Попередній договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (фонді) 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР

купівлі-продажу частки в статутному капіталі (фонді)

Товариства з обмеженою відповідальністю “МАЯК”

 

місто Київ, двадцять сьоме вересня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що підписалися нижче:

 

з однієї сторониВолошин Віктор Семенович, РНОКПП 1219192191, зареєстрований за адресою: 03022, м. Київ, вул. Незалежності, буд. 5, квартира 6, надалі іменується "Сторона 1", та

 

з другої сторони Курашкін Артем Львович, РНОКПП 3333880965, зареєстрований за адресою: 03445, м. Київ, вул. Шевченківська, буд. 8, кв. 13, в подальшому "Сторона 2", разом далі «Сторони»,

діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам?яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), керуючись ст.ст.202-204, 626, 627 ЦК України,

уклали цей договір про наступне:

 

1. Ми, фізична особа Волошин Віктор Семенович та Курашкін Артем Львович, зобов’язуємось у майбутньому, в строк до тридцятого вересня дві тисячі вісімнадцятого року, укласти договір купівлі-продажу (Основний договір) частки в статутному фонді (капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю «МАЯК», ідентифікаційний номер юридичної особи 11006767, та нотаріально посвідчити акт приймання-передачі частки, на умовах, визначених цим договором.

 

2. Істотні умови Основного договору:

 

2.1. Продавець – фізична особа Волошин Віктор Семенович, Покупець – фізична особа Курашкін Артем Львович.

 

2.2. Предмет - Продавець зобов’язується передати всю належну йому частку в статутному капіталі (фонді) товариства з обмеженою відповідальністю «МАЯК», ідентифікаційний номер юридичної особи 11006767 (надалі за текстом – Товариство), розміром (у вигляді) 100 000, 00 грн. (сто тисяч гривень 00 коп.) (надалі за текстом – „Частка”), а Покупець зобов’язується прийняти Частку та сплатити за неї обумовлену цим договором суму.

Разом із передачею зазначеною вище Частки у статутному капіталі (фонді) Товариства, Продавець передає, а Покупець приймає на себе, в частині, визначеній п. 2.4. цього договору, права та обов’язки учасника Товариства.

 

2.3. Відомості про Товариство:

 

2.3.1. Найменування: МАЯК.

 

2.3.2.Організаційно-правова форма: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.

 

2.3.3. Код за ЄДРПОУ: 11006767.

 

2.3.4. Статутний капітал (фонд): 200 000, 00 грн. (двісті тисяч гривень 00 коп.).

 

2.3.5. Місцезнаходження: 01002, Київська обл., місто Київ, вул. Алчевська, будинок 18/3.

 

2.4. Розмір частки Продавця у статутному капіталі (фонді) товариства з обмеженою відповідальністю «МАЯК» становить 100 000, 00 грн. (сто тисяч гривень 00 коп.), що складає 50% статутного капіталу (фонду) Товариства.

 

2.5. Передача Частки, зазначеної в п. 2.4. цього договору, оформлюється шляхом внесення відповідних змін до установчих документів Товариства.

 

2.6. Продавець стверджує, що Частка, зазначена в п. 2.4. цього договору, не обтяжена ніякими правами з боку третіх осіб, не є предметом спору, судового розгляду, застави, інших майнових претензій та вільна від будь-яких вимог з боку третіх осіб.

 

2.7. Покупець попередньо вивчив документи Товариства, складені під час здійснення господарської діяльності, та обізнаний про характер діяльності Товариства, майновий та фінансовий стан Товариства на момент укладення цього договору.

 

2.8. Вартість Частки, що відчужується за цим договором, визначена за домовленістю Сторін в розмірі 100 000, 00 грн. (сто тисяч гривень 00 коп.).

 

2.9. Оплата вартості частки, визначеної в п. 2.8 цього договору, здійснюється під час укладення Основного договору в національній валюті України – гривні.

Розрахунок провадиться в шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Покупця або в готівковій формі.

 

2.10. З моменту укладання цього договору до Покупця переходять всі права та обов’язки учасника Товариства, які належали Продавцю, а Продавець відповідно втрачає всі права та обов’язки учасника Товариства.

Продавець розуміє, що після укладення цього договору він втрачає будь-які права, як на саму Частку, так і на корпоративні права, що випливають та обумовлюються такою Часткою.

 

2.11. Покупець, з моменту переходу до нього всіх прав учасника, зобов’язується виконувати вимоги установчих документів Товариства, а також нести всі обов’язки учасника, що випливають із статутних документів та чинного законодавства. Після укладання цього договору в установчі документи товариства повинні бути внесені відповідні зміни, оформлені в установленому законом порядку.  

 

3. Волошин Віктор Семенович зобов'язується забезпечити дійсність наведених у пункті 2.6. тверджень на момент укладення Основного договору.

