Договір поставки 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР ПОСТАВКИ №26-10

місто Київ, двадцять шосте жовтня 2018 року

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛАКІКРАСКИ”, код за ЄДРПОУ 10769501, місцезнаходження: м. Київ, проспект Льва Толстого, будинок 40, надалі за текстом іменується «Постачальник», в особі керівника Колесника Віктора Володимировича, що діє на підставі Статуту, та

 

з другої сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю “ПРИЗМА”, код за ЄДРПОУ 64779582, місцезнаходження: м. Київ, провулок Різний, 12, оф. 6, в особі керівника Хіміч Олега Павловича, що діє на підставі Статуту, надалі за текстом іменується «Покупець», разом в подальшому «Сторони», а окремо «Сторона»,

уклали цей договір поставки (далі по тексту – Договір) на підставі чинного законодавства України, про наступне:

 

ТЕРМІНИ

 

Терміни, що вживаються в Договорі мають наступне значення:

Сторони – Постачальник та Покупець.

Замовлення – документ, що надається Покупцем Постачальнику, на підставі якого здійснюються поставки Товару.

Партія – Товар в кількості, асортименті, по цінах та на суму, що вказані в окремому Замовленні і постачається Постачальником Покупцеві на умовах Договору згідно накладних Постачальника одноразово.

Специфікація – документ, у якому визначається найменування Товару, ціни на кожну асортиментну позицію Товару, що використовується для оформлення Замовлення і накладних. Специфікація є невід’ємною частиною Договору.

Пункт поставки – адреса розміщення торгового центру Покупця, що вказана в Замовленні, куди Постачальник поставляє Товар на умовах Договору.

Споживач - фізична особа, яка придбаває для особистих потреб у Покупця Товар, поставлений Постачальником.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Постачальник зобов'язується поставляти Покупцеві Товар у встановлені строки, а Покупець зобов'язується приймати такий Товар і сплачувати за нього на умовах даного Договору.

 

1.2. Предметом поставки є визначений Товар з найменуванням, зазначеним у Специфікаціях та/або інших документах згідно умов Договору, підписаних Постачальником та Покупцем.

 

2. УМОВИ ПОСТАВКИ

 

2.1. Поставка Товару здійснюється Постачальником на умовах DDP (Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати Інкотермс 2010) – склад Покупця згідно Замовлень останнього.

 

2.2. Разом з Товаром Постачальник повинен передати Покупцю бухгалтерські документи (транспортна, видаткова та податкова накладна). Зазначені документи повинні бути складені українською мовою, відповідати вимогам чинного законодавства станом на дату поставки Партії Товару.

Транспортна накладна є окремим документом, який оформлюється Постачальником без зазначення ціни Товару та надається Постачальником Покупцю безпосередньо разом з Товаром. Форма Транспортної накладної погоджена Сторонами та наведена в Додатку № 1, який є невід’ємною частиною Договору.

Видаткова та податкова накладні надаються до головного офісу Покупця (або відділу обліку відповідного торгового центру Покупця, в залежності від місця поставки).

 

2.3. Якщо вказані у пункті 2.2. Договору документи складені із порушенням зазначених вимог, якщо найменування та/або номенклатура Товару, зазначені в таких документах, не відповідають найменуванню та/або номенклатурі поставленого Товару, Покупець має право відмовитися від прийняття Товару.

 

2.4. Право власності і ризик випадкового знищення, або випадкового пошкодження Товару, переходить від Постачальника до Покупця з моменту, коли Товар поставлено Покупцеві вивантаженим на приймальну платформу торгового центру, і Сторони підписали накладну, що засвідчує отримання Товару Покупцем.

 

3. КІЛЬКІСТЬ І АСОРТИМЕНТ ПОСТАВКИ

 

3.1. Загальна кількість Товару, що підлягає поставці, одиниці вимірювання, його часткове співвідношення (асортимент, номенклатура тощо) за сортами, групами, підгрупами, видами, марками, типами, розмірами, визначаються Специфікацією за згодою Сторін.

 

3.2. Специфікації після погодження Сторонами є невід’ємними частинами Договору.

 

3.3. Поставка Товару по кількості, якості, асортименту і ціні, повинна відповідати Замовленням Покупця та супровідним документам Постачальника. Зазначення Постачальником номеру Замовлення у товаро-супровідних документах, відповідно до яких здійснюється поставка товарів, вважається прийняттям Замовлення Постачальником в повному обсязі.

 

3.4. На кожне Замовлення Покупця поставка здійснюється по окремому супровідному документу Постачальника. Забороняється поставка Товару по кількох Замовленнях одним супровідним документом.

 

3.5. У випадку невідповідності кількості Товару, фактично поставленого Постачальником, кількості Товару, вказаній у супровідних документах, та/або невірно складених або відсутності товаросупровідних документів (первинні бухгалтерські документи), зазначених в п. 2.2. Договору, при проведенні прийому Товару Покупцем може складатися акт, в якому зазначаються дані про фактичну кількість Товару, відсутність, та/або невірність складення товаросупровідних документів. Постачальник зобов’язаний не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дати поставки Партії Товару надати Покупцю виправлені супровідні документи. У випадку ненадання Постачальником протягом зазначеного строку документів, Покупець має право затримати оплату Товару, поставленого раніше, згідно з розділом 9 Договору, до моменту отримання виправлених супровідних документів, без сплати штрафних санкцій та/або відшкодування збитків.

 

3.6. У випадку, якщо до Покупця будуть висунуті претензії з боку податкових органів, або проти Покупця відкрито судове провадження по справі, чи порушено кримінальну справу, у зв’язку з розбіжностями/недостовірною інформацією у податкових накладних, що надаються Постачальником Покупцю разом з Товаром, або у зв’язку з діяльністю Постачальника, Покупець має право залучити Постачальника до такої справи як співвідповідача або третю особу, а Постачальник зобов’язаний брати участь у справі.

Постачальник зобов’язаний надавати Покупцю на його вимогу усі необхідні документи, пов’язані з проведенням перевірки та/або розглядом справи (договори, товарні та податкові накладні, платіжні доручення, акти перевірок контролюючих органів тощо). У випадку ненадання Постачальником таких документів, Покупець має право притримати кошти, належні до сплати Постачальнику за поставлений Товар, до моменту вирішення спору/часу набрання законної сили рішенням суду.

