Колективний договір товариства з обмеженою відповідальністю 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 • НАПИС

  Порядок повідомної реєстрації колективних договорів визначається постановою Кабміну від 13.02.2013 р. № 115 (посилання)

про повідомну реєстрацію галузевої (міжгалузевої), територіальної угоди, колективного договору

Зареєстровано

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

(найменування реєструючого органу)

Реєстраційний номер _____

від ___ __________ 201___ року

Рекомендації реєструючого органу _______________________________________________

(вихідний номер і дата надсилання листа)

Уповноважена особа

реєструючого органу -

_____________ ______________ ______________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

М. П. 

СХВАЛЕНО

загальними зборами трудового колективу

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАРЕЛЬ”

«17» травня 2018 року

Протокол № 17/05-18 від 17.05.2018 року

 

 

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між адміністрацією та трудовим колективом

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАРЕЛЬ”

на 2018 – 2022 роки

 

 

 

 

 

м. Київ - 2018

 

 

 

 

РОБОТОДАВЕЦЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРЕЛЬ»

Керівник

__________________ / О.Г. Яковлєв /

«17» травня 2018 року

 

 

 

ПРЕДСТАВНИК ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРЕЛЬ»

 

_________________ / А.В. Волобуєв /

«17» травня 2018 року

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Перелік обов'язкових умов, що мають регулюватись колективним договором визначений ст. 7 Закону України "Про колективні договори і угоди" (посилання)

1.1. Цей договір укладено з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, забезпечення конституційних прав і гарантій працівників, узгодження інтересів працівників і роботодавця з питань, що є предметом цього договору.

Положення і норми договору розроблено на основі Кодексу законів про працю України, законів України «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про охорону праці», «Про оплату праці», «Про відпустки», інших актів законодавства.

Договір містить узгоджені зобов'язання сторін, що його уклали, зі створення умов підвищення ефективності роботи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАРЕЛЬ” (далі за текстом – “Товариство”), реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

1.2. Колективний договір укладено роботодавцем, в особі керівника ТОВ “МАРЕЛЬ” О.Г. Яковлєвим (далі за текстом - “Адміністрація”), і представником трудового колективу ТОВ “МАРЕЛЬ” А.В. Волобуєвим, які об’єдналися для ведення колективних переговорів.

1.3. Сторони визнають повноваження одна одної і зобов'язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх питань соціально-економічних і трудових відносин.

1.4. Сторони визнають цей колективний договір локальним актом, на підставі якого буде здійснюватись регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин у Товаристві протягом строку його дії.

При укладенні колективного договору обидві сторони виходять з того, що його умови не можуть погіршувати становище працівників у порівнянні з чинним законодавством України, а встановлені законодавчими та іншими нормативними актами норми розглядаються як мінімальні державні гарантії і не можуть бути перешкодою для встановлення більш високих соціальних і економічних пільг за наявності реальних можливостей виробничого, матеріального та фінансового забезпечення зобов'язань, що приймають на себе сторони за цим колективним договором.

1.5. Норми і положення цього колективного договору є обов'язковими для дотримання сторонами.

1.6. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників Товариства.

1.7. Цей колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу (протокол № 17/05-18 від 17.05.2018 року) та набуває чинності з 01 вересня 2018 року.

1.8. Колективний договір укладено на 2018-2022 роки.

Після закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний.

Колективний договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування роботодавця, від імені якого укладено цей договір.

У разі реорганізації Товариства, колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін.

1.9. Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в обов'язковому порядку у зв'язку зі змінами чинного законодавства.

1.10. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору сторони розглядають спільно і приймають рішення у 10-денний строк після завершення колективних переговорів.

1.11. Жодна із сторін, що уклала цей колективний договір, не може протягом всього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов'язання колективного договору або припиняють їх виконання.

1.12. Сторони починають переговори щодо укладення нового колективного договору на наступний рік не пізніше, як за 3 місяці до закінчення передбаченого цим договором строку його дії.

1.13. Адміністрація у триденний строк після підписання колективного договору подає його на повідомну реєстрацію у реєструючи орган.

За результатами проведення повідомної реєстрації Адміністрація Товариства забезпечує ознайомлення його працівників із затвердженим колективним договором протягом 10 робочих днів.

Адміністрація забезпечує протягом всього строку дії колективного договору ознайомлення працівників під підпис зі змістом такого договору.

 

 

2. ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 

2.1. Адміністрація зобов'язується:

2.1.1. Для виконання виробничих завдань Товариства постійно проводити маркетингові дослідження щодо вивчення кон’юктури ринку, складати на їх основі власні виробничі плани та своєчасно доводити їх до структурних підрозділів, забезпечувати працівників матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання ними своїх професійних обов’язків та створення належних умов праці.

2.1.2. Забезпечувати збереження і розвиток матеріально-технічної бази Товариства. Проводити систематичну роботу щодо поліпшення стану технічної та господарської служб Товариства. Враховувати при цьому пропозиції представника трудового колективу щодо стратегії підвищення ефективності та якості вирощування сільськогосподарської продукції, соціально-економічного розвитку Товариства.

2.1.3. Організовувати господарські відносини з іншими суб’єктами господарювання шляхом укладення відповідних договорів, контрактів.

2.1.4. До початку роботи за укладеним трудовим договором ознайомлювати працівників з умовами цього колективного договору та правилами внутрішнього трудового розпорядку, роз’яснювати працівнику його права і обов’язки, інформувати під підпис про умови праці, інструктувати працівника з охорони праці та безпечного виконання робіт, визначати йому робоче місце і забезпечувати необхідними для роботи засобами.

2.1.5. Укладати трудові договори з працівниками в порядку, передбаченому законодавством України, під підпис ознайомлювати працівників з наказом про їх прийняття на роботу.

2.1.6. Не включати до трудових договорів умови, що погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством, цим договором.

2.1.7. Надавати працівникам роботу відповідно до їх професії, займаної посади та кваліфікації.

2.1.8. Не вимагати від працівників виконання роботи, не обумовленої трудовим договором та посадовими/робочими обов’язками.

2.1.9. Здійснювати переведення працівника на іншу роботу виключно у випадках, на підставах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

2.2. Представник трудового колективу зобов’язується:

2.2.1. Сприяти зміцненню трудової дисципліни і дотриманню правил внутрішнього трудового розпорядку трудовим колективом Товариства.

