Ліцензійний договір про надання дозволу на використання знаку 4.04

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР № 15/05-18

про надання дозволу на використання знаку

 • Іолкін Я. До питання істотних умов договорів про передачу прав на торговельну марку (посилання)

місто Київ, п'ятнадцяте травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися,

з однієї сторони — Чуваєв Назар Олександрович, що мешкає за адресою 00351, м. Київ, вул. Єсеніна, буд. 274, кв. 31, ідентифікаційний номер 2569969696, паспорт серія ММ номер 258888, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 25.07.1999 р., що надалі іменується “ЛІЦЕНЗІАР” та

з другої сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю "КРАФТ”, місцезнаходження: 61001, Харківська обл., м. Харків, Комінтернівський район, вулиця Борова, будинок 17, код за ЄДРПОУ 37878787, в особі керівника Фокіна Олега Юрійовича, діє на підставі Статуту, що надалі іменується “ЛІЦЕНЗІАТ”, далі разом “СТОРОНИ”, а окремо “Сторона”

 

заздалегідь ознайомлені з вимогами Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” та приписами цивільного законодавства, діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. За цим договором ЛІЦЕНЗІАР надає ЛІЦЕНЗІАТУ дозвіл (ліцензію) на використання знаку для товарів та послуг “UMPER” (далі “ЗНАК”), захищеного Свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 72222 на умовах, визначених в цьому договорі.

Якщо власниками свідоцтва (патенту) є декілька осіб, то всі дії, пов'язані з передачею права власності на знак для товарів та послуг, корисну модель, промисловий зразок та видачею ліцензії на їх використання, визначаються угодою між співвласниками, а право на підписання документів, які подаються до Державної служби інтелектуальної власності України, може бути надане одній особі за наявності відповідної довіреності.

1.2. ЛІЦЕНЗІАР є власником знаку для товарів та послуг “UMPER”, на підставі Свідоцтва № 72222 від 25 червня 20012 року і опублікованого в офіційному бюлетені № 9 від 25 червня 2012.

 • 1.3. Вид ліцензії за цим договором — невиключна.

  Дмитришин В.С. Правова природа та класифікація ліцензій на використання об'єктів права інтелектуальної власності (посилання)

Видача невиключної ліцензії за цим договором не виключає можливості використання ЛІЦЕНЗІАРОМ ЗНАКУ у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання ЗНАКУ у зазначеній сфері.

1.4. Використання ЛІЦЕНЗІАТОМ ЗНАКУ визначається приналежністю до наступних товарів та послуг, згідно з МКТП:

Кл.19:

Будівельні матеріали неметалеві; дахові покриви неметалеві; покрівлі неметалеві, включаючи панелі зі стільникового полікарбонату.

1.5. Невиключна ліцензія дає ЛІЦЕНЗІАТУ право використовувати у визначеному в цьому договорі обсязі ЗНАК в Україні.

 

 

2. РОЗМІР, ПОРЯДОК І СТРОКИ ВИПЛАТИ ПЛАТИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКУ

 

2.1. Розмір, порядок і строки виплати плати за використання ЗНАКУ визначаються в Додатку № 1 до цього договору, який є невід'ємною частиною цього договору.

 

 

3. ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОК, НА ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ПРАВА

 

3.1. Дія даного договору поширюється (права діють) на всю територію України.

 • 3.2. Невиключне право використовувати ЗНАК, надане ЛІЦЕНЗІАТУ за цим договором, діє до 15.02.2022 року.

  Передача права власності на знак для товарів і послуг, корисну модель, промисловий зразок та видача ліцензії на їх використання здійснюються в межах строку дії свідоцтва (патенту) України на знак для товарів і послуг, корисну модель, промисловий зразок.

 

 

4. ПРАВА, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЗА ДОГОВОРОМ. СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКУ

 

4.1. За цим договором ЛІЦЕНЗІАТУ надається невиключне право:

4.1.1. Використовувати ЗНАК на умовах, визначених в цьому договорі.

Використанням ЗНАКУ визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, виключаючи реєстрацію доменних імен різних рівнів, які включатимуть позначення “UMPER”;

ЗНАК визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності ЗНАКА.

 • 4.1.2. За згодою ЛІЦЕНЗІАРА, наданою у письмовій формі, видати письмове повноваження на використання ЗНАКУ іншій особі (субліцензію).

  Бутнік-Сіверський О.Б. Правові аспекти нарахування винагороди суб'єктам підприємницької діяльності  нерезидентам за субліцензійними договорами (посилання)

 • 4.2. ЛІЦЕНЗІАТ має право використовувати ЗНАК за умови, що якість товарів, виготовлених за даним ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів ЛІЦЕНЗІАРА. Останній має право здійснювати контроль за виконанням цієї умови.

  Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

4.3. Невиключна ліцензія не обмежує ЛІЦЕНЗІАТА кількістю (асортиментом) продуктів, виготовлених з використанням ЗНАКУ.

