Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності (програми для IPhone та IPad) 4.20

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР № 26/04-2018

ПРО СТВОРЕННЯ ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ І ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТА

 • ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  Бажанов В.О. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права авторського права в цивільному праві України (посилання)

 

місто Київ, двадцять шосте квітня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони – фізична особа Луговий Андрій Семенович, паспорт серії ЕМ № 453212, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1723303467, місце проживання: 61050, Харківська область, місто Харків, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23, що далі іменується “АВТОР”, та,

з іншої сторони —Товариство з обмеженою відповідальністю «Наш час», код ЄДРПОУ 85858585, яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Гарамника, 186, що далі іменується «ЗАМОВНИК», в особі керівника Волошина Анатолія Михайловича, діє на підставі Статуту, разом в подальшому «Сторони», а окремо «Сторона»,

 

заздалегідь ознайомлені з вимогами Закону України «Про авторське право і суміжні права» та приписами чинного законодавства відносно правочину, що укладається, діючи добровільно без будь-якого примусу, повністю розуміючи значення своїх дій

досягли домовленості про наступне:

 

 • 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  Істотними умовами договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності є:

  - предмет договору;

  - строк створення об'єкту права інтелектуальної власності;

  - спосіб та умови використання об'єкту замовником;

  - розмір винагороди;

  - порядок виплати винагороди.

 

 • 1.1. На умовах цього договору АВТОР за завданням ЗАМОВНИКА зобов’язується внести до комп'ютерної програми, визначеної в п. 1.2. цього договору (в подальшому «ТВІР»), зміни (провести модифікацію) з метою забезпечення ТВОРУ додатковим функціонуванням, опублікувати (розмістити) змінений (модифікованій) ТВІР на порталі AppStore, передати ЗАМОВНИКОВІ носій, на якому цей ТВІР зафіксований та передати ЗАМОВНИКОВІ майнові авторські права на ТВІР, виникнення яких обумовлене фактом його (Твору) створення, а ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти носій, на якому зафіксований ТВІР та виплатити АВТОРУ обумовлену цим договором винагороду.

  Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути укладений лише щодо об'єкту авторського права і суміжних прав, що буде створений в майбутньому.

 • 1.2. Під ТВОРОМ Сторони розуміють комп'ютерну програму «Office Nasch_chas» для операційної системи іOS за допомогою якої користувач програми сповіщується про підготовлені та розміщені на сайті www.naschchas.com персональні документи, здійснює перегляд персональних документів та їх пересилання на обраний електронний адрес. Під додатковим функціонуванням ТВОРУ Сторони розуміють функціонал з “Рекомендувати”, згідно з яким раз на три тижні через 5 секунд після запуску ТВОРУ з під нижнього краю екрана з'являється кругла кнопка кольором "бордо" з білою іконкою (share), ефект "виїзджання" за 0,5 секунди або примусово за натисканням (тапом) на вільному місці таблиці (екран 2 ТВОРУ) або по документу (екран 3 ТВОРУ), на прикріпленому документі додаткової кнопки немає.

  З метою врегулювання можливих суперечностей, рекомендуємо вказувати в договорі обсяг, форму, структуру, цільове призначення, сферу застосування робочу назву майбутнього твору та інші ознаки, які є визначальними для замовника.

 • 1.3. За цим договором АВТОР передає ЗАМОВНИКУ повністю наступні виключні майнові права інтелектуальної власності на ТВІР:

  Вищий господарський суд України дотримується позиції, що виключні майнові права на об'єкт інтелектуальної власності створений на замовлення належать сторонам такого договору спільно, якщо інше не встановлено договором, тому рекомендуємо детально визначати належність сторонам майнових прав інтелектуальної власності.

  Особисті немайнові права не відчужуються і залишаються за авторами і виконавцями - фізичними особами.

  Постанова Вищого господарського суду України № 04/92-68(06-5-400/401) від 13.04.2010 р. (посилання)

а) виключне майнове право у будь-якій формі та будь-яким способом використовувати ТВІР (або його частину), зокрема:

- шляхом відтворення ТВОРУ (або його частини) у будь-якій формі та будь-яким способом;

- шляхом перекладу ТВОРУ (або його частини) на іншу технічну (електрону) мову;

- шляхом включення ТВОРУ (або його частини) як складових частин до баз даних тощо;

- шляхом переробки та інших подібних змін ТВОРУ (або його частини);

- шляхом переробки, модифікації, зміни або іншої переробки ТВОРУ (або його частини) без наступного схвалення АВТОРА;

- шляхом продажу, передання в найм (оренду) тощо;

- шляхом розповсюдження (продажу) Твору (або його частини) і його примірників на територію будь-якої країни Світу;

- шляхом розповсюдження створених на основі ТВОРУ (або його частини) інших об’єктів авторського права;

- опублікування (випуск у світ);

ТВІР вважається опублікованим (випущеним у світ), якщо він будь-яким способом повідомлений невизначеному колу осіб, у тому числі відображений у загальнодоступних електронних системах інформації.

