Посадова інструкція товарознавця 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“ПАНСЬКЕ”

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Керівник ТОВ “ПАНСЬКЕ”

________________ Руденко А.В.

“21” серпня 2018 р.

 

 

 • ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

  Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

ТОВАРОЗНАВЦЯ ТОВ "ПАНСЬКЕ”

 • (код КП 3419)

  Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 

 

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 

1.1. Товарознавець належить до професійної групи «Інші фахівці у галузі фінансів і торгівлі», код професії за Класифікатором професій ДК 003:2010 — 3419.

 

1.2. Призначення на посаду товарознавця та звільнення з неї здійснюється наказом керівника Товариства з обмеженою відповідальністю “ПАНСЬКЕ” (далі - Товариства) відповідно до приписів чинного трудового законодавства України.

 

1.3. У своїй діяльності товарознавець керується чинним законодавством України, установчими документами Товариства, локальними нормативними актами, в т. ч. колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією, а також наказами та розпорядженнями керівника.

 

1.4. Товарознавець безпосередньо підпорядковується комерційному директору.

 

1.5. В період тимчасової відсутності товарознавця його обов'язки виконує особа, призначена наказом керівника Товариства, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

 • При виконанні своїх посадових обов’язків товарознавець повинен:

  У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

 

2.1. Здійснювати контроль за надходженням товарів на складі.

 

2.2. Здійснювати контроль за наявністю товару на складі.

 

2.3. Подавати звітність щодо надходження товарів на складі їх реалізації.

 

2.4. Здійснювати контроль за додерженням умов зберігання на складі.

 

2.5. Контролювати додержання вимог щодо збереження якості товарів (додержання принципів товарного сусідства, санітарних правил, норм складування і вимог протипожежного захисту) та торгівлі ними.

 

2.6. Проводити щоденний контроль за товарами які залишились на складі та відображати їх у звітності.

 

2.7. Перевіряти наявність товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, сертифікату відповідності державній системі сертифікації та відповідність якості товарів чинним стандартам та технічним вимогам.

 

2.8. Здійснювати оперативний облік надходження і реалізації товарно-матеріальних цінностей, контролювати своєчасність відвантаження товарів за договорами постановок, зворотної тари.

 

2.9. Брати участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.

 

2.10. Визначати вимоги до матеріальних ресурсів, а також відповідність їх якості стандартам, технічним умовам та іншим нормативним документам, а також укладеним договорам.

 

2.11. Брати участь у визначенні відповідності проектів планів матеріально-технічного забезпечення підприємства, установи, організації планам виробництва, у контролі виконання договірних зобов'язань, надходження і реалізації сировини, матеріалів, палива, устаткування і готової продукції, у підготовці даних для складання претензій на поставлені неякісні товарно-матеріальні цінності і відповідей на претензії замовників.

 

2.12. Контролювати наявність матеріальних ресурсів і готової продукції на складах.

 

2.13. Здійснювати зв'язок з постачальниками і споживачами, своєчасно оформлювати документи на відвантаження продукції відповідно до плану.

 

2.14. Брати участь у розробленні і впровадженні стандартів підприємства з матеріально-технічного забезпечення, збуту, контролю якості продукції, організації транспортування і зберігання сировини, матеріалів, палива, енергії, устаткування і готових виробів.

 

2.15. Вести оперативний облік надходження і реалізації товарно-матеріальних цінностей, контролювати своєчасність відвантаження зворотної тари, у разі потреби вести розшук вантажів, які не надійшли.

 

2.16. Бере участь у проведенні інвентаризацій, вивчає причини утворення понаднормативних матеріальних ресурсів і "неліквідів", вживає заходів щодо їх реалізації.

 

2.17. Здійснює контроль за додержанням правил зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах, підготовкою готових виробів для відвантаження споживачам, оформлює необхідні документи, пов'язані з постачанням і реалізацією продукції, складає звітність за встановленими формами.

 

2.18. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію.

 

2.19. Виконувати окремі службові доручення директора Товариства, що стосуються здійснення його посадових обов'язків.

 

2.20. Вживати заходів щодо нерозголошення відомостей, які складають комерційну таємницю Товариства та стали відомі йому у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків.

 

2.21. Виконувати вимоги інструкцій, правил і норм з охорони праці, техніки безпеки; проходити медичний огляд, відповідно до умов правил з охорони праці та колективного договору Товариства, але не рідше одного разу на рік, з наданням відповідних медичних висновків (довідку про стан здоров'я, результати обстеження, результати флюрографії).

 

 

3. ПРАВА

 

Товарознавець має право:

 

3.1. Брати участь в обговоренні питань, які стосуються виконання ним своїх посадових обов’язків.

 

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи.

 

3.3. Отримувати від працівників Товариства необхідну інформацію для здійснення роботи, що входить до компетенції менеджера із комунікаційних технологій.

 

3.4. Вимагати від директора Товариства забезпечення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов’язків.

 

3.5. Користуватися інформаційними матеріалами та нормативно-правовими актами, знання яких необхідні для здійснення своїх функцій, знайомитись з локальними нормативними актами Товариства.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Товарознавець несе відповідальність:

 

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, трудовим розпорядком – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

 

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним цивільним, кримінальним законодавством та законодавством України про адміністративні правопорушення.

 

4.3. За завдання матеріальної шкоди Товариству – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.

 

4.4. За розголошення відомостей, що складають комерційну таємницю – в межах, визначених чинним цивільним, кримінальним законодавством та законодавством України про адміністративні правопорушення.

 

 

5. ТОВАРОЗНАВЕЦЬ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

 

5.1. Постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні матеріали органів вищого рівня з матеріально-технічного забезпечення і збуту продукції; ринкові методи господарювання.

 

5.2. Стандарти і технічні умови на товарно-матеріальні цінності, основні їх властивості та якісні характеристики; порядок розроблення планів матеріально-технічного забезпечення і укладання господарських договорів.

 

5.3. Методи обліку товарно-матеріальних цінностей, розрахунок потреби в них, форми облікових документів і порядок складання звітності.

 

5.4. Організацію складського господарства і збуту продукції; умови постачання, зберігання і транспортування товарно-матеріальних цінностей.

 

5.5. Чинні цінники і прейскуранти.

 

5.6. Нормативи виробничих запасів матеріальних ресурсів.

 

5.7. Основні технологічні процеси виробництва.

 

5.8. Номенклатуру й асортимент продукції, що виготовляється підприємством.

 

5.9. Основи економіки, організації виробництва, праці і управління.

 

5.10. Основи законодавства про працю.

 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. На посаду товарознавця може бути призначена особа, яка має базову або неповну вищу освіту відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією товарознавця - не менше 2 років.

 

Керівник ТОВ “ПАНСЬКЕ”

Руденко А. В.

____________

(підпис)

"21" серпня 2018 р.

 

З інструкцією ознайомлений:

ПІБ

Дата

Підпис

 • Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу та розроблятися на основі Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій) за (посиланням).

   

  Додатково з цього питання можна почитати у листі Мінсоцполітики України від 25.04.2013?р. №336/13/155-13 за (посиланням).

   

 • Коди посад (професій) визначаються відповідно до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 за посиланням (посилання).

 • Вимоги щодо оформлення посадових інструкцій визначені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 (посилання)

 • У посадовій інструкції коло завдань та обов’язків працівника може бути розширене у порівнянні з відповідними даними Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Додатково можна ознайомитись із судовою практикою за наступним посиланням (посилання).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"