Договір відповідального зберігання 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ №__

місто Київ, двадцять шосте вересня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю «МАЯК», місцезнаходження: 00133, м. Київ, вул. Оболонська, 14, код за ЄДРПОУ 19198778, в особі керівника Волошина Олександра Івановича, який діє на підставі Статуту, в подальшому «Поклажодавець», та

 

з другої сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю “КРАФТ”, місцезнаходження: 00344, м. Київ, пр-т Харківський , буд. 22, кв. 17, код за ЄДРПОУ 18187667, в особі керівника Маякової Анни Валеріївни, яка діє на підставі Статуту, в подальшому «Зберігач», надалі за текстом разом іменовані як «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цей Договір відповідального зберігання (в подальшому – «Договір») про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Поклажодавець передає а Зберігач приймає на відповідальне зберігання стендове обладнання, далі – «Майно», загальною вартістю визначеною всіма додатками до договору з метою розміщення товару дистрибутором якого являється Поклажодавець.

 

1.2. Кількість,заставна вартість та детальний опис Майна, що передається на зберігання зазначається в Акті прийому – передачі майна, що є Додатком 1 до цього Договору, та являється невід’ємною частиною Договору.

 

1.3. Право власності на Майно до Зберігача не переходить, Майно не може бути передано в користування третім особам, заставлене або передане в оренду.

 

1.4. Місцем зберігання Майна є магазин (склад, магазин, тощо) Зберігача, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Оболонська, 27. Доставка Майна до місця зберігання здійснюється силами та коштом Поклажодавця.

 

1.5. Зберігач має право використовувати Майно виключно для розміщення товару дистрибутором якого є Поклажодавець (його філії або відокремлені підрозділи).

 

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

2.1. Зберігач

 

2.1.1. Приймає Майно на зберігання через свого представника, згідно Акту прийому – передачі майна, що є Додатком 1 до цього Договору.

 

2.1.2. Забезпечує повне збереження Майна, а після закінчення дії цього Договору повертає Поклажодавцю те саме Майно. Майно повинно бути повернене в тому самому стані, у якому воно було прийнято на зберігання, з урахуванням його природного зносу.

 

2.1.3. Несе матеріальну відповідальність за втрату, недостачу та пошкодження Майна.

 

2.1.4. Забезпечує наявність пристосованих для зберігання Майна приміщень, що охороняються. Виключає доступ сторонніх осіб до Майна.

 

2.1.5. Турбується про Майно, як про власне, вживає всіх заходів для його збереження від знищення, пошкодження, іншого зниження його якостей.

 

2.1.6. Письмово, протягом 3 (трьох) днів повідомляє Поклажодавця про виявлені після одержання Майна його недоліки, пошкодження, які не могли бути виявлені зовнішнім оглядом у момент прийняття Майна.

 

2.1.7. За першою вимогою Поклажодавця надає йому можливість доступу до Майна і перевірки умов зберігання та використання згідно п. 1.5. Договору.

 

2.1.8. Повертає Майно Поклажодавцю повністю або частково за першою вимогою останнього не пізніше п‘яти днів з дня одержання такої вимоги.

 

2.1.9. Повертає Майно повністю після припинення Договору.

 

2.2. Поклажодавець:

 

2.2.1. Передає Майно Зберігачу у місці його зберігання зазначеному в п. 1.4. цього Договору, згідно Акту прийому – передачі майна, що є Додатком 1 до цього Договору.

 

2.2.2. Одержує Майно після припинення Договору в місці його зберігання, якщо інше не встановлено Сторонами додатково.

 

2.2.3. Одержує Майно (частину Майна) достроково, попередивши про це Зберігача не менше ніж за п‘ять дні.

 

2.2.4. Письмово, протягом 3 (трьох) днів заявляє претензії до Зберігача у разі виявлення після одержання Майна нестач, пошкоджень, які не могли бути виявлені зовнішнім оглядом безпосередньо у момент одержання Майна.

