Колективний договір юридичної фірми 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 

 • НАПИС

  Порядок повідомної реєстрації колективних договорів визначається постановою Кабміну від 13.02.2013 р. № 115 (посилання)

про повідомну реєстрацію галузевої (міжгалузевої), територіальної угоди, колективного договору

Зареєстровано

Управлінням праці та соціального захисту

населення Адміністрації Київського району

_____________Харківської міської ради___________

(найменування реєструючого органу)

Реєстраційний номер 5/03/15

від 11 листопада 2015 року

Рекомендації реєструючого органу

___________№ 11142 від 09.11.2015 року___________

(вихідний номер і дата надсилання листа)

Уповноважена особа

реєструючого органу -

Начальник управління _____________ О.Б. Мішина

(підпис) (ініціали та прізвище)

М. П. 

СХВАЛЕНО

конференцією трудового колективу

ТОВ “ЮРИДИЧНА ФІРМА”

«09» листопада 2015 року

Протокол № 01/11-15 від 09.11.2015 року

Керуючий партнер

ТОВ “ЮРИДИЧНА ФІРМА”

________________________ А.М. Волошин

Представник трудового колективу

ТОВ “ЮРИДИЧНА ФІРМА”

________________________ О.Г. Яковлєв


КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між адміністрацією та трудовим колективом

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА"

(ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА")

на 2016-2020 роки


м. Харків - 2015 рік

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР,

укладений у

ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА"

 

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Перелік обов'язкових умов, що мають регулюватись колективним договором визначений ст. 7 Закону України "Про колективні договори і угоди" (посилання)

1.1. Сторонами цього колективного договору є:

ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА", код за ЄДРПОУ 333333311, з місцезнаходженням: 61052, Харківська обл., місто Харків, вулиця Полтавський шлях, будинок 1 (далі — “Товариство” або “Адміністрація”), в особі Керуючого партнера Волошина Анатолія Михайловича, який діє на підставі Статуту,

та трудовий колектив ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА" в особі Яковлєва Олексія Геннадійовича, який уповноважений трудовим колективом на представництво його інтересів відповідно до Протоколу Загальних зборів трудового колективу № 01-10/2015 від 26.10.2015 року.

1.2. Цей колективний договір укладений відповідно до чинного в Україні законодавства, з метою регулювання трудових, соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників та Адміністрації.

1.3. Умови цього колективного договору є обов’язковими для Сторін, які його підписали. Ці умови у випадку будь-яких суперечок і розбіжностей не можуть трактуватися як такі, що погіршують, у порівнянні з чинним законодавством України, становище працівників, інакше відповідні умови визнаються недійсними.

1.4. Положення цього колективного договору поширюються на всіх працівників ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА" й обов’язкові як для Адміністрації так і для кожного члена трудового колективу.

1.5. Жодна із Сторін, не може в односторонньому порядку припинити його дію або виконання своїх зобов’язань за цим колективним договором.

1.6. Цей колективний договір підлягає повідомній реєстрації органами державної виконавчої влади.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ, ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ,

2.1. Умови колективного договору та трудових договорів, укладених у Товаристві, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними.

2.2. Адміністрація не вправі вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (контрактом), укладеним між ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА" та працівником, окрім визначених цим колективним договором або чинним трудовим законодавством випадків.

Виконання працівником іншої трудової функції можливо, як виняток, виключно у разі загальної необхідності у випадках тимчасової відсутності працівника, який виконує відповідну трудову функцію (у зв’язку з хворобою, відпусткою або через інші важливі причини). Відповідне доручення працівникові має даватися із обов’язковим урахуванням реальної можливості працівника виконувати відповідні обов’язки, тобто із урахуванням належної професійної підготовки працівника та його зайнятості при виконанні безпосередніх трудових обов’язків.

За вищезазначених умов працівник має право на додаткову оплату.

2.3. Кожен працівник зобов’язаний сумлінно, якісно і належно виконувати свої трудові обов’язки, працювати чесно і добросовісно, вчасно і точно виконувати розпорядження Адміністрації, дотримуватись трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів з охорони праці, дбайливо ставитись до майна ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА", надавати звіти про виконання своїх безпосередніх обов’язків.

