Договір оренди транспортного засобу (з екіпажем) 4.50

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР

ОРЕНДИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ № 22/05-18

 

місто Київ,  двадцять друге травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони — Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "МАРЕЛЬ", код ЄДРПОУ 29844445, з місцезнаходженням за адресою: 03024, Україна, м. Київ, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується «ОРЕНДОДАВЕЦЬ», в особі керівника Яковлєва Олексія Геннадійовича, діє на підставі статуту, та

з другої сторони — Фізична особа-підприємець Волошин Анатолій Михайлович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1723303467, місце проживання: 61050, Харківська область, місто Харків, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23, що далі іменується “ОРЕНДАР” , далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

 

досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

 

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим договором, ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язується передати ОРЕНДАРЮ наземний самохідний транспортний засіб (шасі), визначений у цьому договорі, з екіпажем, який обслуговує такий транспортний засіб, а ОРЕНДАР зобов'язується прийняти в тимчасове володіння та користування такий транспортний засіб і сплатити ОРЕНДОДАВЦЮ орендну плату.

1.2. Характеристика транспортного засобу:

Тип транспортного засобу: комбайн

Марка: Дон 1500Б

Реєстраційний номер: АА 3245

Рік випуску: 2010

Колір: блакитний

Номер двигуна: 16238

Номер кузова: LAA1P39FMA09013521

1.3. Вартість траспортного засобу: згідно з актом оцінки — 170 (сто сімдесят) грн.

1.4. Транспортний засіб не перебуває в заставі, не обтяжений правами третіх осіб.

1.5. Траспортний засіб орендується ОРЕНДАРЕМ для виконання сільськогосподарських робіт на території сільськогосподарських угідь Дергачівського району Харківської області.

1.6. Транспортний засіб надається в оренду з екіпажем (водієм, призначеним ОРЕНДОДАВЦЕМ), який його обслуговує. Дані щодо екіпажу визначаються в порядку, визначеному Сторонами.

1.7. Надання транспортного засобу ОРЕНДАРЕВІ, та його повернення ОРЕНДОДАВЦЕВІ, оформлюється Актом прийому-передачі транспортного засобу.

 

 

2. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

2.1. Орендна плата за цим договором складає 72 000 (сімдесят дві тисячі) гривень за весь період дії договору .

2.2. ОРЕНДАР сплачує ОРЕНДОДАВЦЕВІ орендну плату в розмірі, визначеному п. 2.1. даного договору, протягом 2 (двох) банківських днів з дня підписання такого договору.

2.3. Орендна плата за цим договором перераховується на банківський рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ, визначений в даному договорі, або вноситься іншим чином, погодженим між Сторонами.

 

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

3.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ за цим договором зобов'язується:

3.1.1. Надати в оренду транспортний засіб у технічно справному стані з екіпажем, який його обслуговує.

3.1.2. Передати ОРЕНДАРЕВІ ключі запалювання, реєстраційний документ на транспортний засіб.

3.1.3. Застрахувати автомобіль і відповідальність за шкоду, яку може бути заподіяно ним або у зв'язку з його експлуатацією.

 

3.2. ОРЕНДАР за цим договором зобов'язується:

3.2.1. Своєчасно сплатити орендну плату.

3.2.2. Нести витрати на оплату пального.

3.2.3. Не передавати транспортний засіб, що є об’єктом оренди за даним договором, у тимчасове володіння та користування інших осіб, окрім екіпажу, призначеного ОРЕНДОДАВЦЕМ.

3.2.4. Допускати до управління й технічної експлуатації об’єкта оренди виключно екіпаж, призначений ОРЕНДОДАВЦЕМ.

3.2.5. Використання транспортного засобу здійснювати виключно у відповідності до графіку роботи екіпажу, наданого ОРЕНДОДАВЦЕМ.

3.2.6. Протягом усього строку дії цього договору підтримувати транспортний засіб у належному стані, включаючи проведення поточного ремонту.

 3.2.7.  Після спливу встановленого строку оренди транспортного засобу ОРЕНДАР зобов'язаний негайно повернути ОРЕНДОДАВЦЕВІ річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

 4.1. В разі непередання ОРЕНДОДАВЦЕМ транспортного засобу , ОРЕНДАР має право вимагати передання майна і відшкодування збитків, завданих затримкою або відмовитися від договору найму і вимагати відшкодування завданих йому збитків.

4.2. Відшкодування шкоди, завданої життю (здоров’ю) та майну третіх осіб у зв’язку з використанням транспортного засобу, здійснює ОРЕНДАР в повному обсязі.

4.3. ОРЕНДАР сплачує ОРЕНДОДАВЦЮ фактично понесені останнім витрати на оплату роботи екіпажу в надурочний час, в нічний час, в святкові і вихідні дні, якщо робота в зазначений час не була передбачена графіком роботи екіпажу, тощо.

Якщо залучення ОРЕНДАРЕМ екіпажу в неробочий час призведе до порушення законодавства про працю ОРЕНДОДАВЦЕМ й притягнення його до відповідальності, ОРЕНДАР зобов’язується відшкодувати в повному обсязі збитки, понесені ОРЕНДОДАВЦЕМ.

4.4. В разі втрати або пошкодження транспортного засобу, ОРЕНДАР зобов’язується відшкодувати такі збитки ОРЕНДАРЮ в повному обсязі.