У випадку, якщо, у зв’язку з взаємовідносинами між Покупцем та Постачальником, в результаті претензії з боку податкових органів, або судової/кримінальної справи, Покупцем будуть понесені витрати, у тому числі, якщо Покупцю будуть донараховані платежів до бюджету (податки, штрафні (фінансові) санкції, пеня тощо), Постачальник зобов’язаний відшкодувати Покупцю усі такі витрати у термін не пізніше ніж через 10 (десять) календарних днів з дати отримання від Покупця відповідної обґрунтованої вимоги.

 

4. СТРОКИ І ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

 

4.1. Поставка Товару здійснюється на підставі попереднього письмового Замовлення Покупця. Оформлення Замовлення проводиться Покупцем у порядку, визначеному Договором.

У Замовленні визначається:

- номер Замовлення;

- дата;

- найменування кожної асортиментної позиції Товару;

- артикул кожної асортиментної позиції Товару;

- кількість одиниць по кожній асортиментній позиції;

- пункт доставки Товару із зазначенням адреси;

- дата поставки Товару.

 

4.2. Замовлення, як правило, оформлюється Покупцем в електронному вигляді і направляється Постачальнику у вигляді EDI-документа через платформу електронної комерції «EXITE-EVOLUTION» та є окремим документом, у якому зазначається асортимент, кількість товару, необхідного для здійснення поставки та за бажанням Покупця ціна та/або загальна вартість товару.

EDI – (electronic data interchange, електронний обмін даними, електронний документообіг ) – технологія передачі інформації між Покупцем та Постачальником з а допомогою телезв’язку шляхом трансформування пакетів даних від відправника до отримувача з використанням електронних поштових скриньок.

EDI-документи – повністю коректно оформлені електронні повідомлення, якими обмінюються бізнес партнери (Замовлення, Повідомлення про відвантаження, Повідомлення про прийняття тощо).

Платформа «EXITE-EVOLUTION» - платформа електронної комерції для електронного обміну даними, яка представляє собою апаратно-програмний комплекс, реалізує функціонал спеціалізованої системи обміну даними (по аналогії з електронною поштою), забезпечує ідентифікацію відправника і отримувача, високий рівень захисту інформації від несанкціонованого доступу, відстеження повідомлень на його шляху від відправника до отримувача, яка забезпечує придатність інформації до автоматизованої обробки обліковими системами.

Облікова система – це автоматичний експорт документів «Замовлення на продукцію» (ORDERS) та «Відповідь на замовлення» (ORDRSP).

Факт надсилання Покупцем Замовлення через систему EDI та отримання її Постачальником підтверджується даними системи EDI. У випадку виникнення між Сторонами розбіжностей стосовно факту та/або часу отримання Замовлення Постачальником, факт та/або час отримання Замовлення визначаються на підставі даних, наданих адміністратором (утримувачем) платформи «EXITE-EVOLUTION».

Адміністратором (утримувачем) платформи є: Товариство з обмеженою відповідальністю «Е-КОМ» або Товариство з обмеженою відповідальністю «КомАрх».

Сторони домовилися, що обмін інформацією в системі EDI є належним, в зв`язку з чим мають право посилатись на дані системи EDI як на відомості та факти, що мають юридичну силу.

Всі витрати пов'язані з необхідністю надання чи отримання документів в електронному вигляді через систему EDI несе Постачальник.

Постачальник підтверджує наявність в нього всієї необхідної для роботи з платформою електронної комерції «EXITE-EVOLUTION» програмної та апаратної бази.

 

4.3. Замовлення також може бути складене Покупцем і в письмовій формі (у паперовому вигляді). Покупець має право направити на адресу Постачальника Замовлення в інший спосіб, прийнятний для Покупця, а саме: електронною поштою, засобами поштового зв’язку або кур’єром. У такому випадку, Постачальник повинен не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати отримання Замовлення Покупця надіслати останньому підтвердження отримання Замовлення (у вигляді рахунок-фактури, або листа за підписом уповноваженої особи Постачальника), в якому Постачальник вказує реквізити підтвердженої Замовлення Покупця, дату поставки та вартість Партії Товару. У разі не отримання Покупцем підтвердження Замовлення в строк, визначений у даному пункті, Замовлення Покупця вважається прийнятим Постачальником до виконання.

 

4.4. Постачальник поставляє Товар окремими Партіями у відповідності із Замовленнями Покупця у наступні строки:

 

4.4.1. не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання Замовлення Покупця через систему EDI, або з моменту отримання Замовлення Покупця, направленого по електронній пошті або засобами поштового зв’язку або кур’єром, в разі поставки у торгові центри, що знаходяться в м. Києві;

 

4.4.2. не пізніше 7 (семи) календарних днів з моменту отримання Замовлення Покупця через систему EDI, або з моменту отримання Замовлення Покупця, направленого по електронній пошті або засобами поштового зв’язку або кур’єром, в разі поставки у торгові центри, що знаходяться поза межами м. Києва;

 

4.4.3. не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання Замовлення Покупця через систему EDI, або з моменту отримання Замовлення Покупця, направленого по електронній пошті або засобами поштового зв’язку або кур’єром, або в інший термін визначений в Замовленні Покупця, в разі коли Постачальник є виробником Товару.

 

4.5. Постачальник зобов’язується у повній мірі здійснювати поставки Товару згідно Замовлень Покупця та поставляти не менше 90% замовленого Покупцем Товару.

 

4.6. Постачальник зобов’язаний підтримувати на своїх складах необхідний запас Товару для задоволення заявок Покупця.

 

4.7. Поставка та/або повернення Товару здійснюються за рахунок Постачальника.

