Договір фінансового лізингу 4.00

Check deal
Перевір свій договір
Пiдписуєте важливий договір? Переконайтеся, що з його підписанням Ви не поставите всі Ваші інтереси в зону ризику!
Скласти цей документ за своїми умовами

ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ №14/06

 

місто Київ, чотирнадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року

 

Ми, що нижче підписалися:

 

 • з однієї сторони — Товариство з обмеженою відповідальністю “СТАХАНОВЕЦЬ”, код за ЄДРПОУ 02571455, місцезнаходження: 03069, м. Київ, вул. Дежнєва, 38, що далі іменується “ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ”, в особі керівника Петрова Сергія Олеговича, який діє на підставі статуту,

  Детальніше про відмінні риси оперативного і фінансового лізингу читати Степанов М. "Оперативний лізинг vs фінансовий лізинг" за (посиланням).

   

 

 • з другої сторони — Товариство з обмеженою відповідальністю “МРІЯ”, код ЄДРПОУ: 55478934, місцезнаходження: 03026, м. Київ, вул. Лауреатська, 11, далі іменується “ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ”, в особі керівника Сидорова Михайла Володимировича, що діє на підставі статуту,

  Слід зазначити, що згідно з вимогами, викладеними у статтях 4 та 5 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг", фінансовий лізинг належить до фінансових послуг, які надають фінансові установи, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичні особи — підприємці. Але, з іншого боку, у ст. 4 Закону України "Про фінансовий лізинг" як лізингодавця визначено просто юридичну особу і не міститься жодних обмежень з приводу надання послуг з фінансового лізингу лише фінансовими установами. Тобто юридичні особи, які відповідно до свого правового статусу не є фінансовими установами, мають право надавати послуги з фінансового лізингу на загальних підставах.

   

  Проте систематичне надання фінансових послуг юридичними особами (три договори і більше протягом календарного року) або укладання ними хоча б одного договору фінансового лізингу на суму, яка дорівнює або перевищує 80 тис. грн., передбачає взяття на облік юридичної особи, що надає послуги з фінансового лізингу, у Держфінпослуг України.

   

  З цього приводу дивитись п. 2.2. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансвоих послуг в Україні від 22.01.2004 №21 "Про затвердження Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами" за (посиланням).

   

 

далі разом “СТОРОНИ”, а окремо “СТОРОНА”,

 

діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій,

 

досягли домовленості про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ передає ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧУ, а ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ отримує від ЛІЗИНГОДАВЦЯ в платне користування на умовах фінансового лізингу (далі - лізинг) вантажний автотранспортний засіб Volvo FM (далі — об'єкт лізингу).

 

1.2. Об'єкт лізингу повинен бути придбаний у офіційного дилера VOLVO у м. Києві - ТОВ "ВІДІ НОРДВЕЙ" (08321, Київська обл. с. Чубинське, вул. Київська, 47).

 

 • 1.3. Заявка на придбання ЛІЗИНГОДАВЦЕМ об'єкту лізингу, є невід'ємним додатком до цього договору.

  Важливо належним чином визначити предмет лізингу, детально зазначити властиві йому ознаки, що вирізняють його з-поміж інших однорідних речей, індивідуалізують предмет (рік випуску, колір, об'єм двигуна, індивідуальні технічні характеристики, індивідуальна комплектація, тощо), в противному випадку, існує ризик визнання договору неукладеним або недійсним в цілому.

   

  Детальніше, дивись позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ в ухвалі від 04.07.2016 р., справа № 178/10047/15-ц за (посиланням), та в ухвалі від 21.09.2016 р., у справі № 307/3591/14-ц за (посиланням).

 

1.4. Об'єкт договору, після передачі його ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧУ, залишається власністю ЛІЗІНГОДАВЦЯ.

 

1.5. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ може використовувати об'єкт лізингу лише за його цільовим призначенням.

 

1.6. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ за свій рахунок та за погодженням з ЛІЗИНГОДАВЦЕМ проводить технічне обслуговування та усі види ремонту, модернізації та реконструкції об'єкта лізингу.