2.2.2. Проводити роботу з працівниками Товариства стосовно раціонального та бережливого використання обладнання, матеріальних і виробничих ресурсів, збереження майна тощо.

2.2.3. Організовувати збір та узагальнення пропозицій працівників з питань поліпшення діяльності Товариства, доводити їх до Адміністрації і здійснювати заходи щодо їх реалізації, інформувати трудовий колектив про результати заходів.

2.2.4. Утримуватися від організації масових акцій протесту, інших заходів, направлених на захист інтересів працівників з питань, що є предметом цього колективного договору, за умови їх вирішення в установленому чинним законодавством та цим колективним договором порядку.

2.3. Сторони дійшли згоди про таке:

2.3.1. Узгоджувати локальні акти Товариства з питань трудових правовідносин і соціально-економічного захисту членів трудового колективу у випадках, передбачених законодавством, або за ініціативою сторін.

2.3.2. Запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі їх виникнення, прагнути до розв’язання в порядку, визначеному Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», за можливості, без порушення встановленого режиму роботи Товариства.

2.3.3. Режим роботи Товариства, порядок прийняття та звільнення працівників, основні обов’язки працівників та роботодавця, робочий час, час відпочинку, питання трудової дисципліни та заохочень встановлювати правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

 

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

 

3.1. Адміністрація зобов'язується:

3.1.1. Не допускати економічно необґрунтованого скорочення чисельності та штату працівників.

3.1.2. Звільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва й праці або перепрофілювання Товариства, скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП України) здійснювати лише після використання всіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці.

3.1.3. При вивільненні працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва й праці (п. 1 ст. 40 КЗпП України) дотримуватись вимог законодавства щодо переважного права на залишення на роботі окремих категорій працівників.

Попереджати працівника про його вивільнення в письмовій формі під підпис не пізніше, ніж за два місяці до запланованого вивільнення.

 

 

4. НОРМУВАННЯ Й ОПЛАТА ПРАЦІ, СИСТЕМА, РОЗМІРИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ІНШИХ ВИДІВ ТРУДОВИХ ВИПЛАТ

 

 • 4.1. Заробітна плата виплачується за місцем роботи у національній валюті України 22 і 07 числа кожного місяця, а у випадку, якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним днем – напередодні цього дня. Заробітна плата за час чергової відпустки виплачується не менш ніж за три дні до початку відпустки.

  Думки юристів щодо можливості встановлення "плаваючого строку" виплати зарплатні можна почитати за посиланням (посилання)

4.2. Нарахування заробітної плати здійснюється на підставі тарифних ставок (посадових окладів) працівників, що зазначені в штатному розписі, наказів про встановлення надбавок, премій тощо.

 • 4.3. Розмір заробітної плати за першу половину місяця складає 50 відсотків тарифної ставки (посадового окладу), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

  Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором, але не може бути меншим оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

4.4. Доплати і надбавки до тарифних ставок (посадових окладів) працівникам Товариства встановлюються в разі збільшення обсягу виконаних робіт, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, за наявності фінансової можливості, відповідно до рішення Адміністрації та у випадках, передбачених Положенням про оплату праці (додаток 1).

4.5. Робота у святкові, неробочі і вихідні дні, якщо вона не компенсується іншим часом відпочинку, оплачується в подвійному розмірі.

4.6. При невиконанні норм виробітку не з вини працівника оплата провадиться за фактично виконану роботу. Місячна заробітна плата в цьому разі не може бути нижчою від двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу). При невиконанні норм виробітку з вини працівника оплата провадиться відповідно до виконаної роботи.

 • 4.7. При укладанні трудового договору (контракту) Адміністрація доводить до відома працівника розмір, порядок і строки виплати заробітної плати, умови, відповідно до яких можуть здійснюватися утримання з заробітної плати.

  ВАСУ у своїй ухвалі від 08.02.2012 року розкриває питання щодо обов'язковості застосування підприємствами приватної форми власності норм Регіональних угод в частині оплати праці.

  (посилання) 

 

 

5. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ І ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ

 

5.1. У Товаристві встановлюється режим роботи працівників, що конкретизується у Правилах внутрішнього трудового розпорядку /додаток 2 до колективного договору/.

5.2. Адміністрація Товариства має право укладати трудові контракти з працівниками у випадках, що передбачені чинним законодавством України.

5.3. Працівникам Товариства встановлюється скорочена тривалість робочого часу у випадках, передбачених законодавством.

5.4. У будь-якому випадку тривалість робочого часу працівників не може перевищувати встановлену законодавством України: 40 годин на тиждень.

5.5. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

5.6. Працівники Товариства за узгодженням з адміністрацією мають право використовувати гнучкий графік роботи.

5.7. Тривалість щорічної відпустки працівників Товариства становить 24 календарні дні.

5.8. Графік чергових щорічних відпусток затверджується роботодавцем до 05 січня поточного року. При визначенні черговості відпусток враховуються сімейні й інші особисті обставини кожного працівника.

5.9. За заявами працівників їм у разі наявності сімейних обставин й інших поважних причин можуть бути надані короткотермінові відпустки без збереження заробітної плати на строк, обумовлений угодою між працівником і роботодавцем тривалістю не більше 15 календарних днів на рік.

5.10. Усі працівники зобов’язуються без письмового дозволу роботодавця не знаходитися в приміщеннях Товариства в неробочий час з причин, не пов’язаних з роботою, а також не запрошувати туди сторонніх осіб.

 

 

6. УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ

 

6.1. Забезпечення безпечних умов праці є обов’язком роботодавця, який організовує умови праці на робочому місці, безпеку технологічних процесів, машин, устаткування, відповідність санітарно-побутових умов нормативним актам з охорони праці.

6.2. Працівники мають право відмовитися від дорученої роботи, якщо при виконанні такої роботи створюється ситуація, небезпечна для їхнього життя і здоров’я, а також для життя і здоров’я інших людей і навколишнього середовища, якщо такі умови прямо не передбачені трудовими договорами (контрактами).

6.3. Працівники зобов’язані знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, устаткуванням, користуватися засобами індивідуального і колективного захисту та проходити обов’язкові медичні огляди (за необхідності).

