Посадова інструкція головного механіка сільськогосподарського товариства 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГРІКУЛ”

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Наказом № 1 від "30" травня 2018 року

Керівник СТОВ “АГРІКУЛ”

____________________ С.М. Степаненко

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного механіка

 • СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГРІКУЛ”

  Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • (код КП — 1221.2)

  Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 

1.1. Головний механік належить до професійної групи "Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі", код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 - 1221.2.

1.2. Головний механік призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника СТОВ “АГРІКУЛ”.

1.3. Головний механік підпорядковується безпосередньо керівнику. За відсутності головного механіка його обов'язки виконує особа, призначена наказом керівника Товариства.

1.4. У своїй діяльності головний механік керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією, а також наказами та розпорядженнями керівника.

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 • Головний механік:

  У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

2.1. Забезпечує постiйну технiчну готовнiсть та безперебiйну роботу машин, механiзмiв, автотранспорту та iнших засобiв механiзацiї в управлiннi шляхом своєчасного планово-запобiжного ремонту, технiчного обслуговування та дiагностики.

2.2. Забезпечує упровадження засобiв малої механiзацiї та зменшення витрат ручної працi пiд час виконання ремонтно-експлуатацiйних робiт.

2.3. Бере участь у забезпеченнi продуктивного використання наявної технiки та устаткування, їх надiйностi i безперебiйної роботи.

2.4. Контролює додержання правил технiчної експлуатацiї i графiкiв проведення технiчних оглядiв i ремонтiв.

2.5. Забезпечує розроблення планiв механiзацiї ремонтно-експлуатацiйних робiт i заходiв щодо пiдвищення їх ефективностi вносить пропозицiї з реконструкцiї i технiчного переобладнання бази механiзацiї, комплектування i розмiщення технiки по експлуатацiйних дiльницях, мехзагонах та iнших пiдроздiлах.

2.6. Органiзовує розроблення i упровадження планiв оглядiв, випробувань та профiлактичних ремонтiв устаткування, контролює їх виконання, забезпечує технiчну пiдготовку виробництва.

2.7. Органiзовує роботу з облiку наявностi i проходження устаткування, складання i оформлення технiчної документацiї.

2.8. Органiзовує упровадження нової технiки i комплексу механiзмiв згiдно з технологiчним процесом ремонтно-експлуатацiйних робiт на мелiоративних системах.

2.9. Сприяє пiдвищенню технiчного рiвня виробництва, скороченню ручної працi, зниженню собiвартостi робiт, забезпеченню сприятливих умов працi та її безпеки.

2.10. Органiзовує виявлення дiлянок робiт, що пiдлягають повнiй або частковiй механiзацiї, пiдготовку технiчних завдань з упровадження засобiв механiзацiї, нової технiки i технологiї.

2.11. Забезпечує органiзацiю правильного збереження технiки, автомобiлiв, устаткування, контроль за зберiганням i витратами паливно-мастильних матерiалiв.

2.12. Забезпечує правильне ведення технiчної документацiї на всi машини, механiзми i устаткування, систематичний контроль за станом первинного облiку роботи технiки i обладнання та витратами коштiв на їх ремонт та технiчний нагляд.

2.13. Забезпечує розроблення i здiйснення заходiв щодо розмiщення замовлень на ремонт i приймання пiсля ремонту машин, механiзмiв та обладнання.

2.14. Органiзовує складання розрахункiв i заявок на придбання i доставку необхiдних машин, устаткування, запасних частин, ремонтних матерiалiв, паливно-мастильних матерiалiв, приладiв, iнструментiв та iнших засобiв механiзацiї, ведення облiку їх наявностi, використання i списання.

2.15. Органiзовує технiчне навчання водiїв автотранспортних засобів та трактористів, забезпечує контроль знань працiвникiв i додержання ними правил технiчної експлуатацiї, охорони працi та протипожежного захисту.

2.16. Зобов’язується не розголошувати інформацію, що складає комерційну таємницю Товариства.

2.17. Виконує інші доручення безпосереднього керівника.

 

 

3. ПРАВА

 

Головний механік має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва Товариства, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва Товариства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі виявлені недоліки в діяльності Товариства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати та отримувати особисто у керівництва інформацію та документи, необхідні для виконання посадових обов'язків.

3.5. Вимагати від керівництва Товариства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Головний механік несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. За розголошення комерційної таємниці Товариства - в межах, визначених чинним кримінальним та цивільним законодавством України.

 

5. ГОЛОВНИЙ МЕХАНІК ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

5.1. Законодавчi та нормативнi документи з питань механiзацiї виробництва.

5.2. Перспективи розвитку i пiдвищення технiчного рiвня механiзацiї ремонтно-експлуатацiйних робiт.

5.3. Правила експлуатацiї засобiв механiзацiї.

5.4. Порядок розроблення i затвердження планiв робiт з механiзацiї виробництва.

5.5. Структуру i виробничi потужностi Товариства.

5.6. Спецiалiзацiю Товариства та особливостi його роботи, перспективи розвитку.

5.7. Економiку, органiзацiю виробництва, працi та управлiння, трудове законодавство.

5.8. Правила і норми охорони праці, пожежної безпеки.

5.9. Документи щодо комерційної таємниці Товариства.

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1. На посаду головного механіка може бути призначена особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки. Стаж роботи за професiями керiвникiв нижчого рiвня вiдповiдного професiйного спрямування: для магiстра — не менше 2 р., спецiалiста — не менше 3 р. Керівник СТОВ “АГРІКУЛ”:

 

________ /С.М. Степаненко

 

"30" травня 2018 р.

З інструкцією ознайомлений(а):

№ з/п

П.І. по Б.

Дата

Підпис


 

 • Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 • У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"