4.4. Після спливу строку визначеного в п. 3.2. даного договору або його дострокового припинення, ЛІЦЕНЗІАТ повинен негайно припинити використання ЗНАКУ.

 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. АРБІТРАЖ

 

5.1. За порушення (невиконання чи неналежне виконання) цього договору Сторони несуть відповідальність визначену чинним законодавством України.

5.2. За порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ п. 4.2. цього договору, ЛІЦЕНЗІАР має право в односторонньому порядку розірвати цей договір. В цьому випадку ЛІЦЕНЗІАР зобов'язується припинити просування на ринок товарів, що будуть за якістю нижче від якості товарів ЛІЦЕНЗІАРА і негайно знищити неякісні товари у присутності представника ЛІЦЕНЗІАРА.

Окрім цього, за порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ п. 4.2. цього договору, він зобов'язується сплатити ЛІЦЕНЗІАТУ штраф у розмірі 3000 (три тисячі) грн.

5.3. ЛІЦЕНЗІАР не відповідає за комерційну реалізацією продуктів, виготовлених з використанням ліцензії. Ризик комерційної реалізації продуктів, виготовлених з використанням ліцензії, несе виключно ЛІЦЕНЗІАТ.

5.4. У разі виникнення суперечок між ЛІЦЕНЗІАРОМ і ЛІЦЕНЗІАТОМ з питань, що прямо чи опосередковано виникають з цього договору або у зв'язку з ним, будуть вирішуватися на підставі чинного законодавства України в судовому порядку.

5.8. Претензійний порядок досудового врегулювання спору, що виник в процесі виконання умов цього договору є обов'язковим.

Сторона, яка отримала претензію від другої Сторони зобов'язується розглянути її і надати вмотивовану відповідь протягом 30 (тридцяти) днів, починаючи з дати отримання претензії. За порушення вказаного обов'язку, Сторона що ухилилася від надання відповіді сплачує другій стороні штраф у розмірі 1000 (одна тисяча) грн.

 

 

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

6.1. Даний договір вступає в силу з дати його підписання.

6.2. У разі, якщо ЛІЦЕНЗІАТ забажає порушити позови відносно порушника прав, що випливають зі Свідоцтва № 72222 від 25 червня 2012 року, ЛІЦЕНЗІАР зобов'язується надавати ЛІЦЕНЗІАТУ допомогу у захисті прав ЛІЦЕНЗІАТА, визначених в цьому договорі.

6.3. До відносин Сторін по тим питанням, що не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, застосовується чинне законодавство України, а також міжнародне законодавство, ратифіковане Україною.

6.4. Сторони домовилися, що всі попередні заяви, домовленості чи угоди між Сторонами з предмета цього Договору втрачають силу з моменту підписання цього договору.

6.5. Всі зміни і доповнення до даного договору вносяться у письмовій формі.

 • 6.6. Кожна зі Сторін цього договору має право зареєструвати зазначений ліцензійний договір (ліцензію) в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України в установленому законом порядку. Всі витрати, пов'язані з реєстрацією цього ліцензійного договору в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та з публікацією в офіційному бюлетені “Промислова власність” несе Сторона, яка виявила намір зареєструвати ліцензію.

 • 6.7. Цей договір складено українською мовою на двох аркушах у двох примірниках.

  Дмитришин В.С. Про деякі нетрадиційні форми надання дозволів на використання об?єктів права інтелектуальної власності (посилання)

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ЛІЦЕНЗІАТ ЛІЦЕНЗІАР

Товариство з обмеженою відповідальністю "КРАФТ”

місцезнаходження: 61001, Харківська обл., м. Харків,

Комінтернівський район, вулиця Борова, будинок 17,

код за ЄДРПОУ 37878787

 

Керівник

______________Фокін Олег Юрійович

Чуваєв Назар Олександрович

місце проживання: 00351, м. Київ, вул. Єсеніна, буд. 274, кв. 31,

ідентифікаційний номер 2569969696,

паспорт серія ММ номер 258888

р/р № 26001052200520 в Харківському ГРУ ПАТ «ПриватБанк» МФО 351533

 

_________Чуваєв Назар Олександрович

 

 

Комерційна таємниця

ДОДАТОК № 1

до ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ про надання

дозволу на використання знаку № 15/05-18

 

 

 • РОЗМІР, ПОРЯДОК І СТРОКИ ВИПЛАТИ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ ВИНАГОРОДИ (РОЯЛТІ)

  Згідно підпункту 196.1.6. Податкового кодексу України операції з виплат роялті не є об'єктом оподаткування податку на додану вартість.

ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКУ

 

місто Київ, п'ятнадцяте травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Ми, що нижче підписалися,

з однієї сторони — Чуваєв Назар Олександрович, що мешкає за адресою 00351, м. Київ, вул. Єсеніна, буд. 274, кв. 31, ідентифікаційний номер 2569969696, паспорт серія ММ номер 258888, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 25.07.1999 р., що надалі іменується “ЛІЦЕНЗІАР” та

з другої сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю "КРАФТ”, місцезнаходження: 61001, Харківська обл., м. Харків, Комінтернівський район, вулиця Борова, будинок 17, код за ЄДРПОУ 37878787, в особі керівника Фокіна Олега Юрійовича, діє на підставі Статуту, що надалі іменується “ЛІЦЕНЗІАТ”, далі разом “СТОРОНИ”, а окремо “Сторона”

 

заздалегідь ознайомлені з вимогами Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” та приписами цивільного законодавства, діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, досягли домовленості про наступне:

 

 • 1. Ліцензійна винагорода (роялті) ЛІЦЕНЗІАРА за надання невиключної ліцензії на використання ЗНАКУ є фіксованою і становить 3000 (три тисячі) грн. на місяць.

  Відповідно до п.п. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на прибуток підприємств включаються пасивні доходи, до яких, відповідно до п.п. 167.5.3 п. 167.5 ст. 167 Податкового кодексу України входить роялті.

2. Сплата роялті ЛІЦЕНЗІАРУ здійснюється щомісячно до 5 числа місяця наступного за звітним.

За порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ обов'язку зі сплати ліцензійної винагороди, він сплачує ЛІЦЕНЗІАРУ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

3. Всі ліцензійні платежі (роялті) за цією угодою перераховуються на наступний рахунок ЛІЦЕНЗІАРА: р/р 502664788350 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Харкові МФО 302150.

4. У випадках і в розмірі, встановлених законом, з будь-яких сум нарахованої ліцензійної винагороди (роялті), ЛІЦЕНЗІАТ утримує і сплачує податки з доходу ЛІЦЕНЗІАРА.

5. Сторони можуть переглянути розмір ліцензійної винагороди (роялті) не більше одного разу на дванадцять місяців.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ЛІЦЕНЗІАТ ЛІЦЕНЗІАР

Товариство з обмеженою відповідальністю "КРАФТ”

місцезнаходження: 61001, Харківська обл., м. Харків,

Комінтернівський район, вулиця Борова, будинок 17,

код за ЄДРПОУ 37878787

 

Керівник

______________Фокін Олег Юрійович

Чуваєв Назар Олександрович

місце проживання: 00351, м. Київ, вул. Єсеніна, буд. 274, кв. 31,

ідентифікаційний номер 2569969696,

паспорт серія ММ номер 258888

р/р № 26001052200520 в Харківському ГРУ ПАТ «ПриватБанк» МФО 351533

 

_________Чуваєв Назар Олександрович

 • Іолкін Я. До питання істотних умов договорів про передачу прав на торговельну марку (посилання)

 • Якщо власниками свідоцтва (патенту) є декілька осіб, то всі дії, пов'язані з передачею права власності на знак для товарів та послуг, корисну модель, промисловий зразок та видачею ліцензії на їх використання, визначаються угодою між співвласниками, а право на підписання документів, які подаються до Державної служби інтелектуальної власності України, може бути надане одній особі за наявності відповідної довіреності.

 • Дмитришин В.С. Правова природа та класифікація ліцензій на використання об'єктів права інтелектуальної власності (посилання)

 • Передача права власності на знак для товарів і послуг, корисну модель, промисловий зразок та видача ліцензії на їх використання здійснюються в межах строку дії свідоцтва (патенту) України на знак для товарів і послуг, корисну модель, промисловий зразок.

 • Бутнік-Сіверський О.Б. Правові аспекти нарахування винагороди суб'єктам підприємницької діяльності  нерезидентам за субліцензійними договорами (посилання)

 • Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

 • З метою дотримання офіційного порядку набуття чинності ліцензійним договором (договором про передачу права власності) та доведення цього факту до відома третіх осіб рекомендуємо здійснювати реєстрацію договору та публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомостей про надання дозволу на використання:

  знаку для товарів і послуг дотримуючись процедури, передбаченою Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 576 (посилання)

  промислового зразка дотримуючись процедури, передбаченою Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 574 (посилання);

  корисної моделі дотримуючись процедури, передбаченою Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 р. N 521 (посилання)

 • Дії, пов'язані з поданням до Державної служби інтелектуальної власності України відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг, корисноу модель промисловий зразок, можуть здійснювати: сторона договору; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням сторони договору.

 • Бланки заяв про публікацію та внесення до реєстру відомостей про надання дозволу на використання знаку для товарів і послуг, корисної моделі, промислового зразка можна завантажити з офіційного порталу Державної служби інтелектуальної власності - (посилання)

 • Дмитришин В.С. Про деякі нетрадиційні форми надання дозволів на використання об?єктів права інтелектуальної власності (посилання)

 • Згідно підпункту 196.1.6. Податкового кодексу України операції з виплат роялті не є об'єктом оподаткування податку на додану вартість.

 • Відповідно до п.п. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на прибуток підприємств включаються пасивні доходи, до яких, відповідно до п.п. 167.5.3 п. 167.5 ст. 167 Податкового кодексу України входить роялті.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"