Договір про передачу права власності на знак для товарів і послуг 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР №24/04-18

 • про передачу права власності на знак для товарів і послуг

  Дмиришин В.С. Проблемні питання передання прав на добревідомі знаки в України (посилання)

Свідоцтво № 151515

 

місто Київ, двадцять четверте квітня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися,

 

з однієї сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю “МАЯК” код за ЄДРПОУ 37434343, з місцезнаходженням: Салтівське шосе, буд. 123, м. Харків, 61038, Україна, (UA), oj далі іменується "Володілець", в особі керівника Гарнаги Михайла Васильовича, що діє на підставі статуту ТОВ “МАЯК”, та

з другої сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю "КРАФТ” код ОДРН 3787878798, з місцезнаходженням: вулиця Борова, будинок 17, м. Міллерово, 78001, Російська Федерація (RU), що далі іменується "Правонаступник", в особі керівника Фокіна Олега Юрійовича, що діє на підставі статуту ТОВ «КРАФТ»,

що разом іменуються Сторони, а окремо Сторона,

 

уклали цей договір про наступне:

 

 • 1. Володілець передає, а Правонаступник приймає всі права на знак для товарів і послуг “ДОНПРОММАРКЕТ ”, захищений свідоцтвом на знак для товарів та послуг № 151515, відносно всіх товарів 7, 9, 11, 12, 17 класів, для яких зареєстрований в Україні вказаний знак.

  Якщо власниками свідоцтва (патенту) є декілька осіб, то всі дії, пов'язані з передачею права власності на знак для товарів та послуг, корисну модель, промисловий зразок та видачею ліцензії на їх використання, визначаються угодою між співвласниками, а право на підписання документів, які подаються до Державної служби інтелектуальної власності України, може бути надане одній особі за наявності відповідної довіреності.

 

2. Разом зі правами, визначеними в п. 1 цього договору, до Правонаступника переходить і обов’язок добросовісно користуватися ними.

 

3. Володілець заявляє, що ним на умовах даного договору передаються належні йому всі виключні майнові права, що випливають із свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 151515 стосовно всіх товарів і послуг 7, 9, 11, 12, 17 класів, зазначених у свідоцтві.

Правонаступник заявляє, що ним приймаються належні Володільцю всі виключні майнові права, що випливають із свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 151515 стосовно всіх товарів і послуг 7, 9, 11, 12, 17 класів, зазначених у свідоцтві.

 • На підставі викладеного, Володілець та Правонаступник заявляють, що з дати реєстрації цього договору в центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері інтелекутальної власності, новим володільцем прав на свідоцтво на знак для товарів і послуг № 151515, стає Товариство з обмеженою відповідальністю "КРАФТ”.

  Передача права власності на знак для товарів і послуг, корисну модель, промисловий зразок та видача ліцензії на їх використання здійснюються в межах строку дії свідоцтва (патенту) України на знак для товарів і послуг, корисну модель, промисловий зразок.

 

 • 4. За передачу прав на знак для товарів і послуг Правонаступник виплачує Володільцю винагороду в розмірі 37 760 гривень.

  Оплата за передачу права власності на знак для товарів і послуг, корисну модель, промисловий зразок не є роялті у значенні встановленому пп.14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, тому на неї не поширюватимуться привілеї щодо звільнення від оподаткування, передбачені для роялті.

 

5. За домовленістю Сторін, Правонаступник сплачує Володільцю визначену у п.4 цього договору грошову винагороду під час укладення цього договору.

 

6. Всі витрати, пов'язані з реєстрацією даного договору про передачу прав, несе Правонаступник. Обов'язок подання документів на реєстрацію цього договору про передачу прав покладається на Правонаступника.

В момент підписання цього договору Володілець передає Правонаступнику заяву до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері інтелекутальної власності про опублікування відомостей про передачу права власності на свідоцтво на знак для товарів і послуг № 151515.

Дії, пов'язані з поданням до Державної служби інтелектуальної власності України відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг, корисноу модель промисловий зразок, можуть здійснювати: сторона договору; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням сторони договору.

 

 • 7. Всі спори між Володільцем та Правонаступником відносно даного договору вирішуються шляхом переговорів.

  Бланки заяв про публікацію та внесення до реєстру відомостей про надання дозволу на використання знаку для товарів і послуг, корисної моделі, промислового зразка можна завантажити з офіційного порталу Державної служби інтелектуальної власності - (посилання)

Сторони встановили обов'язковий досудовий порядок врегулювання спорів, що виникають з цього договору.

Сторона, яка вважає свої права порушеними, повинна направити іншій Стороні договору претензію з обгрунтуванням своїх вимог і документальним їх підтвердженням. Претензія надсилається не пізніше 30 (тридцяти) днів з дня можливого порушення.

Сторона, яка отримала претензію, повинна відповісти на неї протягом 30 днів з дня отримання.

 

8. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають за цим договором або у зв'язку з ним, у тому числі, що стосуються його тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

Щодо вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності дивись Постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 (посилання)

 

9. Володілець заявляє, що на момент укладення цього договору, виключні майнові права, що витікають із Свідоцтва № 151515 і є предметом цього договору, третім особам не передавались, ліцензії третім особам не надавалися, ліцензійні та інші договори з розпорядження правами з Свідоцтво № 151515 не укладалися Свідоцтво № 151515 не обтяжене зобов’язаннями перед третіми особами і йому невідомо про наявність будь-якого спору щодо знаку для товарів і послуг “ДОНПРОММАРКЕТ”.

