Договір комерційної концесії (з описом передачі комерційної таємниці, права на використання торговельної марки та порядком визначення прибутку від діяльності) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ №__

 

 • місто Київ, восьме липня дві тисячі сімнадцятого року

  При укладені договору сторони повинні узгодити такі істотні умови договору:

   

  Предмет договору – ст.. 1115 ЦК або ст..366 ГК,

   

  Ціна або винагорода,

   

  Строк дії договору,

   

  Територія дії (якщо не вказано в договорі, то договір діє на всій території України).

 

Ми, що нижче підписалися:

 

 • з одного боку - фізична особа — підприємець Савченко Володимир Глібович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 0000000000, паспорт серії АВ № 000000, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.06.2007 року, місце проживання: 04050, Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 00, кв. 00, який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ХХХ № 000000, номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця 2 480 000 0000 000000, що далі іменується “ПРАВОВОЛОДІЛЕЦЬ”,

  Сторони договору комерційної концесії повинні бути зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності.

 

з другого боку - фізична особа — підприємець Воловик Сергій Назарович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 0000000000, паспорт серії АВ № 000000, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.09.2005 року, місце проживання: 01135, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 00, кв. 00, який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ХХХ № 000000, номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця 2 490 000 0000 000000, що далі іменується “КОРИСТУВАЧ”, надалі разом «Сторони», а окремо «Сторона»,

 

діючи добровільно, повністю розуміючи значення своїх дій

 

 • досягли домовленості про наступне:

  1. Хвостенко В., Махота А. “Франчайзинг-комерційна концесія: практичні аспекти організації та істотні умови договору” за (посиланням);

   

  2. Особливості правового регулювання франчайзингу в ЄС за (посиланням).

   

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. На умовах цього договору ПРАВОВОЛОДІЛЕЦЬ зобов'язується надати КОРИСТУВАЧЕВІ за плату право на використання в межах території держави Україна об'єктів права інтелектуальної власності, комерційного досвіду та ділової репутації (в подальшому “КОМПЛЕКС ВИКЛЮЧНИХ ПРАВ”) відповідно до вимог ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЯ, з метою продажу визначеного договором товару та (або) надання послуг.

 

1.2. Комплекс виключних прав, що передаються КОРИСТУВАЧЕВІ включає:

 

- право на використання знаку для товарів і послуг “_________”, захищений Свідоцтвом на знак товарів і послуг № 00000 від 00.00.20__ року для кл. 9 МКТП: апарати і пристрої для записування, передавання та відтворювання звуку; відеоекрани; відеодиски; касети із записами; частини і обладдя, що належать до 9 класу, до всіх вищезазначених товарів (в подальшому “Товари”);

 

- комерційний досвід ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЯ з питань будування системи продажу апаратів і пристроїв для записування, передавання та відтворювання звуку; відеоекранів; відеодисків; касет із записами; частин і обладнання, що захищені Свідоцтвом на знак товарів і послуг № 00000 від 00.00.20__;

 

- технологія ведення бізнесу, викладена в друкованій брошурі у м'якій політурі на російській мові, яка складається з 12 сторінок;

 

- критерії обслуговування споживачів, викладені в друкованій брошурі у м'якій політурі на російській мові, яка складається з 25 сторінок;

 

- критерії якості продукції, продаж якої здійснюється із використанням комплексу належних ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЕВІ прав, викладені в друкованій брошурі у м'якій політурі на російській мові, яка складається з 16 сторінок;

 

- кадровий менеджмент, управління персоналом у мережі торговельних закладів, викладених в друкованій брошурі у м'якій політурі на російській мові, яка складається з 36 сторінок;

 

- книга корпоративного стилю, викладена в друкованій брошурі у м'якій політурі, яка складається з 42 сторінок;

 

- ділова репутація ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЯ як надійного партнера з продажу Товарів, його технічна компетенція, зв’язки, маркетингові прийоми, вплив тощо;

 

- право на комерційне найменування “________”, що використовується ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЕМ у підприємницькій діяльності.

 

До положень цього договору про передачу права на використання знаку для товарів і послуг “___________”, захищений Свідоцтвом на знак товарів і послуг № 00000 від 00.00.20__ для кл. 9 МКТП, застосовуються вимоги чинного цивільного законодавства про надання ліцензій (ліцензійні договори) на використання знаків для товарів та послуг.

