Договір про надання послуг, пов’язаних із проходженням необхідних митних процедур у зоні митного контролю 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР № 01

про надання послуг, пов’язаних із проходженням необхідних митних процедур

у зоні митного контролю

 

місто Київ, тринадцяте листопада дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРАЙМ", код ЄДРПОУ 45245245, з місцезнаходженням за адресою: 03082, Київська обл., м. Київ, вул. Полярна, буд. 144, в особі керівника Валкового Андрія Романовича, що діє на підставі Статуту, далі «Виконавець», та

з другої сторони — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАШ ЧАС”, код ЄДРПОУ 85858585, з місцезнаходженням за адресою: 03093, Київська обл., м. Київ, вул. Гарманика, буд. 112, в особі керівника Волошина, Андрія Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, далі «Замовник», кожна окремо «Сторона», а разом – «Сторони», уклали цей Договір (далі – «Договір») про нижченаведене:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується за завданням і за плату Замовника протягом строку, визначеного в Договорі, надавати послуги, пов’язані із проходженням необхідних митних процедур у зоні митного контролю (далі – «ЗМК») на території складу тимчасового зберігання ТОВ «ПРАЙМ», розташованого за адресою: 08130, Україна, Київська область, с. Ушки, вул. Армійська, 12-Г (далі – «СТЗ»), а також на прилеглій до СТЗ території, у т.ч. виконання вантажно-розвантажувальних робіт, із використанням вантажно-розвантажувальної техніки, виконання інших робіт, а також послуги СТЗ, які разом надалі іменуються як «Послуги» і визначені у Додатку №1 до цього Договору.

 

1.2. Даним Договором не охоплюється надання Виконавцем додаткових послуг, таких як: декларування, брокерські послуги з митного оформлення вантажу і т. ін. У разі виникнення такої необхідності вказані послуги можуть надаватись Виконавцем за окремим договором між Сторонами, і оплачуються вони окремо, згідно з тарифами Виконавця.

 

 

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

2.1. Перелік Послуг, які Виконавець зобов’язується надавати Замовнику, визначений у Додатку № 1 до Договору, який є невід’ємною частиною Договору.

 

2.2. На підтвердження факту надання Виконавцем Послуг відповідно до умов цього Договору, протягом кожного (повного або неповного) календарного місяця за період дії Договору Сторони складають та підписують Акт здачі-приймання наданих Послуг із зазначенням видів та фактичного обсягу наданих послуг.

 

3. СТрок тимчасового ЗБЕРІГАННЯ товарУ

 

3.1. У випадку прийняття Виконавцем товару Замовника на тимчасове зберігання, строк, на який приймається цей товар на зберігання, визначається строком дії даного Договору, проте не може перевищувати строку, на який він (Договір) укладений. У будь-якому випадку:

 

3.1.1. Строк тимчасового зберігання такого Товару за Договором не може перевищувати строку його придатності.

 

3.1.2. Строк тимчасового зберігання такого Товару за Договором, не може перевищувати загального строку тимчасового зберігання товарів під митним контролем, передбаченим чинним законодавством України.

 

3.2. Замовник зобов’язаний до закінчення строку тимчасового зберігання товару повністю вивезти (відвантажити) товар з території приміщення складу тимчасового зберігання Виконавця.

 

3.2.1. У випадку, якщо Замовник на момент закінчення строку тимчасового зберігання товару не вивезе (не відвантажить) товар з території складу тимчасового зберігання Виконавця, Виконавець має право розпорядитися цим товаром у відповідності до чинного законодавства України, письмово повідомивши про це Замовника не пізніш як за 5 (п’ять) календарних днів до дати такого розпорядження.

 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1 Виконавець зобов’язується:

 

4.1.1. Належним чином та своєчасно надавати Послуги визначені цим Договором.

 

4.1.2. При неможливості надання Послуг передбачених даним Договором негайно повідомити про це Замовника шляхом направлення відповідного письмового повідомлення.

 

4.1.3. За фактом надання Послуг надавати Замовнику для підпису Акт здачі-приймання наданих послуг із зазначенням видів та фактичного обсягу наданих Послуг.