2.4. Працівники можуть бути звільнені у випадку зміни в організації Товариства, при скороченні чисельності штату. У цих випадках вони персонально попереджаються Адміністрацією про майбутнє звільнення не пізніше ніж за два місяці. При цьому Адміністрація надає працівнику іншу роботу за спеціальністю, а у випадку неможливості цього або при відмові працівника від запропонованої йому роботи останній працевлаштовується самостійно. При звільненні працівника за визначеною в цьому пункті підставою йому виплачується заробітна плата за весь період наступного працевлаштування, але не більш ніж за три місяці з дня звільнення.

2.5. Звільнення працівників допускається тільки після використання всіх наявних і додатково створених можливостей для забезпечення зайнятості на Товаристві.

2.6. Адміністрація зобов'язується:

2.6.1. У разі виникнення об'єктивних причин, через які неминучі масові (понад 5% від загальної чисельності працівників) вивільнення працівників з ініціативи Адміністрації, проводити їх лише за умови попереднього, не пізніше як за 3 місяці, письмового повідомлення представників трудового колективу про причини і обсяги запланованих скорочень чисельності або штату працівників, терміни вивільнення, кількість та категорії щодо заходів, спрямованих на сприяння працевлаштування працівників, що звільняються, зведенню їх кількості до мінімуму, інших заходів пом'якшення негативних наслідків, зокрема:

- скоротити адміністративно-управлінські витрати;

- першочергово скоротити вакансії та сумісників;

- припинити укладення нових трудових договорів, зокрема строкових договорів, на період, коли планується звільнення;

- розглядати та враховувати пропозиції представників трудового колективу про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов'язаних з вивільненням працівників.

2.6.2. Звільнення працівників у зв'язку із змінами в організації праці, або перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП України) здійснювати лише після використання всіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці.

2.6.3. При вивільненні працівників дотримуватись вимог законодавства щодо переважного права на залишення на роботі та гарантії окремим категоріям працівників (ст. 42 КЗпП України). При скороченні чисельності штату працівників переважне право залишення на роботі у випадку однакової продуктивної праці і кваліфікації, крім передбачених законодавством, надається також особам передпенсійного віку;

2.6.4. Організувати взаємодію з центром зайнятості з питань працевлаштування та інформувати працівників в разі вивільнення щодо наявних вакансій на інших підприємствах (району, міста).

2.6.5. Надати працівнику, якого офіційно попередили про звільнення у зв'язку із скороченням чисельності штату, протягом двох останніх місяців роботи один день на тиждень вільний від роботи з оплатою його середнього заробітку працівника, в зручний для обох сторін час, для вирішення питань власного працевлаштування.

2.6.6. Зберігати протягом одного року за працівниками, звільненими на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП, право на укладання трудового договору у разі повторного прийняття на роботу, у випадку проведення прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.

2.6.7. Своєчасно інформувати службу зайнятості про наявність в установі вакантних робочих місць.

2.6.8. Створювати умови для підвищення кваліфікації і перекваліфікації працівників. Визначати обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на нього відповідно до потреб установи і вимог актів законодавства у цій сфері, але не рідше одного разу на 5 років.

2.6.9. При складанні графіків відпусток враховувати сімейні обставини, особисті інтереси та можливості відпочинку кожного працівника.

2.6.10. Письмово повідомляти працівника про дату початку його відпустки не пізніше як за два тижня до встановленого графіком періоду.

2.6.11. Перенесення щорічної відпустки, поділ щорічної відпустки на частини та відкликання з відпустки здійснювати виключно з дотримання положень ст. 11, 12 Закону України “Про відпустки”.

2.6.12. Надавати працівникам всі інші, передбачені чинним законодавством України, відпустки встановленої тривалості.

2.6.13. При припиненні трудового договору внаслідок порушення Адміністрацією законодавства про працю, колективного чи трудового договору, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі тримісячного середнього заробітку (ст. 44 КЗпП України).

