Договір про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном 4.33

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР

 • про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном № 23/04-18

  Ситницька О.А., Кравчук П.С. "Проблеми правового регулювання трудових відносин громадян України, які працюють за її межами" (посилання)

 

місто Київ, двадцять третє квітня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

 • з однієї сторони — Товариство з обмеженою відповідальністю "МАРЕЛЬ", код ЄДРПОУ 29844445, з місцезнаходженням за адресою: 61024, Україна, м. Київ, вул. Дідро, буд. 1, що далі іменується «ПОСЕРЕДНИК», в особі керівника Яковлєва Олексія Геннадійовича, діє на підставі статуту, та

з другої сторони — фізична особа Волошин Анатолій Михайлович, ідентифікаційний номер 1723303467, паспорт серії МТ 231685, виданий Краснопільським РВ ХМУ УМВС України в Запорізькій області 25.01.1999 р., місце проживання: 61050, Харківська область, місто Харків, вулиця Полюсна, будинок 7, квартира 23, що далі іменується “КЛІЄНТ”, окремо "Сторона", разом - "Сторони",

заздалегідь ознайомлені з вимогами Цивільного кодексу, Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та приписами чинного законодавства відносно правочину, що укладається, діючи добровільно без будь-якого примусу, розуміючи значення своїх дій та їх правові наслідки, досягли домовленості про наступне:

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ЦЬОГО ДОГОВОРУ:

 

Сторони домовилися, що терміни, які використовуються в цьому Договорі, означають тільки наступне:

1.1. Договір з партнером - зовнішньоекономічний договір (контракт) з іноземним суб'єктом господарювання (роботодавцем чи посередником) про посередництво у працевлаштуванні.

1.2. Послуги з посередництва у працевлаштуванні — дії (діяльність) ПОСЕРЕДНИКА з пошуку роботи відповідно до заявок роботодавців щодо незайнятих робочих місць (вакантних посад) та надання КЛІЄНТУ інформації щодо можливостей працевлаштування, умов та розмірів оплати праці, найменування та місцезнаходження роботодавців;

1.3. Особисті дані КЛІЄНТА — відомості (інформація) особистого, професійного, освітнього та іншого характеру, необхідні ПОСЕРЕДНИКУ для надання ним послуг з посередництва у працевлаштуванні.

1.4. Обробка особистих даних КЛІЄНТА – збір, збереження, підбір, поширення ПОСЕРЕДНИКОМ інформації, що стосується кваліфікації та професійного досвіду КЛІЄНТА, або будь-якої іншої інформації щодо його працевлаштування;

1.5. Умови праці - сукупність факторів виробничого середовища, які впливають на стан здоров'я та працездатність КЛІЄНТА в процесі праці, а також установлена тривалість робочого часу та часу відпочинку, надання відпусток, оплата праці, а також заходи в галузі соціального забезпечення відповідно до законодавства про працю держави працевлаштування.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

 • 2.1. За цим договором ПОСЕРЕДНИК зобов'язується надати КЛІЄНТУ послуги з посередництва у працевлаштуванні, а КЛІЄНТ зобов'язується оплатити зазначені послуги.

  У договорі про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном має бути зазначено, що суб'єкт господарювання надає саме послуги із посередництва при працевлаштуванні за кордоном, а не інформаційно-консультаційні послуги. Останні можуть бути зазначені в договорі лише як додаткові послуги

2.2. Дії (діяльність) ПОСЕРЕДНИКА з пошуку роботи відповідно до заявок роботодавців щодо незайнятих робочих місць (вакантних посад) здійснюється від імені та за рахунок КЛІЄНТА. До правовідносин Сторін в цій частині застосовуються положення цивільного законодавства про договір доручення.

В цій частині КЛІЄНТ уповноважує ПОСЕРЕДНИКА здійснювати пошук (листування, перемовини тощо) та інші юридичні дії, спрямовані на працевлаштування КЛІЄНТА в Польщі на посаді (посадах) визначених Сторонами в Додатку до цього договору.

2.3. Обсяг Послуг з посередництва у працевлаштуванні може змінюватися за додатковою домовленістю Сторін.

2.4. Сторони можуть визначити перелік додаткових послуг, що можуть бути надані ПОСЕРЕДНИКОМ за плату.

 

3. ПЛАТА ЗА ДОГОВОРОМ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ МІЖ СТОРОНАМИ

 

3.1. Плата за цим договором складає 7000 грн. 00 коп. (сім тисяч) грн. 00 коп.

3.2. Плата за надання послуг з посередництва у працевлаштуванні вноситься КЛІЄНТОМ протягом 2 днів з моменту отримання від ПОСЕРЕДНИКА підписаного іноземним роботодавцем примірника трудового договору (контракту).

