Договір контрактації сільськогосподарської продукції 4.50

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР № 1

  • контрактації сільськогосподарської продукції

    До договору контрактації застосовуються загальні положення про купівлю-продаж та положення про договір поставки, якщо інше не встановлено договором або законом. Законом можуть бути передбачені особливості укладення та виконання договорів контрактації сільськогосподарської продукції. Наприклад, такі особливості можуть випливати з вимог Господарського кодексу України, Законів України "Про зерно та ринок зерна в Україні", "Про виноград та виноградне вино".

(просо)

місто Київ, п'ятнадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони – Сільсько-господарське товариство з обмеженою відповідальністю "МАРЕЛЬ", код ЄДРПОУ 29844445, з місцезнаходженням за адресою: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується «ВИРОБНИК», в особі генерального директора Яковлєва Олексія Геннадійовича, який діє на підставі статуту, та

з другої сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю «Наш час», код ЄДРПОУ 85858585, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Гарамника, 186, що далі іменується «КОНТРАКТАНТ», в особі директора Волошина Анатолія Михайловича, діє на підставі довіреності № 124 від 11.03.2015 р, разом в подальшому «Сторони», а окремо «Сторона»,

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, які регулюють укладений нами договір, досягли домовленості про таке:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором ВИРОБНИК зобов’язується виробити визначену договором сільськогосподарську продукцію врожаю 2015 року (далі - Товар) і передати її у власність КОНТРАКТАНТУ, а КОНТРАКТАНТ зобов’язується прийняти цей Товар та оплатити його за встановленими цінами відповідно до умов договору.

  • 1.2. Предметом договору є наступний Товар:

    {$TEXT}

види — просо;

кількість 260 (двісті шістдесят) тон.

1.3. Якість Товару повинна відповідати встановленим вимогам та стандартам, екологічним та санітарним вимогам та вимогам цього договору, зокрема:

номер державного стандарту ДСТУ 5026:2008 “ПРОСО. ТЕХНІЧНІ УМОВИ”;

мінімальна частка чистого ядра 76 %;

гранично шеретованих зерен — до 5, пророслого збіжжя — не більше 1;

наявність домішок — до 0,3 %;

середній вміст білка в ядрі проса становить близько 12,5 %, лізину — 1,5-2,3, триптофану — 0,8 1,4 і метіоніну — 1,2-2,2 мг %.

Якість Товару встановлюється на момент передачі Товару КОНТРАКТАНТУ.

1.4. Товар повинен бути поставлений КОНТРАКТАНТУ до 25.08.2015 року. Місце передачі Товару: склад КОНТРАКТАНТА: м. Київ, вул. Гарамника, 186

Сторони домовилися, що доставка Товару до місця його поставки (місця передачі) з усіма ризиками і витратами несе ВИРОБНИК.

1.5. Товар буде вирощуватися на площі в 220,7 гектар ("Площа виробництва"), що належить ВИРОБНИКУ на праві (власності, оренди, користування) оренди. Право ВИРОБНИКА на земельні ділянки підтверджується договорами оренди земельних ділянок та земельних паїв.

ВИРОБНИК підтверджує, що стан земель, а також їх географічне розташування відповідають всім вимогам і умовам, необхідним для вирощування Товару, зазначеного в п. 1.2, 1.3 цього договору.

 

2. ПРИЙОМ-ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ

2.1. ВИРОБНИК зобов’язується письмово повідомити КОНТРАКТАНТА про готовність Товару до передачі не менше, ніж за 4 (чотири) календарних дні та доставити Товар до місця передачі.

2.2 КОНТРАКТАНТ зобов’язується прийняти Товар за кількістю та якістю в день передачі Товару. Визначення якості Товару виконується КОНТРАКТАНТОМ за методиками, установленими державними стандартами. Результати аналізу зразка записуються у накладній або в інших документах передбачених чинним законодавством (реєстрі накладних, аналіз-ордері, картці аналізу і в журналі реєстрації лабораторних аналізів форми № ЗХС-3, N ЗХС-4, N ЗХС-1, N 47, N ЗХС-49).

2.2.1. У разі незгоди ВИРОБНИКА чи КОНТРАКТАНТА з даними аналізу, зробленого лабораторією, у їхній присутності повинен бути зроблений повторний аналіз, а при незгоді з повторним аналізом зразок може бути направлений у добовий термін для аналізу в лабораторію Держконтрольсільгосппроду. Результат аналізу, виконаного Держконтрольсільгосппродом, є остаточним.

2.3. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до КОНТРАКТАНТА з моменту передачі йому Товару.

 

3. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. Ціна Товару визначається домовленістю Сторін і визначається з розрахунку 5 000 (п'ять тисяч) грн./тону, в т.ч. ПДВ, фактично переданого Товару. Ціна Товару відображається в рахунках та видаткових накладних на Товар.

3.2. Оплата товару здійснюється частинами в наступному порядку:

3.2.1. передплата в розмірі 50 (п'ятдесят) відсотків протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту підписання цього договору;

3.2.2. доплата протягом 50 (п'ятдесят) відсотків протягом 3 (трьох) банківських днів після передачі Товару КОНТРАКТАНТУ.

3.3. КОНТРАКТАНТ здійснює оплату Товару у безготівковій формі шляхом переказу грошових коштів на поточний рахунок ВИРОБНИКА.

3.3.1. За згодою Сторін, КОНТРАКТАНТ має право передати в рахунок оплати матеріальні цінності - зерно проса (посівний матеріал), добрива, тощо, необхідні для виконання ВИРОБНИКОМ його обов'язків за цим договором. Ціна матеріальних цінностей визначається домовленістю Сторін та відображається в накладних про їх передачу від КОНТРАКТАНТА ВИРОБНИКУ.

