Договір купівлі-продажу (разовий) полікарбонатних листів та полікарбонатних профілів 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ (разовий) № 11/06

(полікарбонатних листів та полікарбонатних профілів)

 

місто Київ, одинадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року

 

 

Ми, що нижче підписалися:

 

з однієї сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю "МАРЕЛЬ", код ЄДРПОУ 29844445, з місцезнаходженням за адресою: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується «ПРОДАВЕЦЬ», в особі керівника Яковлєва Олексія Геннадійовича, діє на підставі Статуту, та

 

з другої сторони – Товариство з обмеженою відповідальністю «Наш час», код ЄДРПОУ 85858585,  з місцезнаходженням за адресою: м. Київ, вул. Гарамника, 186, що далі іменується «ПОКУПЕЦЬ», в особі керівника Волошина Анатолія Михайловича, діє на підставі Статуту, разом в подальшому «Сторони», а окремо «Сторона»,

 

уклали даний договір купівлі-продажу про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати у власність ПОКУПЦЮ за ціною та в строки, передбаченні цим договором, полікарбонатні листи та (або) полікарбонатні профілі (далі за текстом - Товар), а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти Товар і оплатити його.

 

1.2. Кількість, асортимент, ціна і строк передачі Товару визначається у Специфікації (додаток № 1 до договору), яка є невід'ємною частиною цього договору.

 

 

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

 

2.1. Товар передається ПОКУПЦЮ на складі ПРОДАВЦЯ за адресою: Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1.

 

2.2. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується самостійно вивезти Товар у строк визначений Специфікацією.

 

2.3. Сторони домовилися, що завантаження Товару в місці його поставки (місце передачі) з усіма ризиками і витратами несе ПРОДАВЕЦЬ.

 

 

3. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА УПАКОВКА

 

3.1. Сторони домовились, що якість Товару, яка поставляється ПРОДАВЦЕМ, має відповідати Сертифікату відповідності.

 

3.2. Товар упаковується у захисну плівку з унікальним дизайном і логотипом ПРОДАВЦЯ.

 

3.3. ПРОДАВЕЦЬ гарантує те, що Товар за договором є новим, не був у використанні, не є предметом застави та вільний від прав на нього третіх осіб.

 

 

4. ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

 

4.1. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти Товар та підписати видаткові накладні. ПРОДАВЕЦЬ, разом з Товаром, зобов'язується передати ПОКУПЦЮ необхідну документацію на Товар: видаткову накладну, рахунок, копію сертифіката відповідності.

 

4.2. Приймання Товару здійснюється ПОКУПЦЕМ згідно з Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.65 р. № П-6 (зі змінами та доповненнями) та Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 р. N П-7 (зі змінами та доповненнями) не пізніше строку, визначеного в Специфікації (п. 2.2. Договору).

Виклик представника ПРОДАВЦЯ є обов'язковим у випадку виявлення надлишків чи недостачі Товару, невідповідності якості Товару Сертифікату відповідності на нього.

У випадку виявлення невідповідності якості Товару ПОКУПЕЦЬ зобов'язується провести попередню фотофіксацію виявлених недоліків та надіслати фотографії ПРОДАВЦЮ на електронну адресу зазначену в п. 8.4. цього договору.

 

4.3. Претензії з якості та кількості Товару розглядаються ПРОДАВЦЕМ при виконанні ПОКУПЦЕМ вимог, передбачених п.п. 4.2. цього договору, та отриманні письмової претензії протягом 2 (двох) робочих днів з дати передачі Товару. Сторони погоджуються, що у випадку відсутності претензії у встановлений строк, передача вважається виконаною належним чином і претензії у ПОКУПЦЯ до ПРОДАВЦЯ відсутні (за винятком прихованих недоліків товару). При виявленні прихованих недоліків Товару ПОКУПЕЦЬ зобов'язується скласти Акт про приховані недоліки. Акт складається протягом 5 (п'яти) робочих/календарних днів з моменту виявлення недоліків, але не пізніше 1 (одного) місяця з дня поставки Товару на склад ПОКУПЦЯ.

Якщо для участі в складанні акту викликається представник ПРОДАВЦЯ, то до встановленого 5-денного строку додається час, необхідний для його приїзду, але не більше 3 (трьох) робочих днів.