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1060 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном" посередник не має права отримувати від клієнтів плату за послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном до дня отримання останнім підписаного іноземним роботодавцем примірника трудового договору (контракту) та підписання акта наданих послуг.

3.3. Оплата за цим договором вважається здійсненою в повному обсязі в момент її зарахування в касу або на банківський рахунок ПОСЕРЕДНИКА.

 

4. МІСЦЕ ПІДПИСАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З РОБОТОДАВЦЕМ

 

4.1. Місцем підписання трудового договору з роботодавцем є місцезнаходження ПОСЕРЕДНИКА: 61024, Україна, м. Київ, вул. Дідро, буд. 1.

 

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

5.1. За цим Договором ПОСЕРЕДНИК зобов’язується:

- надати КЛІЄНТУ посередницькі Послуги з посередництва у працевлаштуванні;

- повідомляти КЛІЄНТА на його вимогу всі відомості про хід виконання цього договору;

 • - надати КЛІЄНТУ необхідну і достовірну конкретну інформацію про роботодавця, що пропонує роботу (його найменування та місцезнаходження); про незайняті робочі місця (вакантні посади); про можливості працевлаштування; умови та розміри оплати праці на конкретній посаді; про законодавство про працю та про статус іноземця в країні перебування; про діючи правила візового митного режиму, перетинання державного кордону;

- ознайомити КЛІЄНТА з офертою (пропозицією) роботодавця або трудовим договором, узгодженим з потенційним роботодавцем;

- підготувати та перекласти резюме КЛІЄНТА на підставі наданих останнім матеріалів та документів;

- провести з КЛІЄНТОМ перед поїздкою (виїздом на роботу) консультативний інструктаж щодо умов праці працівника, щодо наявних у працівника в країні перебування прав та покладених обов'язків, про органи та установи, що здійснюють захист інтересів працівника в країні перебування;

 

5.2. За цим Договором КЛІЄНТ зобов’язується:

- виконувати належним чином умови, встановлені цим Договором.

- надати ПОСЕРЕДНИКУ, в строк встановлений останнім, необхідні особисті дані з копіями документів, які такі дані засвідчують. Перелік документів, що мають бути надані ПОСЕРЕДНИКУ визначається в Додатку № 1 до цього договору “Заявка-анкета»

- виконувати всіх вказівок ПОСЕРЕДНИКА відносно підготовки документів для працевлаштування;

- прийняти від ПОСЕРЕДНИКА необхідні для підписання трудового договору документи у час повідомлений ПОСЕРЕДНИКОМ;

- з'явитися для підписання трудового договору в місце, визначене п. 4.1. цього договору або інше місце додаткового погоджене Сторонами;

 • - повідомити ПОСЕРЕДНИКА про підписання трудового договору з працедавцем та фактичні умови праці негайно з настанням відповідної події (підписання договору);

  Копія трудового договору, укладеного між клієнтом та іноземним роботодавцем, має зберігатись у посередника 3 роки

- негайно повідомляти ПОСЕРЕДНИКА про зміну адреси свого фактичного мешкання (а також реєстрації), номерів міського та мобільного телефонів;

- повернутися до України після припинення трудових відносин з працедавцем;

- не порушувати права та інтереси інших осіб, вимоги законів, які діють на території країни перебування;

- виконувати митні, прикордонні, санітарні та інші правила;

- поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування країни (місця) перебування;

- дотримуватись правил поведінки та вимог щодо збереження об’єктів історії та культури, природи;

- не порушувати громадський порядок, дотримуватись вимог законів, які діють на території країни перебування;

- зберігати довкілля, дбайливо ставитися до об’єктів природи та культурної спадщини в країні (місці) перебування;

- дотримуватись під час виконання трудових обов'язків правил особистої безпеки;

- дотримуватись вимог чинного законодавства України, щодо перетину Державного кордону України, також прикордонних та митних правил інших країн, через (до) які (яких) виїжджає працівник

- виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством України та законодавством країни тимчасового перебування.

 

6. УМОВИ ВІДМОВИ ВІД ДОГОВОРУ. ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 

6.1. КЛІЄНТ має право відмовитись від цього договору до моменту його виконання сторонами.

6.2. Сторони можуть змінити цей договір за домовленістю.

6.3. Розірвання цього договору відбувається на підставах, передбачених чинним законодавством України.

6.4. Умови відмови, зміни або припинення трудового договору, укладеного КЛІЄНТОМ з працедавцем, визначаються трудовим договором.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього договору відповідно до чинного законодавства.

