Договір оренди обладнання 4.50

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

Договір

ОРЕНДИ ОБЛАДНАННЯ № 01/04-18

м. Київ, вісімнадцяте квітня дві тисячі вісімнадцятого року

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони –  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "МАРЕЛЬ", код ЄДРПОУ 29844445, з місцезнаходженням за адресою: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується «ОРЕНДОДАВЕЦЬ», в особі керівника Яковлєва Олексія Геннадійовича, який діє на підставі Статуту, та

з другої сторони ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРІОН", код за ЄДРПОУ 12451223, місцезнаходження: 01046, Київська обл., м. Київ, вул. Кравцова, буд. 10, що далі іменується “ОРЕНДАР”, в особі керівника Касяна Богдана Миколайовича, який діє на підставі Статуту, далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, досягли домовленості про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР приймає в тимчасове оплатне користування Обладнання, що визначене в п. 1.2 цього договору.

1.2. Технічні характеристики Обладнання, його комплектність наведені в додатку 1 до договору, який є невід'ємною частиною цього договору. Обладнання було в експлуатації.

1.3. ОРЕНДОДАВЕЦЬ гарантує, що Обладнання належить йому на праві власності, не обтяжене правами третіх осіб, не є предметом застави і є працездатним.

 

2. СТРОКИ Й ПОРЯДОК НАДАННЯ Й ПОВЕРНЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

 

2.1. Приймання-передача Обладнання проводиться повноважними представниками Сторін. ОРЕНДАР при прийманні Обладнання зобов'язується перевірити його кількість та комплектність на предмет відповідності Специфікації до договору. Приймання-передача Обладнання підтверджується актом приймання-передачі, який підписується Сторонами в двох примірниках.

2.2. Обладнання вважається переданим ОРЕНДОДАВЦЕМ і прийнятим ОРЕНДАРЕМ з моменту підписання акту приймання-передачі.

2.3. Повернення Обладнання проводиться не пізніше 3-х днів після спливу дії строку оренди. Строк оренди Обладнання визначається строком дії цього договору (п. 5.1 договору). Обладнання вважається фактично переданим (повернутим) ОРЕНДОДАВЦЮ з моменту підписання акту приймання-передачі.

ОРЕНДАР має право повернути Обладнання з оренди достроково з дотриманням вимоги встановленої п. 6.2. даного договору.

2.4. При поверненні Обладнання перевірка комплектності і його технічний огляд проводяться в присутності ОРЕНДАРЯ. У випадку повернення некомплектного або несправного Обладнання складається двосторонній акт, який служить підставою для пред'явлення претензії.

При відмові ОРЕНДАРЯ підписати акт, або нез'явлення уповноважених представників ОРЕНДАРЯ для складання акту, про це робиться помітка в акті. Акт у цьому випадку складається за участю уповноваженої особи ОРЕНДОДАВЦЯ.

2.5. ОРЕНДАР зобов’язаний повернути ОРЕНДОДАВЦЮ Обладнання в стані не гіршому за той, в якому воно було передано ОРЕНДАРЮ по акту, з врахуванням нормального зносу.

 • 2.6. Обов’язок по складанню акту приймання-передачі покладається на Сторону, яка передає Обладнання.

  Порядок бухгалтерського обліку операцій з оренди необоротних активів регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 року № 181 (посилання)

 

3. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

3.1. Сторони домовилися, що розмір орендної плати за користування Обладнанням визначається у додатку 2 до цього договору.

3.2. Орендна плата за неповний календарний місяць розраховується пропорційно періоду орендного користування у відповідному місяці.

3.3. Орендна плата сплачується ОРЕНДАРЕМ авансом щомісячно до 5 числа поточного місяця шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті України на поточний рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ у безготівковому порядку.

3.4. Орендна плата за цим договором нараховується до дня фактичного повернення ОРЕНДАРЕМ Обладнання. Фактичним поверненням Обладнання з оренди Сторони домовилися розуміти підписання акту приймання-передачі Обладнання.