 

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Цей договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 31.10.2018 року, але, в будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим договором.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. За порушення умов цього договору, Сторона, яка його порушила, відшкодовує іншій Стороні нанесені збитки.

5.2. За порушення КОНТРАКТАНТОМ п. 3.2.2 цього договору, незалежно від відшкодування збитків, він сплачує ВИРОБНИКОВІ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення. Нарахування пені припиняється через три роки з дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

5.3. У випадку невиконання ВИРОБНИКОМ умов цього договору з передачі Товару (непередача Товару у визначений в цьому договору строк, передача Товару іншої якості, ніж визначено в цьому договорі), КОНТРАКТАНТ має право відмовитися від приймання Товару, вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми та оплати штрафу в розмірі 100 000 (сто тисяч). ВИРОБНИК зобов'язується повернути сплачену грошову суму та оплатити штраф протягом 7 календарних днів після отримання вимоги КОНТРАКТАНТА.

5.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання цього договору, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними методами.

При настанні і (або) припиненні обставин непереборної сили, зазначених в попередньому абзаці, Сторона, яка взнала або повинна була взнати про цей факт, зобов'язана повідомити іншу Сторону протягом 15 діб, надавши відповідне підтвердження.

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Сторони домовилися, що вони приймуть відповідні заходи для врегулювання можливих спорів шляхом переговорів і консультацій.

6.2. Сторони встановили обов'язковий досудовий порядок врегулювання спорів, що виникають з цього договору.

Сторона, яка вважає свої права порушеними, повинна направити іншій Стороні договору претензію з обґрунтуванням своїх вимог і документальним їх підтвердженням. Претензія надсилається не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дня виявлення порушення. Сторона, яка отримала претензію, зобов’язується відповісти на неї протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня її отримання.

6.3. Усі спори, розбіжності, вимоги або претензії, які виникають з цього договору або у зв'язку з ним, зокрема, які стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, після дотримання претензійного порядку їх вирішення підлягають остаточному вирішенню у судовому порядку.

 

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1. Сторони домовилися, що всі попередні заяви, домовленості чи угоди між Сторонами щодо предмету цього договору втрачають силу з моменту підписання цього договору.

7.2. У випадках, не передбачених цим договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

7.3. Всі додатки, зміни і доповнення до цього договору є його невід'ємними частинами. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою Сторін.

Цей договір, всі додатки до цього договору, додаткові угоди до цього договору, а також інші документи, оформлені на виконання цього договору, підписані повноважними представниками Сторін, передані засобами факсимільного або електронного зв'язку мають повну юридичну силу до отримання Сторонами їх оригіналів. Підписи уповноважених представників Сторін на документах, переданих засобами факсимільного зв'язку та/або електронною поштою, мають силу власноручних. Ризик спотворення інформації несе Сторона, яка надіслала інформацію.

Відправлення/отримання документів засобами факсимільного зв'язку може підтверджуватися стандартною квитанцією факсимільного зв'язку про передачу/прийом повідомлення на номер факсу одержувача з номера факсу відправника.

Відправлення/отримання документів електронною поштою може підтверджуватися електронним листом з датою і часом передачі з електронної адреси (адрес) відправника на електронну адресу (адреси) одержувача, зазначені в цьому договорі.

Передача документів зазначеними в цьому пункті способами не звільняє Сторони від необхідності вручення оригіналів відповідних документів один одному.

Всі повідомлення, сповіщення і документи, передані за цим договором та на його виконання, передаються за наступними адресами:

На адресу ВИРОБНИК:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром — 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1;

для передачі електронною поштою — e-mail.com;

для передачі факсом — +38050-11-22-333.

На адресу КОНТРАКТАНТ:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром - 03110, м. Київ, вул. Гарамника, 186;

для передачі електронною поштою —e-mail.com;

для передачі факсом - +38050-11-22-333.

7.4. У разі зміни свого місцезнаходження (юридичної адреси) Сторони зобов'язуються повідомити про це одна одну протягом 3 (трьох) календарних днів.

7.5. Сторони погоджуються з тим, що передача своїх прав та обов'язків за цим договором, так само як договору в цілому, третім особам допускається за наявності попередньої письмової згоди іншої Сторони.

7.6. На момент укладання цього договору КОНТРАКТАНТ є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.; ВИРОБНИК є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

Цей договір укладено у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИРОБНИК:

СГ ТОВ "МАРЕЛЬ"

61024, Україна, м. Харків,

вул. Дідро, буд. 1

Код ЄДРПОУ 29844445 ІПН 125332854102

св. № 55963210 р/р 502664788350 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Харкові МФО 302150

КОНТРАКТАНТ:

ТОВ «Наш час»,

03110, м. Київ, вул. Гарамника, 186

Код ЄДРПОУ 85858585, ІПН 328685628585,св. № 29698585.

р/р 26003060328585 в ОАО «Укрексимбанк»

у м. Київ, МФО 305675.

Генеральний Директор

_____________________ О.Г. Яковлєв

Директор

_______________________ А.М. Волошин

  • До договору контрактації застосовуються загальні положення про купівлю-продаж та положення про договір поставки, якщо інше не встановлено договором або законом. Законом можуть бути передбачені особливості укладення та виконання договорів контрактації сільськогосподарської продукції. Наприклад, такі особливості можуть випливати з вимог Господарського кодексу України, Законів України "Про зерно та ринок зерна в Україні", "Про виноград та виноградне вино".

  • {$TEXT}

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"