6.4. Працівники зобов’язуються використовувати надані їм у користування (розпорядження) транспортні засоби, техніку й інше майно Товариства тільки в службових цілях.

 • 6.5. Фінансування охорони праці відбувається у розмірі не менш 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік, згідно ст. 19 Закону України “Про охорону праці”.

  Даний розмір є мінімумом, встановленим законодавством, та може бути збільшений колективним договором.

6.6. Адміністрація зобов'язується:

6.6.1. Розробити положення про навчання з питань охорони праці, а також затвердити плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими ознайомити усіх працівників. Не допускати до роботи працівників, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

6.6.2. Проводити періодичні інструктажі на робочих місцях по техніці безпеки та виробничої санітарії не рідше одного разу в 6 місяців.

6.6.3. При укладенні трудового договору проінформувати працівника під розписку про умови праці.

6.6.4. Забезпечити охорону праці жінок відповідно до чинного законодавства України.

6.6.5. Проводити переведення працівників за станом здоров'я, згідно з медичним висновком, за їх згодою, на легку роботу тимчасово, або без обмеження строку на іншу роботу. Оплату праці у таких випадках проводити згідно чинного законодавства України.

6.6.6. Забезпечити проведення профілактичного флюорографічного обстеження всіх працівників на виявлення туберкульозу.

6.6.7. Проводити систематичний аналіз стану захворюваності і випадків тимчасової непрацездатності та вживати заходів до усунення причин захворювань.

6.6.8. Щорічно проводити профілактичні медогляди всіх працюючих жінок лікарем-гінекологом з необхідними бактеріоскопічним та цитологічним обстеженням, а також огляд мамолога жінок, віком після 40 років.

6.6.9. Створювати для інвалідів умови праці відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних програм реабілітації.

6.6.10. Здійснювати за рахунок коштів Товариства проведення обов'язкових медоглядів у випадках, встановлених законодавством.

6.6.11. Розробляти заходи щодо зниження та профілактики травматизму і професійних захворювань та забезпечувати їх обов'язкове виконання.

6.7. Представник трудового колективу зобов'язується:

6.7.1. Здійснювати громадський контроль за дотриманням Товариством законодавства про охорону праці, створення безпечних умов праці, належних виробничих та санітарно–побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту, виконанням заходів, передбачених цими Правилами та іншими локальними актами.

У разі виявлення порушень вимагати їх усунення.

6.7.2. Представляти інтереси працівників у вирішенні питань охорони праці, у випадках, визначених чинним законодавством.

6.7.3. У разі загрози життю або здоров'ю працівників, вимагати від Адміністрації негайного припинення робіт на робочих місцях на час, необхідний для усунення цієї загрози.

6.7.4. Здійснювати контроль за наданням пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і небезпечних умовах, відшкодуванням шкоди, заподіяної здоров'ю працівника.

6.7.5. Брати участь:

6.7.5.1. В розробці програм, положень, інших локальних актів з питань охорони праці у Товаристві.

6.7.5.2. В організації навчання працівників з питань охорони праці та безпечного виконання робіт.

6.7.5.3. У проведенні атестації робочих місць. За її результатами вносити пропозиції щодо покращення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників, надання їм відповідних пільг і компенсацій.

6.7.5.4. У розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій, складанні актів про нещасний випадок на виробництві, готувати свої висновки і надавати пропозиції, представляти інтереси потерпілого.

6.7.5.6. В ініціюванні питання щодо притягнення винних до відповідальності за порушення законодавства про охорону праці.

 

 

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ ПРАЦІВНИКІВ

 

7.1. Адміністрація зобов’язується:

7.1.1. Надавати право жінкам, які мають дітей віком до 15 років, а також багатодітним матерям, матерям, які мають дитину–інваліда, використовувати щорічну відпустку в літній період (травень-вересень).

7.1.2. Надавати право на щорічну відпустку в один і той самий період подружжям, які працюють в Товаристві.

7.2. Представник трудового колективу зобов'язується:

7.2.1. Організовувати проведення культурно-масових, фізкультурних і оздоровчих заходів для працівників Товариства та членів їх сімей.

7.2.2. Ознайомлювати членів трудового колективу з новими нормативними актами з питань житлового законодавства, соціального страхування та пенсійного забезпечення, надавати консультативну й методичну допомогу з питань соціального захисту.

 

 

8. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ

 

8.1. Власник гарантує свободу організації і діяльності профспілкової організації, ради трудового колективу, проведення у неробочий час загальних зборів трудового колективу.

 

 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

 

З метою забезпечення реалізації положень цього договору, здійснення контролю за його виконанням сторони зобов’язуються:

9.1. Забезпечити постійний контроль за виконанням колективного договору, оперативно вживати заходи впливу до тих, хто допускає невиконання зобов’язань.

9.2. Забезпечити здійснення контролю за виконанням положень колективного договору робочою комісією представників сторін, яка веде переговори з його укладення.

9.3. Надавати повноважним представникам сторін на безоплатній основі наявну інформацію та документи, необхідні для здійснення контролю за виконанням договору.

Результати перевірки виконання зобов’язань договору оформлювати відповідним актом, який доводити до відома сторін договору.

9.4. Двічі на рік (серпень, лютий) спільно аналізувати хід виконання колективного договору, заслуховувати звіти сторін про реалізацію взятих зобов'язань на загальних зборах (конференціях) трудового колективу.

 

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

10.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим колективним договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

10.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним в Україні законодавством.

10.3. Притягнення до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності не виключає притягнення винних осіб до цивільно-правової, матеріальної або іншого виду відповідальності.

 

 

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

11.1. Строк чинності цього колективного договору – з 01.09.2018 року по 31.08.2022 року.

11.2. Положення цього колективного договору діють до укладення нового або перегляду цього колективного договору сторонами.

11.3. Зміни і доповнення до цього колективного договору протягом строку його дії можуть вноситися тільки при взаємній згоді сторін.

11.4. Контроль за виконанням цього колективного договору здійснюється сторонами безпосередньо чи уповноваженими представниками сторін.

11.5. Колективний договір укладено в трьох примірниках, що зберігаються у кожної із сторін та в органі, який проводить реєстрацію, і мають однакову юридичну силу.