б) виключне право на дозвіл або заборону (в тому числі у судовому порядку), використовувати ТВІР іншими особами;

в) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

1.4. Передача носія, на якому зафіксований Твір, свідчить про передачу майнових авторських прав на зазначений Твір.

1.5. Вказані у п. 1.3. цього договору майнові авторські права передаються ЗАМОВНИКОВІ на строк охорони авторського права, встановлений ст. 446 Цивільного кодексу України та розповсюджуються на територію країн-учасниць Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів.

1.6. АВТОР гарантує наявність в нього права на ТВІР, що передається за цим договором та свідчить про одноособове створення ТВОРУ.

1.7. За АВТОРОМ залишаються особисті немайнові права на ТВІР.

АВТОР забороняє ЗАМОВНИКУ під час використання ТВОРУ згадування свого імені і бажає залишитися анонімом.

 

2. СТРОК ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

 

2.1. Цей договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

 

3. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ВИПЛАТИТИ АВТОРСЬКОЇ ВИНАГОРОДИ

 

3.1. Сторони домовилися, що за створення ТВОРУ за завданням ЗАМОВНИКА АВТОРУ виплачується винагорода у розмірі 2150 (дві тисячі сто п'ятдесят) грн. 00 коп.

3.2. За передачу майнових прав інтелектуальної власності на ТВІР, ЗАМОВНИК сплачує АВТОРУ одноразову (паушальну) авторську винагороду у розмірі 2150 (дві тисячі сто п'ятдесят) грн. 00 коп.

3.3. ЗАМОВНИК зобов’язується сплатити АВТОРУ винагороду, встановлену п. 3.1 цього договору, протягом 2 днів з дня підписання акту передачі-прийому носія з ТВОРОМ та винагороду, встановлену п. 3.2 цього договору, протягом 2 днів з дня опублікування (розміщення) ТВОРУ на порталі AppStore.

3.4. У випадках і в розмірі, встановлених законом, з сум, передбачених п.п. 3.1., 3.2. договору, ЗАМОВНИК сплачує податки з доходу АВТОРА.

3.5. Розрахунок між Сторонами здійснюється у безготівковій формі.

3.6. АВТОР погоджується з тим, що він не буде претендувати на отримання іншої винагороди та будь-яких сум від доходу (доходів), отриманих ЗАМОВНИКОМ від самостійного використання ТВОРУ в своїй господарській діяльності.

 

4. СТРОК ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

 

4.1. АВТОР зобов’язується протягом 30 днів з дня підписання цього договору створити ТВІР і передати ЗАМОВНИКУ носій, на якому він зафіксований, у порядку, передбаченому цим договором.

 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ-ПРИЙНЯТТЯ НОСІЯ, НА ЯКОМУ ЗАФІКСОВАНИЙ ТВІР

 

5.1. У строк, передбачений у п. 4.1. цього договору, АВТОР зобов’язується передати ЗАМОВНИКУ ТВІР у вигляді вихідного та об'єктного коду, опублікувати ТВІР шляхом його розміщення в AppStore, що оформляється відповідним актом.

5.2. Разом з передачею ТВОРУ АВТОР передає ЗАМОВНИКОВІ підготовчі та допоміжні матеріали, які одержані внаслідок розробки ТВОРУ.

5.3. Акт передачі-прийому носія, на якому зафіксований ТВІР, складається у письмовій формі у двох екземплярах, по одному для кожної Сторони.

5.4. АВТОР зобов'язуються підтримувати розміщення ТВОРУ в AppStore на весь строк охорони авторського права, встановлений ст. 446 Цивільного кодексу України.

 

 • 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  Для врегулювання можливих суперечностей між автором та замовником рекомендуємо детально визначати належність сторонам виключних майнових прав.

 

6.1. АВТОР має право:

6.1.1. Використовувати для створення ТВОРУ будь-які способи та засоби.

6.1.2. Здійснювати особисті немайнові права на ТВІР.

 

6.2. АВТОР зобов’язується:

6.2.1. Створити ТВІР особисто.

6.2.2. Створити ТВІР у строк, визначений в п. 4.1. цього договору.