 

4.8. Постачальник зобов’язаний поставляти Товар із нанесенням необхідного, узгодженого з Покупцем, штрих-кодування (система EAN13) безпосередньо на самому Товарі та упаковці. У випадку поставки Товару з відсутнім, або невірно складеним штрих-кодуванням, Постачальник зобов’язаний замінити такий Товар на Товар з належним штрих-кодуванням протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати отримання відповідної вимоги від Покупця. За погодженням між Сторонами, у випадку неможливості заміни штрих-кодування Постачальником та проведення нанесення штрих-кодування силами Покупця, Постачальник сплачує Покупцю витрати за заміну/наклейку штрих-коду в розмірі 1,50 грн. за одну одиницю Товару. У випадку невиконання Постачальником своїх зобов’язань за даним пунктом у визначений строк, Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 10% від вартості поставленого Товару з невірним або відсутнім штрих-кодуванням на Товарі та упаковці.

 

4.9. Відокремлений структурний підрозділ Постачальника (філія/представництво) має право поставляти Товар від імені останнього у випадку погодження такої поставки Сторонами. При цьому в супровідних бухгалтерських документах обов’язково поруч з реквізитами Постачальника зазначаються реквізити відокремленого структурного підрозділу (філії/представництва) Постачальника.

 

4.10. Товар вважається зданим Постачальником і прийнятим Покупцем з моменту підписання повноваженими представниками Сторін видаткових накладних. Підтвердженням прийняття за кількістю та найменуванням є Довіреність на одержання цінностей, видана Покупцем, в якій зазначається фактична кількість товару, прийнятого Покупцем.

 

4.11. У випадку, якщо частина Товару залишається нереалізованою через торговельну мережу Покупця, Покупець має право замінити такий Товар на інший Товар з асортименту, зазначеного у підписаній Сторонами Специфікації.

У випадку, якщо заміна одного Товару на інший є неможливою, Покупець має право повернути Товар Постачальнику.

Покупець має право повернути нереалізовану частину Товару Постачальнику у наступних випадках:

- у випадку погодження питання повернення Товару Сторонами Договору;

- у випадку, якщо такий Товар не користується попитом у Споживача протягом розумного строку;

- у разі закінчення сезону для сезонних Товарів;

- у разі, якщо прийнято рішення (інший документ) контролюючими (перевіряючими) органами про заборону чи зупинення реалізації Товару, поставленого Постачальником;

- у випадку припинення дії Договору.

Товар при такому поверненні має відповідати вимогам якості і маркування. Крім того, Покупець має право повернути Постачальнику Товар, що не відповідає вимогам якості та маркування, а також Товар у неналежній/відсутній упаковці (тарі), у кількості, що не перевищує ___% від загальної вартості Товару у кожній поставленій Партії.

Постачальник зобов’язаний протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту пред’явлення письмової вимоги Покупцем забрати цей Товар та/або замінити його (рішення за вибором Покупця).

У випадку порушення Постачальником строків повернення Товару, встановленого цим пунктом, Постачальник зобов’язаний сплатити на користь Покупця штраф в розмірі вартості Товару, що підлягає поверненню.

При отриманні Товару, Постачальник разом з Товаром отримує від Покупця накладні на повернення Товару. Постачальник зобов’язаний в строк не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дати отримання Товару надати Покупцю розрахунок коригування до податкової накладної. У випадку невиконання зобов’язань за даним абзацом, Покупець має право застосовувати до Постачальника штрафні санкції, передбачені пунктом 3.5. Договору.

 

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ СПІВПРАЦІ

 

5.1. У випадку замовлення Покупцем нових асортиментних позицій Товару, Постачальник надає Покупцю знижку на придбання першої Партії такого Товару на кожний торговий центр, що становить не менше ___% від підписаної Сторонами Специфікації;

 

5.2. Постачальник зобов’язаний поставити першу партію Товару на відкриття нового торгового центру Покупця зі знижкою ___% від ціни вказаної в підписаній Сторонами Специфікації.

 

5.3. З метою збільшення продажу Товару, підвищення рівня обізнаності працівників Покупця з технічними характеристиками та застосуванням Товару, покращення якості реалізації Товару кінцевим Споживачам, Постачальник проводить навчання працівників Покупця за погодженим графіком (Додаток № 2 до Договору - Графік навчання).

 

5.4. За письмовим погодженням з Покупцем, оформленим у вигляді додаткової угоди, Постачальник забезпечує послуги серед відвідувачів торгового центру та потенційних покупців стосовно Товару, який поставляє Постачальник.

 

5.5. З метою збільшення продажу Товару, Постачальник не менше _____ раз на календарний рік в кожному окремому торговому центрі Покупця проводить демонстрації властивостей Товару (майстер-клас) для відвідувачів торгового центру Покупця.

 

5.6. Постачальник несе повну майнову та правову відповідальність за дії свого співробітника під час виконання функцій визначених у п. 5.5. даного Договору. У випадку спричинення Покупцеві матеріальної шкоди діями, або бездіяльністю співробітника Постачальника, Постачальник зобов’язаний відшкодувати Покупцеві таку шкоду не пізніше 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання від Покупця вимоги про таке відшкодування.

 

5.7. Сторони узгодили, що пункти 5.3.-5.6. Договору обумовлюються і діють за умови укладання Сторонами відповідних додатків (додаткових угод), які являються невід’ємними частинами Договору.

 

5.8. Постачальник безкоштовно надає Покупцю для окремо кожного торгового центру виставкові зразки Товару, а також зразки Товару для проведення навчання, та/або інструктажу, та/або майстер-класів для співробітників Покупця, згідно Специфікації, підписаної Сторонами. Постачальник зобов’язаний своєчасно замінювати дані зразки після виходу їх з ладу, або втрати товарного вигляду, але не пізніше ніж через _____ місяців після їх надання Покупцю.

 

5.9. У випадку, якщо Постачальник здійснює виробництво та поставку Товару під торговою маркою Покупця, загальні умови виробництва погоджуються Сторонами окремо у Договорі про співробітництво щодо виробництва продукції власної торгової марки.