 

4.2. Виконавець має право:

 

4.2.1 Залучати третіх осіб для виконання окремих частин (етапів) в рамках надання комплексу Послуг та/або виконання робіт за цим Договором.

 

4.2.2 Отримати за надані Послуги оплату в розмірах і в строки, передбачені цим Договором.

 

4.2.3 Відмовитись в односторонньому порядку від даного Договору, письмово повідомивши про це Замовника не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до запланованої дати розірвання Договору.

 

4.2.4. Відмовитись в односторонньому порядку від даного Договору, якщо Замовник не виконує своїх обов’язків, передбачених п. 4.3 цього Договору, письмово повідомивши про це Замовника.

 

4.2.5. Не прийняти товар Замовника на тимчасове зберігання, якщо:

Товар потребує таких умов зберігання, які склад тимчасового зберігання Виконавця забезпечити не в змозі.

Товар має такі властивості, які становлять екологічну небезпеку для навколишнього середовища, пожежну небезпеку, тощо, а також якщо Товар не допущений до ввезення на територію України та/або не допущений до тимчасового зберігання на території СТЗ приписами відповідних органів та/або підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної санітарно-епідеміологічної служби України тощо.

Відсутні документи, які посвідчують якісні та кількісні характеристики цього товару.

Товар заборонений до ввезення на територію України.

На тимчасове зберігання передається товар, розміщення якого на території СТЗ заборонене чинним законодавством України, у т.ч. діючими міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана належним чином.

 

4.3. Замовник зобов’язується:

 

4.3.1. Прийняти Послуги, що надані Виконавцем.

 

4.3.2. Оплачувати Послуги в розмірах і в строки, передбачені цим Договором.

 

4.3.3. На підтвердження факту надання Виконавцем Послуг, протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Акту здачі-приймання наданих послуг підписати 1 (один) примірник цього Акту та направити Виконавцю. Замовник має право відмовитися від прийняття послуг за Договором, якщо вони надані неналежним чином, шляхом письмової обґрунтованої відмови від підписання такого Акту. Якщо протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання Акту Замовник не підписав його або не надіслав письмову обґрунтовану відмову від його підписання, вважається, що він підписаний, а Послуги – такими, що надані належним чином та у повному обсязі відповідно до умов Договору.

 

4.4. Замовник має право:

 

4.4.1. Відмовитись в односторонньому порядку від даного Договору, письмово повідомивши про це Виконавця не пізніше ніж за один місяць до запланованої дати розірвання Договору.

 

4.4.2. Відмовитись в односторонньому порядку від даного Договору у разі, якщо його не влаштовує змінена Виконавцем у порядку, передбаченому п. 5.2 даного Договору вартість Послуг, письмово повідомивши про це Виконавця.

 

 

5. ОПЛАТА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ. ЦІНА ДОГОВОРУ

 

5.1. Сторони домовились, що оплата Послуг по даному Договору здійснюється Замовником відповідно до затверджених тарифів Виконавця (Додаток № 1 до цього Договору).

 

5.2. Сторони домовились, що Виконавець вправі в односторонньому порядку змінювати тарифи, визначені Додатком № 1 до цього Договору, письмово повідомивши про це Замовника не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати зміни вищевказаних тарифів.

 

5.3. Оплата Послуг за цим Договором здійснюється шляхом внесення Замовником попередньої оплати у розмірі 100% (сто відсотків) суми, визначеної у рахунку-фактурі Виконавця, який виставляється на основі тарифів, визначених Додатком № 1 до цього Договору та відповідно до наданого Замовлення або згідно Договору.

 

5.4. У разі, якщо сума перерахована Замовником на поточний рахунок Виконавця в якості оплати Послуг за даним Договором, перевищує фактичну вартість наданих послуг, Виконавець на розсуд Замовника зобов’язаний вчинити одну з нижченаведених дій:

- зарахувати відповідну різницю коштів як попередню оплату Послуг на наступний період; або

- повернути Замовнику відповідну різницю коштів протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання його письмової вимоги.