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. За цим договором ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язується:

4.1.1. Ознайомити ОРЕНДАРЯ із правилами технічної експлуатації Обладнання й при необхідності направити свого фахівця для проведення інструктажу на місці експлуатації.

4.1.2. У випадку виходу з ладу Обладнання із причин, що не залежать від ОРЕНДАРЯ, ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язується в найкоротший строк усунути пошкодження або замінити предмет, що вийшов з ладу, іншим таким же предметом у технічно справному стані при наявності його в ОРЕНДОДАВЦЯ. Вихід з ладу Обладнання із причин, що не залежать від ОРЕНДАРЯ, засвідчується двостороннім актом.

4.1.3. Після закінчення строку оренди прийняти орендоване Обладнання від ОРЕНДАРЯ.

 

4.2. За цим договором ОРЕНДАР зобов'язується:

4.2.1. Вносити орендну плату за користування Обладнанням в розмірах та в строки, визначені в цьому договорі.

4.2.2. Використовувати Обладнання за його цільовим призначенням, дотримуватись належного режиму експлуатації й зберігання отриманих засобів.

4.2.3. На вимогу ОРЕНДОДАВЦЯ ознайомити його з умовами експлуатації Обладнання.

4.2.4. Підтримувати орендоване майно в справному стані.

4.2.5. При необхідності проводити за свій рахунок поточний ремонт Обладнання.

4.2.6. Після закінчення строку оренди повернути Обладнання ОРЕНДОДАВЦЮ.

 

5. СТРОК ОРЕНДИ

 

5.1. Даний договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2018 року.

5.2. Якщо будь-яка зі Сторін не повідомить про розірвання цього договору не менше, ніж за 10 календарних днів до закінчення строку його дії, договір вважається пролонгованим на такий самий строк і на таких самих умовах.

 

6. УМОВИ ЗМІНИ АБО ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

 

6.1. Одностороннє припинення (розірвання) договору можливе тільки за обставинами та в порядку, передбаченому даним договором та діючим законодавством України.

Договір може бути розірваний за ініціативи ОРЕНДОДАВЦЯ в односторонньому порядку у випадках, якщо:

- ОРЕНДАР не виконує власні зобов’язання щодо своєчасної оплати орендної плати більш ніж за один календарний місяць;

- ОРЕНДАР без дозволу ОРЕНДОДАВЦЯ передав Обладнання у користування іншій особі;

- ОРЕНДАР (його працівники) своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження Обладнання.

Договір може бути розірваний за ініціативи ОРЕНДОДАВЦЯ в односторонньому порядку в інших випадках, передбачених законодавством.

Сторони домовилися, що з підстав, передбачених в цьому пункті, договір є розірваним з моменту одержання ОРЕНДАРЕМ повідомлення ОРЕНДОДАВЦЯ про припинення договору. Якщо поштове повідомлення про припинення договору повернеться ОРЕНДОДАВЦЮ, то, незалежно від причини такого повернення (відсутність особи за її місцезнаходженням, особа відмовилася від отримання листа, тощо), ОРЕНДАР вважається таким, що повідомлений про про припинення договору належним чином.

6.2. ОРЕНДАР має право на дострокове розірвання цього договору за умови письмового повідомлення ОРЕНДОДАВЦЯ про припинення даного договору за 30 календарних днів до дати такого припинення.

 

 • 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ОБСТАВИНИ, ЩО ЗВІЛЬНЯЮТЬ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  Вищий господарський суд України дотримується позиції, що одночасне стягнення з учасника господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання за договором оренди, штрафу та пені не суперечить статті 61 Конституції України, оскільки згідно із зазначеною статтею Цивільного кодексу України пеня та штраф є формами неустойки, а відповідно до статті 230 Господарського кодексу України - видами штрафних санкцій, тобто вони не є окремими та самостійними видами юридичної відповідальності, і у межах одного виду відповідальності може застосовуватися різний набір санкцій.