 

Керівник ТОВ “МАРЕЛЬ”

“17” травня 2018 року ____________________________________ О.Г. Яковлєв

Представник трудового колективу

“17” травня 2018 року ____________________________________ А.В. Волобуєв

 

 

ДОДАТКИ

ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

 

Додаток 1. Положення про оплату праці працівників ТОВ “МАРЕЛЬ”.

Додаток 2. Правила внутрішнього трудового розпорядку ТОВ “МАРЕЛЬ”

 

Керівник ТОВ “МАРЕЛЬ”

“17” травня 2018 року ____________________________________ О.Г. Яковлєв

Представник трудового колективу

“17” травня 2018 року ____________________________________ А.В. Волобуєв

 

 

РОБОТОДАВЕЦЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРЕЛЬ»

Керівник

__________________ / О.Г. Яковлєв /

“17” травня 2018 року

 

ПРЕДСТАВНИК ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРЕЛЬ»

 

_________________ / А.В. Волобуєв /

“17” травня 2018 року

 

Додаток 1

до колективного договору ТОВ “МАРЕЛЬ”

на 2018 – 2022 роки

 

ПОЛОЖЕННЯ

про оплату працівників ТОВ «МАРЕЛЬ»

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Дане Положення про оплату праці працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАРЕЛЬ” (далі за текстом – «Положення») розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Податкового кодексу України, Закону України «Про оплату праці» та Статуту ТОВ “МАРЕЛЬ” (далі за текстом - “Товариство”), інших нормативних актів, і встановлює порядок виплати заробітної плати, премій працівникам Товариства.

1.2. Це Положення поширюється на працівників, які займають посади відповідно до штатного розкладу Товариства.

1.3. В цьому Положенні під преміюванням слід розуміти виплату працівникам, як заохочення з боку роботодавця і за його ініціативою, грошових сум за успіхи, досягнуті при виконанні трудових обов'язків.

1.4. Положення про оплату праці працівників вводиться з метою посилення мотивації праці та підвищення впливу матеріального стимулювання на якість виконуваних обов’язків.

1.5. Виплата заробітної плати здійснюється на умовах, визначених колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку Товариства. Преміювання здійснюється на основі індивідуальної оцінки Адміністрацією Товариства праці кожного працівника і його особистого внеску у забезпечення виконання статутних завдань і трудових зобов'язань.

1.6. Преміювання здійснюється в межах фонду заробітної плати.

 

 

2. ПІДСТАВИ ДЛЯ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 

2.1. Підставою для нарахування і виплати заробітної плати працівникам є відпрацювання ними місячної норми часу.

2.2. Оплата праці у Товаристві здійснюється за окладною системою оплати праці.

2.3. Преміювання працівників Товариства здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи за рахунок та в межах затвердженого фонду оплати праці.

2.4. Преміювання для всіх працівників встановлюється за досягнення високої ефективності та якості роботи.

2.5. В окремих випадках працівникам може виплачуватись одноразова премія за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних дат та на честь святкових дат.

2.6. Розмір премії може збільшуватися у зв’язку із роботою працівників у вихідні, святкові та неробочі дні, а також понад встановлену норму робочого часу.

2.7. Для всіх працівників обов'язковою умовою є відсутність порушень трудової дисципліни та дисциплінарних стягнень.

 

 

3. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ПРЕМІЇ

 

3.1. Заробітна плата виплачується за місцем роботи у національній валюті України 22 і 07 числа кожного місяця, а у випадку, якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним днем – напередодні цього дня. Заробітна плата за час чергової відпустки виплачується не менш ніж за три дні до початку відпустки.

3.2. Нарахування заробітної плати здійснюється на підставі тарифних ставок (посадових окладів), працівників, що зазначені в штатному розписі, наказах про встановлення надбавок, премій тощо.

3.3. Розмір заробітної плати за першу половину місяця складає 50 відсотків тарифної ставки (посадового окладу), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

3.4. Доплати і надбавки до тарифних ставок (посадових окладів) працівникам Товариства встановлюються в разі збільшення обсягу виконаних робіт, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, за наявності фінансової можливості, відповідно до рішення Адміністрації.

3.5. Робота у святкові, неробочі і вихідні дні, якщо вона не компенсується іншим часом відпочинку, оплачується в подвійному розмірі.

3.6. При невиконанні норм виробітку не з вини працівника оплата провадиться за фактично виконану роботу. Місячна заробітна плата в цьому разі не може бути нижчою від двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу). При невиконанні норм виробітку з вини працівника оплата провадиться відповідно до виконаної роботи.

3.7. Преміювання працівників здійснюється за наявності фінансової можливості в межах фонду заробітної плати.

3.8. Премійовані можуть бути всі категорії працівників Товариства.

3.9. Розмір премії кожному працівнику Товариства визначається за поданням безпосереднього керівника, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) з урахуванням кваліфікаційної категорії та відповідно до особистого внеску у кінцеві результати роботи.

3.10. Граничний розмір премії не може бути більшим за посадовий оклад працівника.

3.11. Преміювання керівника, встановлення йому надбавок та доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги (крім випадків, прямо передбачених законодавством) здійснюється за рішенням органу вищого рівня в межах наявних коштів на оплату праці.

3.12. Керівник Товариства визначає розмір премії працівникам.

3.13. Преміювання працівників відбувається на підставі наказу по підприємству.

3.14. Виплата премії проводиться в день виплати заробітної плати.

 

 

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

4.1. Це Положення набирає чинності одночасно з колективним договором Товариства.

4.2. Дане Положення не поширюється на керівника Товариства. Питання оплати праці керівника Товариства врегульовані укладеним з ним трудовим контрактом.

4.3. Це Положення підлягає доведенню до відома всіх працівників Товариства.

 

Керівник ТОВ “МАРЕЛЬ”

“17” травня 2018 року ____________________________________ О.Г. Яковлєв

Представник трудового колективу

“17” травня 2018 року ____________________________________ А.В. Волобуєв

 

 

 

 

РОБОТОДАВЕЦЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРЕЛЬ»

Генеральний директор

__________________ / О.Г. Яковлєв /

«12» серпня 2015 року

 

 

 

 

ПРЕДСТАВНИК ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРЕЛЬ»

 

_________________ / А.В. Волобуєв /

«12» серпня 2015 року

 

Додаток 1

до колективного договору ТОВ “МАРЕЛЬ”

на 2015 – 2019 роки

 

ПОЛОЖЕННЯ

про оплату працівників ТОВ «МАРЕЛЬ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення про оплату праці працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАРЕЛЬ” (далі за текстом – «Положення») розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Податкового кодексу України, Закону України «Про оплату праці» та Статуту ТОВ “МАРЕЛЬ” (далі за текстом - “Товариство”), інших нормативних актів, і встановлює порядок виплати заробітної плати, премій працівникам Товариства.