 

5.5. У будь-якому випадку Замовник зобов’язаний оплатити рахунки Виконавця до моменту закінчення митного оформлення вантажу для отримання у Виконавця відповідної відмітки на перепустці для виїзду автомобіля з зони митного контролю.

 

5.6. Оплата Послуг за даним договором здійснюється Замовником в безготівковій формі платіжним дорученням на поточний рахунок Виконавця, вказаний у рахунку-фактурі, який виставляється Виконавцем.

 

5.7. Ціна Договору дорівнює сумі всіх платежів Замовника на користь Виконавця за надані Виконавцем Послуги.

 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

 

6.1. У випадку порушення зобов’язань, що виникають за даним Договором, винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та/або чинним законодавством України.

 

6.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

 

6.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності), у т.ч. але не обмежуючись, внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору), наявність яких підтверджено відповідним документом Торгово-промислової палати України.

 

6.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

 

6.5. Сплата неустойки (штрафу, пені) не звільняє винну Сторону від виконання зобов’язань за цим Договором належним чином та у повному обсязі.

 

6.6. Сторона яка порушила грошове зобов’язання, повинна сплатити суму боргу з урахуванням індексу інфляції та 20% (двадцяти відсотків річних) за неправомірне користування грошовими коштами.

 

6.7. Відповідальність Виконавця:

 

6.7.1. Виконавець несе відповідальність перед Замовником за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору в розмірі фактично доведеного прямого збитку, якщо не доведе що збитки виникли внаслідок обставин, яким Виконавець не міг запобігти та які від нього не залежали;

 

6.7.2. Виконавець несе відповідальність за неперерахування або несвоєчасне перерахування суми, передбаченої в п. 5.4 даного Договору (щодо повернення надлишку коштів) у вигляді пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний календарний день прострочення;

 

6.7.3. Виконавець не несе відповідальності за збитки Замовника, які виникли внаслідок невиконання останнім обов’язків, передбачених даним Договором;

 

6.7.4. Виконавець не несе відповідальності за пошкодження переданого на тимчасове зберігання товару, яке зумовлене втратою його окремих властивостей або якостей, у випадку, якщо вказівки про особливі умови зберігання такого товару не були доведені до відома, узгоджені з Виконавцем та представлені Виконавцю у письмовому вигляді до моменту передачі такого товару на тимчасове зберігання.

 

6.8. Відповідальність Замовника:

 

6.8.1. Замовник несе відповідальність перед Виконавцем за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору в розмірі фактично доведеного прямого збитку, якщо не доведе що збитки виникли внаслідок обставин, яким Замовник не міг запобігти та які від нього не залежали;

 

6.8.2. Замовник несе відповідальність за не оплату або несвоєчасну оплату робіт (послуг) Виконавця в розмірах і в строки, передбачені цим Договором у вигляді пені у розмірі 1% (один відсоток) від суми заборгованості за кожний календарний день прострочення.

 

6.9. Відповідальність, передбачена пп. 6.8.2. п. 6.7. даного Договору настає також і у випадку неотримання Замовником рахунку на оплату робіт (послуг) за незалежних від Виконавця обставин. У такому випадку Виконавець не несе відповідальності у зв’язку з цим, а Замовник не звільняється від своїх зобов’язань оплатити послуги (роботи) Виконавця.

 

 

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

7.1. Всі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

 

7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

 

8. ДІЯ ДОГОВОРУ

 

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін і діє до 31 грудня 2018 року. За відсутності до спливу строку дії цього Договору пропозицій Сторін щодо його розірвання, він вважається автоматично продовженим на кожен наступний календарний рік, на тих самих умовах. Кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення іншій Стороні повідомлення про розірвання Договору, відповідно до умов, визначених пп. 4.2.3. та 4.4.1. Договору, із зазначенням причин розірвання.

 

8.2. Даний Договір, у будь-якому випадку, діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за цим Договором.

 

8.3. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час його дії.

 

8.4. Зміни та (або) доповнення до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не передбачено самою додатковою угодою, цим договором або чинним законодавством України.