 

6. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ, ЩО ПОСТАВЛЯЮТЬСЯ, ТА УПАКОВКА ТОВАРІВ

 

6.1. Товар, що поставляється, повинен відповідати вимогам нормативно-правових актів, стандартів, технічних регламентів, технічних умов, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до його якості та маркування, або зразкам (еталонам), не заборонений відповідним державним органом для виготовлення та реалізації. Постачальник повинен засвідчити якість Товару, що поставляється, належними документами (гігієнічним висновком, сертифікатом якості, сертифікатом відповідності, сертифікатом походження, технічним паспортом, тощо), а також у необхідній кількості передати належним чином оформлені експлуатаційні документи, які надаються Покупцю разом з Товаром (технічні паспорти, гарантійні талони/свідоцтва, інструкції з експлуатації, тощо). У разі, якщо Товар не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, Постачальник зобов’язаний надати документ відповідного компетентного органу про необов’язковість сертифікації такого товару. У випадку, якщо поставка/виготовлення Товару підлягають ліцензуванню згідно з чинним законодавством, Постачальник надає Покупцю копію ліцензії на постачання/виготовлення такого товару. Постачальник гарантує, що товар не є контрафактним. У випадку поставки товарів, які містять знаки для товарів (послуг) та/або відносно яких зареєстроване право власності на промислові зразки (отримано відповідний патент), Постачальник гарантує дотримання вимог чинного законодавства України, щодо можливості подальшої реалізації таких товарів на території України Покупцем. Ця гарантія підтверджує наявність у Постачальника відповідних письмових дозволів від власника промислового зразку та/або власника Свідоцтва на знак для товарів (послуг) на подальше відчуження таких товарів. У разі, коли власником промислового зразку або власником Свідоцтва на знак для товарів (послуг) є Постачальник, здійснення ним поставки такого товару є дозволом на подальше використання та/або відчуження таких товарів Покупцем. Претензії третіх осіб, які можуть виникнути після здійснення поставки товару, стосовно дотримання вимог законодавства відносно прав власників промислових зразків та/або власників знаків для товарів (послуг), в тому числі відносно тотожності таких товарів, вирішують Постачальником самостійно.

 

6.2. Документи, зазначені в пункті 6.1. Договору, повинні бути складені українською мовою (складені іноземною мовою, повинні мати впорядкований автентичний переклад на українську мову), відповідати вимогам чинного законодавства станом на дату поставки Партії Товару, та надаються Постачальником безпосередньо за місцем поставки Товару, вказаному в Заявці Покупця. В залежності від типу документу, документи надаються в оригіналах, або в копіях, завірених належним чином.

 

6.3. Якщо разом з Товаром документи, вказані в п.6.1. Договору, не передані та/або передані із порушенням зазначених вимог, відмітка про відсутність та/або невірність складення документів робиться в відповідному акті, зазначеному в пункті 3.5. Договору. Постачальник зобов’язаний не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дати поставки Партії Товару надати Покупцю відсутні/виправлені документи. В протилежному випадку, Покупець має право відмовитися від Товару та повернути його Постачальнику на умовах пункту 4.11. Договору, та стягнути з Постачальника штраф у розмірі 1 % від вартості поставленої Партії Товару.

 

6.4. Товар повинен бути наданий у тарі та (або) упакований звичайним для нього способом в упаковку, а в разі їх відсутності – способом, що забезпечує зберігання Товару під час звичайних умов зберігання, транспортування та розвантаження, якщо Покупцем не встановлено додаткових вимог до упаковки Партії Товару. Тара та упаковка Товару повинна відповідати вимогам діючого законодавства, а також ДСТУ, ГОСТ.

 

6.5. Постачальник за власний рахунок забезпечує пакування Товару, необхідне для його перевезення. Упаковка повинна містити належне маркування.

 

6.6. Товари повинні поставлятися комплектно відповідно до вимог стандартів, технічних умов, або прейскурантів. У разі поставки некомплектного Товару, Постачальник зобов'язаний на вимогу Покупця доукомплектувати його у чотирнадцятиденний строк після одержання вимоги, або замінити комплектним Товаром у той же строк. Надалі, до укомплектування виробу, або його заміни, Покупець має право відмовитися від його оплати, а якщо Товар уже оплачений, вимагати в установленому порядку повернення сплачених сум.

 

6.7. У разі, якщо Постачальник поставив Товар, що не відповідає за якістю та/або комплектністю стандартам, технічним умовам, зразкам (еталонам), або умовам Договору, а також у випадках порушення упаковки/тари Товару, Покупець має право:

 

6.7.1. У разі, якщо недоліки поставленого Товару можуть бути усунені без повернення їх Постачальнику, вимагати від Постачальника усунення недоліків у місцезнаходженні Товару в строк, погоджений Сторонами.

 

6.7.2. У разі, якщо поставлений Товар містить недоліки, які не можна усунути в місцезнаходженні Товару, вимагати від Постачальника замінити такий Товар протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати одержання відповідного повідомлення від Покупця, або повернути такий Товар Постачальнику на умовах пункту 4.11.

 

6.8. Претензії щодо якості Товару, поставленого упакованим, або доставленого на палетах, можуть бути пред’явлені Покупцем Постачальнику протягом усього строку з дати поставки Товару до дати продажу Споживачу. Покупець має право повернути Постачальнику Товар, щодо якого виникли претензії по якості протягом усього строку передпродажної підготовки у кількості, що не перевищує ___% від загальної вартості Товару у кожній поставленій Партії. У разі коли недоліки, стосовно якості товару, були виявлені після продажу через торгову мережу Покупця, претензія (повідомлення) направляється Постачальнику протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту виявлення або з дати повернення неякісного товару споживачем (та/або дати подання відповідної заяви споживачем).

 

6.9. У випадку, якщо Товар не буде відповідати вимогам, встановленим пунктом 6.1. Договору, та Постачальник не забезпечить Покупця необхідною інформацією та/або документами, та/або якщо Постачальник вчасно не надасть супровідних документів, визначених у пунктах 6.1-6.3. Договору, взамін поданих раніше, строк дії яких закінчується та/або закінчився, внаслідок чого до останнього будуть застосовані компетентними органами фінансові санкції за відсутність таких документів та/або інформації, Постачальник сплачує Покупцю понесені витрати не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання від Покупця відповідної обґрунтованої вимоги.

