Договір про надання агентських послуг (з продажу будівельних матеріалів та з розміщенням інформації про товар на сайті агента) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ АГЕНТСЬКИХ ПОСЛУГ № 04/05

(з продажу будівельних матеріалів та з розміщенням інформації про товар на сайті агента)

 

місто Київ, четверте травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони — Товариство з обмеженою відповідальністю "МАРЕЛЬ", код ЄДРПОУ 29844445, з місцезнаходженням за адресою: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується «ПРОДАВЕЦЬ», в особі керівника Яковлєва Олексія Геннадійовича, діє на підставі статуту, та

з другої сторони — Фізична особа-підприємець Волошин Анатолій Михайлович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1723303467, паспорт серії ЕМ № 456789, місце проживання: 61050, Харківська область, місто Харків, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23, що далі іменується “АГЕНТ”, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15 травня 2011 року, далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, досягли домовленості про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. За цим договором АГЕНТ зобов'язується вчинити за рахунок та від імені ПРОДАВЦЯ дії, спрямовані на укладення ПРОДАВЦЕМ договорів купівлі-продажу (поставки) будівельних, оздоблювальних матеріалів, обладнання та устаткування (далі - товарів).

1.2. Кількість договорів, які будуть укладені за сприянням АГЕНТА, визначаються ним особисто, але в межах загальних вказівок (доручень) ПРОДАВЦЯ.

1.3. Вчинення АГЕНТОМ дій, визначених в п. 1.1. цього договору, має бути здійснено на умовах, прямо передбачених у договорах купівлі-продажу, поставки, проекти яких надаються ПРОДАВЦЕМ. Ціни на товари встановлюються ПРОДАВЦЕМ самостійно. Орієнтовні ціни на товари ПРОДАВЦЯ зафіксовані в прайс-листі, який є невід'ємним додатком до даного договору.

АГЕНТ зобов'язується посилатися і використовувати в переддоговірних відносинах лише надані ПРОДАВЦЕМ проекти договорів купівлі-продажу, поставки і не змінювати його умов без попереднього погодження з ПРОДАВЦЕМ.

1.4. АГЕНТ не вправі відступати від вказівок ПРОДАВЦЯ без попереднього погодження з ним.

1.4.1. ПРОДАВЕЦЬ має право заборонити АГЕНТУ взаємодію з певними особами (покупцями, замовниками, тощо).

1.5. Відступлення АГЕНТОМ від умов проектів договорів купівлі-продажу, поставки або перевищення повноважень, наданих йому ПРОДАВЦЕМ, вважаються вчиненими від імені та в інтересах ПРОДАВЦЯ, виключно за умови, якщо ПРОДАВЕЦЬ згодом прямо схвалить такі дії.

1.6. АГЕНТ зобов'язується дотримуватися вимог законодавства про боротьбу з корупцією під час виконання своїх зобов'язань за цим договором, в тому числі здійснювати всі свої дії, передбачені цим договором відповідно до вимог чинного законодавства, а також відповідно до законодавства, яке може бути прийнято в майбутньому (протягом дії договору). АГЕНТУ забороняється пропонувати або здійснювати платежі уповноваженим особам контрагентів (потенційних набувачів товарів) з метою схилення їх до укладення договорів з ПРОДАВЦЕМ та/або іншого отримання ПРОДАВЦЕМ несправедливої переваги при укладанні договорів.

1.7. АГЕНТ зобов'язується створити аудіо-візуальну інформацію про товари ПРОДАВЦЯ, розмістити створену інформацію на своєму сайті.

1.8. Місце надання агентських послуг – територія України.

 

 

2. ПЛАТА ЗА ДОГОВОРОМ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ МІЖ СТОРОНАМИ

 

2.1. Винагорода АГЕНТА визначається разовою платою за послуги зі створення аудіо-візуальної інформації про товари ПРОДАВЦЯ з її розміщенням на сайті та щомісячною винагородою за надані послуги.

Плата АГЕНТА за послуги зі створення аудіо-візуальної інформації про товари ПРОДАВЦЯ та її розміщення на сайті становить 1 000 (одна тисяча) грн.

