Договір про передачу виключних прав на використання доменного імені 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР

 

про передачу виключного права на використання доменного імені № __

 

місто Київ, чотирнадцяте травня дві тисячі вісімнадцятого року

Детальніше з поглядами на правову природу доменного імені та особливостями їх юридичного захисту можна ознайомитись в статтях:

 

Коршакової О.М. "Окремі аспекти правового регулювання доменних імен в Україні" за (посиланням);

 

Ткаченка Д. „Природа прав на доменні імена та методи їх юридичного захисту в Україні“ за (посиланням).

 

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю “МАЯК”, код ЄДРПОУ 00000000, місце знаходження: 03028, Україна, місто Київ, вулиця Ракетна, будинок 00, що далі іменується “КОРИСТУВАЧ”, в особі керівника Мельник Степана Андрійовича, діє на підставі Статуту, та

 

з другої сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю “ПІРС”, код ЄДРПОУ 00000000, місце знаходження: 03083, Україна, місто Київ, вулиця Левітана, будинок 00, що далі іменується “РЕЄСТРАНТ”, в особі керівника Василенко Михайла Михайловича, який діє на підставі Статуту, далі разом “Сторони”, а окремо - “Сторона”,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, досягли домовленності про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Відповідно до умов цього договору РЕЄСТРАНТ передає, а КОРИСТУВАЧ приймає виключне право на використання доменного імені www.pirs.com.ua.

 

1.2. Метою використання доменного імені є розміщення за його адресою сайту КОРИСТУВАЧА.

 

 • 1.3. РЕЄСТРАНТ гарантує, що доменне ім'я звільнено від прав третіх осіб та на момент укладання цієї угоди не порушує прав третіх осіб, пов'язаних із вибором та використання доменного імені.

  При реєстрації та передачі прав на використання доменного імені другого рівня, необхідно враховувати, що використання доменного імені у доменній зоні рівня.UA без наявності зареєстрованого знака для товарів і послуг є недопустимим, про що неодноразово наголошувалось в судових рішеннях.

   

  Так, наприклад, подібної позиції дотримується Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у постанові від 19.09.2016 р., у справі № 161/7023/15-ц з яким можна ознайомитись за (посиланням); а також Київський апеляційний господарський суд у постанові від 28 лютого 2017 р., у справі № 910/32742/15 за (посиланням).

   

  І хоч при реєстрації доменного імені третього рівня в публічних доменах com.ua, net.ua, co.ua, biz.ua не вимагається отримання охоронного документа на знак для товарів і послуг в Україні, але існуюча законодавча заборона на використання зареєстрованих товарних знаків поширюється на будь-які домени, відтак ризик притягнення до відповідальності існує і для їх власників та користувачів.

 

1.4. Передача права на використання доменного імені не тягне за собою перехід права власності на доменне ім'я до КОРИСТУВАЧА.

 

 

2. СТРОК ВИКОРИСТАННЯ ДОМЕННОГО ІМЕНІ

 

2.2. Строк використання доменного імені складає один рік з моменту підписання цього договору.

 

 

3. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ДОМЕННОГО ІМЕНІ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

3.1. За використання доменного імені КОРИСТУВАЧ сплачує РЕЄСТРАНТУ винагороду у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень на місяць.

 

3.2. Оплата винагороди за цим договором здійснюється КОРИСТУВАЧЕМ до п'ятого числа кожного місяця шляхом перерахування грошової суми, передбаченої п. 3.1 цього договору, на поточний рахунок РЕЄСТРАНТА.

 

 

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

4.1. Сторони зобов'язуються зберігати в таємниці і не розголошувати третім особам, навіть після припинення дії цього договору, відомості, отримані у зв'язку з укладанням, зміною, виконанням цього договору.

 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

5.1. РЕЄСТРАНТ зобов'язується:

 

- передати КОРИСТУВАЧЕВІ права на адміністрування доменного імені, в тому числі надати усі необхідні паролі доступу до адміністрування доменного імені;

 

- не перешкоджати КОРИСТУВАЧЕВІ в користуванні доменним іменем;

 

- не передавати права користування доменним іменем, передбаченим п. 1.1 цього договору третім особам;

 

 • - повідомити реєстратора про передачу прав на доменне ім'я.