 

 • 7.1. За невиконання (неналежне виконання) зобов’язань за даним договором Сторони несуть відповідальність, передбачену нормами чинного законодавства і цим договором.

  Законодавець передбачив право сторін визначати у договорі розмір санкцій і строки їх нарахування за прострочення виконання зобов'язання. У разі відсутності таких умов у договорі нарахування штрафних санкцій припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано відповідно до частини шостої статті 232 ГК України.

7.2. У випадку несвоєчасної або не в повному обсязі оплати орендної плати, ОРЕНДАР сплачує ОРЕНДОДАВЦЮ штрафну неустойку у формі пені в розмірі 0,1 відсотка від суми прострочених платежів за кожний день прострочення.

7.3. У випадку прострочення ОРЕНДОДАВЦЕМ виконання обов’язку по прийняттю Обладнання від ОРЕНДАРЯ, сплачує неустойку у формі штрафу в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від суми орендної плати за кожний день прострочення.

7.4. Спори, які виникають між Сторонами під час виконання зобов’язань за даним договором, вирішуються шляхом мирних переговорів, а у випадку не досягнення згоди – судом України, що має відповідну юрисдикцію.

7.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим договором, у випадку якщо це сталось внаслідок обставин непереборної сили, які безпосередньо вплинули на виконання даного договору.

7.6. Під такими обставинами в даному договорі слід розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч бажанням Сторін, і які неможливо було передбачити або уникнути, включаючи: прийняті рішення органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії, включаючи антитерористичні операції, суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, підтверджені документально відповідними компетентними органами..

7.7. Сторона, яка не має можливості належним чином виконувати свої зобов’язання по даному договору, зобов’язана негайно, а у випадку неможливості – негайно, після того як це стане можливим, повідомити іншу Сторону про існуючі для цього перешкоди (обставини, що виключають її відповідальність).

7.8. Якщо обставини, що виключають відповідальність, діють більш 1 (одного) місяця, будь-яка із Сторін вправі розірвати даний договір в односторонньому порядку, шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні – за 10 (десять) днів до дати такого розірвання.

 

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

 • 8.1. Всі питання, які не врегульовані даним договором, підлягають вирішенню у відповідності з чинним законодавством України.

  Позицію Вищого господарського суду України з питань укладення, пролонгації, розірвання договору оренди дивись у Постанові Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна" від 29.05.2013 року № 12 (посилання)

Сторони домовилися, що Закон України «Про оренду державного та комунального майна» на правовідносини Сторін за даним договором не розповсюджується.

8.2. У випадку зміни реквізитів Сторони зобов’язані протягом 10-ти (десяти) днів з моменту таких змін, письмово повідомити про це одна одну.

8.3. Після укладення даного договору всі попередні переговори, листування, протоколи і т.п., які стосуються предмету цього договору, втрачають силу.

8.4. Всі доповнення, зміни, додатки до даного договору мають юридичну силу, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і належним чином підписані Сторонами або їх повноважними представниками і є невід’ємною частиною даного договору.

Цей договір, всі додатки до цього договору, додаткові угоди до цього договору, а також інші документи, оформлені на виконання цього договору, підписані повноважними представниками Сторін, передані засобами факсимільного або електронного зв'язку мають повну юридичну силу до отримання Сторонами їх оригіналів. Підписи уповноважених представників Сторін на документах, переданих засобами факсимільного зв'язку та/або електронною поштою, мають силу власноручних. Ризик спотворення інформації несе Сторона, яка надіслала інформацію.

Відправлення/отримання документів засобами факсимільного зв'язку може підтверджуватися стандартною квитанцією факсимільного зв'язку про передачу/прийом повідомлення на номер факсу одержувача з номера факсу відправника.

Відправлення/отримання документів електронною поштою може підтверджуватися електронним листом з датою і часом передачі з електронної адреси (адрес) відправника на електронну адресу (адреси) одержувача, зазначені в цьому договорі.

Передача документів зазначеними в цьому пункті способами не звільняє Сторони від необхідності вручення оригіналів відповідних документів один одному.