Щомісячна винагорода за наданні АГЕНТОМ послуги визначається відповідно до наступної шкали:

Сума, отримана ПРОДАВЦЕМ за товари, реалізовані за сприяння АГЕНТА

/за календарний місяць/

Розмір плати, % від отриманої ПРОДАВЦЕМ суми

До суми, яка отримана ПРОДАВЦЕМ за товари, реалізовані за сприяння АГЕНТА, включаються виключно грошові кошти, які в повному обсязі надійшли на рахунок ПРОДАВЦЯ від покупця за договорами купівлі-продажу, поставки товарів.

Право на отримання щомісячної винагороди за надані послуги виникає у АГЕНТА виключно після надходження грошових коштів в повному обсязі на рахунок ПРОДАВЦЯ від покупця за договорами купівлі-продажу, поставки товарів, укладених за сприяння АГЕНТА.

2.2. Плата за наданні послуги включає відшкодування усіх інших видів витрат АГЕНТА, пов’язаних з виконанням цього договору. АГЕНТ не має права вимагати від ПРОДАВЦЯ відшкодування будь-яких витрат, пов'язаних з виконанням цього договору.

2.3. Плата за наданні послуги виплачується ПРОДАВЦЕМ АГЕНТУ щомісячно протягом 1 (одного) банківського дня після надання АГЕНТОМ звіту про надані послуги (сприяння в укладенні та виконанні договору) і підписання Сторонами Акту передачі-приймання виконаних робіт та наданих послуг. Послуги вважаються виконаними/наданими після підписання Сторонами Акта передачі-приймання наданих послуг.

2.4. ПРОДАВЕЦЬ здійснює виплату винагороди АГЕНТУ в гривні у формі безготівкового розрахунку шляхом перерахування грошових коштів на його розрахунковий рахунок, якщо інше не встановлено домовленістю Сторін.

 

 

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

3.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до 31.12.2018 року або до строку виконання ПРОДАВЦЕМ договору, укладеного за сприяння АГЕНТА, залежно від того, яка подія настане раніше.

3.2. В разі одностороннього розірвання договору Сторона, яка має намір розірвати договір, письмово про це повідомляє другу Сторону. Зі спливом 14 календарних днів з дня надходження відповідного повідомлення на поштове відділення АГЕНТА, що обслуговує будинок за його адресою, договір вважається розірваним.

 

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. За цим договором АГЕНТ зобов'язується:

4.1.1. Виконувати доручення ПРОДАВЦЯ відповідно до чинного законодавства України та вказівок ПРОДАВЦЯ.

4.1.2. Здійснювати пошук покупців для укладення ПРОДАВЦЕМ договорів купівлі-продажу товарів.

4.1.3. Повідомляти ПРОДАВЦЮ, на його вимогу, всі відомості про хід виконання його доручення, в тому числі надавати ПРОДАВЦЮ у письмовій формі інформацію про потенційних покупців: назва, вид діяльності, платоспроможність потенційного покупця, стан переговорів, проведених АГЕНТОМ з потенційним покупцем, готовність потенційного покупця укласти договір купівлі-продажу товарів з ПРОДАВЦЕМ, імена та посади осіб, з якими у АГЕНТА встановлені ділові відносини, а також інформацію про те, з якого часу АГЕНТ має ділові відносини з потенційним покупцем.

4.1.4. Здійснювати просування товарів шляхом участі в виставках, ярмарках та інших аналогічних заходах, розміщення аудіо-візуальної інформації про товари ПРОДАВЦЯ в мережі Інтернет (на дошках оголошень, порталах тощо).

4.1.5. Організовувати транспортування товару до місцезнаходження покупців за договорами купівлі-продажу, поставки (укладає від імені та за рахунок ПРОДАВЦЯ договори перевезення, отримує товари від ПРОДАВЦЯ та передає перевізнику).

4.1.6. Надавати консультації покупцям з приводу характеристик та властивостей товарів, здійснювати інформаційне обслуговування покупців.

4.1.7. Оформлювати від імені ПРОДАВЦЯ розрахункові, видаткові документи на товар, надавати підготовлені документи покупцям.

4.1.8. Здійснює представництво інтересів ПРОДАВЦЯ під час фіксації фактів виявлення надлишків / недостачі товару, прихованих недоліків товару, невідповідності його якості вимогам, встановленим у договорах.

4.2. АГЕНТ зобов'язується виконувати дане йому доручення особисто.

4.3. За цим договором ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується:

4.3.1. Надати АГЕНТУ проект договору купівлі-продажу, поставки товарів з покупцями, бланки розрахункових та видаткових документів на товар.

