Договір купівлі-продажу обладнання (демонтаж та завантаження Продавцем) 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

 • ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ № 16/05/2018

  Детальніше про визначення моменту укладення господарського договору дивись статтю Костенко Л. “Укладення господарського договору” (посилання)

 

м. Київ, шістнадцяте травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися,

з одного боку - ТОВ "ПРАЙМ", код ЄДРПОУ 45245245, з місцем знаходження за адресою: 03082, Київська обл., місто Київ, вул. Полярна, буд. 144, що далі іменується  «ПРОДАВЕЦЬ», в особі керівника Валкового Андрія Романовича, діє на підставі Статуту, та

з іншого боку — ФОП Ковальова Інна Володимирівна, РНОКПП 1245568978, з місцем знаходження за адресою: 61001, Харківська область, м. Харків, вул. Лісова, буд. 2, кв. 319, що далі іменується «ПОКУПЕЦЬ»,

разом надалі «Сторони», а окремо «Сторона», діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій,

 

попередньо ознайомившись із приписами цивільного законодавства щодо договору, що вчиняється, досягли домовленості про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. За цим договором, ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується в порядку та на умовах визначених цим договором передати у власність ПОКУПЦЯ Обладнання, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти Обладнання та сплатити за нього визначену цим договором грошову суму.

1.2. Специфікація Обладнання, що передається за цим договором, наведена в додатку 1 до договору, який є невід’ємною його частиною.

 

 

2. УМОВИ ПРО ТОВАР. ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ ТА КОМПЛЕКТНОСТІ ТОВАРУ.

ПОСТАВКА ТОВАРУ

 

2.1. Обладнанням за даним договором є таким, що раніше було у використанні.

2.2. Перевірка якості та комплектності Обладнання здійснюється ПОКУПЦЕМ на виробництві ПРОДАВЦЯ шляхом візуального огляду Обладнання.

 • 2.3. Обладнання поставляється на умовах його самовивозу ПОКУПЦЕМ з виробництва ПРОДАВЦЯ, розташованого за адресою: Харківська обл., Зміївськийр-н, м. Зміїв, вул. Привокзальна 1 та Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Привокзальна 1А. Демонтаж та завантаження Обладнання здійснюється силами ПРОДАВЦЯ та за його рахунок.

  У випадку здійснення поставки на умовах самовивозу, необхідно зазначити місце поставки (адресу, за якою покупець повинен отримати товар).

2.4. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується здійснити демонтаж та завантаження певної одиниці Обладнання протягом одного тижня з моменту з моменту отримання ПРОДАВЦЕМ повідомлення від ПОКУПЦЯ про готовність вивозу певної одиниці Обладнання.

2.5. ПОКУПЕЦЬ зобов’язується вивезти Обладнання не пізніше 3-місячного строку з дня підписання даного договору. Порушення ПОКУПЦЕМ строків вивезення обладнання є підставою відмови ПРОДАВЦЯ від виконання цього договору в односторонньому порядку.

 • 2.6. Право власності та ризик випадкової загибелі Обладнання переходить від ПРОДАВЦЯ до ПОКУПЦЯ в момент підписання видаткової накладної.

  Якщо в договорі не передбачено положення про момент переходу права власності та ризику випадкової загибелі, він визначається згідно ст. 334 Цивільного кодексу України.

 

 

3. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 

3.1. Ціна Обладнання за договором встановлена за домовленістю Сторін та закріплена у Специфікації Обладнання, що передається за цим договором. Специфікація є додатком 1 до договору та його невід’ємною частиною.

3.2. Оплата Обладнання здійснюється шляхом перерахування ПОКУПЦЕМ грошових коштів на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ.

 

 

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

4.1. Договір діє з моменту його підписання до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

 

 

 • 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  Законодавець передбачив право сторін визначати у договорі розмір санкцій і строки їх нарахування за прострочення виконання зобов'язання. У разі відсутності таких умов у договорі нарахування штрафних санкцій припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано відповідно до частини шостої статті 232 ГК України.

