Договір поставки безалкогольних напоїв і питних вод 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 29/05

(безалкогольних напоїв і питних вод)

 

місто Київ, двадцять дев'яте травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю "МАРЕЛЬ", код ЄДРПОУ 29844445, з місцезнаходженням за адресою: 03024, Україна, м. Київ, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується «ПОСТАЧАЛЬНИК», в особі керівника Яковлєва Олексія Геннадійовича, діє на підставі статуту, та

з другої сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю «Наш час», код ЄДРПОУ 85858585, з місцезнаходженням за адресою: 03459 Україна, м. Київ, вул. Гарамника, 186, що далі іменується «ПОКУПЕЦЬ», в особі керівника Волошина Анатолія Михайловича, діє на підставі статуту,

разом в подальшому «Сторони», а окремо «Сторона»,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, які регулюють укладений нами договір, уклали даний договір поставки про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується передати у власність ПОКУПЦЮ за ціною та в строки, передбаченні цим договором, безалкогольні напої і питні води під товарними знаками, які належать Компанії Coca-Cola (далі по тексту - Товар), а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти Товар і оплатити його.

 

 

2. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ

 

2.1. Поставка Товару здійснюється партіями на підставі заявок ПОКУПЦЯ.

Заявка повинна містити:

- номер заявки;

- дату;

- вид та найменування Товару, зазначеного в прайс-листі;

- кількість одиниць за кожною асортиментною позицією;

- зазначення місця поставки (місце передачі Товару).

Заявка може містити декілька місць поставки (місць передачі Товару).

 

2.2. ПОСТАЧАЛЬНИК у строк, який не перевищує 2 (двох) робочих днів від дати одержання заявки, зобов'язується повідомити ПОКУПЦЯ про день і час поставки партії Товару або повідомити ПОКУПЦЯ про відмову виконання замовлення.

ПОСТАЧАЛЬНИК має право відмовитись від виконання заявки, якщо Товар відсутній на складі ПОСТАЧАЛЬНИКА або у ПОКУПЦЯ є прострочена заборгованість по попереднім поставкам на суму більш ніж 5 000 (п'ять тисяч) грн.

 

2.3. Сторони погоджуються з тим, що прийом ПОКУПЦЕМ Товару (підписання видаткових або транспортних накладних) є достатнім підтвердженням згоди на поставку партії Товару за найменуванням, асортиментом, ціною, кількістю та строком поставки партії Товару.

 

 

3. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

 

3.1. Поставка окремої партії Товару здійснюється на умовах DDP (згідно Міжнародних правил тлумачення торгових термінів, в редакції 01.01.2010 р.) у місці визначеному заявкою ПОКУПЦЯ.

 

3.2. Розвантаження Товару в місці поставки (місце передачі) зі всіма ризиками та затратами несе ПОСТАЧАЛЬНИК.

 

3.3. ПОСТАЧАЛЬНИК здійснює поставку партій Товару шляхом централізовано-кільцевих перевезень та здійснює передачу Товару ПОКУПЦЮ без отримання від нього довіреності. До поставки першої партії Товару ПОКУПЕЦЬ зобов'язується надати ПОСТАЧАЛЬНИКУ повідомлення про зразки печаток (штампів), якими матеріально відповідальні особи, що будуть приймати Товар, завіряють на супровідних документах (накладних) свій підпис про одержання Товару.

 

3.4. Поставка повинна виконуватись транспортом, який має санітарний паспорт, водій якого повинен мати санітарну книжку. ПОКУПЕЦЬ має право перевіряти наявність санітарного паспорту на транспорт та санітарну книжку водія.

 

 

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

 

4.1. Сторони домовились, що якість Товару, яка поставляється ПОСТАЧАЛЬНИКОМ, має відповідати Сертифікату відповідності.

 

4.2. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується поставляти Товар зі строком придатності Товару не меншим за 90 днів.

