Учнівський договір (договір про навчання робітника за рахунок підприємства) 5.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

УЧНІВСЬКИЙ ДОГОВІР № __

 

 • місто Київ, дев'ятнадцяте вересня дві тисячі сімнадцятого року

  1. Шабанов Р.І. “Учнівський договір як основна форма професійного навчання на виробництві” за (посиланням);

   

  2. Козуб І. “Практичні проблеми укладання учнівського договору” за (посиланням).

   

 

Ми, що нижче підписалися:

з одного боку – Товариство з обмеженою відповідальністю “МАШБУД”, код ЄДРПОУ 0000000000, з місцезнаходженням: 02088, Україна, місто Київ, вулиця Озерна, будинок 00, поверх 00, офіс 00, в особі керівника Токарева Віктора Володимировича, що діє на підставі Статуту, далі за текстом «ПІДПРИЄМСТВО» та

з іншого боку – Немашко Іван Федорович, паспорт Серія ХХ № 000000, виданий Оболонським РУ ГУМВС в м. Києві, 00.00.2000 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) 0000000000, що проживає за адресою: 02002, Україна, місто Київ, вулиця Панельна 00, будинок 00, квартира 00, далі за текстом «УЧЕНЬ»,

разом в подальшому «Сторони», а окремо "Сторона",

 

заздалегідь ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо правочинів, діючи добровільно без будь-якого примусу, як фізичного так і морального, розуміючи значення своїх дій;

розуміючи, що даний договір не спрямований на врегулювання трудових відносин між ТОВ “МАЩБУД та фізичною особою Немашко Іваном Федоровичем і не є трудовим договором;

 

досягли домовленості про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. За цим договором ПІДПРИЄМСТВО направляє УЧНЯ на професійне навчання (тренінги), зобов'язується сплатити (сплачувати) йому стипендію та нести інші витрати з навчання, після навчання забезпечити УЧНЯ роботою у відповідності з отриманою професією, спеціалізацією, кваліфікацією або у відповідності з отриманими навичками, а УЧЕНЬ зобов'язується пройти навчання та відпрацювати після закінчення навчання на ПІДПРИЄМСТВІ не менше погодженого Сторонами строку.

 

2. НАПРАВЛЕННЯ НА ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

 

2.1. Направлення на навчання здійснюється за письмовою пропозицією однієї зі Сторін. Пропозиція повинна містити:

назву навчального закладу або назву юридичної чи фізичної особи, до яких пропонується направлення на навчання;

зазначення професії, спеціалізації, кваліфікації або навичок, якими пропонується оволодіти УЧНЮ;

орієнтовний план навчання;

строк проведення навчання;

орієнтовний розмір витрат з навчання;

розмір стипендії.

2.2. Сторона, яка отримала пропозицію про направлення на навчання, має право протягом п'яти днів з дня її отримання погодитись з зазначеною пропозицію або відмовитися від неї, про що повідомити іншу Сторону письмово шляхом заяви, доповідної записки тощо. Згода про направлення на навчання одержана із запізненням, є новою пропозицією.

2.3. Погоджена Сторонами пропозиція про направлення на навчання є підставою для укладення ПІДПРИЄМСТВОМ договору про навчання УЧНЯ з навчальним закладом або юридичною чи фізичною особою, до яких пропонується направлення на навчання. Про укладення договору ПІДПРИЄМСТВОМ з навчальним закладом або юридичною чи фізичною особою, до яких пропонується направлення на навчання, сповіщається УЧЕНЬ.

2.4. УЧЕНЬ має право відмовитися від погодженої пропозиції про направлення на навчання повідомивши про це ПІДПРИЄМСТВО і з відшкодуванням останньому фактичних витрат, пов'язаних з організацією та проведенням навчання УЧНЯ.

 

3. ОПЛАТА УЧНІВСТВА. ВИТРАТИ З НАВЧАННЯ

 

3.1. Під час професійного навчання в межах виконання цього договору ПІДПРИЄМСТВО зобов'язано виплатити (виплачувати) УЧНЮ стипендію розмір, якої встановлюється на кожне навчання окремою угодою Сторін, що є невід'ємними додатками до цього договору.

3.2. Сторони домовились, що витрати з професійного навчання складають:

добові за час перебування у відрядженні;

вартість проїзду до місця навчання і назад;

витрати по найму житлового приміщення в порядку і розмірах, встановлюваних законодавством України;

витрат особам, які проводять професійне навчання;

витрати на організацію та проведення кваліфікаційних іспитів, якщо останні передбачені планом навчання.

3.3. УЧЕНЬ зобов'язаний надати ПІДПРИЄМСТВУ звіт по витратах за час перебування у відрядженні в формі та строки, передбачені чинним законодавством України.

3.4. ПІДПРИЄМСТВО зобов'язано ознайомити УЧНЯ з фактично понесеними витратами з навчання не пізніш 20 днів з дня його завершення.

3.5. У разі проходження декількох навчань стипендія та витрати з навчання сумуються.