 

 

2. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

 • 2.1. За користування об'єктом лізингу ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ повинен сплатити ЛІЗИНГОДАВЦЮ лізингові платежі, у розмірі 10 000 (десяти тисяч) гривень на місяць, з урахуванням ПДВ.

  У випадку укладання договору фінансового лізингу, зобов’язання якого виражені в іноземній валюті або умовами якого передбачена зміна вартості предмета фінансового лізингу, процентної ставки та/або розміру лізингових платежів залежно від офіційного курсу гривні до іноземної валюти лізингодавець перед укладенням договору повинен подати лізингоодержувачу інформацію, яка містить попередження про можливі валютні ризики та наочні приклади зміни розміру періодичних платежів у випадку зміни офіційного курсу гривні до іноземної валюти, а також одержати письмове підтвердження про ознайомлення з наведеною інформацією.

 

 • 2.2. Лізингові платежі вносяться ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧЕМ не пізніше 10 (десятого) числа кожного наступного за розрахунковим місяця в безготівковій формі на поточний рахунок ЛІЗИНГОДАВЦЯ.

  З порядком оподаткування ПДВ операції з передачі об’єкта у фінансовий лізинг та повернення такого об’єкта у разі дострокового припинення договору фінансового лізингу можна ознайомитись в Листі ДФС від 18.07.2016 № 15383/6/99-99-15-03-02-15 за (посиланням).

 

2.3. У випадку прострочення ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧЕМ сплати ЛІЗИНГОДАВЦЮ лізингових платежів, ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ сплачує пеню в розмірі 5 % від суми заборгованості за кожен день прострочення.

 

2.4. Всі витрати на утримання предмету лізингу, пов'язані з його експлуатацією та поновленням, несе ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ, якщо інше не передбачено договором.

 

2.5. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ не може вимагати від ЛІЗИНГОДАВЦЯ ніякого відшкодування або зменшення суми лізингових платежів у випадку перерви в експлуатації об'єкту договору, з якої б причини це не сталося.

 

2.6. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ не має права затримувати лізингові платежі, строк сплати яких настав, крім випадків передбачених договором.

 

 

3. СТРОК ДОГОВОРУ

 

3.1. Строк лізингу складає 10 (десять) років з моменту передачі об'єкту лізингу, яким є дата підписання акту прийому-передачі.

 

3.2. Одностороннє розірвання договору не допускається, за винятком випадків, коли одна із СТОРІН порушує умови договору і не виконує своїх зобов'язань.

 

3.3. Розірвання договору та зміна його умов допускається за згодою СТОРІН.

 

3.4. Строк договору може бути продовжено за згодою сторін, якщо це не суперечить умовам договору та діючому законодавству.

 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПРЕДМЕТУ ЛІЗИНГУ

 

4.1. ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ зобов'язаний придбати та передати ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧУ об'єкт лізингу протягом 30 (тридцяти) днів з дня підписання договору.

 

4.2. За невиконання п. 4.1 договору ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ сплачує штраф у розмірі 2 000 (дві тисячі) гривень.

 

4.3. Передача об'єкт лізингу відбувається за адресою 03069, м. Київ, вул. Дежнєва, 38.

 

4.4. Передача об'єкт лізингу оформлюється актом прийому-передачі, який підписується сторонами.

 

4.5. При прийнятті об'єкту, ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ повинен провести огляд на наявність недоліків. У разі виявлення недоліків, складається акт про виявлені недоліки.

 

4.6. Усі витрати, пов'язані із транспортуванням об'єкту лізингу до місця передачі, відносяться на рахунок ЛІЗИНГОДАВЦЯ та здійснюються ним.

 

4.7. З моменту передачі об'єкту лізингу ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧУ ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета лізингу переходить до ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА.

 

4.8. Після закінчення строку лізингового користування ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ повинен повернути об'єкт лізингу ЛІЗИНГОДАВЦЕВІ в останній день дії договору.