 

6.10. В момент приймання Товару, Покупець здійснює перевірку відповідності кількості та якості (комплектності) Товару за правилами Інструкції П-6, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.07.1965 р., та Інструкції № П-7, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 р., з урахуванням особливостей, встановлених Договором.

 

7. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ТОВАРІВ

 

7.1. Відповідно до типу Товару (виду, асортименту тощо) у документах, що засвідчують якість Товару, та/або експлуатаційних документах (паспорт на Товар, інструкція з використання/експлуатації тощо), та/або на упаковці/етикетці Товару, встановлюється:

 

7.1.1. гарантійний строк;

 

7.1.2. термін придатності;

 

7.1.3. строк служби.

 

7.2. Обчислення гарантійного строку, терміну придатності, строку служби, здійснюється згідно із вимогами чинного законодавства України.

 

7.3. Постачальник гарантує якість Товару у цілому. Гарантійний строк на комплектуючі і складові частини Товару вважається рівним гарантійному строку на основний виріб - Товар, якщо інше не передбачено стандартами (технічними умовами) на Товар.

 

7.4. Постачальник гарантує якість Товару протягом cтроку, визначеному Постачальником/виробником, або протягом мінімального строку, встановленого законодавством.

 

7.5. Якщо для Товару передбачається гарантійний строк або строк придатності, Покупець має право висувати вимоги Постачальнику у зв’язку з недоліками Товару протягом такого гарантійного строку або строку придатності. Якщо на Товар не встановлений гарантійний строк або строк придатності, вимога у зв'язку з його недоліками може бути пред'явлена Покупцем Постачальнику за умови, що недоліки були виявлені протягом розумного строку, але в межах двох років, від дня передання Товару Споживачу.

 

7.6. Постачальник за Договором поставляє Покупцю Товар із залишковим терміном придатності з дня поставки не менше ніж 3/4 від загального терміну придатності, якщо інше не передбачене окремими домовленостями між Покупцем та Постачальником, оформленими додатками до Договору.

 

7.7. Інформація про Товар повинна зазначатися Постачальником безпосередньо на Товарі, на упаковці, у документах, що додаються до Товару (на етикетці, шляхом маркування кожної одиниці Товару та/або іншим способом у доступній наочній формі). Інформація про Товар повинна бути складена українською мовою, відповідати вимогам чинного законодавства України, містити усі необхідні відомості та позначення.

 

7.8. У випадку, якщо Постачальник не забезпечить зазначення повної та доступної інформації згідно з вимогами пунктів 7.1. та/або 7.7. Договору, внаслідок чого до Покупця будуть застосовані компетентними органами фінансові санкції за відсутність такої інформації, та/або її неповноту, та/або за подання недостовірної інформації, яка не відповідає дійсності, та/або документам про якість Товару, Постачальник сплачує Покупцю понесені витрати не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання від Покупця відповідної обґрунтованої вимоги.

 

7.9. Постачальник відповідає за недоліки Товару, якщо він не доведе, що вони виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування та/чи зберігання Товару, дій третіх осіб, випадку, або непереборної сили.

 

7.10. В разі виявлення Товару неналежної якості, Постачальник зобов'язаний:

- у випадку необхідності визначення причин втрати якості Товару (наявності дефектів), у триденний строк з моменту одержання від Покупця та/або Споживача відповідної письмової згоди організувати проведення експертизи Товару;

- прийняти Товар і задовольнити вимоги Покупця та/або Споживача протягом одного тижня з дня виставлення Покупцем такої вимоги.

 

7.11. Товар для заміни та/або повернення, та/або визначення причин втрати якості Товару (наявності дефектів), транспортується силами та за рахунок Постачальника. Будь-які витрати Покупця, пов'язані з поверненням та/або заміною, та/або визначенням причин втрати якості Товару (наявності дефектів), відшкодовуються Постачальником Покупцю у повній мірі не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з моменту виставленням Покупцем такої вимоги.

 

7.12. У випадку невиконання Постачальником вимог пунктів 7.10.–7.11. Договору, Постачальник сплачує на користь Покупця штраф у розмірі 100% вартості поставленого неякісного Товару. Крім того, Постачальник зобов'язаний відшкодувати Покупцю усі понесені збитки, викликані розглядом та/або задоволенням претензій Споживача до придбаного Товару неналежної якості, та/або дефектного Товару, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання від Покупця обґрунтованої вимоги про таке відшкодування.

 

7.13. Шкода, завдана життю, здоров'ю, або майну Покупця та/або Споживача Товаром неналежної якості та/або дефектним Товаром, підлягає відшкодуванню Постачальником у повному обсязі, якщо нормативно-правовими актами України не передбачено більш високої міри відповідальності.

 

8. ЦІНА ТОВАРУ ТА СУМА ДОГОВОРУ

 

8.1. Ціни на Товар вказуються у Специфікації, яка є невід’ємною частиною Договору.

 

8.2. Ціна Товару може бути збільшена лише за згодою Сторін шляхом укладання нової Специфікації на позиції Товару, ціни на які підвищуються. Обґрунтована пропозиція про підвищення цін повинна бути надана Постачальником Покупцю не менше, ніж за чотири тижні до дати їх введення. До моменту укладання нової Специфікації, Постачальник зобов’язаний здійснювати поставки Товару за старими цінами.

 

8.3. Постачальник має право, за погодженням з Покупцем, зменшити ціни шляхом укладення нової Специфікації. Пропозиція про зменшення цін може бути надана Постачальником Покупцю у будь-який момент до дати їх введення, але не пізніше поставки Товару та оформлення Сторонами відповідних накладних.

 

8.4. Зміна остаточно узгодженої Сторонами ціни Товару після його поставки Покупцю не допускається.

 

8.5. Сума Договору складається з суми вартості Партій Товарів, поставлених Постачальником протягом строку дії Договору та вказаних у накладних.

 

8.6. Ціни встановлюються у національній валюті України.

 

9. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

9.1. Оплата здійснюється у розмірі повної вартості реалізованого Товару шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Постачальника, вказаний у реквізитах Постачальника у Договорі.

 

9.2. Оплата за поставлений Постачальником Товар здійснюється Покупцем після його реалізації споживачам, один раз на тиждень.