 

 

3. ЦІНА ДОГОВОРУ, РОЗРАХУНКИ

 

3.1. Керуючись ст. 946 Цивільного кодексу України, Сторони погодили, що плата за зберігання майна не здійснюється.

 

 

4. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА

 

4.1. Повернення майна здійснюється протягом семи днів з моменту закінчення строку дії Договору.

 

4.2. Повернення Майна (його частини) здійснюється достроково, у порядку передбаченому п. 2.1.8 цього Договору а також у разі припинення Договору у порядку п. 6.2. цього Договору.

 

4.3. Повернення майна оформляється Актом прийому – передачі (повернення) Майна, що є Додатком 2 до цього Договору.

 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

5.1. Сторона, що постраждала від невиконання або неналежного виконання іншою Стороною зобов’язань за Договором, має право вимагати відшкодування завданих їй збитків.

 

5.2. Зберігач несе відповідальність перед Поклажодавцем у випадку втрати знищення, псування Майна:

- за пошкодження Майна, які призвели до погіршення споживчих якостей настільки, що використання його за призначенням стало неможливим («істотне пошкодження») – у розмірі повної вартості Майна вказаної в п. 1.1.

- за інші пошкодження – у розмірі суми, на яку знизилась вартість Майна.

Зазначені суми розраховуються виходячи з вартості Майна на дату початку зберігання. У спірних випадках або у разі підвищення ринкової вартості аналогічного Майна Поклажодавець має право вимагати експертної оцінки шкоди.

 

5.3. Після закінчення строку дії Договору а також у разі дострокового припинення Договору у порядку п. 6.2. цього Договору, Зберігач відповідає перед Поклажодавцем за втрату (нестачу) або пошкодження (знищення, псування) Майна до моменту його фактичного повернення згідно Акту прийому – передачі (повернення) Майна, що оформляється Додатком 2 до цього Договору.

 

5.4. За порушення строків повернення Майна, що передбачені цим Договором винна Сторона сплачує іншій стороні неустойку у розмірі 1 (одного) відсотка вартості Майна визначеної в п. 1.1. цього Договору за кожен день прострочення.

 

5.5. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання умов Договору, якщо таке є наслідком обставин непереборної сили, які настали після укладення Договору , незалежно від волі Сторони (далі – Форс – мажор). Форс – мажорні обставини підтверджуються довідкою Торгово – промислової палати України (її регіональними відділеннями).

 

 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

 

6.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2018 Дія цього Договору автоматично поновляється на тих самих умовах на термін один календарний рік, за умови, якщо жодна із Сторін письмо не повідомить другу Сторону про відмову від пролонгації договору не пізніше ніж за один місяць до дати закінчення його дії.

 

6.2. Договір може бути розірвано достроково за згодою обох Сторін або в односторонньому порядку, за умови попереднього письмового попередження про це іншої Сторони за один місяць до дати розірвання.

 

6.3. Дія даного Договору також припиняється у випадку дострокового повернення Зберігачем усього Майна Поклажодавцеві, у порядку передбаченому п. 2.1.8 цього Договору.

 

6.4. Повідомлення за Договором допускаються факсом, рекомендованим листом або вручаються кур’єром (особисто).

 

6.5. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін шляхом підписання Додаткових угод.

 

6.6. Даний договір укладено українською мовою у двох аутентичних примірниках по одному для кожної Сторони.

 

6.7. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства України.

 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

СТОРОНА 1.

ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЯК»

код за ЄДРПОУ 19198778,

місцезнаходження: 00133, м. Київ, вул. Оболонська, 14

 

Керівник _____________ / О. І. Волошин /

                  М.П.

СТОРОНА 2.

ЗБЕРІГАЧ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КРАФТ”

код за ЄДРПОУ 18187667,

місцезнаходження: 00344, м. Київ, пр-т Харківський , буд. 22, кв. 17,

 

Керівник _____________ / А. В. Маякова /

                 М.П.

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"