1.2. Це Положення поширюється на працівників, які займають посади відповідно до штатного розкладу Товариства.

1.3. В цьому Положенні під преміюванням слід розуміти виплату працівникам, як заохочення з боку роботодавця і за його ініціативою, грошових сум за успіхи, досягнуті при виконанні трудових обов'язків.

1.4. Положення про оплату праці працівників вводиться з метою посилення мотивації праці та підвищення впливу матеріального стимулювання на якість виконуваних обов’язків.

1.5. Виплата заробітної плати здійснюється на умовах, визначених колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку Товариства. Преміювання здійснюється на основі індивідуальної оцінки Адміністрацією Товариства праці кожного працівника і його особистого внеску у забезпечення виконання статутних завдань і трудових зобов'язань.

1.6. Преміювання здійснюється в межах фонду заробітної плати.

 

2. ПІДСТАВИ ДЛЯ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

2.1. Підставою для нарахування і виплати заробітної плати працівникам є відпрацювання ними місячної норми часу.

2.2. Оплата праці у Товаристві здійснюється за окладною системою оплати праці.

2.3. Преміювання працівників Товариства здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи за рахунок та в межах затвердженого фонду оплати праці.

2.4. Преміювання для всіх працівників встановлюється за досягнення високої ефективності та якості роботи.

2.5. В окремих випадках працівникам може виплачуватись одноразова премія за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних дат та на честь святкових дат.

2.6. Розмір премії може збільшуватися у зв’язку із роботою працівників у вихідні, святкові та неробочі дні, а також понад встановлену норму робочого часу.

2.7. Для всіх працівників обов'язковою умовою є відсутність порушень трудової дисципліни та дисциплінарних стягнень.

 

3. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ПРЕМІЇ

3.1. Заробітна плата виплачується за місцем роботи у національній валюті України 22 і 07 числа кожного місяця, а у випадку, якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним днем – напередодні цього дня. Заробітна плата за час чергової відпустки виплачується не менш ніж за три дні до початку відпустки.

3.2. Нарахування заробітної плати здійснюється на підставі тарифних ставок (посадових окладів), працівників, що зазначені в штатному розписі, наказах про встановлення надбавок, премій тощо.

3.3. Розмір заробітної плати за першу половину місяця складає 50 відсотків тарифної ставки (посадового окладу), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

3.4. Доплати і надбавки до тарифних ставок (посадових окладів) працівникам Товариства встановлюються в разі збільшення обсягу виконаних робіт, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, за наявності фінансової можливості, відповідно до рішення Адміністрації.

3.5. Робота у святкові, неробочі і вихідні дні, якщо вона не компенсується іншим часом відпочинку, оплачується в подвійному розмірі.

3.6. При невиконанні норм виробітку не з вини працівника оплата провадиться за фактично виконану роботу. Місячна заробітна плата в цьому разі не може бути нижчою від двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу). При невиконанні норм виробітку з вини працівника оплата провадиться відповідно до виконаної роботи.

3.7. Преміювання працівників здійснюється за наявності фінансової можливості в межах фонду заробітної плати.

3.8. Премійовані можуть бути всі категорії працівників Товариства.

3.9. Розмір премії кожному працівнику Товариства визначається за поданням безпосереднього керівника, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) з урахуванням кваліфікаційної категорії та відповідно до особистого внеску у кінцеві результати роботи.

3.10. Граничний розмір премії не може бути більшим за посадовий оклад працівника.

3.11. Преміювання генерального директора, встановлення йому надбавок та доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги (крім випадків, прямо передбачених законодавством) здійснюється за рішенням органу вищого рівня в межах наявних коштів на оплату праці.

3.12. Генеральний директор Товариства визначає розмір премії працівникам.

3.13. Преміювання працівників відбувається на підставі наказу по підприємству.

3.14. Виплата премії проводиться в день виплати заробітної плати.

 

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Це Положення набирає чинності одночасно з колективним договором Товариства.

4.2. Дане Положення не поширюється на генерального директора Товариства. Питання оплати праці генерального директора Товариства врегульовані укладеним з ним трудовим контрактом.

4.3. Це Положення підлягає доведенню до відома всіх працівників Товариства.

Генеральний директор ТОВ “МАРЕЛЬ”

“12” серпня 2015 року ____________________________________ О.Г. Яковлєв

Представник трудового колективу

“12” серпня 2015 року ____________________________________ А.В. Волобуєв

 

 

РОБОТОДАВЕЦЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРЕЛЬ»

Генеральний директор

__________________ / О.Г. Яковлєв /

«12» серпня 2015 року

 

 

ПРЕДСТАВНИК ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРЕЛЬ»

 

_________________ / А.В. Волобуєв /

«12» серпня 2015 року

 

Додаток 2

до колективного договору ТОВ “МАРЕЛЬ”

на 2015 – 2019 роки

 

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАРЕЛЬ”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 . Правила внутрішнього трудового розпорядку товариства з обмеженою відповідальністю “МАРЕЛЬ” (надалі - «Правила») розроблені відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Статуту ТОВ “МАРЕЛЬ”.

1.2. Правила є локальним нормативним актом, який регламентує відповідно до ст. 142 Кодексу законів про працю України й інших нормативно-правових актів, які є частиною національного законодавства України, порядок прийому і звільнення працівників, основні права, обов'язки і відповідальність сторін трудового договору, режим роботи, час відпочинку, застосовувані до працівників заходи заохочення і стягнення, дотримання комерційної та службової таємниці, а також інші питання регулювання трудових відносин в ТОВ “МАРЕЛЬ” (далі за текстом – “Товариство”, “Роботодавець”) та сприяють зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, зміцненню трудової дисципліни, раціональному використанню робочого часу.

1.3. Правила є обов'язковими для всіх працівників Товариства.

1.4. Правила доводяться до відома працівників Товариства під підпис і розміщуються в його приміщеннях на видному місці.