 

9.3. Оплата здійснюється Покупцем на підставі Договору. При здійсненні платежу Покупець обов’язково повинен вказувати у платіжному дорученні номер та дату Договору.

 

9.4. Покупець має право зменшити оплату що належить Постачальникові за поставлені за цим договором товари, на суму штрафу, суму неякісних товарів, а також на інші суми, що мають бути сплачені Постачальником згідно з цим Договором та/або за іншими Договорами, укладеними між сторонами, шляхом проведення заліку зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав. Залік зустрічних однорідних вимог проводиться за заявою Покупця, направленою рекомендованим листом (або цінним листом з описом вкладення), за адресою Постачальника, визначеною у Розділі 17 цього Договору.

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

10.1. Сторона, яка порушила зобов’язання, визначене Договором та/або чинним законодавством України, зобов’язана відшкодувати завдані таким порушенням збитки Стороні, чиї права або законні інтереси якої порушено.

 

10.2. Склад та розмір відшкодування збитків визначається Сторонами за правилами, встановленими чинним законодавством України.

 

10.3. В разі порушення Постачальником строків поставки Товару, встановлених пунктом 4.4. Договору, Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) від вартості Партії Товару, що повинна постачатись Постачальником Покупцю.

 

10.4. За відмову Постачальника від здійснення поставки, Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) від вартості Партії Товару, що повинна постачатись Постачальником Покупцю.

 

10.5. У випадку невиконання Постачальником пункту 4.5. Договору, Постачальник зобов’язується сплатити на користь Покупця штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) від вартості Партії Товару, що повинна постачатись Постачальником Покупцю.

 

10.6. Сторони домовилися, що Покупець має право затримати оплату Товару згідно розділу 9 Договору у випадку виникнення спірних питань між Сторонами щодо штрафних санкцій, повернення нереалізованої частини Товару, відшкодування збитків, оплати послуг, та інші суми, які сплачуються Постачальником згідно з Договором та додатками до нього, які є невід’ємною частиною Договору, до моменту вирішення спору.

 

10.7. Сторони залишають за собою право не застосовувати штрафні санкції, передбачені даним Договором.

 

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 

11.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин: надзвичайної і непереборної сили, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами та/або стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту тощо); або непередбачених ситуацій, що відбуваються незалежно від волі і бажання однією зі сторін (війна, блокада, страйк, аварія тощо), що призводять до порушення умов Договору, та безпосередньої дії таких обставин на Сторону, яка повинна виконати господарське зобов’язання, Сторона звільняється від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин.

 

11.2. У разі коли дія зазначених обставин триває більше ніж 60 днів, кожна із Сторін має право на розірвання Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніш як за 20 днів до розірвання. Достатнім доказом дії таких обставин та періоду дії є документ, виданий відповідним компетентним органом.

 

12. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 

12.1. Договір вступає в дію з дати його укладання обома Сторонами і діє до 30 червня 2014 року. Сторони домовилися, що у випадку, якщо за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до зазначеної дати ні одна із Сторін не заявить про намір розірвання договору, то договір автоматично (без укладання додаткової угоди) продовжує свою дію до кінця календарного року.

 

12.2. Сторона Договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати Договір, повинна надіслати пропозиції про це другій Стороні за Договором.

 

12.3. Сторона Договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання Договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду.

 

12.4. У випадку недосягнення Сторонами згоди щодо зміни (розірвання) Договору, або у разі неодержання відповіді у встановлений строк, з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена Сторона має право передати спір на вирішення суду.

 

12.5. Якщо судовим рішенням Договір змінено або розірвано, Договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

 

12.6. Розірвання/припинення дії Договору не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, які виникли у період дії Договору, і які не були виконані до дати розірвання/припинення дії, а також не звільняє від відповідальності, що виникає внаслідок невиконання таких зобов’язань.

 

12.7. У випадку припинення дії Договору, Покупець має право повернути Постачальнику Товар, що залишається нереалізованим через торговельну мережу Покупця на умовах пункту 4.11. Договору.

 

13. РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

 

13.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами за Договором або в зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.

 

13.2. У випадку неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони підлягають судовому розгляду у встановленому законодавством порядку.

 

14. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

 

14.1. Невід’ємними додатками до Договору є Специфікації, додаткові угоди та інші додатки, укладені Сторонами протягом дії Договору у письмовій формі за підписами обох Сторін.

 

14.2. З моменту підписання Договору всі попередні переговори та листування по ньому втрачають юридичну силу.

 

14.3. Будь-які зміни та доповнення до Договору є невід'ємними частинами Договору та мають юридичну силу лише у випадку їх письмового оформлення та скріплення підписами повноважних осіб Сторін і печатками.

 

14.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у Договорі реквізитів. Якщо одна зі Сторін змінить під час дії Договору реквізити (розрахунковий рахунок, місцезнаходження, свідоцтво платника ПДВ, керівника тощо), зазначені у розділі 17 Договору, вона зобов’язана не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дати таких змін повідомити про це іншу Сторону.

 

14.5. У випадку реорганізації, ліквідації, зміни назви, однієї зі Сторін Договору, така Сторона зобов’язана повідомити про зазначені зміни іншу Сторону не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати таких змін. У протилежному випадку, інша Сторона не несе відповідальності за наслідки, пов’язані з неповідомленням (невчасним повідомленням) про зазначені зміни.

 

14.6. Повідомлення, Заявки, підтвердження отримання Заявок, надіслані Покупцем або Постачальником засобами електронного зв’язку (за допомогою мережі Інтернет), або факсимільного зв’язку на телефон/факс, мають повну юридичну силу та покладають на Сторони відповідні права та зобов’язання, визначені в Договорі.

 

14.7. Зазначені у пункті 14.6. Договору документи, можуть бути представлені в судових інстанціях в якості належних доказів i не можуть заперечуватися Сторонами. Належним підтвердженням направлення/отримання документу є звичайне технічне підтвердження відповідного обладнання про відправлення/отримання документу: звіт факсимільного апарату, звіт серверу про відправлення електронного повідомлення, тощо.