4.5. В разі непередання ОРЕНДАРЕМ на зберігання транспортного засобу у погоджене з ОРЕНДОДАВЦЕМ місце протягом дії строку договору, ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

4.6. За невиконання або неналежне виконання інших умов цього договору Сторони несуть відповідальність згідно діючого законодавства України.

 

 

 

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

5.1. Зберігання транспортного засобу протягом строку дії даного договору здійснюється ОРЕНДАРЕМ у погодженому з ОРЕНДОДАВЦЕМ місці.

5.2. Екіпаж транспортного засобу зобов'язаний відмовитися від виконання розпоряджень ОРЕНДАРЯ, якщо вони суперечать умовам договору, умовам використання транспортного засобу, а також якщо вони можуть бути небезпечними для екіпажу, транспортного засобу, прав інших осіб.

5.3. Даний договір діє до 22 липня 2018 року року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за даним договором.

5.4. Транспортний засіб передається ОРЕНДАРЮ протягом 3 (трьох) робочих днів з дня зарахування на рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ орендної плати в розмірі, визначеному у п. 2.1. договору, за адресою ОРЕНДОДАВЦЯ: 03024, Україна, м. Київ, вул. Дідро, буд. 1.

5.5. ОРЕНДАР повертає транспортний засіб, ключі запалювання, реєстраційний документ на транспортний засіб ОРЕНДОДАВЦЕВІ не пізніше 18 годин 00 хвилин 22 липня 2018 року за адресою ОРЕНДОДАВЦЯ: 03024, Україна, м. Київ, вул. Дідро, буд. 1.

5.6. ОРЕНДАР має право повернути транспортний засіб раніше строку, визначеного в п. 5.3. договору, але при цьому він не має права вимагати зменшення орендної плати.

5.7. Усі правовідносини, які виникають у зв'язку з виконанням умов цього договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

5.8. В разі виникнення спору Сторони вирішують його шляхом переговорів, а при недосягненні згоди — в судовому порядку.

5.9. Цей договір складений в двох примірниках — по одному для кожної із Сторін.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

ОРЕНДАР

СТОВ "МАРЕЛЬ"

03024, Україна, м. Київ,

вул. Дідро, буд. 1

Код ЄДРПОУ 29844445 ІПН 125332854102

 р/р 502664788350 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Харкові МФО 302150

 

Керівник

_______________________ /О.Г. Яковлев/

 

ФО-П Волошин Анатолій Михайлович,

РНОКПП 1723303467,

місце проживання: 61050, Харківська область, м. Харків,

 вул. Полюсна, буд. 7, кв. 23,

 

 

Фізична особа-підприємець


________________________ /А.М. Волошин/

 

 

Додаток 1 до договору оренди транспортного засобу
№ 22/05-18 від 22.05.2018 року

 

АКТ

ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ № 1

 

місто Київ,  двадцять травня травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписались:

 

з однієї сторони — Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "МАРЕЛЬ", код ЄДРПОУ 29844445, з місцезнаходженням за адресою: 03024, Україна, м. Київ, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується «ОРЕНДОДАВЕЦЬ», в особі керівника Яковлєва Олексія Геннадійовича, діє на підставі статуту, та

з другої сторони — Фізична особа-підприємець Волошин Анатолій Михайлович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1723303467, місце проживання: 61050, Харківська область, місто Харків, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23, що далі іменується “ОРЕНДАР”, далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”, склали цей Акт про наступне:

 

1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передав, а ОРЕНДАР прийняв в тимчасове володіння та користування транспортний засіб з екіпажем, який його обслуговує:

Відомості про транспортний засіб

Відомості про екіпаж

Тип транспортного засобу: комбайн

Марка: Дон 1500Б

Реєстраційний номер: АА 3245

Рік випуску: 2010

Колір: блакитний

Номер двигуна: 16238

Номер кузова: LAA1P39FMA09013521

Пробіг: 2400 мт/г

Водій: Кравченко Геннадій Іванович

Посвідчення водія СК 2416Н, видане ДАІ МВС УВС м. Запоріжжя,
дата видачі — 15.05.1995 року

Графік роботи екіпажу: з 9:00 по 20:00

2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передав ОРЕНДАРЕВІ ключі запалювання, реєстраційний документ на транспортний засіб.

3. Підписанням даного Акту ОРЕНДАР підтверджує, що транспортний засіб йому переданий у технічно справному стані.

4. Цей Акт № 1 від 23.05.2018 року є невід’ємною частиною договору оренди транспортного засобу № 22/05-18 від 22.05.2018 року.

5. Цей Акт складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу — по одному для кожної із Сторін.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

 

ОРЕНДАР

СТОВ "МАРЕЛЬ"

03024, Україна, м. Київ,

вул. Дідро, буд. 1

Код ЄДРПОУ 29844445 ІПН 125332854102

 р/р 502664788350 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Харкові МФО 302150

Керівник

_______________________ /О.Г. Яковлев/

ФО-П Волошин Анатолій Михайлович,

 РНОКПП 1723303467,

місце проживання: 61050, Харківська область, м. Харків,

 вул. Полюсна, буд. 7, кв. 23,


 

Фізична особа-підприємець

________________________ /А.М. Волошин/

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"