 

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

4.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до закінчення строку визначеного п. 4.2 цього договору або до повного відшкодування УЧНЕМ ПІДПРИЄМСТВУ виплаченої стипендії та витрат з навчання у разі дострокового звільнення з роботи чи відмови від укладення трудового договору після навчання.

 • 4.2. Строк, протягом якого УЧЕНЬ зобов'язується відпрацювати на ПІДПРИЄМСТВІ після закінчення навчання, встановлений домовленістю Сторін та складає ____________ роки. У разі проходження декількох навчань зазначений строк обчислюється з дня завершення останнього навчання.

  Строк, протягом якого на УЧНЯ покладається обов'язок відпрацювати на посаді відповідно до отриманої кваліфікації в такого роботодавця після закінчення навчання повинен бути порівнянний з обов'язками, що взяв на себе роботодавець щодо оплати та строку навчання, але не більше ніж три роки.

4.3. Сторони домовилися, що дія цього договору продовжується на строк тимчасової непрацездатності УЧНЯ, перебування його у відпустках, строк призову на військову (альтернативну) службу та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.4. Строк дії договору може бути змінений за домовленістю Сторін.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

5.1. УЧЕНЬ має право:

5.1.1. при проходженні навчання знайомитись з умовами праці на ПІДПРИЄМСТВІ, нормативними актами, які регулюють цю сферу, правилами охорони праці;

5.1.2. відмовитись від укладення трудового договору або розірвати укладений раніше трудовий договір з ПІДПРИЄМСТВОМ до спливу строку, встановленого п. 4.2 цього договору, та відшкодувати ПІДПРИЄМСТВУ виплачену стипендію та витрати з навчання протягом десяти днів після спливу строку, встановленого п. 5.2.5 цього договору, або з дня звільнення.

Виплачена стипендія та витрати з навчання відшкодовуються УЧНЕМ ПІДПРИЄМСТВУ пропорційно невідпрацьованому строку, встановленому в п. 4.2 цього договору, а саме, сума відшкодування дорівнює виплаченій стипендії та витратам з навчання помноженим на кількість невідпрацьованих днів поділених на кількість днів строку, встановленого п. 4.2 цього договору.

УЧЕНЬ не зобов'язаний відшкодовувати витрати ПІДПРИЄМСТВУ, якщо він не став до роботи або був звільнений з роботи з однієї з таких причин:

встановлення інвалідності;

звільнення за ініціативою роботодавця, що не пов'язане з учиненням працівником винних дій;

призов на військову службу чи направлення на альтернативну (невійськову) службу;

за власною ініціативою УЧНЯ у зв'язку з порушенням ПІДПРИЄМСТВОМ трудового законодавства, колективних угод (колективного договору), трудового договору.

 

5.2. УЧЕНЬ зобов'язується:

5.2.1. додержуватися законодавства України та правил внутрішнього розпорядку ПІДПРИЄМСТВА та особи, у якої проходить навчання (навчається);

5.2.2. виконувати вимоги плану навчання;

5.2.3. сумлінно ставитись до навчання, оволодівати теоретичними знаннями, практичними навичками, сучасними методами роботи і досліджень з професії, спеціалізації, кваліфікації, постійно відвідувати заняття, належним чином та у визначені строки виконувати всі види завдань, складати іспити, заліки;

5.2.4. дбайливо ставитися до приміщень, обладнання, приладів, навчальної, довідкової та методичної літератури, обчислювальної техніки та іншого майна, що належить ПІДПРИЄМСТВУ та особи, у якої навчається;

5.2.5. у триденний строк після закінчення навчання прибути до ПІДПРИЄМСТВА та укласти з ним трудовій договір або відмовитись від укладення трудового договору з ПІДПРИЄМСТВОМ і відшкодувати ПІДПРИЄМСТВУ виплачену стипендію та витрати з навчання протягом десяти днів після повідомлення про свою відмову;

Сторони домовилися, що не прибуття УЧНЯ до ПІДПРИЄМСТВА для укладення договору вважається відмовою від укладення трудового договору з ПІДПРИЄМСТВОМ, якщо УЧЕНЬ не надасть ПІДПРИЄМСТВУ докази наявності поважних причин для такого неприбуття протягом десяти днів після закінчення навчання.

5.2.6. відпрацювати на ПІДПРИЄМСТВІ не менше строку, передбаченого п. 4.2 цього договору.

 

5.3. ПІДПРИЄМСТВО має право:

5.3.1. заохочувати УЧНЯ за успіхи в навчанні;

5.3.2. перевіряти хід навчання.