 

Передача виключних прав, зазначених в п. 1.2. цього договору відбувається шляхом передачі копії Свідоцтва на знак товарів і послуг № 00000 від 00.00.20__ та відповідних друкованих (електронних) носіїв інформації, що оформлюється актом приймання-передачі, підписаним та скріпленим печатками Сторін.

 

ПРАВОВОЛОДІЛЕЦЬ гарантує наявність в нього виключних прав, що передаються за цим договором.

 

2. ПОРЯДОК ТА СПОСІБ КОРИСТУВАННЯ ПРАВАМИ

 

2.1. Сторони домовилися, що виключні права та об'єкти, визначені в п. 1.2. цього договору можуть бути реалізовані КОРИСТУВАЧЕМ в сфері роздрібного продажу Товару та при наданні супутніх послуг на всій території України.

 

2.2. Права, які надаються за цим договором, можуть бути використані в рекламних заходах КОРИСТУВАЧА за умови погодження із ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЕМ.

 

2.3. Використання знаку для товарів та послуг “_________”, захищений Свідоцтвом на знак товарів і послуг № 00000 від 00.00.20__, може здійснюватися КОРИСТУВАЧЕМ шляхом нанесення знаку на етикетки товарів, зазначення знаку для товарів та послуг у супровідній документації товару, як то правила експлуатації тощо, на бланках гарантійних талонів, візитках, брошурах, буклетах інформаційного характеру про Товар.

 

2.4. Сторони домовилися, що КОРИСТУВАЧ в межах території, на яку поширюється дія цього договору може укласти договір комерційної субконцесії, за яким він надає іншій особі (субкористувачу) право користування наданим йому комплексом прав або частиною комплексу прав на умовах, погоджених ним із ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЕМ.

 

2.5. Сторони домовилися, що права і об'єкти, які надаються за цим договором і визначені в п. 1.2., не можуть використовуватись КОРИСТУВАЧЕМ з метою отримання будь-яких переваг шляхом недобросовісної конкуренції або у порівняльній рекламі, а також на шкоду діловій репутації ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЯ.

 

3. ВИНАГОРОДА ЗА ДОГОВОРОМ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ

 

3.1. За користування правами і об'єктами, що визначені в п. 1.2 цього договору, КОРИСТУВАЧ сплачує ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЮ платежі у розмірі ______ (________)грн. на місяць не пізніше 5 (п'ятого) числа кожного місяця шляхом перерахування цих коштів на поточний рахунок ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЯ _________________________________.

 

 • 3.2. Винагорода, встановлена п. 3.1 цього договору, розуміється як платіж брутто. ПРАВОВОЛОДІЛЕЦЬ самостійно сплачує всі необхідні податки та платежі з перерахованої йому суми.

  Платіж, що сплачується нерезиденту за використання торговельної марки (знака для товарів і послуг) з ціллю застосування положень ПК України вважається роялті та підлягає оподаткуванню відповідно до п.п. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 ПК України, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів.

   

  Детальніше — в Листі Державної фіскальної служби від 07.10.2016 року №21914/6/99-99-15-02-02-15 за (посиланням).

 

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

 • 4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до "___" ____________ 20__ р.

  Користувач, який належним чином виконував свої обов'язки, має право на укладення договору комерційної концесії на новий строк на тих же умовах.

 

4.2. Якщо в період дії цього договору закінчився строк дії виключного права, яке надається КОРИСТУВАЧЕВІ за цим договором, або таке право припинилося за іншою підставою, цей договір продовжує свою чинність, крім положень, що стосуються права, яке припинилося, а КОРИСТУВАЧ має право вимагати відповідного зменшення належної ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЕВІ винагороди.

 

4.3. Дія цього договору припиняється, якщо припинення відповідного виключного права тягне за собою неможливість або недоцільність для КОРИСТУВАЧА користуватися іншими переданими за цим договором правами відповідно до мети комерційної концесії.

 

 • 5. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

  В договорі комерційної концесії можуть бути передбачені особливі умови, зокрема:

   

  1) обов'язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території;

   

  2) обов'язок користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач з використанням наданих правоволодільцем прав;

   

  3) обов'язок користувача не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця;

   

  4) обов'язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення.