 

3. НОРМУВАННЯ Й ОПЛАТА ПРАЦІ, СИСТЕМА, РОЗМІРИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ІНШИХ ВИДІВ ТРУДОВИХ ВИПЛАТ

 • 3.1. Заробітна плата виплачується за місцем роботи у національній валюті України 03 і 18 числа кожного місяця, а у випадку, якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним днем – напередодні цього дня. Заробітна плата за час чергової відпустки виплачується не менш ніж за три дні до початку відпустки.

  Думки юристів щодо можливості встановлення "плаваючого строку" виплати зарплатні можна почитати за посиланням (посилання)

3.2. Установити мінімальну заробітну плату в розмірі 110 % від мінімального рівня, установленого державою. Установити розмір заробітної плати за першу половину місяця не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

3.3. Звіти про оплату праці працівників надаються іншим органам і особам тільки у випадках, прямо передбачених законодавством.

3.4. При укладанні трудового договору (контракту) Адміністрація доводить до відома працівника розмір, порядок і строки виплати заробітної плати, умови, відповідно до яких можуть здійснюватися утримання з заробітної плати.

3.5. Робота у святкові, неробочі і вихідні дні, якщо вона не компенсується іншим часом відпочинку, а також робота у надурочний час, оплачується в подвійному розмірі.

3.6. Згідно з Положенням про встановлення надбавок і доплат працівникам ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА" установлюються такі надбавки і доплати:

за особливий характер роботи та інтенсивність праці;

за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи.

3.7. Порядок установлення доплат та надбавок, їх розмір визначені в Положенні про встановлення надбавок і доплат працівникам ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА".

3.8. Адміністрація зобов'язана проводити індексацію заробітної плати, згідно зі статтею 33 Закону України “Про оплату праці” в період між переглядами Верховною Радою України розміру мінімальної заробітної плати. Індексація здійснюється під час нарахування заробітної плати, починаючи з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін, який перевищив поріг індексації.

3.9. Адміністрація зобов'язана Проводити компенсацію заробітної плати, згідно зі статтею 34 Закону України “Про оплату праці”. Компенсація втрати частини заробітної плати провадиться у разі затримки виплати нарахованої заробітної плати (проіндексованої, якщо є необхідні для цього умови) на один і більше календарних місяців.

 

4. ВСТАНОВЛЕННЯ ГАРАНТІЙ, КОМПЕНСАЦІЙ І ПІЛЬГ

4.1. Працівникам надаються гарантії, компенсації і пільги при відрядженнях, при переїзді на роботу в іншу місцевість і в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

 

5. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ І ВІДПОЧИНКУ

5.1. На Товаристві встановлюється такий режим роботи, який зобов'язуються виконувати всі працівники:

початок роботи – 9-00;

закінчення роботи – 17-30;

перерва для відпочинку і харчування – з 13-00 до 13-30;

вихідні дні - субота і неділя.

5.2. Адміністрація зобов’язується погоджувати з представниками трудового колективу зміни тривалості робочого дня (тижня).

 • 5.3. У будь-якому випадку тривалість робочого часу працівників не може перевищувати встановлену законодавством України тривалість - 40 годин на тиждень.

  Загальна тривалість робочого тижня не може перевищувати норму тривалості робочого часу, встановлену законодавцем.

  За неможливості дотримання тижневої норми тривалості робочого часу можна вести підсумований облік робочого часу /введення такого обліку погоджується з виборним профспілковим органом та конкретизується в ПВТР/

5.4. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

5.5. Працівники Товариства повинні бути повідомлені про надурочну роботу не менш ніж за одну добу до початку такої роботи.

5.6. Працівники за узгодженням з Адміністрацією мають право використовувати гнучкий графік роботи.

5.7. Тривалість щорічної відпустки для працівників товариства становить 24 календарні дні.

5.8. Графік чергових щорічних відпусток затверджується Керуючим партнером ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА" до 10 січня поточного року. При визначенні черговості відпусток враховуються сімейні й інші особисті обставини кожного працівника.