 

5.4. ПІДПРИЄМСТВО зобов'язується:

5.4.1. виплатити (виплачувати) УЧНЮ стипендію в розмірі, встановленому п. 3.1 цього договору, з 20 по 25 число кожного місяця навчання;

5.4.2. оплатити витрати з професійного навчання УЧНЯ;

5.4.3. провести інструктаж з охорони праці в місці проведення навчання;

5.4.4. у разі відсутності трудового договору, укласти з УЧНЕМ трудовий договір відповідно до отриманої професії, спеціалізації та кваліфікації без встановлення випробувального строку.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

6.1. За невиконання (неналежне виконання) зобов’язань по цьому договору Сторони несуть відповідальність, передбачену нормами чинного законодавства і цим договором. Якщо невиконання або прострочення виконання зобов’язань за даним договором однією Стороною безпосередньо викликано невиконанням або простроченням виконання зобов’язань за даним договором другою Стороною, перша Сторона звільняється від відповідальності. Строки, передбачені в договорі щодо виконання взаємних обов’язків відповідно продовжуються на термін невиконання зобов’язання винною стороною.

6.2. У випадку несвоєчасної оплати витрат за навчання, передбаченого п. 5.1.2 цього договору, УЧЕНЬ сплачує ПІДПРИЄМСТВУ неустойку у формі пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення, суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також дванадцять відсотків річних від суми заборгованості.

6.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим договором, у випадку якщо це сталось внаслідок обставин непереборної сили, які безпосередньо вплинули на виконання даного договору.

6.3.1. Під такими обставинами в даному договорі слід розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч бажанням Сторін, і які неможливо було передбачити або уникнути, включаючи: прийняті рішення органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії, суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, підтверджені документально – відповідними компетентними органами.

6.3.2 Сторона, яка не має можливості належним чином виконувати свої зобов’язання, зобов'язана протягом 10 (десяти) днів повідомити іншу Сторону про існуючі для цього перешкоди (обставини, що виключають її відповідальність).

6.3.3. Якщо обставини, що виключають відповідальність діють більш 1 (одного) місяця будь-яка із Сторін вправі розірвати даний договір в односторонньому порядку, шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні – за 30 (тридцять) днів до дати такого розірвання.

6.4. Спори, які виникають між Сторонами під час виконання зобов’язань за даним договором, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку не досягнення згоди – судом.

 

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

7.1. Сторони договору зобов’язуються не розголошувати третім особам інформацію про факт укладання цього договору та його умови, а також вживати всіх необхідних заходів для виключення можливості доступу до даної інформації третіх осіб, крім випадків, коли така інформація надається у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

7.2. У разі недотримання умов цього пункту винна Сторона повинна відшкодувати потерпілій Стороні шкоду та збитки, спричинені таким розголошенням, а також сплатити штраф у розмірі 10 000 (десять тисяч) грн.

7.3. Положення цього розділу зберігають чинність для Сторін ще протягом 3 (трьох) років з дня закінчення строку дії договору.

 

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 

8.1. Всі питання, які не врегульовані даним договором, підлягають вирішенню у відповідності з чинним законодавством України.

8.2. Після укладення даного договору всі попередні переговори, листування, протоколи і т.п., які стосуються предмету цього договору, втрачають силу.

8.3. Всі доповнення, зміни, Додатки до даного договору мають юридичну силу, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і належним чином підписані Сторонами або їх повноважними представниками і є невід’ємною частиною даного договору.

8.4. Всі виправлення в тексті договору мають силу, тільки у випадку, якщо вони належним чином завірені обома Сторонами, в кожному конкретному випадку, з вказівкою дати такого виправлення.

8.5. Цей договір укладений в 2-х (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони. Кожна сторінка цього договору підписана уповноваженими представниками Сторін.

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

 

ПІДПРИЄМСТВО

УЧЕНЬ

ТОВ “МАШБУД”

Код за ЄДРПОУ: 00000000

Адреса: 02088, Україна, м. Київ, вул. Озерна, буд. 00, поверх 00, офіс 00

Банк ЗАМОВНИКА: АТ «ПроКредит Банк» у м. Київ,

код банку 000000

Р/р № 2600000000000,

МФО 000000

Контактний телефон/факс: +38 044 000 00 00

Адреса електронної пошти: mash*****@gmail.com

 

НЕМАШКО ІВАН ФЕДОРОВИЧ

РНОКПП: 0000000000

Паспорт серії АВ №000000, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 00.00.2000 року

Адреса: 02002, Україна, м. Київ, вул. Панельна 00, буд. 00, кв. 00,

Банк АВТОРА: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві

код банку 000000

Р/р 2600 0000000000

МФО 351533

Контактний телефон: +38 093 000 00 00

Адреса електронної пошти: I.f****@gmail.com

Керівник

___________________/В.В. Токарев/

___________________________/І.Ф. НЕМАШКО/

 

Будь-яке співпадіння прізвищ осіб, подій та фактів з реально існуючими є випадковим.

 • 1. Шабанов Р.І. “Учнівський договір як основна форма професійного навчання на виробництві” за (посиланням);

   

  2. Козуб І. “Практичні проблеми укладання учнівського договору” за (посиланням).

   

 • Строк, протягом якого на УЧНЯ покладається обов'язок відпрацювати на посаді відповідно до отриманої кваліфікації в такого роботодавця після закінчення навчання повинен бути порівнянний з обов'язками, що взяв на себе роботодавець щодо оплати та строку навчання, але не більше ніж три роки.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"