаж, не одержаний протягом місяця після повідомлення Експедитором вантажоодержувача, вважається невитребуваним і реалізується Експедитором.

 

7.4. Експедитор звільняється від відповідальності за прострочення в доставці вантажу, якщо прострочення сталося не з його вини.

 

7.5. Експедитор несе відповідальність за втрату, нестачу та пошкодження прийнятого до перевезення вантажу, якщо не доведе, що втрата, нестача або пошкодження сталися не з його вини. Зокрема, Експедитор звільняється від відповідальності, якщо втрата вантажу, його ушкодження чи затримка його доставки стались внаслідок дій або недогляду Клієнта, внаслідок дефекту вантажу чи внаслідок обставин, уникнути яких Експедитор не міг і наслідки яких він не міг відвернути.

 

7.6. За шкоду, заподіяну при перевезенні вантажу, що сталася з моменту прийняття вантажу для перевезення і до його доставки, Експедитор відповідає:

у разі втрати або нестачі вантажу — в розмірі вартості вантажу, який втрачено або якого не вистачає;

у разі пошкодження вантажу — в розмірі суми, на яку зменшилася його вартість;

Вартість вантажу визначається на підставі поточної ринкової ціни, на підставі звичайної вартості товару такого ж роду і якості.

 

7.7. Клієнт несе відповідальність за понаднормативний простій автомобіля сплачує Експедитору штраф із розрахунку 1 000,00 гривень за кожну добу простою.

 

7.8. За відмову Клієнта від узгодженого замовлення менш чим за 24 години до подачі транспортного засобу під завантаження, Клієнт сплачує Експедитору штраф із розрахунку 10 % від ставки фрахту.

 

7.9. В разі несвоєчасної оплати Клієнт сплачує Експедитору штраф у розмірі 10% від суми фрахту (провізної плати) та пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення від суми заборгованості.

 

7.10. За несвоєчасну доставку вантажу Експедитор сплачує Клієнту штраф із розрахунку 1000 грн (одна тисяча гривень) за кожну добу запізнення.

 

7.11. За цінний вантаж (твори мистецтва, предмети антикваріату, племінні тварини, паспорти і інші документи, що засвідчують особу, платіжні засоби, злитки дорогоцінних металів і вироби з них, ювелірні вироби, дорогоцінні камені і вироби з них) Експедитор несе відповідальність перед Клієнтом у розмірі вартості вантажу, але не більше наданих Експедитором послуг.

 

7.12. Експедитор не несе відповідальності перед Клієнтом (вантажовідправник) або вантажоодержувачем у випадках:

- пошкодження вантажів, які не були належним чином упаковані Клієнтом для перевезення їх вантажним

автомобільним транспортом у відповідності до вимог упакування вантажів;

- перевищення терміну транспортування вантажів, якщо затримка або обставини, які його визвали, трапилися не з вини Експедитора;

- видачі вантажу неналежному вантажоодержувачеві з вини Клієнта (вантажовідправника);

- затримки доставки вантажів через неправильні вказівки Клієнта (вантажовідправника);

- нестачі, нецілісності вантажу при непошкодженій зовнішній упакувці, пломб і печаток Клієнта (вантажовідправника);

- надання Експедитору до перевезення контрабандних вантажів і вантажів, що вилучені (заборонені) з вільного товарообігу;

- неправильно або неповно вказані найменування й кількість вантажу, дані про Клієнта й вантажоодержувача, місце призначення, місткість і вагу вантажу, об’єм, габаритні розміри.

 

 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

8.1. Договір вступає в дію з моменту його підписання, або з моменту фактичного виконання Сторонами зобов’язань згідно цього Договору та діє до 31 грудня року підписання Договору. Сторони згодні з тим, що строк дії Договору продовжується на один наступний рік, і далі так само щороку, якщо жодна з них не надіслала письмове повідомлення про намір розірвання цього правочину за 30 календарних днів до закінчення кінцевого терміну дії даного Договору.

 

8.2. Цей Договір може бути припинений достроково за взаємною згодою Сторін. Про дострокове припинення Договору чи небажання продовжувати його на наступний рік, зацікавлена Сторона повідомляє рекомендованим листом, іншу Сторону за два тижні із здійсненням протягом вказаного терміну повних взаєморозрахунків з іншою Стороною.

 

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

9.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору здійснюються за взаємною згодою сторін та оформлюються Додатками до цього Договору.

 

9.2. Цей Договір є конфіденційним документом та інформація, що викладена в ньому, не підлягає розголошенню без відповідної письмової згоди Клієнта.

 

9.3. Уповноважені представники Сторін, які підписують Договір, підтверджують, що вони надають згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку іншій Стороні своїх персональних даних з метою забезпечення реалізації господарських відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Уповноважені представники Сторін підтверджують, що повідомлені іншою Стороною, що їх персональні дані включені до бази даних іншої Сторони, фактичний об'єм даних, що передаються, відповідає цілям обробки, та про права суб'єкта персональних даних, які визначені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». Сторона Договору, що отримала персональні дані зобов'язана забезпечити їх захист від незаконної обробки і незаконного доступу до них відповідно до вимог ст. 24 Закону України «Про захист персональних даних» та інших вимог передбачених чинним законодавством України.

 

9.4. Сторони цього Договору домовились, що не зобов'язані отримувати додаткову згоду іншої Сторони про передачу її персональних даних, в разі отримання запиту від контролюючих органів чи під час розгляду спору в суді, а також під час здійснення виконання виконавчого провадження органами Державної виконавчої служби.