1.5. Питання, не визначені даними Правилами внутрішнього трудового розпорядку, регулюються нормами чинного законодавства про працю України.

 

2. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ НА РОБОТУ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

2.1. Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору відповідно до Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України).

2.2. При прийомі на роботу між працівником та Товариством укладається безстроковий трудовий договір, відповідно до якого працівник зобов'язується виконувати роботу певної спеціальності, кваліфікації, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку.

2.3. При прийнятті на роботу працівник зобов'язаний надати:

– трудову книжку, яка має бути оформлена з дотриманням встановленого порядку (за винятком випадків, коли особа оформляється на роботу вперше);

– паспорт громадянина України або документ, що його замінює;

– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

– заяву про прийняття на роботу;

– військовий квиток (за наявності).

2.4. Прийняття на роботу без пред'явлення зазначених документів не допускається.

2.5. За пропозицією Роботодавця, особа, яка влаштовується на роботу, може надати будь-які довідки, характеристики, відгуки, рекомендації чи будь-які інші документи, що підтверджують відповідний рівень кваліфікації такої особи.

2.6. При прийнятті на роботу, що вимагає спеціальних знань, Роботодавець вправі також вимагати від працівника пред'явлення диплома або іншого документа про одержану освіту чи професійну підготовку.

2.7. У наказі (розпорядженні) обов'язково зазначається найменування роботи (посади) працівника, яка визначається на підставі штатного розпису Товариства.

2.8. У випадках, передбачених законодавством, з працівником укладається договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

2.9. У випадках, коли за рішенням Товариства працівника було фактично допущено до роботи, початком роботи вважається день, коли працівник був фактично допущений до роботи.

2.10. При прийнятті працівника на роботу або при переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу Роботодавець зобов'язується:

2.10.1. ознайомити працівника з дорученою роботою, умовами її виконання та розміром оплати праці, роз'яснити його трудові права й обов'язки;

2.10.2. ознайомити працівника із Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими локальними актами, що діють у Товаристві;

2.10.3. проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, вимог протипожежної охорони.

2.11. При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, строком у три місяці – працівникам адміністративно-управлінського персоналу, один місяць – іншим працівникам. Якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній. Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування.

2.12. Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.13. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за його згодою відповідно до вимог ст. 33 КЗпП України.

2.14. Припинення трудових відносин може мати місце тільки з підстав і в порядку, які передбачені чинним законодавством України та умовами трудового договору з працівником.

2.15. Працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши про це Роботодавця або уповноважену ним особу письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), Роботодавець повинен розірвати трудовий договір в строк, який просить працівник.

2.16. Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, Роботодавець не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

2.17. Розірвання трудового договору оформлюється наказом, який оголошується працівникові під підпис. Адміністрація у день звільнення працівника зобов'язана видати останньому трудову книжку та провести з ним відповідні розрахунки.

2.18. Записи про підстави звільнення в трудовій книжці повинні точно відповідати відповідним формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідну статтю, пункт КЗпП України.

2.19. Днем звільнення вважається останній день роботи.

2.20. Роботодавець або уповноважена ним особа зобов'язані видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу у Товаристві із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати.

 

 • 3. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

  За необхідності роботодавцем може бути включений обов'язок працівників виконувати вимоги пропускного та внутрішньооб'єктового режиму в Товаристві (проходити на територію Товариства та виходити з неї виключно через спеціальні пішохідні прохідні, пред'являти на прохідній для огляду сумки, пакети, портфелі, тощо). Відповідна позиція викладена в ухвалі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за посиланням (посилання)

3.1. Працівники зобов'язуються:

3.1.1. додержуватися дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження Роботодавця, а також функції, які визначені посадовими або робочими інструкціями;

3.1.2. постійно вдосконалювати організацію своєї праці, підвищувати професійний рівень і ділову кваліфікацію;

3.1.3. додержуватись вимог охорони праці, техніки безпеки та протипожежної охорони;

3.1.4. вживати заходів до термінового усунення причин і умов, які перешкоджають виконанню поставлених трудових завдань, інформувати про це Роботодавця;

3.1.5. утримувати своє робоче місце у чистоті і порядку, не палити на території Товариства, окрім місць, спеціально відведених для цього;

3.1.6. ефективно використовувати устаткування, інструменти, дбайливо ставитись до майна Роботодавця, економно і раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси;

3.1.7. не розголошувати стороннім особам інформацію, що стосується діяльності Товариства і становить комерційну таємницю чи є конфіденційною інформацією;

3.1.8. уважно ставитись до колег по роботі; сприяти створенню нормального психологічного мікроклімату у колективі.

3.2. Обов'язки, які виконують працівники за своєю посадою, визначаються посадовою або робочою інструкцією.

 

4. ОСНОВНІ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ

4.1. Працівники мають право:

4.1.1. на отримання заробітної плати;

4.1.2. на безпечні та належні умови праці;

4.1.3. на соціальний і правовий захист відповідно до чинного законодавства України;

4.1.4. на захист своїх законних прав й інтересів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

5. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ

5.1. Роботодавець зобов'язується:

5.1.1. правильно організувати працю працівників, закріпити за кожним робоче місце, створити для них безпечні умови праці;

5.1.2. забезпечити працівників технікою, необхідними для роботи машинами, обладнанням, інструментами, матеріалами, тощо;

5.1.3. створювати умови для зацікавленості працівників у результатах їх особистої праці, видавати заробітну плату в установлені строки;

5.1.4. неухильно додержуватись законодавства і правил охорони праці, вживати заходи до своєчасного усунення причин і умов, що перешкоджають нормальній роботі працівників;

5.1.5. забезпечити належні умови для ефективної і високопродуктивної праці.

 

6. РОБОЧИЙ ЧАС. ЧАС ВІДПОЧИНКУ.

6.1. У Товаристві встановлюється наступний режим роботи, обов’язковий для дотримання всіма працівниками:

Час початку роботи

Час закінчення роботи

Перерва для харчування та відпочинку

початок

закінчення

понеділок

08:00

17:00

12:00

13:00

вівторок

08:00

17:00

12:00

13:00

середа

08:00

17:00

12:00

13:00

четвер

08:00

17:00

12:00

13:00

п’ятниця

08:00

17:00

12:00

13:00

субота

вихідний

неділя

вихідний

Тижнева тривалість робочого часу складає 40 годин.