 

4.9. Повернення об'єкту лізингу оформлюється актом прийому-передачі, який підписується сторонами.

 

4.10. Після закінчення строку лізингового користування ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ може викупити об'єкт лізингу, сплативши його залишкову вартість.

 

4.11. Залишкова вартість об'єкту лізингу визначається, як різниця загальної оціночної вартості об'єкту лізингу та суми лізингових платежів за весь строк лізингового користування.

 

4.12. Про свій намір викупити об'єкт лізингу ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ повідомляє ЛІЗИНГОДАВЦЯ за 1 (один) місяць до закінчення строку лізингового користування.

 

4.13. Залишкова вартість повинна бути сплачена ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧЕМ не пізніше 10 (десяти) днів з дня повідомлення ним про свій намір викупити об'єкт лізингу.

 

4.14. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ набуває право власності на об'єкт лізингу в день, наступний за днем закінчення строку лізингового користування, за умови сплати залишкової вартості у строк передбачений п. 4.13 договору.

 

 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

5.1. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ має право:

 

- відмовитися від прийняття об'єкту лізингу, який не відповідає його призначенню та/або умовам договору;

 

- вимагати усунення недоліків об'єкту лізингу в порядку, передбаченому цим договором;

 

- до усунення недоліків, затримувати платежі;

 

- на відшкодування вартості поліпшень об'єкту лізингу, здійснених ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧЕМ за попередньою згодою ЛІЗИНГОДАВЦЯ;

 

- вимагати від ЛІЗИНГОДАВЦЯ відшкодування збитків, завданих внаслідок його дій або бездіяльності при виконанні ним цього договору;

 

- викупити об'єкт лізингу за залишковою вартістю.

 

5.2 ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ зобов'язаний:

 

- прийняти та користуватися об'єктом лізингу відповідно до його призначення та умов договору;

 

- сумлінно дотримуватися норм та правил експлуатації, технічного обслуговування та ремонту об'єкту лізингу, встановлених чинним законодавством та інструкціями виробника до об'єкту лізингу;

 

- своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо утримання об'єкту лізингу, підтримувати його у справному стані;

 

- своєчасно сплачувати лізингові платежі;

 

- надавати ЛІЗИНГОДАВЦЕВІ доступ до об'єкту лізингу і забезпечувати можливість здійснення перевірки умов його використання та утримання;

 

- у разі несплати лізингових платежів протягом двох чергових строків на вимогу ЛІЗИНГОДАВЦЯ повернути йому об'єкт лізингу;

 

- у разі закінчення строку лізингу, повернення об'єкту лізингу у стані, в якому його було прийнято у володіння, з урахуванням нормального зносу або викупити його;

 

- застрахувати об'єкт лізингу усіма обов'язковими для цього об'єкту видами страхування.

 

5.3 ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ має право:

 

- здійснювати перевірки дотримання ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧЕМ умов користування об'єктом лізингу та його утримання;

 

- вимагати відшкодування збитків, завданих ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧЕМ простроченням заборгованості у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса;

 

- на своєчасне отримання лізингових платежів у розмірі, визначеному цим договором;

 

- вимагати повернення об'єкту лізингу та розірвання цього договору, якщо ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ не сплатив лізингові платежі протягом двох чергових строків.

 

5.4 ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ зобов'язаний:

 

- придбати та передати ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧУ об'єкт лізингу в порядку, визначеному цим договором;

 

- усунути недоліки об'єкту лізингу;

 

- відшкодовувати ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧУ витрати на поліпшення об'єкту лізингу;

 

- прийняти об'єкт лізингу в разі дострокового розірвання договору лізингу або в разі закінчення строку користування об'єктом лізингу, якщо об'єкт не був викуплений.

 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ СТОРІН ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

6.1 У разі порушення своїх зобов'язань за цим договором, СТОРОНИ несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

 

6.2. За порушення п. 2.2 цього договору ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ сплачує ЛІЗИНГОДАВЦЕВІ пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.