7.2. ПОСЕРЕДНИК несе відповідальність за шкоду, завдану КЛІЄНТУ, виключно внаслідок винного порушення цього договору.

7.3. ПОСЕРЕДНИК несе цивільну відповідальність за зберігання офіційних документів КЛІЄНТА, які отримані від нього. У разі втрати чи пошкодження офіційних документів КЛІЄНТА з вини ПОСЕРЕДНИКА, останній відшкодовує КЛІЄНТУ збитки у розмірі витрат понесених та підтверджених КЛІЄНТОМ для відновленні втрачених або пошкоджених документів.

7.4. У разі порушення КЛІЄНТОМ обов'язку негайно повідомити ПОСЕРЕДНИКА про зміну адреси свого фактичного мешкання (а також реєстрації), номерів міського та мобільного телефонів і як наслідок неможливість зв'язатися з КЛІЄНТОМ протягом більше ніж 4 (чотирьох) днів за вказаними ним телефонами та адресою має своїм наслідком припинення правовідносин з КЛІЄНТОМ.

7.5. У разі порушення КЛІЄНТОМ п. 3.2. цього договору, він відшкодовує ПОСЕРЕДНИКУ завдані збитки в повному обсязі, включаючи неотримані доходи.

7.6. ПОСЕРЕДНИК не несе відповідальності за будь-які дії (послуги) третіх осіб, які безпосередньо надають (зобов’язані надавати) послуги працевлаштування за кордоном, а також за дії транспортних організацій, готельних установ, страхових компаній тощо.

7.7. ПОСЕРЕДНИК звільняється від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) умов цього договору внаслідок відмови відповідних органів (Посольства, Консульства, прикордонні, митні служби тощо) КЛІЄНТУ при самостійному оформленні ним в’їзних документів або збільшення строків оформлення зазначених документів.

7.8. Відповідальність за наслідки, що були викликані несвоєчасним прибуттям КЛІЄНТА в місце підписання трудового договору, а рівно в місце виїзду (для реєстрації в аеропорту, на вокзал і таке інше), порушення КЛІЄНТОМ правил проїзду, перевезення та (або) зберігання багажу, а також законів і правил перебування в країні під час роботи, заподіяння КЛІЄНТОМ шкоди працедавцю, перевізнику або іншим третім особам, покладається на КЛІЄНТА.

7.9. КЛІЄНТ несе повну відповідальність за повноту та достовірність наданих про себе, за дійсність наданих документів.

7.10. КЛІЄНТ несе повну відповідальність за шкоду (в тому числі неотримані доходи), завдану йому внаслідок власних неправомірних дій (бездіяльністю).

7.11. Сторони звільняються від відповідальності у випадку виникнення форс-мажорних обставин, за яких виконання (належне виконання) обов'язків за цим договором стає неможливим, а саме: військові конфлікти, стихійні лиха, страйки, терористичні акти, епідемії, епізоотії, зміни соціального ладу, прийняття закону та (або) іншого нормативного акту, який забороняє або обмежує будь-яку дію, передбачену цим договором.

При цьому Сторона протягом 3-х (трьох) діб з того моменту, як тільки їй стало відомо про таку обставину, має повідомити другу Сторону про настання форс-мажорних обставин, можливі строки їх дії та припинення, шляхом направлення повідомлення про це за адресою, вказаною в договорі.

У випадку, якщо форс-мажорні обставини діють більше 3 (трьох) місяців, ПОСЕРЕДНИК та КЛІЄНТ мають право розірвати договір в односторонньому порядку без будь-яким майнових санкцій з боку КЛІЄНТА.

Факт настання та дії форс-мажорних обставин повинен бути документально підтверджений компетентним органом – Торгівельно-промисловою палатою України або країни, до якої мав працевлаштуватися КЛІЄНТ.

 

8. РЕКЛАМАЦІЇ. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

8.1. Сторони домовилися, що при наявності претензій щодо виконання цього договору КЛІЄНТ зобов’язується пред'явити рекламацію (подати претензію) ПОСЕРЕДНИКУ в письмовій формі протягом 2 (двох) днів з дати настання події, що є підставою для її пред'явлення.

8.2. ПОСЕРЕДНИК письмово відповідає на претензію КЛІЄНТА протягом 30 (тридцяти) днів від дати її отримання.

8.3. У випадку недосягнення Сторонами згоди в ході переговорів всі спори, розбіжності, вимоги або претензії, що виникають з цього договору або в зв’язку з ним в тому числі, які стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню судом загальної юрисдикції відповідно до вимог та норм чинного законодавства України.