4.3.2. Надати АГЕНТУ документи, які містять достовірні відомості про характеристики товарів, а також інші документи, що мають значення і необхідні для укладення договорів (буклети, рекламні проспекти тощо).

4.3.3. Повідомити АГЕНТА електронною поштою чи засобами факсимільного зв’язку про надходження коштів за договором, укладеним за сприяння АГЕНТА.

4.3.4. Сплатити АГЕНТУ винагороду в порядку, встановленому цим договором.

4.3.5. Прийняти від АГЕНТА всі документи, оформлені відповідно до цього договору.

4.3.6. Протягом 2 (двох) днів з моменту підписання цього договору видати АГЕНТУ довіреність на вчинення дій, передбачених даним договором.

 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність визначену чинним законодавством.

5.2. Сторона звільняється від відповідальності за порушення (невиконання або неналежне виконання) цього договору, якщо доведе, що таке порушення сталося не з її вини. Сторона вважається такою, що не порушувала умов договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

 

 

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до закінчення строку, визначеного в п. 3.1. договору.

6.2. АГЕНТ погоджується з тим, що ПРОДАВЕЦЬ має право на власний розсуд в односторонньому порядку змінювати проект договору купівлі-продажу, поставки товарів, бланки розрахункових, видаткових документів та ціни, закріплені в прайс-листі, з повідомленням АГЕНТА не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дня введення в дію зазначених змін.

6.3. Всі зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою Сторін. Після підписання цього договору усі попередні переговори за ним, попередні домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

Цей договір, всі додатки до цього договору, додаткові угоди до цього договору, а також інші документи, оформлені на виконання цього договору, підписані повноважними представниками Сторін, передані засобами факсимільного чи електронного зв'язку, мають повну юридичну силу до отримання Сторонами їх оригіналів.

Підписи уповноважених представників Сторін на документах, переданих засобами факсимільного зв'язку та/або електронною поштою, мають силу власноручних. Ризик спотворення інформації несе Сторона, яка надіслала інформацію. Відправлення/отримання документів засобами факсимільного зв'язку може підтверджуватися стандартною квитанцією факсимільного зв'язку про передачу/прийом повідомлення на номер факсу одержувача з номера факсу відправника. Відправлення/отримання документів електронною поштою може підтверджуватися електронним листом з датою і часом передачі з електронної адреси (адрес) відправника на електронну адресу (адреси) одержувача, зазначені в цьому договорі.

Передача документів, зазначеними в цьому пункті способами, не звільняє Сторони від необхідності вручення оригіналів відповідних документів один одному. Всі повідомлення та документи, передані за цим договором та на виконання останнього, передаються за наступними адресами:

На адресу ПРОДАВЦЯ:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром - Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1;

для передачі електронною поштою — marel2015@ukr.net;

для передачі телефоном/факсом — 057 777 2864.

На адресу АГЕНТА:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром - Україна, місто Харків, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23;

для передачі електронною поштою — voloschyn@ukr.net;

для передачі телефоном/факсом — 057 752 56 29.

6.4. Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням додаткової угоди.

6.5. АГЕНТ не знаходиться у трудових відносинах з ПРОДАВЦЕМ. Цей договір є договором доручення та до нього застосовується глава 68 Цивільного кодексу України (“Доручення”). Цей договір не є договором комерційного посередництва та до нього не застосовується глава 31 Господарського кодексу України (“Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання”). До відносин Сторін з питань, що не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, Сторони застосовують чинне цивільне законодавство України.

6.6. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу - по одному примірнику для кожної із Сторін. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

АГЕНТ:

ФО-П Волошин Анатолій Михайлович,

реєстраційний номер облікової картки платника податків 1723303467,

паспорт серії ЕМ № 456789 

місце проживання: 61050, Харківська область, м. Харків, вул. Полюсна, буд. 7, кв. 23,

Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.05.2011 р.

 

ПРОДАВЕЦЬ:

ТОВ "МАРЕЛЬ"

61024, Україна, м. Харків,

вул. Дідро, буд. 1

Код ЄДРПОУ 29844445 ІПН 125332854102

св. № 55963210 р/р 502664788350 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Харкові МФО 302150

 

Фізична особа-підприємець

_________________ А.М. Волошин

Керівник

_____________________ О.Г. Яковлєв

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"