 

6.3. СТОРОНА звільняється від відповідальності за порушення (невиконання або неналежне виконання) цього договору, якщо доведе, що таке порушення сталося не з її вини.

 

6.4. Жодна із СТОРІН не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили. У цьому разі строк дії договору змінюється, шляхом підписання додаткової угоди.

 

 

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання СТОРОНАМИ та діє до моменту передбаченого у п. 3.1 договору.

 

7.2. Після підписання цього договору усі попередні переговори за ним, попередні домовленості з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

 

7.3. Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою СТОРІН шляхом підписання додаткових угод до цього договору.

Цей договір, всі додатки до цього договору, додаткові угоди до цього договору, а також інші документи, оформлені на виконання цього договору, підписані повноважними представниками Сторін, передані засобами електронного зв'язку мають повну юридичну силу до отримання Сторонами їх оригіналів. Підписи уповноважених представників Сторін на документах, переданих засобами електронною поштою, мають силу власноручних. Ризик спотворення інформації несе Сторона, яка надіслала інформацію.

Відправлення/отримання документів електронною поштою може підтверджуватися електронним листом з датою і часом передачі з електронної адреси (адрес) відправника на електронну адресу (адреси) одержувача, зазначені в цьому договорі.

Передача документів зазначеними в цьому пункті способами не звільняє Сторони від необхідності вручення оригіналів відповідних документів один одному.

Всі повідомлення, сповіщення і документи, передані за цим договором та на його виконання, передаються за наступними адресами:

На адресу ЛІЗИНГОДАВЦЯ:

для вручення листом або передачі кур'єром - 03069, м. Київ, вул. Дежнєва, 38;

для передачі електронною поштою — kred****@gmail.com.

На адресу ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА:

для вручення листом або передачі кур'єром - 03026, м. Київ, вул. Лауреатська, 11;

для передачі електронною поштою — col***@gmail.com.

 

7.4. ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ має право відступити свої права (передати обов'язки) за цим договором третім особам за умови одержання попередньої письмової згоди на це ЛІЗИНГОДАВЦЯ.

 

7.5. ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ має право повністю або частково відступити свої права за цим договором на користь третьої особи повідомивши про це ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА.

 

7.6. Всі спори, які виникли між СТОРОНАМИ, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення СТОРОНАМИ згоди в ході переговорів,спори підлягають остаточному вирішенню у судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

 

7.7. До відносин СТОРІН по тим питанням, що не врегульовані або не повністю врегульовані цим договором, СТОРОНИ застосовують чинне цивільне законодавство України.

 

 • 7.8. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної СТОРОНИ. Всі додатки, зміни та доповнення до цього договору є його невід’ємною частиною. Кожна сторінка цього договору підписана уповноваженими представниками сторін.

  У випадку укладання договору фінансового лізингу з фізичною особою, предметом якого є транспортний засіб, бажано, такий договір нотаріально засвідчити, так як судова практика, в більшості випадків, схиляється до визнання таких договорів нікчемними.

   

  Детальніше дивись:

   

  Постанову Верховного Суду України від 16.12.2015 р., у справі №6-2766цс15 за (посиланням);

   

  Постанову Верховного Суду України від 18.01.2017 р., у справі № 363/3673/14-ц, за (посиланням).

   

  Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 19.07.2017 р., справа № 353/238/16-ц за (посиланням).

 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ

ТОВ “СТАХАНОВЕЦЬ”

Код за ЄДРПОУ: 02571455

Адреса: 03069, м. Київ, вул. Дежнєва, 38,

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: kred****@gmail.com

Банк: ПАТ «КРЕДИТБАНК» у м. Києві

код банку 000000

Р/р 2600 0000000000

МФО 351533

Не є платником ПДВ

Платник податку на прибуток на загальних підставах

ТОВ “МРІЯ”

Код за ЄДРПОУ: 55478934

Адреса: 03026, м. Київ, вул. Лауреатська, 11,

Контактний телефон/факс: +38-044-000-00-00

Адреса електронної пошти: col***@gmail.com

Банк: АТ «ПроКредит Банк» у м. Київ,

код банку 000000

Р/р № 2600000000000,

МФО 000000

Не є платником ПДВ

Платник податку на прибуток на загальних підставах

Керівник

___________________/С.О. Петрова/

Керівник

________________________/М.В. Сидоров/

 • Детальніше про відмінні риси оперативного і фінансового лізингу читати Степанов М. "Оперативний лізинг vs фінансовий лізинг" за (посиланням).