5.9. За заявами працівників їм у разі наявності сімейних обставин й інших поважних причин можуть бути надані короткотермінові відпустки без збереження заробітної плати на строк, обумовлений угодою між працівником і керівним органом (посадовою особою) Товариства з тривалістю не більше 15 календарних днів на рік.

5.10. Усі працівники зобов’язуються без письмового дозволу Адміністрації не знаходитися в приміщеннях Товариства в неробочий час з причин, не пов’язаних з роботою, а також не запрошувати сторонніх осіб.

 

6. ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

6.1. Умови трудового договору (контракту), включаючи звільнення, які не передбачені чинним в Україні законодавством, підлягають узгодженню з представником трудового колективу.

6.2. Адміністрація зобов’язується ознайомлювати кожного новоприйнятого працівника з умовами цього колективного договору під підпис в день прийому на роботу.

 

 • 7. УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ

  Під час розробки колективного договору слід ознайомитись з приписами Закону України “Про охорону праці”

7.1. Забезпечення безпечних умов праці є обов’язком Адміністрації, яка організовує умови праці на робочому місці, відповідність санітарно-побутових умов нормативним актам з охорони праці.

7.2. Працівники мають право відмовитися від дорученої роботи, якщо при виконанні такої роботи створюється ситуація, небезпечна для їхнього життя і здоров’я, а також для життя і здоров’я інших людей і навколишнього середовища, якщо такі умови прямо не передбачені трудовими договорами (контрактами).

7.3. Працівники зобов’язані знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці.

7.4. Працівники зобов’язуються використовувати надані їм у користування (розпорядження) майно Товариства тільки в робочих цілях.

 • 7.5. Фінансування охорони праці відбувається у розмірі не менш 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік, згідно ст. 19 Закону України “Про охорону праці”.

  Даний розмір є мінімумом, встановленим законодавством, та може бути збільшений колективним договором.

7.6. Адміністрація зобов'язується:

7.6.1. Розробити положення про навчання з питань охорони праці, а також затвердити плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими ознайомити усіх працівників. Не допускати до роботи працівників, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

7.6.2. Проводити періодичні інструктажі на робочих місцях з техніки безпеки не рідше одного разу в 6 місяців.

7.6.3. Проводити оперативний контроль з охорони праці.

7.6.4. При укладенні трудового договору проінформувати працівника під підпис про умови праці, наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також про його права на пільги і компенсацію за роботу в таких умовах.

7.6.5. Забезпечити охорону праці жінок відповідно до чинного законодавства України.

7.6.6. Здійснити переведення працівників за станом здоров'я, згідно з медичним висновком, за їх згодою, на легку роботу тимчасово, або без обмеження строку на іншу роботу. Оплату праці у таких випадках проводити згідно чинного законодавства України.

7.6.7. Забезпечити проведення профілактичного флюорографічного обстеження всіх працівників на виявлення туберкульозу.

 

8. СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ І ГАРАНТІЇ

8.1. Адміністрація гарантує надання працівникам вільного часу для проходження медичних оглядів, одержання медичної допомоги, явки в державні органи для рішення необхідних житлово-побутових проблем працівників без проведення яких-небудь відрахувань із заробітної плати чи інших санкцій.

 

9. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ

9.1. Адміністрація гарантує свободу організації і діяльності профспілкової організації, ради трудового колективу, проведення у неробочий час загальних зборів трудового колективу.

 

10. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТОВАРИСТВА

10. З метою забезпечення збереження інформації, що становить комерційну таємницю, працівники зобов'язуються:

10.1.1. негайно повідомляти безпосередньому керівнику про факти розповсюдження інформації, які стали їм відомі, що становить комерційну таємницю, а також про втрату будь-яких службових документів або наявності передумов до цього;

10.1.2. пред'являти для перевірки наявності всі наявні службові документи, для огляду - місця їх зберігання, а в разі порушення встановленого режиму конфіденційності - давати письмові пояснення;