Прихованими недоліками вважаються ті недоліки, які не могли бути виявлені при звичайній для даного виду товару перевірці при прийманні Товару.

В претензії повинні бути вказані дата та номер накладної, за якою проводилась передача Товару, кількість та вид Товару, з приводу якого заявлена претензія, а також має бути наведено обґрунтування претензії. До претензії додаються документи, на основі яких ПОКУПЕЦЬ обґрунтовує свої вимоги. У випадку пред'явлення претензії з якості Товару, Товар, що не відповідає умовам якості для розгляду претензії, підлягає поверненню на адресу ПРОДАВЦЯ за рахунок ПОКУПЦЯ.

 

4.4. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується розглянути отриману претензію протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати її отримання.

 

4.5. У випадку задоволення претензії ПОКУПЦЯ, ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується зробити обмін неякісного Товару або допоставити Товар протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати повідомлення ПОКУПЦЯ про задоволення його претензії. У випадку повернення чи обміну неякісного Товару, ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується оплатити економічно обґрунтовані витрати ПОКУПЦЯ з доставки Товару на адресу ПРОДАВЦЯ, на підставі поданих оригіналів документів, що підтверджують ці витрати.

 

4.6. Товар вважається переданим ПРОДАВЦЕМ і прийнятим ПОКУПЦЕМ в момент підписання останнім видаткової накладної. В момент підписання ПОКУПЦЕМ видаткової накладної на Товар до нього переходить право власності на Товар та ризики випадкового знищення чи пошкодження Товару.

 

  • 4.7. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за недоліки Товару, якщо такі недоліки обумовлені порушенням ПОКУПЦЕМ або особами, яким ПОКУПЕЦЬ передав (продав) Товар, «Правил перевезення, монтажу та експлуатації» Товару.

    Порушення покупцем правил користування чи зберігання товару є підставою для звільнення продавця від відповідальності за недоліки товару, що виникли після його передачі покупцю (ч. 2 ст. 679 ЦК України). Судова практика для прикладу (посилання)

 

 

5. ЦІНА ДОГОВОРУ. УМОВИ ОПЛАТИ

 

5.1. Ціна Товару визначається домовленістю Сторін і відображається в специфікації, рахунку, видатковій накладній на Товар.

 

5.2. Оплата Товару здійснюється на умовах 100% передплати від загальної ціни Товару, вказаної в рахунку.

 

5.3. ПОКУПЕЦЬ здійснює оплату Товару у безготівковій формі шляхом переказу грошових коштів на поточний рахунок ПРОДАВЦЯ. При здійсненні оплати ПОКУПЕЦЬ обов'язково повинен вказати в платіжному дорученні номер і дату цього договору, дату та номер рахунку.

 

 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

6.1. Цей договір вступає в силу з моменту підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим договором.

 

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

7.1. За порушення умов цього договору, Сторона, яка його порушила, відшкодовує іншій Стороні завдані збитки.

 

7.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання цього договору, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними методами.

При настанні і (або) припиненні обставин непереборної сили, зазначених в попередньому абзаці, Сторона, яка взнала або повинна була взнати про цей факт, зобов'язана повідомити іншу Сторону протягом 15 діб, надавши відповідне підтвердження.

 

 

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

8.1. Сторони домовились, що всі попередні заяви, домовленості чи угоди між Сторонами відносно предмета цього договору втрачають силу з моменту підписання даного договору.

 

8.2. Цим договором Сторони визначили, що відповідальність за маркування індивідуальних листів полікарбонату, зокрема, дотримання прав на знаки несе ПРОДАВЕЦЬ. Унікальний дизайн захисної плівки та логотип (знак для товарів і послуг) не можуть бути використані ПОКУПЦЕМ будь-яким способом, за винятком продажу, зберігання та реклами продукції, поставленого за цим договором.

 

8.3. У випадках, непередбачених цим договором, Сторони керуються чинним законодавством.

 

8.4. Всі зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою Сторін.

Цей договір, всі додатки до цього договору, додаткові угоди до цього договору, а також інші документи, оформлені на виконання цього договору, підписані повноважними представниками Сторін, передані засобами факсимільного або електронного зв'язку мають повну юридичну силу до отримання Сторонами їх оригіналів. Підписи уповноважених представників Сторін на документах, переданих засобами факсимільного зв'язку та/або електронною поштою, мають силу власноручних. Ризик спотворення інформації несе Сторона, яка надіслала інформацію.