 

5.1. За цим договором ПРАВОВОЛОДІЛЕЦЬ зобов'язується:

 

5.1.1. Протягом 3 (трьох) днів з моменту укладення цього договору передати КОРИСТУВАЧЕВІ технічну та комерційну документацію, включаючи копію свідоцтва на знак для товарів і послуг “_________”, захищений Свідоцтвом на знак товарів і послуг № 00000 від 00.00.20__ року, та надати іншу інформацію, необхідну останньому для здійснення прав, переданих йому за цим договором.

 

5.1.2. Під час дії цього договору надавати КОРИСТУВАЧЕВІ технічну та консультаційну допомогу, сприяти у навчанні та підвищенні кваліфікації КОРИСТУВАЧА.

 

5.1.3. З метою підвищення репутації та авторитету комерційного найменування, знаку для товарів та послуг, право на використання яких передається за цим договором, проводити комплексні рекламні заходи продукції, яка виготовляється (продається) із використанням комплексу належних ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЕВІ прав.

 

5.1.4. Під рекламними заходами за цим договором розуміється розповсюдження інформації про товар, що виготовляється та (або) продається КОРИСТУВАЧЕМ з використанням комплексу належних ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЕВІ прав в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою формування та підтримання обізнаності споживачів реклами та їх інтерес до КОРИСТУВАЧА та товару, що ним виготовляється та (або) продається.

 

5.1.5. Проведення комплексних рекламних заходів передбачає виготовлення та розміщення рекламних буклетів, брошур, вивісок, розміщення зовнішньої реклами, розробки рекламних слоганів, візиток, фірмових бланків, проведення акційних заходів щодо продукції, та інших передбачених законом заходів.

 

5.1.6. Розробити спільно з КОРИСТУВАЧЕМ маркетинговий план, спільно затвердити рекламну кампанію продукції, що виготовляється (продається) із використанням належного ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЕВІ комплексу виключних прав;

 

5.1.7. Надавати консультативні послуги щодо розробки дизайну приміщень, які повинні використовуватися для здійснення наданих за цим договором виключних прав, та їх оформлення;

 

5.1.8. Надавати консультативні послуги з організації фінансового і бухгалтерського обліку.

 

5.2. За цим договором КОРИСТУВАЧ зобов'язується:

 

5.2.1. Виплачувати ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЮ винагороду за користування Комплексом виключних прав, передбачених п. 1.2. цього договору;

 

5.2.2. Використовувати у процесі провадження господарської діяльності передбачений цим договором знак для товарів і послуг, комерційне найменування ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЯ у спосіб визначений у Розділі 2 цього договору;

 

5.2.3. Забезпечити відповідність якості Товару (послуг), що реалізуються (надаються) ним, згідно з цим договором, якості аналогічного Товару (послуг), що реалізуються (надаються) безпосередньо ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЕМ;

 

5.2.4. Додержуватися інструкцій і вказівок ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЯ, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу виключних прав тому, як він використовується ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЕМ, у тому числі вказівок, що стосуються місця розташування приміщень, які повинні використовуватися для здійснення наданих за цим договором виключних прав, їх зовнішнього і внутрішнього оформлення;

 

5.2.5. Надавати покупцям (замовникам) усі додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) Товар (послугу) безпосередньо у ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЯ;

 

5.2.6. Не розголошувати одержану від ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЯ інформацію, що є комерційною таємницею, під час строку дії цього договору, а також протягом десяти років після закінчення строку його дії або припинення (розірвання).

 

До відомостей, що є комерційною таємницею ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЯ і передаються КОРИСТУВАЧЕВІ відноситься

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

 

5.2.7. Інформувати покупців (замовників) про використання знаку для товарів і послуг, комерційного найменування або іншого засобу індивідуалізації товарів і послуг за договором комерційної концесії при виконанні зобов'язань за цим договором, а також при укладанні договорів із замовниками (покупцями).

 

5.2.8. Не конкурувати з ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЕМ на закріпленій за КОРИСТУВАЧЕМ території відповідно до умов цього договору у підприємницькій діяльності, що провадиться КОРИСТУВАЧЕМ з використанням належних ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЮ виключних прав.