10.1.3. негайно повідомляти Адміністрації про всі факти або передумови до втрати, розкрадання, недостачі носіїв комерційної таємниці, а також посвідчень, перепусток, ключів від режимних приміщень, сховищ, сейфів (металевих шаф), особистих печаток, які можуть призвести до розголошення комерційної таємниці, а також про причини й умови можливого витоку інформації, яка містить комерційну таємницю;

10.1.4. негайно повідомляти безпосередньому керівнику про спроби фізичних або юридичних осіб отримати інформацію, що становить комерційну таємницю Товариства;

10.1.5. дотримуватися правил роботи з документами, що містять відомості, які становлять комерційну таємницю Товариства, не допускати їх необґрунтованої розсилки та розповсюдження, зберігати у спеціально визначених керівниками відділів місцях;

10.1.6. своєчасно знищувати документи, необхідність у використанні яких відпала, за винятком тих, що підлягають зберіганню в архіві, за допомогою відповідних засобів;

10.1.7. дотримуватися вимог внутрішньооб'єктного режиму, що виключають можливість ознайомлення з документами, що містять комерційну таємницю, сторонніх осіб, включаючи і працівників, які не мають до зазначених документів прямого відношення;

10.1.8. створювати, зберігати й обробляти файли з інформацією, що містять комерційну таємницю тільки на спеціально виділених дисках серверів Товариства;

10.1.9. додержуватися інших вимог локальних нормативних актів Товариства в сфері захисту комерційної таємниці.

10.2. З метою охорони конфіденційності інформації Роботодавець зобов'язується:

10.2.1. письмово ознайомити працівників, доступ яких до інформації, що становить комерційну таємницю, необхідний для виконання ними своїх трудових обов'язків, з переліком інформації, що становить комерційну таємницю;

10.2.2. письмово ознайомити працівників з встановленим режимом комерційної таємниці і з заходами відповідальності за його порушення;

10.2.3. створити працівникам необхідні умови для дотримання ними встановленого режиму комерційної таємниці.

 

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим колективним договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

11.2. Спори між Сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним в Україні законодавством.

11.3. Притягнення до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності не виключає притягнення винних осіб до цивільно-правової, матеріальної або іншого виду відповідальності.

 

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Строк чинності цього колективного договору – з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2020 року.

12.2. Положення цього колективного договору діють до укладення нового або перегляду цього колективного договору Сторонами.

12.3. Зміни і доповнення до цього колективного договору протягом строку його дії можуть вноситися тільки за взаємною згодою Сторін.

12.4. Контроль за виконанням цього колективного договору здійснюється Сторонами безпосередньо чи уповноваженими представниками Сторін.

 

Керуючий партнер

ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА"

 • 09 листопада 2015 року ____________________ А.М. Волошин

  Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами (конференцією) трудового колективу (ст. 13 Закону України “Про колективні договори і угоди”)

 

Уповноважений представник трудового колективу

ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА"

09 листопада 2015 року ____________________ О.Г. Яковлєв

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО СКЛАД УПОВНОВАЖЕНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ СТОРІН,ЩО ПІДПИСАЛИ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

Сторони уповноважили підписати колективний договір:

Зі сторони трудового колективу:

Яковлєв Олексій Геннадійович — старший юрист

тел. (057) 777-77-77

Зі сторони Адміністрації:

Волошин Анатолій Михайлович — Керуючий партнер

тел. (057) 777-77-77

 

 

ПРОТОКОЛ РОЗБІЖНОСТЕЙ

СТОРІН ПРИ ПІДПИСАННІ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

В процесі обговорення колективного договору розбіжностей між сторонами не виникло. Сторони дійшли згоди: колективний договір укласти.

Уповноважена трудовим

колективом особа

Керуючий партнер

_________________________ О.Г. Яковлєв

_________________ А.М. Волошин

Додаток № 1

до колективного договору

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

ТОВ “ЮРИДИЧНА ФІРМА”

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку (надалі — “Правила”) розроблені відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.2. Правила регулюють трудові відносини між Адміністрацією і працівниками, сприяють зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, зміцненню трудової дисципліни, раціональному використанню робочого часу.

