Справи про оскарження наказів про накладення дисциплінарного стягнення 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Правові норми, що підлягають застосуванню при вирішенні спору

ст.ст. 147-151, 231-234 Кодексу законів про працю України;

 • ст. 41 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"

  За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: догана або звільнення.

  В той же час, законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

  Вирішення питання щодо вибору заходу стягнення покладається на роботодавця, при цьому, такий вибір має здійснюватись з врахуванням ступеню тяжкості вчиненого працівником проступку, негативних наслідків та його попередньої роботи.

Узагальнена судова практика, правові позиції судів вищих інстанцій

- Рішення Конституційного Суду України від 22.02.2012 року N 4-рп/2012;

- Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 року N 9 “Про практику розгляду судами трудових спорів”;

- Правовий висновок Верховного Суду у справі про визнання звільнення незаконним та поновлення на посаді (постанова від 21 березня 2018 року по справі № 336/3679/17).

Підсудність

За загальним правилом позови до юридичних осіб пред'являються в суд за їхнім місцезнаходженням (ч. 2 ст. 27 ЦПК України), також

позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред'являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача (ч. 1 ст. 28 ЦПК України).

Ставка судового збору

 • 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

  Змінами, внесеними до Закону України “Про судовий збір”, що набули чинності з 01.09.2015 року, звільнено від сплати судового збору позивачів виключно у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі.

  При цьому слід пам’ятати: за подання позовної заяви, що має одночасно майновий (про стягнення заробітної плати (премії) і немайновий (про скасування наказу про накладення дисциплінарного стягнення) характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру (ч. 3 ст. 6 Закону України “Про судовий збір”). Враховуючи, що позивачі звільняються від сплати судового збору у спорах про стягнення заробітної плати, така особа має сплатити збір лише відносно вимоги немайнового характеру.

Позивач

 • Працівник, до якого застосовано дисциплінарне стягнення

  Позивачем також може виступати звільнений працівник /по відношенню до якого було застосовано захід дисциплінарного стягнення “звільнення”/, проте, в такому випадку належним способом захисту порушеного права є пред’явлення позову про поновлення на роботі

Відповідач

Роботодавець - юридична особа, фізична особа-підприємець

Предмет доказування

- факт наявності трудових відносин;

- факт невиконання / неналежного виконання працівником посадових (робочих) обов’язків, недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства з охорони праці та безпечного виконання робіт, тощо;

- факт ознайомлення працівника з посадовою (робочою) інструкцією, наказом, розпорядженням, іншим документом, яким визначені обов’язки працівника, що були невиконані / неналежно виконані;

- факт правомірності покладення на працівника конкретних обов’язків, які ним не були виконані / були неналежно виконані;

 • - факт дотримання / порушення порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності: неналежна фіксація факту невиконання / неналежного виконання працівником своїх обов’язків; невитребування письмових пояснень у працівника; наявність підтвердження відмови від надання / ненадання письмових пояснень; строк накладення дисциплінарного стягнення;

  Додаткову інформацію щодо порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності, знайти зразки документів з такого питання, а також ознайомитись з особливостям притягнення до відповідальності медичних працівників можна за посиланням 1, посиланням 2

- факт ознайомлення працівника з наказом про накладення дисциплінарного стягнення;

 

 • якщо працівник є членом виборного профспілкового органу підприємства додатково:

  Відсутність відомостей в матеріалах справи щодо звернення адміністрації підприємства перед накладенням дисциплінарних стягнень до профспілкового комітету про надання згоди на притягнення працівника — члена виборного органу профспілки до дисциплінарної відповідальності і вирішення профспілковим комітетом такого питання, є підставою для скасування наказів про накладення дисциплінарного стягнення (посилання).

  З позицією Верховного Суду України щодо нюансів притягнення членів профспілки до дисциплінарної відповідальності можна ознайомитись у рішенні № 6-163цс14 за посиланням

- факт звернення роботодавця до профспілки з питання надання згоди на притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності;

- факт підтвердження чисельності профспілкової організації станом на дату звернення з питання надання згоди на притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- факт наявності кворуму профкому для прийняття рішення про надання згоди на притягнення до дисциплінарної відповідальності працівника, факт обґрунтованості прийнятого профспілкою рішення;

- факт наявності згоди профспілки на притягнення до відповідальності працівника;

 • - інші факти, що мають значення для вирішення справи.

  Захист порушеного права у сфері трудових відносин забезпечується як відновленням становища, яке існувало до порушення цього права (наприклад, поновлення на роботі), так і механізмом компенсації моральної шкоди, як негативних наслідків (втрат) немайнового характеру, що виникли в результаті душевних страждань, яких особа зазнала у зв'язку з посяганням на її трудові права та інтереси. Конкретний спосіб, на підставі якого здійснюється відшкодування моральної шкоди обирається потерпілою особою, з урахуванням характеру правопорушення, його наслідків та інших обставин.