Всі повідомлення, сповіщення і документи, передані за цим договором та на його виконання, передаються за наступними адресами:

На адресу ОРЕНДОДАВЦЯ:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром — 01129, м. Київ, просп. Індустріальний, буд. 162, кв. 368;

для передачі електронною поштою — email.com;

для передачі телефоном — +38099-122-45-87.

На адресу ОРЕНДАРЯ:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром - 01046, Київська обл., м. Київ, вул. Кравцова, буд. 10;

для передачі електронною поштою — email.com;

для передачі телефоном - +38067-556-76-89.

8.5. Всі виправлення в тексті договору мають силу, тільки у випадку, якщо вони належним чином завірені обома Сторонами, в кожному конкретному випадку, з вказівкою дати такого виправлення.

8.6. Цей договір укладений в 2-х (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному кожної Сторони. Кожна сторінка даного договору підписана уповноваженими представниками Сторін.

 

 • РЕКВІЗИТИ СТОРІН

  Договір не може бути підписаний однією фізичною особою в інтересах обох сторін. В такому випадку такий договір буде визнаний в судовому порядку недійсним. За необхідності можна видати довіреність на підписання окремого документа на працівника, іншого представника, тощо

  Постанова ВСУ від 23.09.2014 року (посилання)

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

ОРЕНДАР:

 

ТОВ "МАРЕЛЬ"

код ЄДРПОУ 29844445

місцезнаходження: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1

р/р 26003060321111

в Київському ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 351533

ТОВ "ОРІОН"

код за ЄДРПОУ 12451223

місцезнаходження: 01046, Київська обл., м. Київ, вул. Кравцова, буд. 10

р/р 26003060328585

в ПАТ «Укрексімбанк» у м. Київ,

МФО 305675

Керівник

__________________________ /О. Г. Яковлєва/

Керівник

_______________________________ /Б.М. Касян/

Додаток 1

до договору оренди Обладнання

№ 01/04-18 від 18.04.2018 року

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ,

ЯКЕ НАДАЄТЬСЯ В КОРИСТУВАННЯ

 

м. Київ, вісімнадцяте квітня дві тисячі вісімнадцятого року

 

1. За договором оренди Обладнання ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР приймає в строкове платне користування наступне Обладнання:

№ з/п

Найменування Обладнання, його технічні характеристики

Кількість, одиниць

2. Додаток 1 є невід’ємною частиною договору оренди Обладнання № 01/04-16 від 14.04.2016 року.

3. Додаток 1 складений в 2-х (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному кожної Сторони.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

ОРЕНДАР:

 

ТОВ "МАРЕЛЬ"

код ЄДРПОУ 29844445

місцезнаходження: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1

р/р 26003060321111

в Київському ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 351533

ТОВ "ОРІОН"

код за ЄДРПОУ 12451223

місцезнаходження: 01046, Київська обл., м. Київ, вул. Кравцова, буд. 10

р/р 26003060328585

в ПАТ «Укрексімбанк» у м. Київ,

МФО 305675

Керівник

__________________________ /О. Г. Яковлєва/

Керівник

_______________________________ /Б.М. Касян/

 

 

Додаток 2

до договору оренди Обладнання

№ 01/04-18 від 18.04.2018 року

РОЗМІР ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

ЗА ДОГОВОРОМ ОРЕНДИ ОБЛАДНАННЯ № 01/04-18 ВІД 18.04.2018 РОКУ

 

м. Київ, вісімнадцяте квітня дві тисячі шістнадцятого року

 

1. На виконання п. 3.1. договору оренди Обладнання Сторони визначили розмір орендної плати за користування Обладнанням, перелік якого наведений в додатку 1 до цього договору, в сумі _____________ (______________________________________________) грн. на місяць.

2. Додаток 2 є невід’ємною частиною договору оренди Обладнання № 01/04-18 від 18.04.2018 року.