 

14.8. Документи, зазначені у пункті 2.2. Договору, що передаються Постачальником Покупцю, повинні містити інформацію стосовно торгового центру Покупця, на адресу якого здійснюється та/або запланована поставка Товару.

Крім реквізитів, передбачених діючим законодавством, Постачальник зобов’язаний зазначити в документах, що стосуються поставки товарів (видатковій та транспортній накладних), наступну інформацію:

- номер замовлення Покупця;

- дата замовлення Покупця;

- адреса торгового центру Покупця;

- назва Постачальника;

- найменування та кількість товарів, що поставляються;

- штрих-код товару;

При цьому у видатковій накладній Постачальник зобов’язаний зазначити номер Транспортної накладної.

 

14.9. Жодна з Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за Договором третій стороні без письмової згоди на те іншої Сторони. У випадку порушення Постачальником умов даного пункту, Постачальник зобов’язаний сплатити на користь Покупця штраф у розмірі, що дорівнює сумі відступленого права вимоги (у тому числі грошової), але не менше 100 000,00 (Ста тисяч гривень) протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання відповідної письмової вимоги.

 

14.10. Сторони домовилися, що у випадку передачі документів кур’єрською поштою, Постачальник оплачує вартість таких кур’єрських послуг за передачу документів, які пов’язані з Договором.

 

14.11. Договір укладено українською мовою в двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, що мають рівну юридичну силу.

 

14.12. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

 

14.13. Постачальник гарантує, що Товар, який поставляється ним Покупцю, належить йому на праві власності, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими особами, не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України, не є об’єктом авторського права або/та права інтелектуальної власності (як в цілому, так і складові частини), внаслідок чого його реалізація не порушує авторські або/та інтелектуальні права третіх осіб.

Постачальник гарантує, що у Товарі та/або його складових частинах, авторські права чи об’єкти права інтелектуальної власності (емблеми, позначення, логотипи, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин тощо) нанесені та використані без порушення умов діючого законодавства, Постачальник має право на їх використання відповідно до умов чинного законодавства та таке використання (у тому числі внаслідок реалізації Товару як Покупцю, так і кінцевим споживачам) не порушує права третіх осіб.

У разі виникнення будь-яких претензій з боку третіх осіб та/або компетентних державних органів (установ) тощо, щодо обставин, зазначених у попередніх абзацах у т.ч. щодо порушення авторських та/або інтелектуальних прав у зв’язку з реалізацією Товару, Постачальник зобов’язується врегулювати вказані претензії, а також здійснити усі необхідні дії для врегулювання спірних питань.

Відповідальність за порушення авторських та/або інтелектуальних прав третіх осіб, у зв’язку з реалізацією Товару несе виключно Постачальник.

У разі, якщо Покупець зазнав збитків через обставини, зазначені у попередніх абзацах у т.ч. у зв’язку з порушенням авторських та/або інтелектуальних прав третіх осіб при реалізації Товару, Постачальник зобов’язаний відшкодувати їх Покупцю протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання відповідної вимоги.

 

15. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

15.1. Під конфіденційною інформацією маються на увазі всі відомості, що стосуються предмету діяльності Сторін і пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, ноу-хау, управлінням фінансами, інша інформація Сторін та пов'язаних із ними суб'єктів підприємницької діяльності, розголошення (передача, витік) якої може завдати шкоди їхнім інтересам. Під пов'язаними зі Стороною суб'єктами підприємницької діяльності розуміються будь-які фізичні і юридичні особи, розголошення комерційної таємниці котрих небажано для Сторони за Договором.

 

15.2. Кожна зі Сторін зобов'язана забезпечити, щоб до конфіденційної інформації, мали доступ винятково співробітники, які безпосередньо пов'язані з роботою по даному Договору, виконання якої неможливо без ознайомлення з зазначеною інформацією.

 

15.3. Кожна зі Сторін гарантує нерозголошення конфіденційної інформації та інформації, що містить комерційну таємницю іншої Сторони, про яку стало відомо її спеціалістам і співробітникам у ході виконання умов Договору, а також неможливість доступу до цієї інформації інших спеціалістів і співробітників.

 

15.4. Сторони погодилися, що текст Договору, додаткових угод та додатків до Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, інформація щодо цінової політики, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

 

15.5. Постачальник зобов’язується не копіювати, не модифікувати та не використовувати в своїй діяльності зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) Покупця.

 

15.6. Строк дії конфіденційності за цим Договором складається з строку дії цього Договору та додатково 3 (трьох) років після закінчення дії Договору.

 

15.7. У випадку порушення Постачальником умов даного розділу, останній сплачує на користь Покупця штраф у розмірі 10 000,00 гривень (Десять тисяч гривень) не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати отримання відповідної обґрунтованої вимоги.

 

15.8. Не може розцінюватися як розголошення конфіденційної інформації іншої Сторони передача такої інформації правоохоронним або податковим органам, в обсязі, що ними запитується в межах їх повноважень відповідно до чинного законодавства.

 

16. СТАТУС ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

 

16.1. У відповідності до чинного законодавства:

 

16.1.1. Покупець — ТОВ “ПРИЗМА” має статус платника податку на прибуток на загальних засадах.

 

16.1.2. Постачальник – ТОВ “ЛАКІКРАСКИ” має статус платника податку на прибуток на загальних засадах.

 

16.2. Якщо одна з Сторін змінить статус платника податку під час дії Договору, вона зобов’язана негайно повідомити письмово про такі зміни іншу Сторону у письмовій формі.

 

16.3. У випадку ненадання Постачальником Покупцю інформації про свій статус платника податку, та/або її неповноту, та/або за подання недостовірної інформації, яка не відповідає дійсності або вимогам чинного законодавства, внаслідок чого до Покупця будуть застосовані компетентними органами фінансові санкції, або Покупцем будуть понесені збитки за відсутність такої інформації та/або її неповноту, та/або за подання недостовірної інформації, яка не відповідає дійсності або вимогам чинного законодавства, Постачальник компенсує Покупцю понесені збитки у повній мірі не пізніше 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання від Покупця документально-обґрунтованої вимоги про таке відшкодування.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН ТА ПІДПИСИ:

 

ПОКУПЕЦЬ

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ “ПРИЗМА”

код за ЄДРПОУ 64779582,

місцезнаходження: м. Київ, провулок Різний, 12, оф. 6,

Керівник

____________________/Хіміч О. П./

ТОВ “ЛАКІКРАСКИ”

код за ЄДРПОУ 10769501,

місцезнаходження: м. Київ, проспект Льва Толстого, будинок 40,

Керівник

_________________/Колесника В. В./

 

 

Додаток №2 до Договору поставки

№ ________ від _______201_ р.