6.2. Для працівників встановлюється п’ятиденний 40 годинний робочий тиждень, за виключенням працівників, яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу.

6.2.1. Перерва для відпочинку і харчування надається з 12.00 по 13.00.

Після кожної години безперервної роботи на персональному комп'ютері працівникам надається перерва тривалістю 10 хвилин.

6.3. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

6.4. Працівникам Товариства встановлюється скорочена тривалість робочого часу у випадках, передбачених законодавством.

6.5. Тривалість роботи у нічний час скорочується на одну годину.

6.6. Працівникам надаються щорічні та додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства України та затвердженого графіку відпусток.

6.6.1. Тривалість щорічної відпустки працівників Товариства складає 24 календарних дні.

6.6.2. Графік чергових щорічних відпусток затверджується Роботодавцем до 05 січня поточного року. При визначенні черговості відпусток враховуються сімейні й інші особисті обставини кожного працівника. Роботодавець зобов’язується на прохання працівників надавати чоловіку і дружині, що працюють в Товаристві, відпустку в один і той же період.

6.6.3. Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

6.6.4. Щорічна основна відпустка надається працівникові з таким розрахунком, щоб вона була використана до закінчення робочого року.

6.6.5. Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна Роботодавця з додержанням вимог законодавства.

6.6.6. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

6.7. За сімейними обставинами й іншими поважними причинами працівникам за їхніми заявами можуть бути надані короткострокові відпустки без збереження заробітної плати на строк, обумовлений згодою між працівником і Роботодавцем, тривалістю не більше 15 календарних днів на рік.

6.8. За письмовою заявою працівника Товариство зобов’язується надавати зі збереженням заробітної плати:

6.8.1. один вільний від роботи день – день виписування з пологового будинку дружини працівника;

6.8.2. три вільних від роботи дні на одруження;

6.8.3. два вільних від роботи дні на поховання близьких родичів;

6.8.4. чотири вільних від роботи години в день 1 вересня для батьків, які мають дітей молодшого шкільного віку.

6.9. Працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 15 календарних днів на рік.

6.10. Працівникам надаються інші види відпусток в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством.

6.11. У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей.

6.12. Усі працівники зобов'язуються без дозволу Роботодавця не перебувати на території та в приміщеннях Товариства у неробочий час з причин, не пов'язаних з роботою, а також не запрошувати туди сторонніх осіб.

6.13. Облік робочого часу ведеться на підставі Журналу обліку робочого часу, графіку змінності. Всі працівники Товариства зобов'язані самостійно вносити в Журнал обліку робочого часу дані стосовно часу присутності на робочому місті.

6.14. У робочий час забороняється:

6.14.1. відволікати працівників від їхньої безпосередньої роботи, викликати або знімати їх з роботи для вчинення певних діянь та/або участі у різного роду заходах, не пов'язаних з виробничою діяльністю чи не передбачених як обов’язкові чинним законодавством України;

6.14.2. скликати збори, засідання, наради з громадських питань, окрім випадків, встановлених законодавством.

 

7. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ У РОБОТІ

7.1. За зразкове виконання трудових обов'язків, сумлінне ставлення до роботи та вагомі досягнення в роботі до працівників застосовуються такі види заохочень:

- оголошення подяки;

- вручення грошової премії або цінного подарунка;

- підвищення на посаді.

 

8. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

8.1. Дисциплінарні стягнення застосовуються до працівників за порушення трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, невиконання або неналежне виконання покладених на них трудових обов'язків.

8.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

- догана;

- звільнення.

8.3. Дисциплінарні стягнення здійснюються відповідно до вимог КЗпП України.

 

9. ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ

9.1. Відсторонення працівників від роботи допускається у разі:

- появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;

- відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

10. ОХОРОНА ПРАЦІ

10.1. Забезпечення безпечних умов праці є обов’язком Роботодавця, який організовує умови праці на робочому місці, безпеку технологічних процесів, машин, устаткування, відповідність санітарно-побутових умов нормативним актам з охорони праці.

10.2. Працівники мають право відмовитися від дорученої роботи, якщо при виконанні такої роботи створюється ситуація, небезпечна для їхнього життя і здоров’я, а також для життя і здоров’я інших людей і навколишнього середовища, якщо такі умови прямо не передбачені трудовими договорами (контрактами).

10.3. Працівники зобов’язані знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, устаткуванням, користуватися засобами індивідуального і колективного захисту та проходити обов’язкові медичні огляди (за необхідності).

10.4. Працівники зобов’язуються використовувати надані їм у користування (розпорядження) транспортні засоби, техніку й інше майно Товариства тільки в службових цілях.

10.5. Фінансування охорони праці відбувається у розмірі не менш 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік, згідно ст. 19 Закону України “Про охорону праці”.

10.6. Роботодавець зобов'язується:

10.6.1. Розробити положення про навчання з питань охорони праці, а також затвердити плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими ознайомити усіх працівників. Не допускати до роботи працівників, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

10.6.2. Проводити періодичні інструктажі на робочих місцях по техніці безпеки та виробничої санітарії не рідше одного разу в 6 місяців.

10.6.3. При укладенні трудового договору проінформувати працівника під розписку про умови праці.

10.6.4. Забезпечити охорону праці жінок відповідно до чинного законодавства України.

10.6.5. Проводити переведення працівників за станом здоров'я, згідно з медичним висновком, за їх згодою, на легку роботу тимчасово, або без обмеження строку на іншу роботу. Оплату праці у таких випадках проводити згідно чинного законодавства України.

10.6.6. Забезпечити проведення профілактичного флюорографічного обстеження всіх працівників на виявлення туберкульозу.

10.6.7. Проводити систематичний аналіз стану захворюваності і випадків тимчасової непрацездатності та вживати заходів до усунення причин захворювань.

10.6.8. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці, згідно з розробленим за участі представника трудового колективу графіком, та за її результатами вживати заходів щодо покращення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників та надання їм відповідних пільг і компенсацій за роботу в цих умовах.

10.6.9. Щорічно проводити профілактичні медогляди всіх працюючих жінок лікарем-гінекологом з необхідними бактеріоскопічним та цитологічним обстеженням, а також огляд мамолога жінок, віком після 40 років.