 

 • 5.1. За порушення умов цього договору, Сторона, яка його порушила, відшкодовує іншій Стороні нанесені збитки.

  Наслідки прострочення боржником грошового зобов'язання у вигляді інфляційних нарахувань та трьох процентів річних не є санкціями, а виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові, ці кошти нараховуються незалежно від вини боржника.

5.2. В разі перешкоджання ПРОДАВЦЕМ виконанню даного договору після його укладення, ПРОДАВЕЦЬ сплачує ПОКУПЦЕВІ понесені збитки, які включають, але не обмежуються, витрати ПОКУПЦЯ на транспортні послуги, резервування місця зберігання тощо.

Під перешкоджанням ПРОДАВЦЕМ виконанню даного договору Сторони розуміють невиконання ПРОДАВЦЕМ робіт з демонтажу, перешкоджання в заїзді та/або виїзді транспортного засобу ПОКУПЦЯ.

Розмір збитків, які можуть бути сплачені ПРОДАВЦЕМ ПОКУПЦЮ, обмежуються чотирьох кратним розміром ціни Обладнання.

5.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення цього договору, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо виконання (належного виконання) зобов'язань за цим договором.

5.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання цього договору, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити, та яким не могли запобігти розумними заходами.

При настанні і (або) припиненні обставин непереборної сили, зазначених у попередньому абзаці, Сторона, яка дізналась або повинна була дізнатися про цей факт, зобов'язана сповістити іншу сторону протягом п'ятнадцяти діб, додавши відповідне підтвердження. Свідоцтво, яке видане Торгово-промисловою палатою України, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії обставин непереборної сили.

 

 

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

6.1. Сторони домовилися, що всі попередні заяви, домовленості чи угоди між Сторонами щодо предмету цього договору втрачають силу з моменту підписання цього договору.

6.2. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

6.3. Всі зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою Сторін.

Цей договір, всі додатки до цього договору, додаткові угоди до цього договору, а також інші документи, оформлені на виконання цього договору, підписані повноважними представниками Сторін, передані засобами факсимільного або електронного зв'язку мають повну юридичну силу до отримання Сторонами їх оригіналів. Підписи уповноважених представників Сторін на документах, переданих засобами факсимільного зв'язку та/або електронною поштою, мають силу власноручних. Ризик спотворення інформації несе Сторона, яка надіслала інформацію.

6.4. У разі зміни свого місцезнаходження (юридичної адреси) Сторони зобов'язуються повідомити про це одна одну протягом трьох календарних днів.

6.5. Сторони погоджуються з тим,що передача своїх прав та обов'язків за цим договором, так само як договору в цілому, третім особам допускається за наявності попередньої письмової згоди іншої Сторони.

6.5.1. До правонаступника ПОКУПЦЯ та ПРОДАВЦЯ переходять права та обов'язки, які випливають з цього договору.

6.6. Цей договір укладено в двох примірниках - по одному для кожної зі Сторін. Кожна сторінка цього договору повинна бути підписана представниками Сторін, що уклали цей договір.

 

Додаток № 1. Специфікація.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ:

ТОВ "ПРАЙМ"

код ЄДРПОУ 45245245

місце знаходження: 03082, Київська обл., місто Київ,

вул. Полярна, буд. 144,

банківські реквізити: п/р 26001245789632

в ПАО «ПУМБ» г. Київ, МФО 124556

ПОКУПЕЦЬ:

ФОП Ковальова Інна Володимирівна

РНОКПП 1245568978

місце знаходження: 61001, Харківська область, м. Харків,

вул. Лісова, буд. 2, кв. 319

п/р 260012455689

в ПАТ “Універсал Банк” м. Київ МФО 455612

 

Керівник

ФОП

_____________________ Валковий А.Р.

__________________________ І.В. Ковальова

 

Додаток 1 до договору купівлі-продажу № 16/05/2018 від 16.05.2018 р.