1.3. Умови праці працівників ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА", не врегульовані або не повністю врегульовані трудовим договором, колективним договором, цими правилами, визначаються Кодексом законів про працю України та іншими актами трудового законодавства України.

1.4. Дія правил внутрішнього трудового розпорядку поширюється на всіх працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА" (надалі - “Адміністрація” або “Товариство”).

 

2. ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

2.1. Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору відповідно до Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України).

2.2. При прийнятті на роботу між працівником та Адміністрацією укладається безстроковий трудовий договір, відповідно до якого працівник зобов'язується виконувати роботу певної спеціальності, кваліфікації, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку.

2.3. При прийнятті на роботу працівник зобов'язаний надати:

- трудову книжку, яка має бути оформлена з дотриманням встановленого порядку (за винятком випадків, коли особа оформляється на роботу вперше);

- паспорт громадянина України або документ, що його замінює;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- заяву про прийняття на роботу;

- військовий квиток (за наявності).

2.4. Прийняття на роботу без пред'явлення зазначених документів не допускається.

2.5. За пропозицією Адміністрації, особа, яка влаштовується на роботу, може надати будь-які довідки, характеристики, відгуки, рекомендації чи будь-які інші документи, що підтверджують відповідний рівень кваліфікації згаданої особи.

2.6. При прийнятті на роботу, що вимагає спеціальних знань, Адміністрація вправі також вимагати від працівника пред'явлення диплома або іншого документа про одержану освіту чи професійну підготовку.

2.7. У наказі (розпорядженні) обов'язково зазначається найменування роботи (посади) працівника, яка визначається на підставі штатного розпису Товариства.

2.8. У випадках, коли за рішенням Адміністрації працівника було фактично допущено до роботи, початком роботи вважається день, коли працівник був фактично допущений до роботи.

2.9. При прийнятті працівника на роботу або при переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу Адміністрація зобов'язується:

2.9.1. ознайомити працівника з дорученою роботою, умовами її виконання та розміром оплати праці, роз'яснити його трудові права й обов'язки;

2.9.2. ознайомити працівника із правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативно-правовими актами, що діють у Товаристві;

2.9.3. проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, вимог протипожежної охорони.

2.10. При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, строком до трьох місяців. Якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній. Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що пройшов випробування.

2.11. Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.12. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за його згодою відповідно до вимог ст. 33 КЗпП України.

2.13. Припинення трудових відносин може мати місце тільки з підстав і в порядку, які передбачені чинним законодавством України та умовами трудового договору з працівником.

2.14. Працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши про це Керуючого партнера Товариства або уповноважену ним особу письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), Керуючий партнер повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

2.15. Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, Керуючий партнер не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

2.16. Розірвання трудового договору оформлюється наказом, який оголошується працівникові під підпис. Адміністрація в день звільнення працівника зобов'язана видати останньому трудову книжку та провести з ним відповідні розрахунки.

2.17. Записи про підстави звільнення в трудовій книжці повинні точно відповідати відповідним формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідну статтю, пункт КЗпП України.

2.18. Днем звільнення вважається останній день роботи.

2.19. Керуючий партнер або уповноважена ним особа зобов'язані видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на даному підприємстві із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати.

 

 • 3. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

  За необхідності роботодавцем може бути включений обов'язок працівників виконувати вимоги пропускного та внутрішньооб'єктового режиму в Товаристві (проходити на територію Товариства та виходити з неї виключно через спеціальні пішохідні прохідні, пред'являти на прохідній для огляду сумки, пакети, портфелі, тощо). Відповідна позиція викладена в ухвалі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за посиланням (посилання)

3.1. Працівники зобов'язуються:

3.1.1. додержуватися дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження керівництва, а також функції, які визначені посадовими або робочими інструкціями;

3.1.2. постійно вдосконалювати організацію своєї праці, підвищувати професійний рівень і ділову кваліфікацію;

3.1.3. додержуватись вимог охорони праці, техніки безпеки та протипожежної охорони;

