Посадова інструкція інженера з електрифікації сільськогосподарського підприємства 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАМАГУСТА”

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Керівник СТОВ «ФАМАГУСТА»

________________ Панфілов І.І.

 • "30" травня 2018 р.

  Детальніше порядок укладання, структуру та обов'язкові елементи посадових інструкцій читати Биць І. “Посадові інструкції: розроблення та оформлення” за (посиланням).

 

 • ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА З ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ

  Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАМАГУСТА”

 • (код КП — 2143.2)

  Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників за (посиланням).

 

1.1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність інженера з електрифікації Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю “ФАМАГУСТА” (надалі - Товариства).

 

1.2. Інженер з електрифікації належить до професійної групи "Інженери-електрики”, код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 2143.2.

 

1.3. Інженер з електрифікації призначається на посаду і звільняється з посади наказом керівника Товариства відповідно до приписів чинного трудового законодавства України.

 

1.4. Інженер з електрифікації підпорядковується безпосередньо головному інженеру Товариства.

 

1.5. У своїй діяльності інженер з електрифікації керується чинним законодавством України, установчими документами Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ФАМАГУСТА», локальними нормативними актами Товариства, у т.ч. колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією, а також наказами та розпорядженнями керівника Товариства.

 

1.6. В період тимчасової відсутності інженера з електрифікації(у зв'язку з хворобою, відпусткою тощо) його обов'язки тимчасово виконує особа, призначена наказом керівника Товариства, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

 • При виконанні своїх посадових обов’язків інженер з електрифікації:

  У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

 

2.1. Організовує і керує роботами з електрифікації виробничих процесів та експлуатації електроустаткування.

 

2.2. Розробляє заходи та подає на затвердження проекти планів з електрифікації виробничих процесів і об’єктів.

 

2.3. Розробляє графіки проведення ремонтних і профілактичних оглядів електрообладнання та установок і забезпечує їх виконання.

 

2.4. Своєчасно впроваджує заходи з електрифікації виробничих процесів, організовує ефективне використання електроустаткування та установок, забезпечує їх технічну справність.

 

2.5. Подає заявки на придбання устаткування для електрифікації підприємства, запасних частин та ремонтних матеріалів.

 

2.6. Перевіряє технічний стан і якість роботи устаткування, що надходить на підприємство, у разі потреби подає матеріали для складання актів рекламацій.

 

2.7. Забезпечує ощадливе витрачання електроенергії, матеріалів та коштів, наданих для електрифікації виробничих процесів і об’єктів підприємства, правильне проведення первинного обліку використання електроенергії установок і устаткування.

 

2.8. Проводить облік роботи електриків і оформляє наряди на виконані роботи.

 

2.9. Складає акти на списання електроустаткування і подає їх для затвердження адміністрації підприємства.

 

2.10. Здійснює інструктажі керівників, фахівців та працівників виробничих підрозділів підприємства з правил експлуатації електроустановок.

 

2.11. Контролює додержання правил експлуатації та охорони праці під час використання електроенергії, ремонту електроустановок, устаткування, а також електромережі підприємства.

 

2.12. Своєчасно інформує енергопостачальні організації про технічні несправності електромережі.

 

2.13. Складає річні звіти, проводить аналіз ефективності використання електроустаткування і установок, а також електроенергії на виробничі потреби.

 

2.14. Упроваджує у виробництво досягнення науки і передовий досвід з електрифікації та ремонту електроустаткування і установок.

 

2.15. Постійно підвищує свою кваліфікацію і організовує технічне навчання електриків.

 

2.16. Керує підлеглими працівниками.

 

2.17. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 

3. ПРАВА

 

Інженер з електрифікації має право:

 

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

 

3.2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов’язків.

 

3.3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

 

3.4. В межах своєї компетентності повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його професійної діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

 

3.5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань.

 

3.7. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Інженер з електрифікації несе відповідальність за:

 

4.1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

 

4.2. Неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

 

4.3. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

 

4.4. Завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 

4.5. Недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 

5. ІНЖЕНЕР З ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

5.1. Закони України, нормативні акти Президента та Уряду України з питань сільськогосподарського виробництва.

 

5.2. Накази, розпорядження та інші керівні матеріали з експлуатації електроустановок, устаткування і організації роботи з електрифікації виробничих процесів.

 

5.3. Технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення, режими роботи електроустаткування, правила його технічної експлуатації і технологію проведення ремонтів.

 

5.4. Досягнення науки, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі електроенергетичного обслуговування виробництва.

 

5.5. Основи ринкової економіки, організацію виробництва, праці й управління, законодавство про працю.

 

5.6. Правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. Інженер з електрифікації сільського підприємства повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією інженера з електрифікації сільськогосподарського підприємства — не менше 2 років.

 

Керівник СТОВ “ФАМАГУСТА”

 

______________/І.І. Панфілов/

(підпис)

"30" травня 2018 р.

Посадові інструкції складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі кадрів, а другий у керівників відповідних структурних підрозділів. Працівнику видається під підпис копія посадової інструкції.

 

 • З інструкцією ознайомлений(а):

  Посадові інструкції після їх затвердження керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками, доводяться до працівника під розписку.

 

ПІБ

Дата

Підпис

 • Детальніше порядок укладання, структуру та обов'язкові елементи посадових інструкцій читати Биць І. “Посадові інструкції: розроблення та оформлення” за (посиланням).

 • Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників за (посиланням).

 • У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

 • Посадові інструкції складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі кадрів, а другий у керівників відповідних структурних підрозділів. Працівнику видається під підпис копія посадової інструкції.

 • Посадові інструкції після їх затвердження керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками, доводяться до працівника під розписку.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"