 

 • СПЕЦИФІКАЦІЯ № 1

  Відповідно до законодавства України специфікація не є обов'язковим елементом договору. В специфікації можуть визначатись такі суттєві умови договору як найменування, кількість товару, його якісні характеристики тощо.

ДО ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ № 16/05/2018 від 16.05.2018 року

 

м. Київ, шістнадцяте травня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися,

з одного боку - ТОВ "ПРАЙМ", код ЄДРПОУ 45245245, з місцем знаходження за адресою: 03082, Київська обл., місто Київ, вул. Полярна, буд. 144, що далі іменується  «ПРОДАВЕЦЬ», в особі керівника Валкового Андрія Романовича, діє на підставі Статуту, та

з іншого боку — ФОП Ковальова Інна Володимирівна, ІПН 1245568978, з місцем знаходження за адресою: 61001, Харківська область, м. Харків, вул. Лісова, буд. 2, кв. 319, що далі іменується «ПОКУПЕЦЬ»,

разом надалі «Сторони», а окремо «Сторона», діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, уклали Специфікацію № 1 від 16.05.2018 року до договору купівлі-продажу № 16/05/2018 від 16.05.2018 року про наступне:

 

1. ПРОДАВЕЦЬ передає, а ПОКУПЕЦЬ приймає Обладнання відповідно до переліку:

№ з/п

Найменування Обладнання

Одиниця виміру

Кількість

Ціна без ПДВ

Сума без ПДВ

1

Станок радіально-сверлильний (середній 2А554)

шт.

1

6 250,00

6 250,00

2

Токарно-вінторезний станок ДИП300

шт.

3

10 000,00

30 000,00

3

Фрезерний станок 6Р12

шт.

1

7 500,00

7 500,00

Разом: 43 750,00грн

Сума ПДВ: 8 750,00грн

Усього з ПДВ:52 500,00 грн.. (п'ятдесят дві тисячі п'ятсот грн. 00 коп.)

2. Специфікація № 1 від 16.05.2018 року є невід’ємною частиною договору купівлі-продажу № 16/05/2018 від 16.05.2018 року.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ:

ТОВ "ПРАЙМ"

код ЄДРПОУ 45245245

місце знаходження: 03082, Київська обл., місто Київ,

вул. Полярна, буд. 144,

банківські реквізити: п/р 26001245789632

в ПАО «ПУМБ» г. Київ, МФО 124556

ПОКУПЕЦЬ:

ФОП Ковальова Інна Володимирівна

РНОКПП 1245568978

місце знаходження: 61001, Харківська область, м. Харків,

вул. Лісова, буд. 2, кв. 319

п/р 260012455689

в ПАТ “Універсал Банк” м. Київ МФО 455612

 

Керівник

ФОП

_____________________ Валковий А.Р.

__________________________ І.В. Ковальова

 • Детальніше про визначення моменту укладення господарського договору дивись статтю Костенко Л. “Укладення господарського договору” (посилання)

 • У випадку здійснення поставки на умовах самовивозу, необхідно зазначити місце поставки (адресу, за якою покупець повинен отримати товар).

 • Якщо в договорі не передбачено положення про момент переходу права власності та ризику випадкової загибелі, він визначається згідно ст. 334 Цивільного кодексу України.

 • Законодавець передбачив право сторін визначати у договорі розмір санкцій і строки їх нарахування за прострочення виконання зобов'язання. У разі відсутності таких умов у договорі нарахування штрафних санкцій припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано відповідно до частини шостої статті 232 ГК України.

 • Наслідки прострочення боржником грошового зобов'язання у вигляді інфляційних нарахувань та трьох процентів річних не є санкціями, а виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові, ці кошти нараховуються незалежно від вини боржника.

 • Відповідно до законодавства України специфікація не є обов'язковим елементом договору. В специфікації можуть визначатись такі суттєві умови договору як найменування, кількість товару, його якісні характеристики тощо.

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"