  Детально вимоги реєстратора щодо здійснення реєстрації та переделегування доменних імен прописані в Регламенті особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .ua та Регламенті реєстрації IDN доменних імен в домені com.ua, з якими можна ознайомитись за (посиланням), (посиланням).

   

 

5.2. КОРИСТУВАЧ зобов'язується:

 

- дотримуватися Правил домену.ua при використанні доменного імені;

 

- вчасно здійснювати оплату винагороди за користування доменним іменем в розмірі та порядку, передбаченому параграфом 3 цього договору;

 

- використовувати доменне ім'я за цільовим призначенням;

 

- не передавати доменне ім'я у користування третім особам;

 

 • - не розміщувати на сайті за адресою доменного імені непристойну, образливу, дискредитуючу, неправдиву або правопорушуючу інформацію;

  Судова практика доволі неоднозначна щодо визначення належного відповідача (власник доменного імені чи користувач) у випадках поширення оспорюваної інформації в мережі Інтернет.

   

  Детальніше з позиціями судів можна ознайомитись в:

   

  ухвалі Вищого спеціалізованого суду України від 11 березня 2015 року, у справі № 6-48256св-14 за (посиланням);

   

  ухвалі Вищого спеціалізованого суду України від 11 березня 2015 року, у справі № 6-48256св-14 за (посиланням);

   

  постанові Київського апеляційного господарського суду від 22.06.2017 р., справа №910/29228/15 за (посиланням).

 

- припинити використання доменного імені після закінчення строку передбаченого п. 2.2 цього договору.

 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

6.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність згідно з цим договором та чинним законодавством України.

 

6.2. Сплата неустойок та штрафів не звільняє Сторін від виконання зобов'язань за цим договором у натурі.

 

6.3. За прострочення строків оплати, передбачених у п. 3 цього договору, КОРИСТУВАЧ сплачує РЕЄСТРАНТУ пеню у розмірі двох облікових ставок НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

 

6.4. Жодна із Сторін не буде нести відповідальність за повне або часткове невиконання будь-якого свого зобов’язання, якщо невиконання буде наслідком таких умов, як пожежа, повінь, землетрус, будь-які інші стихійні лиха, війни, військові операції будь-якого характеру, блокади, а також інші перепони економічного і політичного характеру.

 

6.5. Сторона, яка опинилася в умовах, передбачених п. 6.4. цього договору і у зв’язку з цим не може виконати зобов’язання за даним договором, зобов’язана протягом 15 (п’ятнадцяти) днів повідомити другу Сторону в письмовій формі (також телеграфом, факсом, іншими засобами зв’язку) про настання та можливі строки дії вищезазначених обставин та їх припинення.

 

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на вищевказані обставини, як на підставу звільнення від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання обов’язків.

 

 

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

7.1. До відносин Сторін по тим питанням, які не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, Сторони застосовують чинне законодавство України.

 

7.2. Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами. Після підписання цього договору усі попередні переговори за ним, попередні домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

 

7.3. Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод. Всі доповнення, зміни, додатки до даного договору мають юридичну силу, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і належним чином підписані Сторонами або їх повноважними представниками і є невід’ємною частиною даного договору.

 

7.4. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому договорі реквізитів та зобов'язується у 5 (п'яти) денний термін у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

 

 • 7.5. Усі спори та розбіжності, що можуть виникнути з цього договору або з окремих його пунктів, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі, якщо Сторони не зможуть дійти згоди шляхом переговорів, усі спори та розбіжності вирішуються у судовому порядку.

  Судовий спосіб захисту прав, пов'язаних з доменними іменами є чи не єдиним варіантом в Україні, так як в рамках домену .UA не застосовуються Єдині правила розгляду спорів про доменні імена, що унеможливлює звернення до арбітражних інстанцій при Всесвітній організації інтелектуальної власності. Вирішення спорів за цими Правилами можливо тільки в загальних доменних зонах (.COM, .NET, .ORG і т.д.), а також у тих доменних зонах, у яких вони визнані (наприклад, у Молдові).