 

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

 

9.1. Будь-яка зі Сторін повинна зберігати в суворій конфіденційності будь-які інформаційні дані, що стосуються цього Договору, які не підлягають розкриттю третім особам, особливо за умовами цього Договору, а також інформацію стосовно найменувань та кількості товарів, що знаходиться на складі тимчасового зберігання Виконавця та видатного зі складу тимчасового зберігання Виконавця, найменування компаній Замовника, власника Товару, а також іншу комерційну інформацію однією із Сторін, яка отримана або іншим чином стала доступною іншій Стороні.

 

9.2. Жодна із Сторін не повинна розкривати подібну інформацію третій стороні або використовувати її з метою, не передбаченою цим Договором, за винятком, коли розкриття зазначеної конфіденційної інформації необхідно у випадках, передбачених чинним законодавством України, в т.ч. на законну вимогу надання такої інформації правоохоронним, судовим органи та іншим органам влади (в т.ч. органам Департаменту митної справи Міністерства доходів і зборів України) в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

9.3. Винна в порушенні умов конфіденційності за Договором Сторона, що зафіксовано документально представниками Сторін (Актом) або доведено в судовому порядку, за винятком випадків, передбачених п. 9.2. Договору, зобов'язана виплатити штраф потерпілій Стороні у розмірі завданих таким порушенням збитків, що доведено у передбаченому чинним законодавством України порядку.

 

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

10.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, у тому числі пов’язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

 

10.2. Після підписання цього Договору всі попередні домовленості, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

 

10.3. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

 

10.4. Всі повідомлення у зв’язку з даним Договором здійснюються письмово та надсилаються за реквізитами Сторін поштою на замовлення , факсом, електронною поштою або нарочним.

 

10.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього з іншою Стороною.

 

10.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору, зокрема Додаток № 1, є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками

 

10.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені печатками.

 

10.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

 

10.9. Виконавець і Замовник підтверджують, що є платниками податку на прибуток підприємств на загальних підставах відповідно до Податкового кодексу України.

 

11. Місцезнаходження та інші реквізити Сторін. Підписи сторін

 

Замовник

ТОВ “НАШ ЧАС”

Код ЄДРПОУ: 85858585

місцезнаходження: 03093, Київська обл., м. Київ, вул. Гарманика, буд. 112

Банківські реквізити: п/р № 260045005400 у ПАТ “Арфа Банк”, МФО 300301

ІПН: 404040404040

Тел./факс: 050 111 80 18

Керівник

___________________________/ А. А. Волошин/

М.П.

Виконавeць

ТОВ "ПРАЙМ"

Код ЄДРПОУ: 45245245

Місцезнаходження: 03082, Київська обл., м. Київ, вул. Полярна, буд. 144

Банківські реквізити: п/р № 001001001001 у ПАТ «СУПЕР-БАНК», МФО 300300

ІПН: 343434343434

Тел./факс: (044) 49 49 444

Керівник

__________________________/А. Р. Валковий/

М.П.

 

 

ДОДАТОК № 1

до договору № 01від «13» листопада 2018 року

 

 

місто Київ, тринадцяте листопада дві тисячі вісімнадцятого року

 

ТАРИФИ

на послуги, пов’язані із проходженням необхідних митних процедур у зоні митного контролю (далі – «ЗМК») на території складу тимчасового зберігання ТОВ «ПРАЙМ», та на послуги складу тимчасового зберігання ТОВ «ПРАЙМ», розташованого за адресою: 08130, Україна, Київська область, с. Ушки, вул. Армійська, 12-Г (далі – «СТЗ»), а також на прилеглій до СТЗ території

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРАЙМ", код ЄДРПОУ 45245245, з місцезнаходженням за адресою: 03082, Київська обл., м. Київ, вул. Полярна, буд. 144, в особі керівника Валкового Андрія Романовича, що діє на підставі Статуту, далі «Виконавець», та

з другої сторони — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАШ ЧАС”, код ЄДРПОУ 85858585, з місцезнаходженням за адресою: 03093, Київська обл., м. Київ, вул. Гарманика, буд. 112, в особі керівника Волошина, Андрія Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, далі «Замовник», кожна окремо «Сторона», а разом – «Сторони», узгодили дійсним додатком наступні тарифи на такі послуги::

№ з/п Найменування послуг/робіт

Одиниця виміру

Тариф на послуги/роботи (без ПДВ), грн.

