Договір емфітевзису 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ

ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ (ЕМФІТЕВЗИСУ) № 1

 

місто Київ, Україна, двадцять перше січня дві тисячі дев'ятнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони Волошин Михайло Петрович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 6789043211, далі за текстом — "ВЛАСНИК",, та

з другої сторониМирошниченко Антон Володимирович, реєстраційний номер облікової картки платника емфітевзису податків 6654343211, далі за текстом "ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧ",

діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про таке:

 

1. Власник  надає в користування  Землекористувачу,  а  Землекористувач  приймає в користування від Власника  земельну ділянку площею 6,0000 (шість) га, розташовану на території Шевченківської сільської ради Куп'янського району Харківської області, кадастровий номер 7789044433:01:000:0133, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з метою використання її для сільськогосподарських потреб.

 

2. Земельна ділянка належить Власнику на підставі Свідоцтва про право власності на земельну ділянку серії ЕО № 354434 від 12.03.2018.

 

3. Волошин Михайло Петрович свідчить, що дійсно є власником земельної ділянки, не має обмежень щодо свого права розпорядження земельною ділянкою, ні земельна ділянка, ні будь-яка її частина на момент укладення даного договору нікому іншому не продані, не подаровані, не відчужені іншим способом, не надані в іпотеку, не передані в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебувають, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо земельної ділянки відсутні, питання права власності на земельну ділянку не є предметом судового розгляду, будь-які спори щодо зазначеної земельної ділянки відсутні, земельна ділянка не внесена до статутного капіталу юридичних осіб, земельна ділянка вільна від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб, про які в момент укладення договору  Власник  чи  Землекористувач  не міг не знати, земельні сервітути, як постійні, так і строкові, відсутні.

 

4. Власник повідомив, що земельна ділянка, яка є предметом даного договору, вільна від будь-якої забудови, на земельній ділянці не розмішено житлових будинків, будь-яких інших будівель та/або споруд, будівництво будь-яких об'єктів нерухомого майна на зазначеній земельній ділянці не розпочиналося і на даний час не розпочато.

Землекористувач заявляє, що земельна ділянка, яка є предметом даного договору, ним оглянута та що на земельній ділянці відсутні будь-які об'єкти нерухомого майна.

 

5. Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) може відчужуватися, передаватися в заставу та передаватися у порядку спадкування.

 

6. За користування земельною ділянкою Землекористувач щорічно сплачує Власнику плату в розмірі 10 000 грн (десять тисяч гривень 00 копійок), що повинно сплачуватися не пізніше 01 лютого кожного року, що слідує за звітним роком. Сторони домовилися, що перший платіж має бути здійснений до 01 лютого 2020 року за звітний 2019 рік.

 

7. Власник земельної ділянки має право вимагати від Землекористувача використання її за цільовим призначенням, встановленим у даному договорі.

 

8. Власник земельної ділянки має право на одержання плати за користування нею, що сплачується згідно з п. 6 даного договору.

 

9. Власник земельної ділянки зобов'язаний не перешкоджати Землекористувачеві у здійсненні його прав.

 

10. Землекористувач має право користуватися земельною ділянкою у повному обсязі.

 

11. Землекористувач зобов'язаний вносити плату за користування земельною ділянкою, що сплачується згідно з п. 6 даного договору, а також інші платежі, встановлені законом.

 

12. Землекористувач зобов'язаний ефективно використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення, підвищувати її родючість, застосовувати природоохоронні технології виробництва, утримуватися від дій, які можуть призвести до погіршення екологічної ситуації.

 

13. Землекористувач має право на відчуження права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб.

У разі продажу права користування земельною ділянкою Власник земельної ділянки має переважне перед іншими особами право на його придбання, за ціною, що оголошена для продажу, та на інших рівних умовах.

Землекористувач зобов'язаний письмово повідомити Власника земельної ділянки про продаж права користування нею. Якщо протягом одного місяця з моменту повідомлення Власника про продаж права користування земельною ділянкою Власник не надішле письмової згоди на купівлю, право користування земельною ділянкою може бути продане іншій особі.

 

14. Земельна ділянка передається Власником Землекористувачу у користування в день підписання даного договору за актом її приймання-передачі.

Передача земельної ділянки в користування здійснюється без розроблення проекту відведення земельної ділянки.

 

15. Згідно з ч. 1 ст. 4 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) підлягає обов'язковій державній реєстрації.

 

16. Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) переходить до Землекористувача з моменту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

 

17. Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб припиняється у разі:

1) поєднання в одній особі Власника земельної ділянки та Землекористувача;

2) спливу строку, на який було надано право користування;

3) викупу земельної ділянки у зв'язку із суспільною необхідністю.

Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб може бути припинене за рішенням суду в інших випадках, встановлених законом.

 

18. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається.

 

19. Перехід права власності на земельну ділянку, що є предметом цього договору, до третьої особи (в порядку спадкування або інших підстав) не є підставою для зміни умов або розірвання даного договору.

 

20. У разі продажу Власником  земельної ділянки Землекористувач має переважне перед іншими особами право на її придбання, за ціною, що оголошена для продажу, та на інших рівних умовах.

Власник  зобов'язаний письмово повідомити Землекористувача  земельної ділянки про її продаж та умови такого продажу. Якщо протягом одного місяця з моменту повідомлення  Власника  про продаж права користування земельною ділянкою  Землекористувач  не надішле письмової згоди на купівлю, земельна ділянка може бути продане іншій особі.

Власник, в разі продажу ним земельної ділянки третім особам, зобов’язується сплатити Землекористувачу суму в розмірі плати за користування земельною ділянкою, яка обраховується за весь час дії цього договору. Сплата вказаної суми не призупиняє дію п. 19 цього договору.

 

21. За згодою  Сторін  даний договір може бути розірваний шляхом складання договору про розірвання даного договору.

 

22. Даний договір укладено та земельна ділянка передається в користування строком на 49 (сорок дев’ять) років до 23.11.2067 року (включно).

Після закінчення строку дії договору Орендар має переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за тридцять днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

 

23. У разі розірвання цього договору за ініціативою Власника, останній має сплатити Землекористувачу штраф в розмірі плати за користування земельною ділянкою, яка обраховується за весь час дії цього договору.

 

24. Даний договір укладено в трьох примірниках, два з яких залишаються у Сторін, а один у органі, який провів його державну реєстрацію.

 

25. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами відповідно до справжньої нашої волі, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

 

26. Сторони підтверджують, що домовилися і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей щодо умов даного договору.

 

27. Сторони стверджують, що на момент укладення договору не перебувають у зареєстрованому шлюбі. Власник стверджує, що на момент набуття права власності на земельну ділянку не перебував у зареєстрованому шлюбі.

 

Невід'ємними частинами договору є:

план земельної ділянки;

акт приймання-передачі об'єкта оренди;

копія Свідоцтва про право власності на земельну ділянку серії ЕО № 354434 від 12.03.2018.

 

 

Реквізити сторін

 

Власник

Волошин Михайло Петрович

паспорт МТ 554433

РНОКПП 6789043211

місцепроживання: 01004, м. Київ, вул. Оболонева, буд. 34, кв. 153

 

Землекористувач

Мирошниченко Антон Володимирович

Паспорт МТ 667651,

РНОКПП 6654343211

місцепроживання: 05789, м. Харків, вул. Гіршмана, буд. 13-а, кв. 123

___________________________/ М. П. Волошин/

 

_________________________ / А. В. Мирошниченко/

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"