 

7.6. Цей договір укладено у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін. Кожна сторінка цього договору повинна бути підписана представниками Сторін, що уклали цей договір.

 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

КОРИСТУВАЧ

РЕЄСТРАНТ

ТОВ “МАЯК”

Код за ЄДРПОУ: 00000000

Адреса: 03028, Україна, місто Київ, вулиця Ракетна, будинок 00

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: m***@maiak.com

Банк Pамовника: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві

код банку 000000

Р/р 2600 0000000000

МФО 351533

Не є платником ПДВ

Платник податку на прибуток на загальних підставах

ТОВ “ПІРС”

Код за ЄДРПОУ: 00000000

Адреса: 03083, Україна, місто Київ, вулиця Левітана, будинок 00,

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: p****@pirs.com

Банк Виконавця: АТ «ПроКредит Банк» у м. Київ,

код банку 000000

Р/р № 2600000000000,

МФО 000000

Не є платником ПДВ

Платник податку на прибуток на загальних підставах

Керівник

___________________/С.А. Мельник/

Керівник

________________________/М.М. Василенко/

 

Будь-яке співпадіння осіб, назв та фактів з реально існуючими є випадковим!

 • Детальніше з поглядами на правову природу доменного імені та особливостями їх юридичного захисту можна ознайомитись в статтях:

   

  Коршакової О.М. "Окремі аспекти правового регулювання доменних імен в Україні" за (посиланням);

   

  Ткаченка Д. „Природа прав на доменні імена та методи їх юридичного захисту в Україні“ за (посиланням).

   

 • При реєстрації та передачі прав на використання доменного імені другого рівня, необхідно враховувати, що використання доменного імені у доменній зоні рівня.UA без наявності зареєстрованого знака для товарів і послуг є недопустимим, про що неодноразово наголошувалось в судових рішеннях.

   

  Так, наприклад, подібної позиції дотримується Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у постанові від 19.09.2016 р., у справі № 161/7023/15-ц з яким можна ознайомитись за (посиланням); а також Київський апеляційний господарський суд у постанові від 28 лютого 2017 р., у справі № 910/32742/15 за (посиланням).

   

  І хоч при реєстрації доменного імені третього рівня в публічних доменах com.ua, net.ua, co.ua, biz.ua не вимагається отримання охоронного документа на знак для товарів і послуг в Україні, але існуюча законодавча заборона на використання зареєстрованих товарних знаків поширюється на будь-які домени, відтак ризик притягнення до відповідальності існує і для їх власників та користувачів.

 • Детально вимоги реєстратора щодо здійснення реєстрації та переделегування доменних імен прописані в Регламенті особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .ua та Регламенті реєстрації IDN доменних імен в домені com.ua, з якими можна ознайомитись за (посиланням), (посиланням).

   

 • Судова практика доволі неоднозначна щодо визначення належного відповідача (власник доменного імені чи користувач) у випадках поширення оспорюваної інформації в мережі Інтернет.

   

  Детальніше з позиціями судів можна ознайомитись в:

   

  ухвалі Вищого спеціалізованого суду України від 11 березня 2015 року, у справі № 6-48256св-14 за (посиланням);

   

  ухвалі Вищого спеціалізованого суду України від 11 березня 2015 року, у справі № 6-48256св-14 за (посиланням);

   

  постанові Київського апеляційного господарського суду від 22.06.2017 р., справа №910/29228/15 за (посиланням).

 • Судовий спосіб захисту прав, пов'язаних з доменними іменами є чи не єдиним варіантом в Україні, так як в рамках домену .UA не застосовуються Єдині правила розгляду спорів про доменні імена, що унеможливлює звернення до арбітражних інстанцій при Всесвітній організації інтелектуальної власності. Вирішення спорів за цими Правилами можливо тільки в загальних доменних зонах (.COM, .NET, .ORG і т.д.), а також у тих доменних зонах, у яких вони визнані (наприклад, у Молдові).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"