10.6.10. Створювати для інвалідів умови праці відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних програм реабілітації.

10.6.11. Здійснювати за рахунок коштів Товариства проведення обов'язкових медоглядів у випадках, встановлених законодавством.

10.6.12. Розробляти заходи щодо зниження та профілактики травматизму і професійних захворювань та забезпечувати їх обов'язкове виконання.

10.7. Представник трудового колективу зобов'язується:

10.7.1. Здійснювати громадський контроль за дотриманням Товариством законодавства про охорону праці, створення безпечних умов праці, належних виробничих та санітарно–побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту, виконанням заходів, передбачених цими Правилами та іншими локальними актами.

У разі виявлення порушень вимагати їх усунення.

10.7.2. Представляти інтереси працівників у вирішенні питань охорони праці, у випадках, визначених чинним законодавством.

10.7.3. У разі загрози життю або здоров'ю працівників, вимагати від Роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях на час, необхідний для усунення цієї загрози.

10.7.4. Здійснювати контроль за наданням пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і небезпечних умовах, відшкодуванням шкоди, заподіяної здоров'ю працівника.

10.7.5. Брати участь:

10.7.5.1. В розробці програм, положень, інших локальних актів з питань охорони праці у Товаристві.

10.7.5.2. В організації навчання працівників з питань охорони праці та безпечного виконання робіт.

10.7.5.3. У проведенні атестації робочих місць. За її результатами вносити пропозиції щодо покращення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників, надання їм відповідних пільг і компенсацій.

10.7.5.4. У розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій, складанні актів про нещасний випадок на виробництві, готувати свої висновки і надавати пропозиції, представляти інтереси потерпілого.

10.7.5.6. В ініціюванні питання щодо притягнення винних до відповідальності за порушення законодавства про охорону праці.

 

11. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ПІДПРИЄМСТВА

11. З метою забезпечення збереження інформації, що становить комерційну таємницю, працівники зобов'язуються:

11.1.1. негайно повідомляти безпосередньому керівнику про факти розповсюдження інформації, які стали їм відомі, що становить комерційну таємницю, а також про втрату будь-яких службових документів або наявності передумов до цього;

11.1.2. пред'являти для перевірки наявності всі наявні службові документи, для огляду - місця їх зберігання, а в разі порушення встановленого режиму конфіденційності - давати письмові пояснення;

11.1.3. негайно повідомляти безпосередньому керівнику про всі факти або передумови до втрати, розкрадання, недостачі носіїв комерційної таємниці, а також посвідчень, перепусток, ключів від режимних приміщень, сховищ, сейфів (металевих шаф), особистих печаток, які можуть призвести до розголошення комерційної таємниці, а також про причини й умови можливого витоку інформації, яка містить комерційну таємницю;

11.1.4. негайно повідомляти безпосередньому керівнику про спроби фізичних або юридичних осіб отримати інформацію, що становить комерційну таємницю підприємства;

11.1.5. дотримуватися правил роботи з документами, що містять відомості, які становлять комерційну таємницю підприємства, не допускати їх необґрунтованої розсилки та розповсюдження, зберігати у спеціально визначених керівниками відділів місцях;

11.1.6. своєчасно знищувати, за допомогою відповідних засобів, документи, необхідність у використанні яких відпала, за винятком тих, що підлягають зберіганню в архіві;

11.1.7. дотримуватися вимог внутрішньооб'єктного режиму, що виключають можливість ознайомлення з документами, що містять комерційну таємницю, сторонніх осіб, включаючи і працівників, які не мають до зазначених документів прямого відношення;

11.1.8. створювати, зберігати й обробляти файли з інформацією, що містять комерційну таємницю тільки на спеціально виділених дисках серверів підприємства;

11.1.9. додержуватися інших вимог локальних нормативних актів підприємства в сфері захисту комерційної таємниці.

11.2. З метою охорони конфіденційності інформації Роботодавець зобов'язується:

11.2.1. письмово ознайомити працівників, доступ яких до інформації, що становить комерційну таємницю, необхідний для виконання ними своїх трудових обов'язків, з переліком інформації, що становить комерційну таємницю;

11.2.2. письмово ознайомити працівників з встановленим режимом комерційної таємниці і з заходами відповідальності за його порушення;

11.2.3. створити працівникам необхідні умови для дотримання ними встановленого режиму комерційної таємниці.

Генеральний директор ТОВ “МАРЕЛЬ”

“12” серпня 2015 року ____________________________________ О.Г. Яковлєв

Представник трудового колективу

“12” серпня 2015 року ____________________________________ А.В. Волобуєв

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО СКЛАД УПОВНОВАЖЕНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ СТОРІН,

ЩО ПІДПИСАЛИ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

 

Сторони уповноважили підписати колективний договір:

Зі сторони роботодавця:

Генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАРЕЛЬ” – Яковлєв Олександр Геннадійович

тел. 7123456;

Зі сторони працівників:

представник трудового колективу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАРЕЛЬ” – Волобуєв Андрій Володимирович,

тел. 7123455.

Дата

Підпис

Прізвище, ініціали

Зі сторони роботодавця

О.Г. Яковлєв

Зі сторони працівників

А.В. Волобуєв

 • Порядок повідомної реєстрації колективних договорів визначається постановою Кабміну від 13.02.2013 р. № 115 (посилання)

 • Перелік обов'язкових умов, що мають регулюватись колективним договором визначений ст. 7 Закону України "Про колективні договори і угоди" (посилання)

 • Думки юристів щодо можливості встановлення "плаваючого строку" виплати зарплатні можна почитати за посиланням (посилання)

 • Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором, але не може бути меншим оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

 • ВАСУ у своїй ухвалі від 08.02.2012 року розкриває питання щодо обов'язковості застосування підприємствами приватної форми власності норм Регіональних угод в частині оплати праці.

  (посилання) 

 • Даний розмір є мінімумом, встановленим законодавством, та може бути збільшений колективним договором.

 • За необхідності роботодавцем може бути включений обов'язок працівників виконувати вимоги пропускного та внутрішньооб'єктового режиму в Товаристві (проходити на територію Товариства та виходити з неї виключно через спеціальні пішохідні прохідні, пред'являти на прохідній для огляду сумки, пакети, портфелі, тощо). Відповідна позиція викладена в ухвалі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за посиланням (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"