 

10. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами. В момент підписання цього договору Володілець зобов'язується передати Правонаступникові Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 151515 з усіма додатками, про що Сторони складають відповідний акт прийому-передачі Свідоцтва.

Сторони визнають юридичну силу документів переданих і/або підписаних із застосуванням засобів факсимільного і/або іншого зв'язку до моменту обміну Сторонами оригіналами документів. Обмін оригіналами документів Сторони повинні здійснити в найкоротші строки.

 

11. Договір укладено у трьох примірниках, по одному для кожної із сторін та один примірник для центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері інтелекутальної власності, при цьому усі примірники мають однакову юридичну силу.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ВОЛОДІЛЕЦЬ

ПРАВОНАСТУПНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю “МАЯК”

61038, м. Харків, Салтівське шосе, 43, Код ЄДРПОУ 37431340 (UA)

Банк–кореспондент DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK SWIFT: BKTRUS33

Банк отримувача UKRSOTSBANK, KIEV 04040404 SWIFT: UKRSUAUX

Отримувач MAYAK, LLC. UKRAINE KHARKIV SALTIVSKE SHOSSE STR., 569

Рахунок 26001212121212

Керівник 

______________________/Гарнага М.В./

Товариство з обмеженою відповідальністю "КРАФТ” код ОДРН 3787878798,

місцезнаходження: вулиця Борова, будинок 17, м. Міллерово, 78001, Російська Федерація (RU)

р/р 9876543210

у відділенні №37 ОАО «СБАНК» в Ростові-на-Дону

МФО 397984, код банку 20900000

Керівник

_______________________/Фокін О.Ю./

 

 

АКТ приймання-передачі

 • до Договору про передачу права власності на знак для товарів і послуг Свідоцтво № 151515

  Трофімова А. Набуття права власності на знак для товарів та послуг (посилання)

від 24.04.2018 року

 

місто Київ, двадцять четверте квітня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Ми, що нижче підписалися,

 

з однієї сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю “МАЯК” код за ЄДРПОУ 37434343, з місцезнаходженням: Салтівське шосе, буд. 123, м. Харків, 61038, Україна, (UA), яке далі іменується Володілець, в особі керівника Гарнаги Михайла Васильовича, що діє на підставі статуту ТОВ “МАЯК”, та

з другої сторони - Товариство з обмеженою відповідальністю "КРАФТ” код ОДРН 3787878798, з місцезнаходженням: вулиця Борова, будинок 17, м. Міллерово, 78001, Російська Федерація (RU), що далі іменується Правонаступник, в особі керівника Фокіна Олега Юрійовича, що діє на підставі статуту ТОВ «КРАФТ»,

що разом іменуються Сторони, а окремо Сторона,

 

уклали цей Акт про наступне:

 

 

На виконання договору від 24.04.2018 року Володілець передав Правонаступнику наступне:

- оригінал Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 151515, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 12.03.2014 р. (заявка № m 2013 05366 від 05.04.2013 року), а також усі додатки до нього.

{$TEXT}

 

Даний Акт складено в двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін.

Сторони претензій одна до одної не мають.

Даний Акт вступає в силу з моменту підписання його Сторонами.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ВОЛОДІЛЕЦЬ

ПРАВОНАСТУПНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю “МАЯК”

Код ЄДРПОУ 37431340 (UA)

місцезнаходження: 61038, м. Харків, Салтівське шосе, 43,

 

Керівник 

______________________/Гарнага М.В./

Товариство з обмеженою відповідальністю "КРАФТ”

код ОДРН 3787878798,

місцезнаходження: вулиця Борова, будинок 17, м. Міллерово, 78001, Російська Федерація (RU)

 

Керівник

_______________________/Фокін О.Ю./

 • Дмиришин В.С. Проблемні питання передання прав на добревідомі знаки в України (посилання)

 • Якщо власниками свідоцтва (патенту) є декілька осіб, то всі дії, пов'язані з передачею права власності на знак для товарів та послуг, корисну модель, промисловий зразок та видачею ліцензії на їх використання, визначаються угодою між співвласниками, а право на підписання документів, які подаються до Державної служби інтелектуальної власності України, може бути надане одній особі за наявності відповідної довіреності.

 • Передача права власності на знак для товарів і послуг, корисну модель, промисловий зразок та видача ліцензії на їх використання здійснюються в межах строку дії свідоцтва (патенту) України на знак для товарів і послуг, корисну модель, промисловий зразок.

 • Оплата за передачу права власності на знак для товарів і послуг, корисну модель, промисловий зразок не є роялті у значенні встановленому пп.14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, тому на неї не поширюватимуться привілеї щодо звільнення від оподаткування, передбачені для роялті.

 • Дії, пов'язані з поданням до Державної служби інтелектуальної власності України відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг, корисноу модель промисловий зразок, можуть здійснювати: сторона договору; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням сторони договору.

 • Бланки заяв про публікацію та внесення до реєстру відомостей про надання дозволу на використання знаку для товарів і послуг, корисної моделі, промислового зразка можна завантажити з офіційного порталу Державної служби інтелектуальної власності - (посилання)

 • Щодо вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності дивись Постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 (посилання)

 • Трофімова А. Набуття права власності на знак для товарів та послуг (посилання)

 • {$TEXT}

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"