 

 

5. ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

 

5.1. У місці поставки (місці передачі Товару) ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти Товар та підписати транспортні накладні. ПОСТАЧАЛЬНИК, разом з Товаром, зобов'язується передати ПОКУПЦЮ необхідну документацію на Товар: транспортну накладну, копію сертифіката відповідності.

 

5.2. Приймання Товару здійснюється ПОКУПЦЕМ за транспортними накладними, шляхом перевірки справності тари (візуальної перевірки на відсутність пошкоджень тари), строку придатності Товару, відповідності асортиментних позицій та кількості Товару вказаним у транспортній накладній.

 

5.3. У випадку виявлення невідповідностей партії Товару (пошкодження тари, невідповідність асортименту або кількості), ПОКУПЕЦЬ має право відмовитися від приймання партії Товару в цілому чи в частині, про робиться відповідний запис у видатковій накладній.

 

5.4. На підставі транспортних накладних ПОСТАЧАЛЬНИКОМ формуються видаткові та податкові накладні, які разом з копіями транспортних накладних надаються ПОКУПЦЮ на підпис.

 

5.6. Товар вважається переданим ПОСТАЧАЛЬНИКОМ і прийнятим ПОКУПЦЕМ в момент підписання останнім транспортної накладної та з цього моменту до ПОКУПЦЯ переходять ризики випадкового знищення чи пошкодження Товару. В момент підписання ПОКУПЦЕМ видаткової накладної на Товар до нього переходить право власності на Товар.

 

 

6. ЦІНА ДОГОВОРУ. УМОВИ ОПЛАТИ

 

6.1. Ціна на кожну партію Товару визначається на підставі цін, зафіксованих в прайс-листі, який є додатком № 1 до цього договору, і відображається в рахунку, видатковій накладній на кожну партію Товару окремо.

 

6.2. Оплата кожної партії Товару (окремого замовлення) здійснюється протягом 1 (одного) календарного дня з моменту передачі Товару ПОКУПЦЕВІ.

 

6.3. ПОКУПЕЦЬ здійснює оплату Товару (кожної партії Товару) у безготівковій формі шляхом переказу грошових коштів на поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА. При здійсненні оплати ПОКУПЕЦЬ обов'язково повинен вказати в платіжному дорученні номер і дату цього договору, дату та номер рахунку.

 

6.4. Сторони здійснють перевірку взаєморозрахунків не менше ніж один раз на рік, станом на 31 грудня року, що минув, або частіше на вимогу однієї зі Сторін. З цією метою ПОКУПЕЦЬ формує акт звірки взаєморозрахунків за минулий рік та направляє такий акт ПОСТАЧАЛЬНИКУ поштою з повідомленням про вручення.

Якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту направлення ПОКУПЦЕМ акту звірки взаєморозрахунків, ПОСТАЧАЛЬНИК не направляє підписаний акт звірки взаєморозрахунків або письмову незгоду з даними цього акту, відомості бухгалтерського обліку ПОКУПЦЯ, зазначені в акті звірки взаєморозрахунків вважаються такими, що були підтверджені ПОСТАЧАЛЬНИКОМ.

 

 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

7.1. Цей договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 31.12.2018 року, але, в будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим договором.

 

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

8.1. За порушення умов цього договору, Сторона, яка його порушила, відшкодовує іншій Стороні завдані збитки.

 

8.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання цього договору, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними методами.

При настанні і (або) припиненні обставин непереборної сили, зазначених в попередньому абзаці, Сторона, яка взнала або повинна була взнати про цей факт, зобов'язана повідомити іншу Сторону протягом 15 діб, надавши відповідне підтвердження.

 

 

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

9.1. Сторони домовились, що вони приймуть необхідні заходи для врегулювання можливих спорів шляхом переговорів та консультацій.

 

9.2. Всі спори, розбіжності, вимоги та претензії, які виникають з цього договору або у зв'язку з ним зокрема, і ті, які стосуються його виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягають остаточному вирішенню в судовому порядку.