8.4. Всі спори, розбіжності, вимоги або претензії, що виникають з трудового договору, укладеного КЛІЄНТОМ з працедавцем або в зв’язку з ним в тому числі, які стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню за умовами, встановленими трудовим договором.

 

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

 • 9.1. Цей договір вступає в дію з моменту його підписання Сторонами та діє до повного його виконанням.

  Виконання умов договору між посередником і клієнтом про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном оформляється актом наданих послуг

 

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

10.1. Взаємовідносини сторін згідно з даним договором регулюються Законом України „Про захист прав споживачів” та ст.ст. 901 – 907, 1000-1010 Цивільного кодексу України.

10.2. Сторони домовилися, що листування між ними може здійснюватися через наступні електронні адреси:

ПОСЕРЕДНИК: marel_tov@yandex.ru;

КЛІЄНТ: voloschyn@mail.ru.

Всі документи відправлені Сторонами одна одній по електронній пошті мають бути направлені через заклади пошти рекомендованими листами.

10.3 Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної Сторони.

 • 10.4. Після підписання цього Договору усі попередні переговори між Сторонами, попередні домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

  Невід’ємним додатком до договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном має бути завірена ліцензіатом копія погодженого проекту трудового договору з іноземним роботодавцем

 

ПОСЕРЕДНИК ____________________________________________________________

КЛІЄНТ _______________________________________________________________З умовами Договору ознайомлений(а).

Мною отримана від ТОВ „"МАРЕЛЬ” вся необхідна та доступна інформація про особливості працевлаштування за кордоном, суб’єктивні права та обов’язки за цим договором, про правила поведінки, порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, а також правила перетину державних кордонів, митні правила України та країни тимчасового перебування, правила поведінки за кордоном”

 • Зміст тексту договору мені повністю зрозумілий.

  З питання вибору посередника із працевлаштування за кордоном дивись статтю інтернет-порталу news.finance.ua "7 ознак обману при працевлаштуванні за кордон" (посилання)

КЛІЄНТ __________________________________________

 Мною, Волошиним Анатолієм Михайловичем отримано від ТОВ "МАРЕЛЬ"” наступні документи (інформація):

Розписка про отримання ТОВ “МАРЕЛЬ” наступних копій документів:

 • копія паспорту - фізичної особи – громадянина України, засвідчена належним чином
 • копія довідки про присвоєння фізичній особі ідентифікаційного номеру, засвідчена належним чином.
 • засвідчена в установленому порядку копія документу про освіту (для фізичної особи)
 • копія дозволу на працевлаштування громадян України, виданого роботодавцю уповноваженим органом країни працевлаштування.

Будь-яких майнових чи немайнових претензій не маю.

________________________ А.М. Волошин

 • Ситницька О.А., Кравчук П.С. "Проблеми правового регулювання трудових відносин громадян України, які працюють за її межами" (посилання)

 • Діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підлягає ліцензуванню у порядку встановленому Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1060 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном" (посилання)

  Наказом Державного центру зайнятості України 03.07.2013 № 68 затверджена "Технологічна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном" (посилання)

 • Діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном регулюється законами України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про зайнятість населення"

 • У договорі про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном має бути зазначено, що суб'єкт господарювання надає саме послуги із посередництва при працевлаштуванні за кордоном, а не інформаційно-консультаційні послуги. Останні можуть бути зазначені в договорі лише як додаткові послуги

 • Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1060 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном" посередник не має права отримувати від клієнтів плату за послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном до дня отримання останнім підписаного іноземним роботодавцем примірника трудового договору (контракту) та підписання акта наданих послуг.

 • Працевлаштування в країни з візовим порядком в'їзду може відбуватися виключно на підставі робочої візи - наявність у претендента на вакансію туристичної або гостьової візи є підставою для відмови у працевлаштуванні

 • У приміщенні суб'єкта господарювання, що надає послуги з посередництва при працевлаштуванні за кордоном, на доступному для відвідувачів місці обов'язково повинна бути засвідчена ліцензіатом письмова загальна інформація про характер майбутньої роботи, умови праці та проживання в державі працевлаштування

 • Копія трудового договору, укладеного між клієнтом та іноземним роботодавцем, має зберігатись у посередника 3 роки

 • Виконання умов договору між посередником і клієнтом про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном оформляється актом наданих послуг

 • Невід’ємним додатком до договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном має бути завірена ліцензіатом копія погодженого проекту трудового договору з іноземним роботодавцем

 • З питання вибору посередника із працевлаштування за кордоном дивись статтю інтернет-порталу news.finance.ua "7 ознак обману при працевлаштуванні за кордон" (посилання)

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"