Тариф на послуги/роботи (з ПДВ), грн.

1.

Послуги, пов’язані із проходженням необхідних митних на території СТЗ транспортних засобів (далі – «ТЗ») вантажопідйомністю понад 3 тонни

1 ТЗ

2.

Послуги, пов’язані із проходженням необхідних митних процедур на території СТЗ для ТЗ вантажопідйомністю до 3-х тонн

1 ТЗ

3.

Послуги для ТЗ, які прибули на адресу митних ліцензійних складів, які оформляються в режим ІМ74

1 ТЗ

4.

Використання спеціально обладнаного майданчика (для паркування), який знаходиться під охороною, понад 1 добу (доба – будь який час з 24:00 однієї календарної дати до 24:00 наступної календарної дати за Київським часом).

1 доба

5.

Перевантаження товару з одного ТЗ на інший ТЗ механічними засобами

1 тонна

6.

Перевантаження товару з одного ТЗ на інший ТЗ на інший вручну

1 тонна

7.

Заїзд одного ТЗ вантажопідйомністю понад 3 тонни

1 ТЗ

8.

Заїзд одного ТЗ вантажопідйомністю до 3-х тонн

1 ТЗ

9.

Заїзд одного ТЗ для оформлення Свідоцтва

1 ТЗ

10.

Зберігання на стелажах** СТЗ

П/м* на добу

11.

Зберігання на підлозі СТЗ

Кв. м/доба

12.

Розвантажувальні роботи на території СТЗ механічним способом

П/м до 300 кг

 

 

 

13.

Вантажні роботи на території СТЗ механічним способом (для важких та негабаритних вантажів)

понад 300 кг

Договірний

14.

Вантажно-розвантажувальні роботи на території СТЗ вручну

короб до 3 кг

15.

Вантажно-розвантажувальні роботи на території СТЗ вручну

короб від 3

до 20 кг

16.

Оформлення пакету документів для розміщення вантажу на СТЗ

1 акт (ЄУД)

17.

Оренда палети на території СТЗ

палета/місяць

18.

Палетизація (обмотка палети плівкою) на території СТЗ)

1 палета

19.

Стікерінг (проклейка стікерів в приміщенні СТЗ, без врахування вартості виготовлення стікерів)

1 стікер

20.

Ідентифікаційний догляд, перебірка вантажу на території СТЗ за артикулами

1 артикул (1 тонна)

Договірний

*П/м – європалета (габарити: 800*1200*150 мм);

**зберігання нестандартних вантажів перераховується(тарифікується) з розрахунку європалетомісце.

Послуги/роботи Виконавця підлягають сплаті з урахуванням ПДВ, відповідно до чинного законодавства України.

Дійсний додаток підписаний в двох оригінальних примірниках, по одному для кожної з сторін і є невід’ємною частиною Договору № 01 від «13» листопада 2018 року

 

 

Замовник

ТОВ “НАШ ЧАС”

Код ЄДРПОУ: 85858585

місцезнаходження: 03093, Київська обл., м. Київ, вул. Гарманика, буд. 112

Банківські реквізити: п/р № 260045005400 у ПАТ “Арфа Банк”, МФО 300301

ІПН: 404040404040

Тел./факс: 050 111 80 18

Керівник

___________________________/ А. А. Волошин/

М.П.

Виконавeць

ТОВ "ПРАЙМ"

Код ЄДРПОУ: 45245245

Місцезнаходження: 03082, Київська обл., м. Київ, вул. Полярна, буд. 144

Банківські реквізити: п/р № 001001001001 у ПАТ «СУПЕР-БАНК», МФО 300300

ІПН: 343434343434

Тел./факс: (044) 49 49 444

Керівник

__________________________/А. Р. Валковий/

М.П.

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"