  З відповідною позицією Верховного Суду України можна ознайомитись за посиланням

Приблизний перелік доказів

- копія наказу при прийом на роботу;

- копія посадової (робочої) інструкції працівника, наказу, розпорядження, іншого документа, яким визначені обов’язки працівника, що були ним невиконані / неналежно виконані;

- копії правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору, інструкцій з охорони праці, положення яких були невиконані / неналежно виконані працівником;

- копії документів, що свідчать про поважність причин відсутності на робочому місці (довідки з медичних закладів, ЖЕО тощо) - в разі притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності (оголошення догани) за прогул;

- копія запита роботодавцю про надання копій матеріалів справи щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- копія відповіді роботодавця про надання запитуваних матеріалів / відмову в наданні;

 • - копії матеріалів справи з притягнення до дисциплінарної відповідальності: документ, що фіксує (свідчить) про невиконання / неналежне виконання посадових (робочих) обов’язків, повідомлення про необхідність надання письмових пояснень / акт про відмову працівника отримати повідомлення про необхідність надання письмових пояснень; письмові пояснення працівника / акт про ненадання письмових пояснень / відмову в їх наданні;

  У наказі про застосування дисциплінарного стягнення повинно бути чітко зазначено в чому полягає порушення працівником трудової дисципліни, які саме положення посадової інструкції, трудового, колективного договору порушено працівником, тобто повинно бути викладене чітке формулювання дій (бездіяльності) працівника (посилання)

- копія наказу про притягнення до дисциплінарної відповідальності з відміткою працівника про ознайомлення або акт про відмову ознайомлюватись із наказом про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

 • За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: догана або звільнення.

  В той же час, законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

  Вирішення питання щодо вибору заходу стягнення покладається на роботодавця, при цьому, такий вибір має здійснюватись з врахуванням ступеню тяжкості вчиненого працівником проступку, негативних наслідків та його попередньої роботи.

 • Змінами, внесеними до Закону України “Про судовий збір”, що набули чинності з 01.09.2015 року, звільнено від сплати судового збору позивачів виключно у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі.

  При цьому слід пам’ятати: за подання позовної заяви, що має одночасно майновий (про стягнення заробітної плати (премії) і немайновий (про скасування наказу про накладення дисциплінарного стягнення) характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру (ч. 3 ст. 6 Закону України “Про судовий збір”). Враховуючи, що позивачі звільняються від сплати судового збору у спорах про стягнення заробітної плати, така особа має сплатити збір лише відносно вимоги немайнового характеру.

 • Позивачем також може виступати звільнений працівник /по відношенню до якого було застосовано захід дисциплінарного стягнення “звільнення”/, проте, в такому випадку належним способом захисту порушеного права є пред’явлення позову про поновлення на роботі

 • Додаткову інформацію щодо порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності, знайти зразки документів з такого питання, а також ознайомитись з особливостям притягнення до відповідальності медичних працівників можна за посиланням 1, посиланням 2

 • Відсутність відомостей в матеріалах справи щодо звернення адміністрації підприємства перед накладенням дисциплінарних стягнень до профспілкового комітету про надання згоди на притягнення працівника — члена виборного органу профспілки до дисциплінарної відповідальності і вирішення профспілковим комітетом такого питання, є підставою для скасування наказів про накладення дисциплінарного стягнення (посилання).

  З позицією Верховного Суду України щодо нюансів притягнення членів профспілки до дисциплінарної відповідальності можна ознайомитись у рішенні № 6-163цс14 за посиланням

 • Захист порушеного права у сфері трудових відносин забезпечується як відновленням становища, яке існувало до порушення цього права (наприклад, поновлення на роботі), так і механізмом компенсації моральної шкоди, як негативних наслідків (втрат) немайнового характеру, що виникли в результаті душевних страждань, яких особа зазнала у зв'язку з посяганням на її трудові права та інтереси. Конкретний спосіб, на підставі якого здійснюється відшкодування моральної шкоди обирається потерпілою особою, з урахуванням характеру правопорушення, його наслідків та інших обставин.

  З відповідною позицією Верховного Суду України можна ознайомитись за посиланням

 • У наказі про застосування дисциплінарного стягнення повинно бути чітко зазначено в чому полягає порушення працівником трудової дисципліни, які саме положення посадової інструкції, трудового, колективного договору порушено працівником, тобто повинно бути викладене чітке формулювання дій (бездіяльності) працівника (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"