 

5.2.9. Не набувати прав, аналогічних тим, що передаються за цим договором, у конкурентів ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЯ.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

6.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

 

6.2. За невиконання п. 3.1 цього договору КОРИСТУВАЧ сплачує ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЕВІ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

 

6.3. ПРАВОВОЛОДІЛЕЦЬ відповідає перед третіми особами, що заявили свої права на об'єкти інтелектуальної власності, право на використання яких набуває за цим договором КОРИСТУВАЧ.

 

6.4. ПРАВОВОЛОДІЛЕЦЬ зобов’язується відшкодувати КОРИСТУВАЧЕВІ збитки, завдані внаслідок задоволення позовів третіх осіб про порушення прав інтелектуальної власності цих осіб на об'єкти, право користування якими передається за цим договором.

 

6.5. Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим договором, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

7.1. Усі спори, що пов'язані із цим договором, його укладанням або такі, що виникають під час виконання умов цього договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами (уповноваженими представниками Сторін).

 

7.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору в порядку, визначеному відповідним чинним законодавством України.

 

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

8.1. Всі питання, які не врегульовані даним договором, підлягають вирішенню у відповідності з чинним законодавством України.

 

8.2. Після підписання цього договору усі попередні переговори за ним, попередні домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

 

8.3. Умови цього договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод. Всі доповнення, зміни, додатки до цього договору мають юридичну силу, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і належним чином підписані Сторонами або їх повноважними представниками і є невід’ємною частиною даного договору.

 

8.4. У випадку зміни реквізитів Сторони зобов’язані протягом 10-ти (десяти) днів з моменту таких змін, письмово повідомити про це одна одну.

 

8.5. Цей договір укладений в 2-х (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони. Кожна сторінка цього договору підписана уповноваженими представниками Сторін.

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

ПРАВОВОЛОДІЛЕЦЬ

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП САВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ГЛІБОВИЧ

РНОКПП: 0000000000

Паспорт серії АВ №000000, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в Київській області 01.06.2007 року

Адреса: 04050, Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 00, кв. 00,

Виписка з ЄДРПОУ серії ХХХ № 000000

Банк замовника: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві

код банку 000000

Р/р 2600 0000000000

МФО 000000

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: sav*****@gmail.com

ФОП ВОЛОВИК СЕРГІЙ НАЗАРОВИЧ

РНОКПП: 0000000000

Паспорт серії АВ №000000, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в Київській області 17.09.2005 року

Адреса: 01135, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 00, кв. 00,

Виписка з ЄДРПОУ серії ХХХ № 000000

Банк Виконавця: АТ «ПроКредит Банк» у м. Київ,

код банку 000000

Р/р № 2600000000000,

МФО 000000

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: vol*****@gmail.com

Фізична особа-підприємець

___________________/В.Г. Савченко/

Фізична особа-підприємець

________________________/С.Н. Воловик/

 • При укладені договору сторони повинні узгодити такі істотні умови договору:

   

  Предмет договору – ст.. 1115 ЦК або ст..366 ГК,

   

  Ціна або винагорода,

   

  Строк дії договору,

   

  Територія дії (якщо не вказано в договорі, то договір діє на всій території України).

 • Сторони договору комерційної концесії повинні бути зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності.

 • 1. Хвостенко В., Махота А. “Франчайзинг-комерційна концесія: практичні аспекти організації та істотні умови договору” за (посиланням);

   

  2. Особливості правового регулювання франчайзингу в ЄС за (посиланням).

   

 • Платіж, що сплачується нерезиденту за використання торговельної марки (знака для товарів і послуг) з ціллю застосування положень ПК України вважається роялті та підлягає оподаткуванню відповідно до п.п. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 ПК України, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів.

   

  Детальніше — в Листі Державної фіскальної служби від 07.10.2016 року №21914/6/99-99-15-02-02-15 за (посиланням).

 • Користувач, який належним чином виконував свої обов'язки, має право на укладення договору комерційної концесії на новий строк на тих же умовах.

 • В договорі комерційної концесії можуть бути передбачені особливі умови, зокрема:

   

  1) обов'язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території;

   

  2) обов'язок користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач з використанням наданих правоволодільцем прав;

   

  3) обов'язок користувача не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця;

   

  4) обов'язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"