 

9.5. Експедитор є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах та платником ПДВ.

Клієнт є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах та платником ПДВ.

Сторони зобов'язуються при зміні умов сплати податків протягом 3-х (трьох) календарних днів направити іншій Стороні додаткову угоду до даного договору із зазначенням нових умов оплати.

 

9.6. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними у цьому договорі реквізитів та зобов'язуються завчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

 

9.7. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством.

 

9.8. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти один одного в разі прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію, банкрутство одного із сторін в строк не пізніше 3-х днів з дати прийняття такого рішення. В ці строки сторони повідомляють один одного про зміни поштових, б\юридичних і банківських реквізитів, зміну керівника та контактних телефонів. В разі неповідомлення, винна сторона відшкодовує іншій стороні понесені збитки.

 

9.9. Все листування, Заявки, акти надання послуг, Акти прийому-передачі вантажу, Договір, рахунки на оплату, що надіслані засобами факсимільного зв’язку або електронною поштою, вважаються такими, що мають юридичну силу оригіналу до моменту отримання відповідного оригіналу.

 

9.10. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної із сторін.

 

 

10. ЗРАЗКИ ВІДТВОРЕННЯ ФАКСИМІЛЬНИХ ПІДПИСІВ СТОРІН

 

10.1. Сторони дійшли згоди про те, що Клієнт та Експедитор мають право використовувати факсимільне відтворення підпису на всіх товаросупроводжувальних документах (товаро-транспортні накладі, рахунки на оплату, Акти надання послуг, Акти прийому-передачі вантажу, що стосуються реалізації цього Договору (додатки, додаткові угоди до нього, первинні документи та інше). Цей Договір підписується уповноваженими особами Сторін власноручно. Зразки факсимільних відтворень (відбитків) підписів уповноважених осіб Сторін, а також зразки відповідних аналогів їх власноручного підпису наводяться нижче та визнаються Сторонами даного Договору:

 

КЛІЄНТ

ЕКСПЕДИТОР

Оригінальний підпис:

______________________

Оригінальний підпис:

______________________

Факсимільне відтворення підпису:

______________________

Факсимільне відтворення підпису:

______________________

 

 

ДОДАТКИ

 

11.1. Додаток № 1 – Заявка.

 

 

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

 

КЛІЄНТ

ЕКСПЕДИТОР

ТОВ “ДОРОФЕЯ”

код за ЄДРПОУ 12093489

місцезнаходження: 01201, м. Київ, вул. Космічна, буд. 125/23

П/р 111222333444 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, МФО 380805

Номер телефону (044) 33 33 333

e-mail: dorofeja@gmail.com

Керівник

______________________ /Самойлов В. В./

ТОВ “ТВІЙ ТРАНС”

код за ЄДРПОУ 11122233

місцезнаходження: 01201, м. Київ, вул. Набережна, буд. 13, офс. 334

П/р 009988776655 в ПАТ "ПРИВАТ БАНК" у м. Києві, МФО 380805

Номер телефону (044) 44 44 444

e-mail: tvijtrans@gmail.com

Керівник

______________________ /Волошин О. В./

 

 

 

Додаток № 1

До Договору транспортного

експедирування № 01 від 10.09.2018 року

 

 

Заявка №_________

м. Київ «___» __________ 201__р.

 

з однієї сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю “ДОРОФЕЯ”, код за ЄДРПОУ 12093489, з місцезнаходженням: 01201, м. Київ, вул. Космічна, буд. 125/23, від імені якого на підставі Статуту діє керівник Самойлов Валентин Валентинович, надалі іменується як “КЛІЄНТ”, та

 

з другої сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю “ТВІЙ ТРАНС”, код за ЄДРПОУ 11122233, з місцезнаходженням: 01201, м. Київ, вул. Набережна, буд. 13, офс. 334, від імені якого на підставі Статуту діє керівник Волошин Олексій Віталійович, надалі іменується як “ЕКСПЕДИТОР”, надалі кожна окремо – «Сторона», а разом – «Сторони»,

 

підписали дану Заявку на виконання перевезення вантажу автотранспортом на таких умовах:

 

Найменування Вантажу

Упаковка

Кількість місць

Вага брутто, т

t - режим

Дата та час подання

транспортного засобу

Завантаження

Розвантаження

Дані водія та тип транспортного засобу (ТЗ) :

Водій: П.І.П. тел.

Дані ТЗ:

Тип та способи завантаження ТЗ:

Вартість перевезення та умови оплати:

Сума фрахту (надання послуг)

Умови оплати

В порядку та на умовах визначених Розділом 4 Договору

 

 

КЛІЄНТ

 

 

ЕКСПЕДИТОР

ТОВ “ДОРОФЕЯ”

код за ЄДРПОУ 12093489

місцезнаходження: 01201, м. Київ, вул. Космічна, буд. 125/23

П/р 111222333444 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, МФО 380805

Номер телефону (044) 33 33 333

e-mail: dorofeja@gmail.com

Керівник

______________________ /Самойлов В. В./

ТОВ “ТВІЙ ТРАНС”

код за ЄДРПОУ 11122233

місцезнаходження: 01201, м. Київ, вул. Набережна, буд. 13, офс. 334

П/р 009988776655 в ПАТ "ПРИВАТ БАНК" у м. Києві, МФО 380805

Номер телефону (044) 44 44 444

e-mail: tvijtrans@gmail.com

Керівник

______________________ /Волошин О. В./

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"