3.1.4. вживати заходів до термінового усунення причин і умов, які перешкоджають виконанню поставлених трудових завдань, інформувати про це Адміністрацію;

3.1.5. утримувати своє робоче місце у чистоті і порядку, не палити в приміщеннях Товариства;

3.1.6. ефективно використовувати устаткування, інструменти, дбайливо ставитись до майна Товариства, економно і раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси;

3.1.7. не розголошувати стороннім особам інформацію, що стосується діяльності Товариства і становить комерційну таємницю чи є конфіденційною інформацією;

3.1.8. уважно ставитись до колег по роботі, сприяти створенню нормального психологічного мікроклімату у колективі.

3.2. Обов'язки, які виконують працівники за своєю посадою, визначаються посадовою або робочою інструкцією.

 

4. ОСНОВНІ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ

4.1. Працівники мають право:

4.1.1. на отримання заробітної плати;

4.1.2. на безпечні та належні умови праці;

4.1.3. на соціальний і правовий захист відповідно до чинного законодавства України;

4.1.4. на захист своїх законних прав й інтересів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

5. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ

5.1. Адміністрація зобов'язується:

5.1.1. правильно організувати працю працівників, закріпити за кожним робоче місце, створити для них безпечні умови праці;

5.1.2. забезпечити працівників оргтехнікою, необхідними для роботи інструментами, матеріалами, тощо;

5.1.3. створювати умови для зацікавленості працівників у результатах їх особистої праці, видавати заробітну плату в установлені строки;

5.1.4. неухильно додержуватись законодавства і правил охорони праці, вживати заходи до своєчасного усунення причин і умов, що перешкоджають нормальній роботі працівників;

5.1.5. забезпечити належні умови для ефективної і високопродуктивної праці.

 

6. РОБОЧИЙ ЧАС, ЧАС ВІДПОЧИНКУ

6.1. Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Напередодні святкових і неробочих днів, визначених статтею 73 КЗпП України, тривалість роботи скорочується на одну годину.

6.2. Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень.

початок роботи – 9-00;

закінчення роботи – 17-30;

перерва для відпочинку і харчування – з 13-00 до 13-30;

вихідні дні - субота і неділя.

6.3. Облік робочого часу ведеться за допомогою Журналу обліку робочого часу. Всі працівники Товариства зобов'язані самостійно вносити в журнал обліку робочого часу дані стосовно часу присутності на робочому місті.

6.4. Працівникам надаються щорічні та додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства України та затвердженого графіку відпусток.

6.5. Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарних дні.

6.6. Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

6.7. У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей.

6.8. Працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін до 15 календарних днів на рік.

6.9. Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна Товариства з додержанням вимог частини першої цієї статті та в інших випадках, передбачених законодавством.

6.10. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

6.11. У робочий час забороняється:

6.11.1. відволікати працівників від їхньої безпосередньої роботи, викликати або знімати їх з роботи для вчинення певних дій та/або участі у різного роду заходах, не пов'язаних з виробничою діяльністю чи не передбачених як обов’язкові чинним законодавством України;

6.11.2. скликати збори, засідання, наради з громадських питань.

 

7. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ У РОБОТІ

7.1. За зразкове виконання трудових обов'язків, сумлінне ставлення до роботи та вагомі досягнення в роботі до працівників застосовуються такі види заохочень:

- оголошення подяки;

- врученням грошової премії або цінного подарунка.

 

8. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

8.1. Дисциплінарні стягнення застосовуються до працівників за порушення трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, невиконання або неналежне виконання покладених на них трудових обов'язків.

8.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

- догана;

- звільнення.

8.3. Дисциплінарні стягнення здійснюються відповідно до вимог КЗпП України.