Відправлення/отримання документів засобами факсимільного зв'язку може підтверджуватися стандартною квитанцією факсимільного зв'язку про передачу/прийом повідомлення на номер факсу одержувача з номера факсу відправника.

Відправлення/отримання документів електронною поштою може підтверджуватися електронним листом з датою і часом передачі з електронної адреси (адрес) відправника на електронну адресу (адреси) одержувача, зазначені в цьому договорі.

Передача документів зазначеними в цьому пункті способами не звільняє Сторони від необхідності вручення оригіналів відповідних документів один одному.

Всі повідомлення, сповіщення і документи, передані за цим договором та на його виконання, передаються за наступними адресами:

На адресу ПРОДАВЦЯ:

для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром - Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1;

для передачі електронною поштою — marel2015@list.ru;

для передачі факсом — 057 777 2864.

На адресу ПОКУПЦЯ: для вручення рекомендованим листом або передачі кур'єром - Україна, м. Київ, вул. Гарамника, 186;

для передачі електронною поштою — naschchas@mail.ru;

для передачі факсом — 057 752 34 29.

 

8.5. У випадку зміни свого місцезнаходження (юридичної адреси), банківських реквізитів Сторони зобов'язані повідомити про це один одному протягом 10 (десяти) календарних днів.

 

8.6. Сторони погоджуються з тим, що передача своїх прав та обов'язків за цим договором, так само як договору в цілому, третім особам допускається за наявності попередньої письмової згоди другої Сторони.

 

8.6.1. До правонаступника ПОКУПЦЯ і (або) ПРОДАВЦЯ переходять права та обов'язки, що випливають з даного договору.

 

8.7. ПОКУПЕЦЬ надає згоду використовувати персональні дані надані ПРОДАВЦЮ з метою реалізації державної політики в сфері захисту персональних даних та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 р.

 

8.8. На момент укладання цього договору ПРОДАВЕЦЬ є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах; ПОКУПЕЦЬ є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

 

8.9. Цей договір укладено в двох екземплярах — по одному для кожної зі Сторін. Кожна сторінка даного договору повинна бути підписана представниками Сторін, що уклали цей Договір.

 

ДОДАТОК

До договору додається:

Додаток № 1. Специфікація.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ПРОДАВЕЦЬ

ТОВ "МАРЕЛЬ"

адреса: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1

Код ЄДРПОУ 29844445,

р/р 502664788350 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Харкові МФО 302150

ПОКУПЕЦЬ:

ТОВ «Наш час»,

адреса: 03110, м. Київ, вул. Гарамника, 186

Код ЄДРПОУ 85858585,

р/р 26003060328585 в ОАО «Укрексимбанк»

у м. Київ, МФО 305675.

 

Керівник

_____________________ О.Г. Яковлєв

 

Керівник

_______________________А.М. Волошин

 

 

 

 

Додаток № 1 до Договору купівлі-продажу № 11/06 від 11.06.2018 р.

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ

 

 

 

 № п.п

 Найменування товару

 Кількість

 Ціна без ПДВ

 Сума з ПДВ

 

 

 

 

 

 

Разом:

Сума з ПДВ:

Усього з ПДВ:

Строк передачі товару: ___________________.

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ПРОДАВЕЦЬ

ТОВ "МАРЕЛЬ"

адреса: 61024, Україна, м. Харків, вул. Дідро, буд. 1

Код ЄДРПОУ 29844445,

р/р 502664788350 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Харкові МФО 302150

ПОКУПЕЦЬ:

ТОВ «Наш час»,

адреса: 03110, м. Київ, вул. Гарамника, 186

Код ЄДРПОУ 85858585,

р/р 26003060328585 в ОАО «Укрексимбанк»

у м. Київ, МФО 305675.

 

Керівник

_____________________ О.Г. Яковлєв

 

Керівник

_______________________А.М. Волошин

 

  • Порушення покупцем правил користування чи зберігання товару є підставою для звільнення продавця від відповідальності за недоліки товару, що виникли після його передачі покупцю (ч. 2 ст. 679 ЦК України). Судова практика для прикладу (посилання)

     

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"