   

 • Слід зазначити, що згідно з вимогами, викладеними у статтях 4 та 5 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг", фінансовий лізинг належить до фінансових послуг, які надають фінансові установи, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичні особи — підприємці. Але, з іншого боку, у ст. 4 Закону України "Про фінансовий лізинг" як лізингодавця визначено просто юридичну особу і не міститься жодних обмежень з приводу надання послуг з фінансового лізингу лише фінансовими установами. Тобто юридичні особи, які відповідно до свого правового статусу не є фінансовими установами, мають право надавати послуги з фінансового лізингу на загальних підставах.

   

  Проте систематичне надання фінансових послуг юридичними особами (три договори і більше протягом календарного року) або укладання ними хоча б одного договору фінансового лізингу на суму, яка дорівнює або перевищує 80 тис. грн., передбачає взяття на облік юридичної особи, що надає послуги з фінансового лізингу, у Держфінпослуг України.

   

  З цього приводу дивитись п. 2.2. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансвоих послуг в Україні від 22.01.2004 №21 "Про затвердження Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами" за (посиланням).

   

 • Важливо належним чином визначити предмет лізингу, детально зазначити властиві йому ознаки, що вирізняють його з-поміж інших однорідних речей, індивідуалізують предмет (рік випуску, колір, об'єм двигуна, індивідуальні технічні характеристики, індивідуальна комплектація, тощо), в противному випадку, існує ризик визнання договору неукладеним або недійсним в цілому.

   

  Детальніше, дивись позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ в ухвалі від 04.07.2016 р., справа № 178/10047/15-ц за (посиланням), та в ухвалі від 21.09.2016 р., у справі № 307/3591/14-ц за (посиланням).

 • У випадку укладання договору фінансового лізингу, зобов’язання якого виражені в іноземній валюті або умовами якого передбачена зміна вартості предмета фінансового лізингу, процентної ставки та/або розміру лізингових платежів залежно від офіційного курсу гривні до іноземної валюти лізингодавець перед укладенням договору повинен подати лізингоодержувачу інформацію, яка містить попередження про можливі валютні ризики та наочні приклади зміни розміру періодичних платежів у випадку зміни офіційного курсу гривні до іноземної валюти, а також одержати письмове підтвердження про ознайомлення з наведеною інформацією.

 • З порядком оподаткування ПДВ операції з передачі об’єкта у фінансовий лізинг та повернення такого об’єкта у разі дострокового припинення договору фінансового лізингу можна ознайомитись в Листі ДФС від 18.07.2016 № 15383/6/99-99-15-03-02-15 за (посиланням).

 • У випадку укладання договору фінансового лізингу з фізичною особою, предметом якого є транспортний засіб, бажано, такий договір нотаріально засвідчити, так як судова практика, в більшості випадків, схиляється до визнання таких договорів нікчемними.

   

  Детальніше дивись:

   

  Постанову Верховного Суду України від 16.12.2015 р., у справі №6-2766цс15 за (посиланням);

   

  Постанову Верховного Суду України від 18.01.2017 р., у справі № 363/3673/14-ц, за (посиланням).

   

  Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 19.07.2017 р., справа № 353/238/16-ц за (посиланням).

   

Про Дом юриста кажуть
"Сьогодні Дом юриста є одним з найсучасніших інноваційних правових ресурсів України"
"Юридичні послуги мають бути доступними кожному. Компанія "Дом юриста" доводить, що все це реально"
"Це перший сервіс, який полегшить роботу юристам та допоможе людям з легкістю складати заяви до різних державних органів"