6.2.3. Не використовувати ТВІР та/або частину ТВОРУ, в будь-якому вигляді та будь-яким способом, окрім як для виконання інших завдань ЗАМОВНИКА.

 

6.3. ЗАМОВНИК має право:

6.3.1. Приймати участь у розробці ТВОРУ, вносити свої зауваження та пропозиції щодо форми, змісту ТВОРУ.

6.3.2. Використовувати ТВІР у відповідності до майнових авторських прав, що передаються АВТОРОМ відповідно до п. 1.3 цього договору.

 

6.4. ЗАМОВНИК зобов’язується:

6.4.1. У встановлений цим договором строк прийняти носій, на якому зафіксований ТВІР та розглянути його на предмет відповідності завданню.

У разі неприйняття ТВОРУ з будь-яких причин, скласти протокол пропозицій та зауважень і направити його АВТОРОВІ.

6.4.2. У строк та спосіб, зазначені у цьому договору, сплатити АВТОРОВІ авторську винагороду.

6.4.3. Дотримуватися особистих немайнових прав АВТОРА.

 

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

7.1. АВТОР гарантує збереження конфіденційності завдання одержаного від ЗАМОВНИКА.

7.2. Сторони зобов'язуються вживати всіх заходів для того, щоб попередити повне або часткове розповсюдження відомостей щодо умов цього договору.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

8.1. АВТОР несе відповідальність перед третіми особами, що заявили свої права на ТВІР.

8.2. Якщо реалізація прав, визначених в п. 1.3. цього договору, призведе до того, що до ЗАМОВНИКА будуть пред’явлені претензії (позови з боку третіх осіб, які заявляють про свої права на Твір), АВТОР зобов’язується врегулювати такі претензії (позови) та вчинити інші необхідні дії, що мають виключити втрати або збитки у ЗАМОВНИКА.

8.3. АВТОР зобов’язується відшкодувати ЗАМОВНИКУ збитки (в тому числі неотриманні доходи) та немайнову шкоду, завдані внаслідок задоволення позовів (вимог) третіх осіб про порушення авторських та інших прав на Твір.

8.4. Порушення Сторонами інших умов цього договору тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 • 9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  Щодо вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності дивись Постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 (посилання)

 

9.1. У випадку виникнення спорів між АВТОРОМ та ЗАМОВНИКОМ з питань, передбачених цим договором або в зв’язку з ним, Сторони приймають всі заходи до їх вирішення шляхом переговорів.

9.2. У випадку неможливості вирішення спорів між АВТОРОМ і ЗАМОВНИКОМ шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку.

 

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

10.1. До відносин Сторін по тим питанням, що не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, застосовується чинне законодавство України, а також міжнародне законодавство, ратифіковане Україною.

10.2. Цей договір вступає в силу після підписання Сторонами цього договору.

10.3. Цей договір складений в двох примірниках (на двох аркушах кожний) для кожної з Сторін.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

АВТОР:

Луговий Андрій Семенович,

61050, Харківська область, м. Харків, вул. Полюсна, буд. 7, кв. 23,

РНОКПП 1723303467,

паспорт ЕМ № 453212

 

_____________________А.С. Луговий

ЗАМОВНИК:

ТОВ «Наш час»,

03110, м. Київ, вул. Гарамника, 186

Код ЄДРПОУ 85858585

 

Керівник

______________________А.М. Волошин

 • Бажанов В.О. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права авторського права в цивільному праві України (посилання)

 • Істотними умовами договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності є:

  - предмет договору;

  - строк створення об'єкту права інтелектуальної власності;

  - спосіб та умови використання об'єкту замовником;

  - розмір винагороди;

  - порядок виплати винагороди.

 • Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути укладений лише щодо об'єкту авторського права і суміжних прав, що буде створений в майбутньому.

 • З метою врегулювання можливих суперечностей, рекомендуємо вказувати в договорі обсяг, форму, структуру, цільове призначення, сферу застосування робочу назву майбутнього твору та інші ознаки, які є визначальними для замовника.

 • Вищий господарський суд України дотримується позиції, що виключні майнові права на об'єкт інтелектуальної власності створений на замовлення належать сторонам такого договору спільно, якщо інше не встановлено договором, тому рекомендуємо детально визначати належність сторонам майнових прав інтелектуальної власності.

  Особисті немайнові права не відчужуються і залишаються за авторами і виконавцями - фізичними особами.

  Постанова Вищого господарського суду України № 04/92-68(06-5-400/401) від 13.04.2010 р. (посилання)

 • Для врегулювання можливих суперечностей між автором та замовником рекомендуємо детально визначати належність сторонам виключних майнових прав.

 • Щодо вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності дивись Постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"