 

4. Волошин Віктор Семенович зобов'язується за свій рахунок та в строк до моменту укладення Основного договору:

- підготувати всі документи необхідні для укладення Основного договору, зокрема, а не виключно: отримати згоду дружини на продаж зазначеної в п. 2.2. цього договору Частки; отримати згоду інших учасників Товариства на продаж Частки третій особі та дотримання їх переважного права на придбання Частки.

 

5. За домовленістю Сторін місцем нотаріального посвідчення акту приймання-передачі Частки визначається робоче місце приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Київської області: місто Київ, вул. Московська, буд. 12. Час нотаріального посвідчення акту приймання-передачі Частки Товариства: 30.09.2018 року з 12.00 до 14.00.

Сторони або їх повноважні представники зобов'язуються прибути до нотаріуса в дату та час визначений в цьому пункті і мати при собі усі документи, необхідні для нотаріального посвідчення акту приймання-передачі Частки Товариства.

За домовленістю Сторін Основний договір та нотаріальне посвідчення акту приймання-передачі Частки Товариства може бути укладено і раніше строку, зазначеного в абз. 1 цього пункту.

Витрати по нотаріальному посвідченню акту приймання-передачі Частки Товариства несе Сторона 2.

 

6. На підтвердження дійсного взаємного наміру Сторін щодо укладення Основного договору та нотаріального посвідчення акту приймання-передачі Частки Товариства, Курашкін Артем Львович до підписання цього договору сплатив Волошину Віктору Семеновичу гарантійний платіж в сумі 10 000, 00 грн (десять тисяч гривень 00 коп.).

У випадку укладення Основного договору та нотаріального посвідчення акту приймання-передачі Частки Товариства, Сторони домовилися про те, що сума гарантійного платежу зараховується в рахунок оплати за Основним договором.

Волошин Віктор Семенович своїм підписом під цим договором підтверджує факт отримання гарантійного платежу у повному обсязі, претензії фінансового характеру щодо розрахунків за гарантійним платежем відсутні.

 

7. Сторони свідчать про погодження всіх істотних умов Основного договору, який має бути укладений в майбутньому.

 

8. У разі, якщо Волошин Віктор Семенович ухиляється від укладення Основного договору, передбаченого цим попереднім договором та/або ухиляється від нотаріального посвідчення акту приймання-передачі Частки Товариства і набуття у власність Стороною 2 Частки Товариства стане неможливим з будь-яких причин, в т.ч. у випадку невиконання та/або неналежного виконання Продавцем обов'язків, передбачених п. 4 цього попереднього договору, Стороні 2 до укладення Основного договору, Волошин Віктор Семенович зобов'язується до 07.10.2018 року повернути гарантійний платіж та сплатити штраф в розмірі 100 % від розміру гарантійного платежу, а також відсотки за користування грошовими коштами в розмірі 28 % річних від суми гарантійного платежу за весь час користування грошовими коштами, починаючи з моменту отримання від Сторони 2 грошових коштів до їх повернення Стороні 2 в повному обсязі.

 

9. У випадку, якщо фізична особа Курашкін Артем Львович ухиляється від укладення Основного договору, передбаченого цим попереднім договором і укладення Основного договору стане неможливим з будь-яких причин, в т.ч. у випадку несплати Продавцем покупної ціни, згідно з 2.4. цього попереднього договору, гарантійний платіж не повертається.

 

10. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, і діє до дати укладення Основного договору та нотаріального посвідчення акту приймання-передачі Частки Товариства. Закінчення дії цього договору не звільняє Сторони від відповідальності за правопорушення, які мали місце під час його дії в т.ч. за відмову від укладення Основного Договору.

 

11. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього попереднього договору у разі настання надзвичайних або невідворотних за даних умов подій (непереборна сила) або якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов’язання .

Сторони домовилися, що у випадку настання непереборної сили, і не погодження ними строку дії зобов’язань, Сторона 2 повертає Стороні 1 гарантійний платіж.

 

12. Цим договором Сторони закріпили свої майбутні права та обов'язки щодо укладення у майбутньому Основного договору, як це визначено цим попереднім договором.

 

13. Сторони дійшли згоди, що цей договір не є договором авансу, та не є договором завдатку.

 

14. Застереження щодо заміни сторони в зобов’язані. Сторони домовилися, що без додаткової згоди Сторони 1, під час укладення Основного договору може відбутися заміна Сторони Покупця на нову особу без зміни будь-яких інших умов Основного договору. Ухилення Сторони 1 від підписання Основного договору та/або нотаріального посвідчення акту приймання-передачі Частки Товариства з цієї підстави (заміна сторони Покупця) є достатньою підставою для застосування до Сторони 1 наслідків, передбачених п. 8 даного договору.

 

15. Даний договір складено в 2-х примірниках, по одному для кожної Сторони.

 

 

Пiдписи сторiн:

 

1.____________________________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________________________

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"