3. Додаток 2 складений в 2-х (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному кожної Сторони.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

ОРЕНДАР:

 

ТОВ "МАРЕЛЬ"

код ЄДРПОУ 29844445

місцезнаходження: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1

р/р 26003060321111

в Київському ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 351533

ТОВ "ОРІОН"

код за ЄДРПОУ 12451223

місцезнаходження: 01046, Київська обл., м. Київ, вул. Кравцова, буд. 10

р/р 26003060328585

в ПАТ «Укрексімбанк» у м. Київ,

МФО 305675

Керівник

__________________________ /О. Г. Яковлєва/

Керівник

_______________________________ /Б.М. Касян/

 

 

АКТ

ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ОБЛАДНАННЯ № 1

 

м. Київ, вісімнадцяте квітня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони –  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "МАРЕЛЬ", код ЄДРПОУ 29844445, з місцезнаходженням за адресою: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується «ОРЕНДОДАВЕЦЬ», в особі керівника Яковлєва Олексія Геннадійовича, який діє на підставі Статуту, та

з другої сторони ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРІОН", код за ЄДРПОУ 12451223, місцезнаходження: 01046, Київська обл., м. Київ, вул. Кравцова, буд. 10, що далі іменується “ОРЕНДАР”, в особі керівника Касяна Богдана Миколайовича, який діє на підставі Статуту, далі разом “Сторони”, а окремо “Сторона”,

склали цей акт приймання-передачі Обладнання до договору оренди Обладнання № 01/04-18 від 18.04.2018 року про наступне:

 

1. ОРЕНДАР передав, а ОРЕНДОДАВЕЦЬ прийняв в оплатне строкове користування наступне Обладнання, що було раніше в експлуатації:

№ з/п

Найменування Обладнання, його технічні характеристики

Кількість, одиниць

2. Комплектність Обладнання відповідає додатку 1 до договору оренди Обладнання № 01/04-18 від 18.04.2018 року.

3. Сторони одна до одної претензій не мають.

4. Цей акт є невід’ємною частиною договору оренди Обладнання № 01/04-18 від 18.04.2018 року.

5. Акт складений в 2-х (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному кожної Сторони.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

ОРЕНДАР:

 

ТОВ "МАРЕЛЬ"

код ЄДРПОУ 29844445

місцезнаходження: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1

р/р 26003060321111

в Київському ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 351533

ТОВ "ОРІОН"

код за ЄДРПОУ 12451223

місцезнаходження: 01046, Київська обл., м. Київ, вул. Кравцова, буд. 10

р/р 26003060328585

в ПАТ «Укрексімбанк» у м. Київ,

МФО 305675

Керівник

__________________________ /О. Г. Яковлєва/

Керівник

_______________________________ /Б.М. Касян/

 • Порядок бухгалтерського обліку операцій з оренди необоротних активів регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 року № 181 (посилання)

 • Вищий господарський суд України дотримується позиції, що одночасне стягнення з учасника господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання за договором оренди, штрафу та пені не суперечить статті 61 Конституції України, оскільки згідно із зазначеною статтею Цивільного кодексу України пеня та штраф є формами неустойки, а відповідно до статті 230 Господарського кодексу України - видами штрафних санкцій, тобто вони не є окремими та самостійними видами юридичної відповідальності, і у межах одного виду відповідальності може застосовуватися різний набір санкцій.

 • Законодавець передбачив право сторін визначати у договорі розмір санкцій і строки їх нарахування за прострочення виконання зобов'язання. У разі відсутності таких умов у договорі нарахування штрафних санкцій припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано відповідно до частини шостої статті 232 ГК України.

 • Позицію Вищого господарського суду України з питань укладення, пролонгації, розірвання договору оренди дивись у Постанові Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна" від 29.05.2013 року № 12 (посилання)

 • Договір не може бути підписаний однією фізичною особою в інтересах обох сторін. В такому випадку такий договір буде визнаний в судовому порядку недійсним. За необхідності можна видати довіреність на підписання окремого документа на працівника, іншого представника, тощо

  Постанова ВСУ від 23.09.2014 року (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"