 

 

ГРАФІК НАВЧАННЯ

місто Київ, двадцять шосте жовтня 2018 року

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛАКІКРАСКИ”, код за ЄДРПОУ 10769501, місцезнаходження: м. Київ, проспект Льва Толстого, будинок 40, надалі за текстом іменується «Постачальник», в особі керівника Колесника Віктора Володимировича, що діє на підставі Статуту, та

 

з другої сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю “ПРИЗМА”, код за ЄДРПОУ 64779582, місцезнаходження: м. Київ, провулок Різний, 12, оф. 6, в особі керівника Хіміч Олега Павловича, що діє на підставі Статуту, надалі за текстом іменується «Покупець», разом в подальшому «Сторони», а окремо «Сторона», уклали цей Додаток до Договору про наступне:

 

1. Згідно вимог пункту 5.3. Договору поставки № _________ від ________ 201_ р. Сторони узгодили наступний графік навчання співробітників Покупця.

 

2. Під терміном «Навчання співробітників» слід розуміти проведення співробітниками Постачальниками навчальних занять, семінарів, лекцій, майстер-класів, практичних занять для співробітників Покупця.

 

3. Постачальник зобов’язаний попередньо узгодити з уповноваженою особою Покупця тему та програму запланованих навчальних занять, семінарів, лекцій, майстер-класів, практичних занять для співробітників Покупця.

п/п

Найменування торгового центру,

де проводиться навчання

Кількість навчань

Період проведення

Відповідальна особа або відділ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4. Проведення навчання підтверджується актом надання послуг.

 

5. За невиконання вимог щодо проведення навчання, або відмову від проведення навчання, Постачальний зобов’язаний сплатити на користь Покупця штраф у розмірі _________ грн. не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з моменту виставленням Покупцем відповідної вимоги.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН ТА ПІДПИСИ:

 

ПОКУПЕЦЬ

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ “ПРИЗМА”

код за ЄДРПОУ 64779582,

місцезнаходження: м. Київ, провулок Різний, 12, оф. 6,

Керівник

____________________/Хіміч О. П./

ТОВ “ЛАКІКРАСКИ”

код за ЄДРПОУ 10769501,

місцезнаходження: м. Київ, проспект Льва Толстого, будинок 40,

Керівник

_________________/Колесника В. В./

 

 

 

Додаток №3 до Договору поставки

№ ________ від ______ 201_р.

ДОДАТКОВА УГОДА

до Договору поставки

за № ________ від ______ 201_ р.

 

місто Київ, двадцять шосте жовтня 2018 року

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛАКІКРАСКИ”, код за ЄДРПОУ 10769501, місцезнаходження: м. Київ, проспект Льва Толстого, будинок 40, надалі за текстом іменується «Постачальник», в особі керівника Колесника Віктора Володимировича, що діє на підставі Статуту, та

 

з другої сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю “ПРИЗМА”, код за ЄДРПОУ 64779582, місцезнаходження: м. Київ, провулок Різний, 12, оф. 6, в особі керівника Хіміч Олега Павловича, що діє на підставі Статуту, надалі за текстом іменується «Покупець», разом в подальшому «Сторони», а окремо «Сторона», прийшли до згоди стосовно наступного:

 

1. Згідно вимог п.5.4. Договору поставки № _________ від _______ 201_ р. Постачальник забезпечує торгові центри Покупця співробітниками в кількості ___ (___________) чол. на кожний торговий центр для надання інформаційно-консультаційних послуг відвідувачам торгового центру та потенційним покупцям стосовно Товару, який поставляє Постачальник.

 

2. Список співробітників Постачальника з указаними прізвищами та посадами затверджується директором торгового центру Покупця, в якому будуть надаватись вищезазначені послуги.

 

3. В разі зміни чисельності чи складу співробітників Постачальника, останній зобов’язаний попередньо погодити такі зміни з уповноваженою особою Покупця. У разі несвоєчасного та/або не попередження Покупця про вищезазначені зміни, Покупець має право не допускати співробітників Покупця до виконання їхніх завдань.

 

4. Вищезазначені співробітники Постачальника в період перебування у вищевказаному торговому центрі зобов’язанні дотримуватися трудової дисципліни, правил трудового розпорядку та чинного законодавства України.

 

5. Співробітники Постачальника під час виконання покладених на них завдань у період перебування в відповідному торговому центрі Покупця підпорядковується уповноваженій особі Покупця в межах покладених за них завдань.

 

6. Співробітники Постачальника усіляко допомагають працівникам Покупця стосовно реалізації Товару.

 

7. Постачальник несе повну майнову та правову відповідальність за дії свого співробітника під час виконання вищезазначених завдань.

 

8. У випадку спричинення Покупцеві матеріальної шкоди діями або бездіяльністю співробітника Постачальника, Постачальник зобов’язаний відшкодувати Покупцеві таку шкоду не пізніше 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання від Покупця вимоги про таке відшкодування.

 

9. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання та діє до закінчення терміну дії Договору поставки за № __________від _______ 201_ р.

 

10. Додаткова угода складена українською мовою в двох примірниках, по одному примірнику для кожної із сторін, що мають рівну юридичну силу.

 

Реквізити Сторін

ПОКУПЕЦЬ

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ “ПРИЗМА”

код за ЄДРПОУ 64779582,

місцезнаходження: м. Київ, провулок Різний, 12, оф. 6,

Керівник

____________________/Хіміч О. П./

ТОВ “ЛАКІКРАСКИ”

код за ЄДРПОУ 10769501,

місцезнаходження: м. Київ, проспект Льва Толстого, будинок 40,

Керівник

_________________/Колесника В. В./

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"