 

 

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

10.1. Сторони домовились, що всі попередні заяви, переговори, домовленості чи угоди між Сторонами відносно предмета цього договору втрачають силу з моменту підписання даного договору.

 

10.2. Цим договором Сторони визначили, що відповідальність за маркування Товару, зокрема, дотримання прав на знаки, несе ПОСТАЧАЛЬНИК. Знаки для товарів і послуг не можуть бути використані ПОКУПЦЕМ будь-яким способом, за винятком продажу, зберігання та реклами Товару, поставленого за цим договором.

 

10.3. Всі зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою Сторін. Цей договір, всі додатки до цього договору, додаткові угоди до цього договору, а також інші документи, оформлені на виконання цього договору, підписані повноважними представниками Сторін, передані засобами факсимільного чи електронного зв'язку, мають повну юридичну силу до отримання Сторонами їх оригіналів.

Підписи уповноважених представників Сторін на документах, переданих засобами факсимільного зв'язку та/або електронною поштою, мають силу власноручних. Ризик спотворення інформації несе Сторона, яка надіслала інформацію. Відправлення/отримання документів засобами факсимільного зв'язку може підтверджуватися стандартною квитанцією факсимільного зв'язку про передачу/прийом повідомлення на номер факсу одержувача з номера факсу відправника. Відправлення/отримання документів електронною зв'язку може підтверджуватися електронним листом з датою і часом передачі з електронної адреси (адрес) відправника на електронну адресу (адреси) одержувача, зазначені в цьому договорі.

Передача документів зазначеними в цьому пункті способами не звільняє Сторони від необхідності вручення оригіналів відповідних документів один одному. Всі повідомлення та документи, передані за цим договором та на виконання останнього, передаються за наступними адресами:

На адресу ПОСТАЧАЛЬНИКА:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром - Україна, м. Київ, вул. Дідро, буд. 1;

для передачі електронною поштою — marel2015@list.ru;

для передачі факсом — 044 777 2864.

На адресу ПОКУПЦЯ:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром - Україна, м. Київ, вул. Гарамника, 186;

для передачі електронною поштою — naschchas@mail.ru;

для передачі факсом — 044 752 34 29.

 

10.4. У випадках, непередбачених цим договором, Сторони керуються чинним законодавством.

 

10.5. У випадку зміни свого місцезнаходження (юридичної адреси), банківських реквізитів Сторони зобов'язані повідомити про це один одному протягом 10 (десяти) календарних днів.

 

10.6. Сторони погоджуються з тим, що передача своїх прав та обов'язків за цим договором, так само як договору в цілому, третім особам допускається за наявності попередньої письмової згоди другої Сторони.

 

10.6.1. До правонаступника ПОКУПЦЯ і(або) ПОСТАЧАЛЬНИКА переходять права та обов'язки, що випливають з даного договору.

 

10.7. ПОКУПЕЦЬ надає згоду використовувати персональні дані надані ПОСТАЧАЛЬНИКУ з метою реалізації державної політики в сфері захисту персональних даних та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 р.

 

10.8. На момент укладання цього договору ПОСТАЧАЛЬНИК є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах; ПОКУПЕЦЬ є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

 

10.9. Цей договір укладено в двох екземплярах — по одному для кожної зі Сторін. Кожна сторінка даного договору повинна бути підписана представниками Сторін, що уклали цей договір.

 

 

ДОДАТОК

До договору додається:

Додаток № 1. Прайс-лист.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ "МАРЕЛЬ"

адреса: 03024, Україна, м. Київ, вул. Дідро, буд. 1

Код ЄДРПОУ 29844445

р/р 502664788350 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у м. Києві, МФО 302150

ПОКУПЕЦЬ:

ТОВ «Наш час»,

адреса: 03110, м. Київ, вул. Гарамника, 186

Код ЄДРПОУ 85858585,

р/р 26003060328585 в ОАО «Укрексимбанк» у м. Київ, МФО 305675

Керівник

_____________________ О.Г. Яковлєв

Керівник

_______________________ А.М. Волошин

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"