 

9. ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ

9.1. Відсторонення працівників від роботи допускається у разі:

- появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;

- відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

10. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТОВАРИСТВА

10. З метою забезпечення збереження інформації, що становить комерційну таємницю, працівники зобов'язуються:

10.1.1. негайно повідомляти безпосередньому керівнику про факти розповсюдження інформації, які стали їм відомі, що становить комерційну таємницю, а також про втрату будь-яких службових документів або наявності передумов до цього;

10.1.2. пред'являти для перевірки наявності всі наявні службові документи, для огляду - місця їх зберігання, а в разі порушення встановленого режиму конфіденційності - давати письмові пояснення;

10.1.3. негайно повідомляти Адміністрації про всі факти або передумови до втрати, розкрадання, недостачі носіїв комерційної таємниці, а також посвідчень, перепусток, ключів від режимних приміщень, сховищ, сейфів (металевих шаф), особистих печаток, які можуть призвести до розголошення комерційної таємниці, а також про причини й умови можливого витоку інформації, яка містить комерційну таємницю;

10.1.4. негайно повідомляти безпосередньому керівнику про спроби фізичних або юридичних осіб отримати інформацію, що становить комерційну таємницю Товариства;

10.1.5. дотримуватися правил роботи з документами, що містять відомості, які становлять комерційну таємницю Товариства, не допускати їх необґрунтованої розсилки та розповсюдження, зберігати у спеціально визначених керівниками відділів місцях;

10.1.6. своєчасно знищувати документи, необхідність у використанні яких відпала, за винятком тих, що підлягають зберіганню в архіві, за допомогою відповідних засобів;

10.1.7. дотримуватися вимог внутрішньооб'єктного режиму, що виключають можливість ознайомлення з документами, що містять комерційну таємницю, сторонніх осіб, включаючи і працівників, які не мають до зазначених документів прямого відношення;

10.1.8. створювати, зберігати й обробляти файли з інформацією, що містять комерційну таємницю тільки на спеціально виділених дисках серверів Товариства;

10.1.9. додержуватися інших вимог локальних нормативних актів Товариства в сфері захисту комерційної таємниці.

10.2. З метою охорони конфіденційності інформації Роботодавець зобов'язується:

10.2.1. письмово ознайомити працівників, доступ яких до інформації, що становить комерційну таємницю, необхідний для виконання ними своїх трудових обов'язків, з переліком інформації, що становить комерційну таємницю;

10.2.2. письмово ознайомити працівників з встановленим режимом комерційної таємниці і з заходами відповідальності за його порушення;

10.2.3. створити працівникам необхідні умови для дотримання ними встановленого режиму комерційної таємниці.

Уповноважена трудовим

колективом особа

Керуючий партнер

___________________________ О.Г. Яковлєв

__________________________ А.М. Волошин

 • Порядок повідомної реєстрації колективних договорів визначається постановою Кабміну від 13.02.2013 р. № 115 (посилання)

 • Перелік обов'язкових умов, що мають регулюватись колективним договором визначений ст. 7 Закону України "Про колективні договори і угоди" (посилання)

 • Ознайомитись із міжнародними актами з питань праці, ратифікованими Україною, можна за наступними посиланням 1, посиланням 2, посиланням 3

 • Думки юристів щодо можливості встановлення "плаваючого строку" виплати зарплатні можна почитати за посиланням (посилання)

 • Загальна тривалість робочого тижня не може перевищувати норму тривалості робочого часу, встановлену законодавцем.

  За неможливості дотримання тижневої норми тривалості робочого часу можна вести підсумований облік робочого часу /введення такого обліку погоджується з виборним профспілковим органом та конкретизується в ПВТР/

 • Під час розробки колективного договору слід ознайомитись з приписами Закону України “Про охорону праці”

 • Даний розмір є мінімумом, встановленим законодавством, та може бути збільшений колективним договором.

 • Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами (конференцією) трудового колективу (ст. 13 Закону України “Про колективні договори і угоди”)

 • За необхідності роботодавцем може бути включений обов'язок працівників виконувати вимоги пропускного та внутрішньооб'єктового режиму в Товаристві (проходити на територію Товариства та виходити з неї виключно через спеціальні пішохідні прохідні, пред'являти на прохідній для огляду сумки, пакети, портфелі, тощо). Відповідна позиція викладена в ухвалі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за посиланням (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"