Договір позики (грошових коштів в еквіваленті іноземній валюті) 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 ДОГОВІР ПОЗИКИ № 25/04

(грошових коштів в еквіваленті іноземній валюті)

 

місто Київ, двадцять п'яте квітня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони — Яковлєв Олексій Геннадійович, ідентифікаційний номер 1643693465, паспорт серії ММ 551423, виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Київській області 12.11.2001 р., місце проживання: Київська область, місто Київ, провулок Донський, будинок 67, надалі – “ПОЗИКОДАВЕЦЬ”, та

з другої сторони — Волошин Анатолій Михайлович, ідентифікаційний номер 1723303467, паспорт серії МТ 231685, виданий Краснопільським РВ ХМУ УМВС України в Запорізькій області 25.01.1999 р., місце проживання: Харківська область, місто Харків, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23, що далі іменується “ПОЗИЧАЛЬНИК”, далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, досягли домовленості про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. За цим договором ПОЗИКОДАВЕЦЬ передав у власність ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ грошові кошти у розмірі, визначеному даним договором, а ПОЗИЧАЛЬНИК зобов'язується повернути ПОЗИКОДАВЦЕВІ грошові кошти в розмірі на умовах, визначених цим договором.

 

2. СУМА ПОЗИКИ

 

2.1. Сума позики за цим договором становить 100 000 (сто тисяч) грн. 00 коп, що складає еквівалент 3748,6 (три тисячі сімсот сорок вісім) доларів 60 центів США.

2.2. Позика передана ПОЗИКОДАВЦЕМ ПОЗИЧАЛЬНИКУ безпосередньо при підписанні Сторонами цього договору, готівкою. Підписання цього договору ПОЗИЧАЛЬНИКОМ є підтвердженням отримання ним грошових коштів від ПОЗИКОДАВЦЯ у розмірі, встановленому п. 2.1. цього договору.

 

3. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

 

3.1. ПОЗИЧАЛЬНИК зобов'язаний повернути всю суму позики до 31.12.2018 року.

3.2. ПОЗИЧАЛЬНИК має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути позику, попередивши про це ПОЗИКОДАВЦЯ за два календарні дні до фактичної передачі зручним для Сторін способом.

3.3. ПОЗИЧАЛЬНИК зобов'язується повернути у гривнях грошовий еквівалент суми, яка отримана в позику, за курсом продажу відповідної валюти, встановленого ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» на день платежу.

3.3. Повернення позики (її частини) підтверджується розпискою ПОЗИКОДАВЦЯ.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА

 

4.1. У випадку несвоєчасного або не в повному обсязі повернення суми позики ПОЗИЧАЛЬНИК сплачує ПОЗИКОДАВЦЮ неустойку у формі пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості, за кожен день прострочення. Нарахування пені припиняється через три роки з дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

4.2. За порушення грошового зобов'язання, на вимогу ПОЗИКОДАВЦЯ, ПОЗИЧАЛЬНИК зобов'язується оплатити суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 12 (дванадцять) відсотків річних від суми заборгованості.

 

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

5.1. Сторони домовилися, що всі попередні заяви, домовленості чи угоди між Сторонами щодо предмету цього договору втрачають силу з моменту підписання цього договору.

5.2. У випадках, не передбачених цим договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

5.3. Всі доповнення, зміни, додатки до цього договору мають юридичну силу, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і належним чином підписані Сторонами або їх повноважними представниками і є невід’ємною частиною цього договору.

5.4. Договір укладено в двох примірниках – по одному для кожної із сторін.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ПОЗИКОДАВЕЦЬ:

Яковлєв Олексій Геннадійович,

ідентифікаційний номер 1643693465,

паспорт серії ММ 551423,

місце проживання: Київська область,

м. Київ, пров. Донський, буд. 67

ПОЗИЧАЛЬНИК:

Волошин Анатолій Михайлович,

ідентифікаційний номер 1723303467,

паспорт серії МТ 231685,

місце проживання: Харківська область,

м. Харків, вул. Полюсна, буд. 7, кв. 23

_____________________ О.Г. Яковлєв

_________________ А.М. Волошин


 Я, Волошина Ганна Олексіївна, 1982 року народження, ідентифікаційний номер 1723303467 (паспорт серії ММ 681255, виданий Ільїнським РВ ХМУ УМВС України в Тернопільській області 23.10.1998 р., місце проживання: 61050, Харківська область, м. Харків, вул. Полюсна, буд. 7, кв. 23, повністю розуміючи значення та правові наслідки своїх дій, вільно, свідомо і добровільно, без будь-якого примусу, як фізичного, так і психічного, розуміючи значення, умови договору та його правових наслідків, за відсутності обставин, які примусили мене вчинити цю дію на невигідних умовах, даю згоду своєму чоловіку — Волошину Анатолію Михайловичу на укладення договору позики, під текстом якого зроблено цей надпис.

При цьому я свідчу, що шлюбний договір між нами не посвідчувався; вищевказаний правочин відповідає інтересам нашої сім’ї, мені відомі умови, зміст та суть правочину, що вчиняється.

Зміст ст. 368 Цивільного кодексу України щодо права спільної сумісної власності, ст.ст. 60, 65 Сімейного кодексу України щодо підстав набуття права спільної сумісної власності подружжя та права на розпорядження майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя мені відомий.

25.04.2018 р. _____________________ Г.О. Волошина


пишеться власноруч

РОЗПИСКА

 

Я, Волошин Анатолій Михайлович, ідентифікаційний номер 1723303467, паспорт серії МТ 231685, виданий Краснопільським РВ ХМУ УМВС України в Запорізькій області 25.01.1999 р., місце проживання: 61050, Харківська область, місто Харків, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23, цією розпискою підтверджую, що мною було отримано від Яковлєва Олексія Геннадійовича грошові кошти (готівкою) в сумі 100 000 (сто тисяч) грн. 00 коп., що складає еквівалент 3748,6(три тисячі сімсот сорок вісім) доларів 60 центів США., на виконання договору позики № 25/04 від 25.04.2018 року.

25.04.2018 р. ________________________ /А.М. Волошин

(підпис)

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"